General Medicine

Name: General Medicine
English Name of the field of study: General Medicine
Code: 5141
Group: Healthcare
Connection of stages: nie je možné študovať samostatne v študijných programoch prvého stupňa a samostatne v študijných programoch druhého stupňa
Interdisciplinary studies: no
An opinion is required on the assumption of the application of graduates of SP in practice: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (IČO: )
Replaces study fields: anatómia, histológia a embryológia
anesteziológia a resuscitácia
dermatovenerológia
epidemiológia
fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
gynekológia a pôrodníctvo
hygiena
chirurgia
klinická biochémia
klinická farmakológia
lekárska biofyzika
lekárska, klinická a farmaceutická biochémia
lekárske neurovedy
neurológia
normálna a patologická fyziológia
nukleárna medicína
oftalmológia
onkológia
ortopédia
otorinolaryngológia
patologická anatómia a súdne lekárstvo
pediatria
psychiatria
röntgenológia a rádiológia
telovýchovné lekárstvo
toxikológia
urológia
vnútorné choroby
všeobecné lekárstvo

Core topics of the study branch knowledge

Študijný odbor všeobecné lekárstvo zahŕňa znalosti týkajúce sa diagnostiky, terapie a prevencie chorôb. Absolventi sú spôsobilí na výkon povolania vo všetkých odboroch preventívnej a liečebnej starostlivosti o zdravie dospelých i detí, vo všetkých lekárskych odboroch.

 

K nosným  témam jadra znalostí študijného odboru  patrí štúdium  teoretických a predklinických disciplín, najmä: lekárska biológia a humánna genetika, lekárska biofyzika, anatómia, histológia a embryológia, lekárska chémia a biochémia, fyziológia, patologická anatómia a patologická fyziológia, farmakológia, mikrobiológia, epidemiológia, hygiena, základy verejného zdravotníctva, bioinformatika, medicínska etika, ošetrovateľská starostlivosť a prvá pomoc, lekárska psychológia a štúdium  klinických  disciplín,  najmä:  vnútorné  lekárstvo,  chirurgia,  rádiológia,  gynekológia a pôrodníctvo, pediatria, neurológia, neurochirurgia, psychiatria, dermatovenerológia, oftalmológia, onkológia, otorinolaryngológia, telovýchovné lekárstvo, pracovné lekárstvo a toxikológia, nukleárna medicína, anestéziológia a intenzívna medicína, súdne lekárstvo, ortopédia a traumatológia, urológia, infektológia, fyziatria a liečebná rehabilitácia, klinická biochémia a farmakológia, imunológia, preventívna medicína.


Platnosť opisu: od 01.09.2019

Description of the first degree (professionally oriented)

Description of the first degree

Description of combined first and second degree

Absolvent disponuje rozsiahlymi odbornými a metodologickými vedomosťami z mnohých oblastí študijného odboru na úrovni syntézy a hodnotenia. Rozumie podstatným súvislostiam, princípom a teóriám odboru, vykonáva základné diagnostické, terapeutické a preventívne postupy. Nachádza a prezentuje vlastné riešenia medicínskych problémov. Vie kategorizovať teoretické vedomosti o morfológii a funkcii jednotlivých orgánov a systémov zdravého človeka, o mechanizmoch vzniku a priebehu zmien vrátane chorobných, ktoré mu umožňujú správnu interpretáciu a aplikáciu na podporu zdravia, prevenciu, diagnostiku a liečbu chorôb. Získané vedomosti mu umožňujú vedecky myslieť a ďalej prehlbovať svoje vzdelanie v ľubovoľnom špecializačnom odbore. Disponuje komunikačnými zručnosťami a základmi z oblasti bioinformatiky.

 

Absolvent samostatne aplikuje základné spôsoby lekárskeho vyšetrenia, analyzuje a diagnostikuje zistenia s použitím základnej prístrojovej techniky a základných laboratórnych a vyšetrovacích metód. Pri život ohrozujúcich stavoch poskytuje kvalifikovanú pomoc. Vyhodnocuje vplyv sociálnych faktorov a podmienok životného prostredia na zdravotný stav obyvateľstva, zásady prevencie infekčných a neinfekčných chorôb a ich uplatňovanie v praxi, ďalej aplikuje základy posudzovania pracovnej schopnosti pri rôznych ochoreniach a úrazoch, základné právne normy nevyhnutné pre výkon náročnej a zodpovednej práce lekára.

 

Absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri práci v meniacom sa prostredí, preukazuje schopnosť pracovať efektívne ako jednotlivec, člen alebo vedúci tímu. Dodržiava etické a humanitné princípy a princípy lekárskej psychológie, ktorými sa riadi vo svojej profesijnej činnosti počas celého svojho života. Absolvent využíva základy metodológie vedeckej práce a disponuje inovatívnym myslením. Má vysoký stupeň samostatnosti a predvídavosti v známom aj neznámom prostredí,  samostatne  sa  ďalej  oboznamuje  a  analyzuje  najnovšie  poznatky  prezentované v odborných, respektíve vedeckých časopisoch aj v cudzom jazyku. Výsledky vlastnej odbornej, respektíve vedeckej činnosti vyhodnocuje a prezentuje pred odborným publikom aj v cudzom jazyku.

 

Príprava na výkon povolania sa realizuje podľa príslušných európskych a národných právnych noriem.

Description of the second degree

Description of the third degree

Absolvent aplikuje vedecké metódy základného a aplikovaného výskumu v príslušnej oblasti

všeobecného lekárstva, anatómie, histológie a embryológie, normálnej a patologickej fyziológie, vnútorného lekárstva, epidemiológie, hygieny, verejného zdravotníctva, chirurgie, röntgenológie a rádiológie, gynekológie a pôrodníctva, pediatrie, neurológie, psychiatrie, dermatovenerológie, oftalmológie, onkológie, otorinolaryngológie, telovýchovného lekárstva, toxikológie, nukleárnej medicíny, anestéziológie a intenzívnej medicíny, patologickej anatómie a súdneho lekárstva, ortopédie, urológie, fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, farmakológie, lekárskej biofyziky, lekárskej, farmaceutickej a klinickej biochémie, lekárskych neurovied a mikrobiológie. Má rozsiahle odborné vedomosti z mnohých oblastí študijného odboru, ktoré mu umožňujú realizovať výskum a vývoj v oblastiach jeho odborného záujmu s cieľom prispievať k rozšíreniu a vytváraniu nových poznatkov v oblastiach diagnostiky, terapie a prevencie ochorení.

 

Absolvent formuluje nové hypotézy a stratégie pre ďalší výskum a rozvoj študijného odboru všeobecné lekárstvo. Aplikuje vlastné zistenia teoretickej analýzy a komplexného vedeckého prístupu pri riešení vedeckých problémov v rôznych oblastiach medicínskeho poznania. Implementuje   pokročilé   bioinformatické   procesy.   Svoje   zistenia   analyzuje   a   porovnáva s dosiahnutými výsledkami iných odborníkov a na ich základe navrhuje, overuje a implementuje nové výskumné, pracovné, diagnostické, liečebné i preventívne postupy využiteľné v klinicko- diagnostickej medicínskej praxi.

 

Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením, ktoré aplikuje v meniacich sa podmienkach. Využíva právne aspekty experimentálneho a klinického výskumu vrátane zavádzania nových odborných a vedeckých poznatkov použiteľných v diagnostike a intervencii na riešenie problémov klinickej praxe. Pri práci zohľadňuje etické a spoločenské stránky vedeckej práce. Absolvent samostatne prezentuje výsledky výskumu a vývoja v publikačnej a prednáškovej forme pred odbornou komunitou v Slovenskej republike a v zahraničí. Stanovuje zameranie výskumu a dokáže koordinovať tím v príslušnom vednom odbore.

Back