Masmediálna komunikácia

Absolvent odboru masmediálne štúdiá v študijnom programe masmediálna komunikácia na 3. stupni získa širokú škálu teoretických poznatkov z daného odboru. Vzhľadom k tomu, že štúdium je profilované multidisciplinárne, bude absolvent vybavený širokou škálou teoretických poznatkov z oblasti filozofie, sociológie, práva, slovesnej a umeleckej tvorby so zameraním na médiá. Východiskom edukačných postupov sú teoretické poznatky z oblasti sociálnej  a masmediálnej komunikácie. Dôraz sa kladie na vytváranie praktických zručností  a schopností, ktoré absolventovi umožnia aktívne a tvorivo vstupovať do sociálnych a masmediálnych systémov. Absolvent študijného programu masmediálna komunikácia má možnosť oboznámiť sa s metodológiou vedeckej práce, získať najnovšie poznatky o súčasnom stave vedeckého poznania a samostatnou vedecko-výskumnou prácou rozširuje súčasnú úroveň poznania v teórii a praxi masmediálnej komunikácie. Ďalej si osvojí zásady samostatnej  i tímovej vedeckej práce, vedecké formulovanie problému a jeho cieľov, systémové aspekty nových riešení, ako aj dôsledky vedeckej práce a prezentáciu výsledkov.Uplatnenie absolventov

Absolvent sa môže uplatniť v odboroch mediálnej sféry, v ktorých dominuje masmediálna komunikácia. Nájde uplatnenia v oblasti vedy,  výskumu, vysokoškolského  vzdelávania,  ako aj v oblastiach teoretickej analýzy podstaty a výsledkov mediálnej komunikácie a mediálneho pôsobenia. Ďalej sa môže uplatniť v oblastiach tvorby, výroby a využitia mediálnych produktov, ako aj teoretickej analýzy podstaty a výsledkov mediálnej komunikácie a mediálneho pôsobenia. Vzhľadom k zameraniu študijného programu získa predpoklady pre samostatné tvorivé pôsobenie v oblasti mediálnej sféry.

 Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky pre prijatie na doktorandské študijné programy na Fakultu masmediálnej komunikácie UCM v Trnave v študijnom programe marketingová komunikácia, masmediálna komunikácia, teória digitálnych hier:

 1. O prijatie na štúdium môžu žiadať absolventi domácich alebo zahraničných vysokých škôl, ak majú ukončené magisterské alebo inžinierske štúdium v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore.
 2. Prihláška na doktorandské štúdium sa podáva na formulári s prílohami. Tlačivo prihlášky na 3. stupeň vysokoškolského štúdia (doktorandské štúdium) je uchádzačom k dispozícii na webovej stránke Ministerstva školstva SR – www.minedu.sk - alebo sa dá zakúpiť v špecializovaných predajniach (tlačivá, kancelárske potreby, a pod.).
 3. V prihláške na doktorandské štúdium uchádzač uvedie meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo a adresu trvalého bydliska, vybraný študijný program, vybranú tému dizertačnej práce a informáciu o znalosti cudzích jazykov.
 4. K prihláške na doktorandské štúdium je uchádzač povinný priložiť projekt dizertačnej práce (odporúčaný rozsah 5-7 strán).
 5. K prihláške uchádzač prikladá potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.

 

Doktorandské študijné programy môže študovať absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia v študijných odboroch masmediálne štúdiá a v príbuzných študijných odboroch v zmysle charakteristiky študijného programu. K prihláške uchádzač priloží: životopis, overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, zoznam publikovaných článkov alebo zoznam výsledkov inej odbornej činnosti, príp. posudky týchto prác a činností. Uchádzač o externú formu štúdia predloží potvrdenie o zamestnaní v príslušnom odbore.

Študenti, ktorí absolvovali štúdium na zahraničných vysokých školách, zahraniční študenti, predkladajú  nostrifikované doklady o absolvovanom štúdiu v zmysle zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 Doplňujúce informácie

Viac informácií o prijímacom konaní nájdete na našich sociálnych sieťach alebo TU.

Na fakultu možno podať len jednu prihlášku na jeden študijný program.

Prihlásiť sa môžu aj uchádzači, ktorí budú maturovať v školskom roku 2019/2020 z profilových predmetov maturitou typu C.

Presun termínu prijímacej skúšky nie je možný.

Na vrátenie poplatku za prijímacie konanie si nie je možné nárokovať.

Požaduje sa dobrá znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka (anglický jazyk, nemecký jazyk).

Uchádzač o štúdium v AR 2020/2021 registruje prihlášku elektronicky cez AIS2 na webovom sídle UCM, kde nahrá aj všetky povinné prílohy. Uchádzač po uložení elektronickej prihlášky prihlášku vytlačí, podpíše a spolu s prílohami zašle poštou na Študijné oddelenie Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave.

 

Adresa: Študijné oddelenie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulte masmediálnej komunikácie v Trnave, Námestie J. Herdu 2, 917 01 Trnava.

 Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia pre zahraničných študentov sú rovnaké ako pre študentov zo SR, vyžaduje sa dobrá znalosť slovenčiny.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Dáša Mendelová,PhD.Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
 • Deň otvorených dverí

  10.02.2023

 • Podanie prihlášky na štúdium

  15.11.2019 - 09.07.2020

 • Konanie prijímacej skúšky

  01.08.2020 - 31.08.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
3


Prílohy
 • životopis (elektronická forma)
 • Kópia dokladu o zaplatení poplatku za príjímacie konanie (elektronická forma)
 • Overená kópia vysvedčenia za 1. ročník SŠ (predná strana zo známkami). (elektronická forma)
 • Overená kópia vysvedčenia za 2. ročník SŠ (predná strana zo známkami). (elektronická forma)
 • Overená kópia vysvedčenia za 3. ročník SŠ (predná strana zo známkami). (elektronická forma)
 • Overená kópia vysvedčenia za polrok 4. ročník SŠ (predná strana zo známkami). (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 850 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Banka:                        Štátna pokladnica
Variabilný symbol:   32007
Konštantný symbol:  0308

Špecifický symbol:    rodné číslo uchádzača bez lomky

IBAN:                         SK59 8180 0000 0070 0007 1919

SWIFT:                      SPSRSKBAXXX

Ročné školné v študijných programoch denného štúdia v anglickom jazyku: 850 €

Ročné školné v študijných programoch denného štúdia v anglickom jazyku, ak ide o študenta, ktorý nie je občanom členského štátu, ani nemá trvalý pobyt v členskom štáte: 2 500 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Andrej Brník, PhD. – andrej.brnik@ucm.sk
Posledná aktualizácia: 30.03.2020 11:32

Upozorniť na neaktuálne údaje