Marketingová komunikácia

Výučba študentov v študijnom programe marketingová komunikácia v druhom magisterskom stupni štúdia sa zameriava na rozvoj a prehĺbenie samostatného odborného myslenia v intenciách kľúčových oblastí študijného odboru mediálne a komunikačné štúdiá v nadväznosti na bakalársky stupeň štúdia.

Absolvent si prehĺbi svoje vedomosti o najnovších poznatkoch, hypotézach, konceptoch, problémoch a nevyriešených otázkach v odbore mediálnych a komunikačných štúdií s osobitným zameraním na marketingovú komunikáciu. Dokáže samostatne i v tíme tvorivo riešiť problémy, úlohy a zadania a pomocou praktických zručností komplexne problém vyriešiť aj v širšom kontexte. Taktiež dokáže rozvíjať svoje znalosti v rôznych tvorivých procesoch a uplatňovať ich v rámci konkrétnych zadaní. Podľa potreby dokáže navrhnúť, zrealizovať a správne vyhodnotiť marketingový výskum, ktorý mu poskytne validné a relevantné informácie pre ďalšiu prácu.

V rozsahu získavania teoretických vedomostí sa zdôrazňuje interdisciplinárny charakter študijného odboru, ale aj špecializácia na vybrané problémy širokospektrálnej marketingovej praxe. Aplikujú sa rozšírené a prehĺbené poznatky z oblasti marketingových komunikačných stratégií, marketingového a projektového manažmentu, medzinárodného marketingu a marketingovej komunikácie, tvorby firemnej identity, budovania a riadenia značky, riadenia ľudských zdrojov a personálneho marketingu,  online marketingu, inovácií v marketingovej komunikácii a podnikateľského práva. Absolvent sa orientuje v marketingových postupoch a procesoch, pozná základné i pokročilé metriky a vie ich správne zvoliť a použiť. 

V závislosti od zvolenej orientácie študenta na predmetnú problematiku sa počas magisterského stupňa štúdia vďaka spektru povinne voliteľných a výberových predmetov môže špecializovať na vybrané oblasti marketingovej komunikácie ako reklamná tvorba, public relations, podpora predaja, direct marketing, CRM, marketing sociálnych médií. Získa praktické skúsenosti z komplexnej prípravy a realizácie marketingových komunikačných stratégií a reklamných kampaní. Bude ovládať moderné informačné technológie a ich využitie pri tvorbe mediálnej kampane i komunikačnej stratégie. 

Absolvent magisterského stupňa študijného programu marketingová komunikácia sa uplatní na riadiacich a strategických pozíciách v oblasti marketingovej komunikácie ako na strane zadávateľov a značiek, tak aj na strane agentúry (reklamnej agentúry, PR agentúry, mediálnej agentúry, digitálnej agentúry). Uplatnenie absolventov

Absolvent sa môže uplatniť na rôznych pozíciách a pracovať ako:

 • marketingový manažér,
 • marketingový analytik,
 • brand manažér,
 • komunikačný stratég,
 • pracovník reklamnej agentúry,
 • account manažér,
 • reklamný stratég, 
 • PR manažér,
 • špecialista na krízovú komunikáciu,
 • manažér mediálnych inštitúcií,
 • špecialista na digitálny marketing a digitálnu komunikáciu,
 • PPC špecialista,
 • SEO špecialista,
 • špecialista na výkonnostný marketing,
 • špecialista na e-commerce,
 • produktový manažér,
 • mediálny plánovač,
 • digitálny stratég,
 • CX špecialista (expert na budovanie vzťahu so zákazníkmi),
 • CRM manažér.


Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na magisterský študijný program je úspešné absolvovanie bakalárskeho študijného programu.

Magisterské študijné programy môže študovať absolvent bakalárskeho študijného programu v príbuzných študijných odboroch v zmysle charakteristiky študijného programu. V špecifických prípadoch rozhoduje o prijatí prihlášky na magisterské študijné programy dekan fakulty.

V prípade uchádzačov – absolventov neidentického či príbuzného študijného programu bude prijímacia komisia FMK UCM v Trnave požadovať vykonanie prijímacej skúšky v rozsahu bakalárskej štátnej skúšky študijného programu, na ktorý sa uchádzač hlási.

Prijímacia skúška sa spravidla koná ústnou formou a o obsahu prijímacej skúšky bude fakulta uchádzača informovať.

 

Uchádzači o magisterské študijné programy predložia ako povinnú súčasť prihlášky na magisterské vysokoškolské štúdium vysokoškolský  diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu u absolventov študijných programov, u absolventov študijných odborov doklad o absolvovaných skúškach a zápočtoch (originály alebo overené kópie), potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.

 

Absolventi bakalárskeho stupňa štúdia FMK UCM v Trnave v študijnom odbore mediálne a komunikačné štúdiá v dennej a externej forme štúdia, ktorí sa budú hlásiť na neidentický študijný program než absolvovali v bakalárskom stupni štúdia na FMK UCM v Trnave budú vykonávať prijímaciu skúšku. Výnimka sa vzťahuje na absolventov bakalárskeho študijného programu vzťahy s médiami, ktorí budú od prijímacej skúšky oslobodení.

 

 

 

 

 

Uchádzači, ktorí sú absolventmi FMK UCM v Trnave nie sú povinní dokladať vysokoškolský  diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu. K prihláške na magisterský stupeň štúdia sú povinní

doložiť potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, životopis.

 

Uchádzač o štúdium v AR 2022/2023 registruje prihlášku elektronicky cez AIS2 na webovom sídle UCM, kde nahrá aj všetky povinné prílohy. Uchádzač je povinný prihlášku nahratú v AIS2 uložiť (stav prihlášky „evidovaná“ nie je postačujúci).Doplňujúce informácie

Pri študijných programoch v externej forme štúdia zverejní povinnosť študenta uhradiť školné podľa § 92 odseku 4 zákona č. 131/2002 na všetky roky štúdia počas štandardnej dĺžky štúdia študijného programu pre študentov prijatých na štúdium v príslušnom akademickom roku. Verejná vysoká škola môže zverejnené školné v priebehu štúdia znížiť. Školné po prekročení štandardnej dĺžky štúdia zodpovedá školnému určenému v študijnom programe na príslušný akademický rok.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Na fakultu možno podať len jednu prihlášku na jeden študijný program.

Presun termínu prijímacej skúšky nie je možný.

Na vrátenie poplatku za prijímacie konanie si nie je možné nárokovať.

Požaduje sa dobrá znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka (anglický jazyk, nemecký jazyk).

  • Podanie prihlášky na štúdium

  16.11.2021 - 31.05.2022

 • Konanie prijímacej skúšky

  01.08.2022 - 31.08.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
70


Prílohy
 • vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu u absolventov študijných programov, u absolventov študijných odborov doklad o absolvovaných skúškach a zápočtoch (originály alebo overené kópie)
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Banka:                                  Štátna pokladnica
Variabilný symbol:          32207
Konštantný symbol:         0308

Špecifický symbol:           rodné číslo uchádzača bez lomky

IBAN:                                   SK59 8180 0000 0070 0007 1919

SWIFT:                                SPSRSKBAXXX

 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Andrej Brník, PhD. – andrej.brnik@ucm.sk
Posledná aktualizácia: 15.12.2021 22:05

Upozorniť na neaktuálne údaje