Masmediálna komunikácia

Absolvent odboru mediálne a komunikačné štúdiá v študijnom programe masmediálna komunikácia na 3. stupni štúdia získa širokú škálu teoretických poznatkov z daného  odboru. Vzhľadom k tomu, že štúdium je profilované multidisciplinárne, bude absolvent vybavený širokou škálou teoretických poznatkov z oblasti filozofie, sociológie, práva, slovesnej a umeleckej tvorby so zameraním na médiá. Východiskom edukačných postupov sú teoretické poznatky z oblasti sociálnej a masmediálnej komunikácie. Dôraz sa kladie na vytváranie praktických zručností a schopností, ktoré absolventovi umožnia aktívne a tvorivo vstupovať do sociálnych a masmediálnych systémov. Absolvent študijného programu masmediálna komunikácia má možnosť oboznámiť sa s metodológiou vedeckej práce, získať najnovšie poznatky o súčasnom stave vedeckého poznania a samostatnou vedecko-výskumnou prácou rozširuje súčasnú úroveň poznania v teórii a praxi masmediálnej komunikácie. Ďalej si osvojí zásady samostatnej  i tímovej vedeckej práce, vedecké formulovanie problému a jeho cieľov, systémové aspekty nových riešení, ako aj dôsledky vedeckej práce a prezentáciu výsledkov.

Teoretické vedomosti 

Absolvent študijného programu masmediálna komunikácia v 3. stupni štúdia ovláda teóriu a dejiny vlastného odboru a študijného programu, ovláda teoretické a metodologické aspekty masmediálnej komunikácie, je zorientovaný v širokom spoločensko-vednom základe (sociológia, etika, filozofia, právo, semiotika a umelecká komunikácia), ovláda základy profesijnej etiky. Osvojí si teóriu masmediálnych štúdií a všetky základné oblasti výskumu (výskum inštitúcií, výskum obsahov, výskum skupín príjemcov a výskum mediálnych účinkov a vplyvov). Získa prehľad o najnovších poznatkoch, hypotézach, konceptoch, problémoch a nevyriešených otázkach v odbore mediálnych a komunikačných štúdií s osobitným zameraním na masmediálnu komunikáciu. Na vysokej úrovni ovláda jednotlivé deskriptívne, analytické, interpretačné a iné súvisiace výskumné metódy využívané v odbore a príbuzných odboroch, ktoré vie adekvátnym spôsobom aplikovať a uplatňovať pri skúmaní danej problematiky, pričom má schopnosť medziodborovo pracovať. 

Praktické schopnosti a zručnosti 

Absolvent študijného programu masmediálna komunikácia v 3. stupni štúdia môže efektívne pôsobiť v rôznych typoch médií a iných mediálnych inštitúcií. Dokáže viesť výskumný kolektív, plánovať tímové úlohy a je spôsobilý vyučovať špecializované predmety na vysokej škole. Osvojí si kritické myslenie, vie selektovať, pomenovať, tematizovať aktuálne a zároveň relevantné výskumné problémy a nachádzať tvorivé a konštruktívne riešenia. 

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti 

Absolvent študijného programu masmediálna komunikácia v 3. stupni štúdia je schopný pracovať efektívne ako člen tímu, využívať poznatky empirických sociologických výskumov, používa vo svojom odbore cudzí jazyk, je schopný udržiavať kontakt s modernými vývojovými trendmi vo svojej disciplíne a pokračovať vo vlastnom profesionálnom vývoji. Počas štúdia si osvojil zásady vedeckej práce so schopnosťou aplikovania výsledkov výskumu do praxe, metódy vedeckého formulovania problémov, etické princípy a zásady vedeckej činnosti, schopnosť vedecky tvoriť a prinášať nové myšlienky a zároveň schopnosť prezentovať výsledky vlastnej a kolektívnej bádateľskej činnosti doma ako aj v zahraničí.Uplatnenie absolventov

Absolvent sa môže uplatniť v odboroch mediálnej sféry, v ktorých dominuje masmediálna komunikácia. Nájde uplatnenia v oblasti vedy, výskumu, vysokoškolského vzdelávania, ako aj v oblastiach teoretickej analýzy podstaty a výsledkov mediálnej komunikácie a mediálneho pôsobenia. Ďalej sa môže uplatniť v oblastiach tvorby, výroby a využitia mediálnych produktov, ako aj teoretickej analýzy podstaty a výsledkov mediálnej komunikácie a mediálneho pôsobenia. Vzhľadom na zameranie študijného programu získa predpoklady pre samostatné tvorivé pôsobenie v oblasti mediálnej sféry, efektívne sa však môže uplatniť aj v oblasti vedeckej, technickej, umeleckej alebo pedagogickej.

 Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky pre prijatie na doktorandské študijné programy na Fakultu masmediálnej komunikácie UCM v Trnave v študijnom programe marketingová komunikácia, masmediálna komunikácia, teória digitálnych hier:

 1. O prijatie na štúdium môžu žiadať absolventi domácich alebo zahraničných vysokých škôl, ak majú ukončené magisterské alebo inžinierske štúdium v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore.
 2. Prihláška na doktorandské štúdium sa podáva na formulári s prílohami. Tlačivo prihlášky na 3. stupeň vysokoškolského štúdia (doktorandské štúdium) je uchádzačom k dispozícii na webovej stránke Ministerstva školstva SR – www.minedu.sk - alebo sa dá zakúpiť v špecializovaných predajniach (tlačivá, kancelárske potreby, a pod.).
 3. V prihláške na doktorandské štúdium uchádzač uvedie meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo a adresu trvalého bydliska, vybraný študijný program, vybranú tému dizertačnej práce a informáciu o znalosti cudzích jazykov.
 4. K prihláške na doktorandské štúdium je uchádzač povinný priložiť projekt dizertačnej práce (odporúčaný rozsah 5-7 strán).
 5. K prihláške uchádzač prikladá potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.

 

Doktorandské študijné programy môže študovať absolvent magisterského študijného programu v príbuzných študijných odboroch v zmysle charakteristiky študijného programu. V špecifických prípadoch rozhoduje o prijatí prihlášky na doktorandské študijné programy dekan fakulty.

K prihláške uchádzač priloží: životopis, overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, zoznam publikovaných článkov alebo zoznam výsledkov inej odbornej činnosti, príp. posudky týchto prác a činností. Uchádzač o externú formu štúdia predloží potvrdenie o zamestnaní v príslušnom odbore.

 

Uchádzač o štúdium v AR 2022/2023 registruje prihlášku elektronicky cez AIS2 na webovom sídle UCM, kde nahrá aj všetky povinné prílohy. Uchádzač je povinný prihlášku nahratú v AIS2 uložiť (stav prihlášky „evidovaná“ nie je postačujúci).Doplňujúce informácie

Pri študijných programoch v externej forme štúdia zverejní povinnosť študenta uhradiť školné podľa § 92 odseku 4 zákona č. 131/2002 na všetky roky štúdia počas štandardnej dĺžky štúdia študijného programu pre študentov prijatých na štúdium v príslušnom akademickom roku. Verejná vysoká škola môže zverejnené školné v priebehu štúdia znížiť. Školné po prekročení štandardnej dĺžky štúdia zodpovedá školnému určenému v študijnom programe na príslušný akademický rok.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia pre zahraničných študentov sú rovnaké ako pre študentov zo SR, vyžaduje sa dobrá znalosť slovenčiny.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Juliána Mináriková, PhD.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Na fakultu možno podať len jednu prihlášku na jeden študijný program.

Presun termínu prijímacej skúšky nie je možný.

Na vrátenie poplatku za prijímacie konanie si nie je možné nárokovať.

Požaduje sa dobrá znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka (anglický jazyk, nemecký jazyk).

  • Podanie prihlášky na štúdium

  16.11.2021 - 08.07.2022

 • Konanie prijímacej skúšky

  01.08.2022 - 31.08.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
4


Prílohy
 • životopis (elektronická forma)
 • Kópia dokladu o zaplatení poplatku za príjímacie konanie (elektronická forma)
 • Overená kópia vysvedčenia za 1. ročník SŠ (predná strana zo známkami). (elektronická forma)
 • Overená kópia vysvedčenia za 2. ročník SŠ (predná strana zo známkami). (elektronická forma)
 • Overená kópia vysvedčenia za 3. ročník SŠ (predná strana zo známkami). (elektronická forma)
 • Overená kópia vysvedčenia za polrok 4. ročník SŠ (predná strana zo známkami). (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 950 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Banka:                                  Štátna pokladnica
Variabilný symbol:          32207
Konštantný symbol:         0308

Špecifický symbol:           rodné číslo uchádzača bez lomky

IBAN:                                   SK59 8180 0000 0070 0007 1919

SWIFT:                                SPSRSKBAXXX

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Andrej Brník, PhD. – andrej.brnik@ucm.sk
Posledná aktualizácia: 15.12.2021 22:07

Upozorniť na neaktuálne údaje