Political Science

Name: Political Science
English Name of the field of study: Political Science
Code: 6718
Group: Social, Economic and Legal Sciences
Connection of stages: nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy druhého stupňa do jedného celku
Interdisciplinary studies: yes
Possibility to carry out a rigorous exam and to defend a rigorous thesis: PhDr.
Replaces study fields: medzinárodné vzťahy
politológia
verejná politika a verejná správa

Core topics of the study branch knowledge

Študijný odbor vo svojom jadre zahŕňa systematické teoretické poznatky o moci, politike, politickom systéme, politických inštitúciách, politickom správaní, politických teóriách, dejinách politického myslenia, politických ideológiách, komparatívnej politológii, medzinárodných vzťahoch, vnútornej a medzinárodnej bezpečnosti, geopolitike, európskej integrácii, verejnej politike a verejnej správe a zároveň obsahuje aj znalosti výskumných metód a techník. Takisto zahŕňa poznatky o implementácii politiky na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni v meniacich sa politických, ekonomických, bezpečnostných, mediálnych a kultúrnych podmienkach medzinárodných vzťahov. Zahŕňa aj poznatky o fungovaní politiky na jednotlivých (lokálnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej) úrovniach, ako aj o vývoji a interakciách štátnych a neštátnych aktérov, ktorých účinky prekračujú hranice štátov a ovplyvňujú politické, bezpečnostné, ekonomické, kultúrne a iné vzťahy v jednotlivých častiach sveta.


Platnosť opisu: od 01.09.2019

Description of the first degree (professionally oriented)

Absolvent špecifického študijného programu odboru ovláda pojmy, kategórie, politické teórie a metodologické prístupy k analýze politiky na úrovni syntézy; vie vymedziť predmet a základné metódy odboru, jeho miesto a vzťahy v systéme spoločenských vied; ovláda základné poznatky z dejín politického myslenia, politického systému, demokracie, teórie politických strán, politických hnutí, záujmových skupín a občianskych združení, politických procesov, volebných a straníckych systémov, integračných procesov a zoskupení, ľudských a občianskych práv, menšín v politike, verejnej správy, verejnej politiky, politickej geografie, moderných slovenských, európskych a svetových dejín, medzinárodných vzťahov a diplomacie, medzinárodného práva, bezpečnostných štúdií a národných, medzinárodných a geopolitických výziev. Absolvent má základné praktické a metodologické vedomosti z kľúčových oblastí odboru, ktoré slúžia ako základ pre prax, výskum a reflexiu politiky.

 

Absolvent dokáže kriticky myslieť a formulovať problémy z odboru, vie systematicky získavať, syntetizovať a kriticky analyzovať a prezentovať poznatky z politológie, medzinárodných vzťahov, verejnej  správy  a verejnej  politiky,  vie  formulovať  a  prezentovať  svoje  odborné  stanoviská k problémom svojej odbornej špecializácie, dokáže udržiavať kontakt s aktuálnym vývojom v odbore a účinne pokračovať vo vlastnom profesionálnom rozvoji.  Samostatne formuluje vlastné analytické a kritické názory podložené teoretickými a empirickými poznatkami a logickými argumentmi. Orientuje sa v politických, ekonomických, kultúrnych a geografických reáliách jednotlivých častí sveta. Chápe základné súvislosti budovania medzinárodných vzťahov a účasti jednotlivých národných štátov a neštátnych aktérov v medzinárodných vzťahoch, ako aj súvislosti globálnej i vnútroštátnej bezpečnosti.

 

Je schopný riešiť odborné úlohy a efektívne spolupracovať na riešení kolektívnych projektov, vie efektívne pracovať a využívať medzinárodné databázy, dokáže pripraviť analytické podklady pre normatívne akty, kompetentne sa zapájať do práce v štátnej správe a samospráve, v inštitúciách tretieho    sektora,    v politických    stranách,    v medzinárodných    organizáciách,    v mediálnom a marketingovom prostredí. Chápe morálne, spoločenské, právne a ekonomické súvislosti odboru.

Description of the first degree

Absolvent špecifického študijného programu odboru ovláda pojmy, kategórie, politické teórie a metodologické prístupy k analýze politiky na úrovni syntézy; vie vymedziť predmet a základné metódy odboru, jeho miesto a vzťahy v systéme spoločenských vied; ovláda základné poznatky z dejín politického myslenia, politického systému, demokracie, teórie politických strán, politických hnutí, záujmových skupín a občianskych združení, politických procesov, volebných a straníckych systémov, integračných procesov a zoskupení, ľudských a občianskych práv, menšín v politike, verejnej správy, verejnej politiky, politickej geografie, moderných slovenských, európskych a svetových dejín, medzinárodných vzťahov a diplomacie, medzinárodného práva, bezpečnostných štúdií a národných, medzinárodných a geopolitických výziev. Absolvent má základné praktické a metodologické vedomosti z kľúčových oblastí odboru, ktoré slúžia ako základ pre prax, výskum a reflexiu politiky.

 

Absolvent dokáže kriticky myslieť a formulovať problémy z odboru, vie systematicky získavať, syntetizovať a kriticky analyzovať a prezentovať poznatky z politológie, medzinárodných vzťahov, verejnej  správy  a verejnej  politiky,  vie  formulovať  a  prezentovať  svoje  odborné  stanoviská k problémom svojej odbornej špecializácie, dokáže udržiavať kontakt s aktuálnym vývojom v odbore a účinne pokračovať vo vlastnom profesionálnom rozvoji.  Samostatne formuluje vlastné analytické a kritické názory podložené teoretickými a empirickými poznatkami a logickými argumentmi. Orientuje sa v politických, ekonomických, kultúrnych a geografických reáliách jednotlivých častí sveta. Chápe základné súvislosti budovania medzinárodných vzťahov a účasti jednotlivých národných štátov a neštátnych aktérov v medzinárodných vzťahoch, ako aj súvislosti globálnej i vnútroštátnej bezpečnosti.

 

Je schopný riešiť odborné úlohy a efektívne spolupracovať na riešení kolektívnych projektov, vie efektívne pracovať a využívať medzinárodné databázy, dokáže pripraviť analytické podklady pre normatívne akty, kompetentne sa zapájať do práce v štátnej správe a samospráve, v inštitúciách tretieho    sektora,    v politických    stranách,    v medzinárodných    organizáciách,    v mediálnom a marketingovom prostredí. Chápe morálne, spoločenské, právne a ekonomické súvislosti odboru.

Description of combined first and second degree

Description of the second degree

Absolvent disponuje pokročilými znalosťami z odboru a jeho špecifických súčastí na úrovni hodnotenia; pozná aktuálne teoretické a metodologické prístupy, ako aj vývojové trendy a na tomto základe dokáže analyzovať a vyhodnotiť procesy a problémy na domácej a medzinárodnej politickej scéne a uskutočňovať komparatívnu analýzu týchto procesov. Vie sa orientovať v spôsoboch politickej komunikácie a marketingu a ich priemetom do praxe, ovláda teoretické základy jazyka politiky. Absolvent si uvedomuje a využíva interdisciplinárny charakter odboru a na základe poznania rozhodujúcich teórií a metód ho vedome prepája s jednotlivými nosnými témami jadra znalostí odboru. Absolvent disponuje adekvátnymi jazykovými kompetenciami.

Je schopný pri riešení špecifických odborných problémov tvorivo aplikovať teoretické a odborné vedomosti z politických vied a ich špecifických súčastí na rôzne praktické situácie a problémy súvisiace s ich uplatnením v príslušných profesiách. Samostatne pracuje s dokumentmi, podkladovými vedeckými a odbornými materiálmi a s informačnými zdrojmi, preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri riešení aktuálnych problémov a projektov z oblasti politológie, medzinárodných vzťahov, verejnej správy a verejnej politiky. Samostatne identifikuje a kriticky reflektuje aktuálne spoločensko-politické problémy a formuluje možnosti ich riešenia, aktívne sa podieľa na ich implementácii v rámci pracovných tímov v rôznych oblastiach spoločenského života. Dokáže sa podieľať na obsahovej tvorbe normatívnych právnych aktov.

 

Vyznačuje sa kritickým a tvorivým myslením a vyhraneným postojovo-hodnotovým areálom. Preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri riešení problémov a projektov z odboru a dokáže samostatne a vysoko odborne prezentovať výsledky vlastných vedeckých pozorovaní, analýz, interpretácií a zovšeobecnení pred odbornou komunitou a tiež na verejnosti. Dokáže identifikovať a analyzovať spoločenské a politické problémy a procesy a ponúkať kvalifikované odborné stanoviská s možným využitím v štátnej správe a samospráve, v inštitúciách tretieho sektora, v politických stranách, v mediálnej a marketingovej sfére, v medzinárodných organizáciách. Je schopný samostatne pripraviť odborné texty.

Description of the third degree

Absolvent má rozsiahle odborné a metodologické vedomosti o aktuálnych prioritách odboru, ktoré mu slúžia ako základ na vlastný výskum a vývoj, rovnako aj na vytváranie nových poznatkov v oblasti študijného odboru. Na tomto základe dokáže identifikovať problémy a priority potrebné pre rozvoj spoločnosti, formulovať nové hypotézy a stratégie na ďalší výskum a rozvoj študijného odboru. Je teoreticky a metodologicky pripravený na riešenie politických, medzinárodných, ekonomických a technologických problémov a zmien. Vie preskúmať, vyhodnotiť a predvídať a ich dopady na politické procesy. Dokáže vedecky komunikovať s odbornou komunitou a verejnosťou v Slovenskej republike a v zahraničí. Vie zhodnotiť a logicky správne zvoliť konkrétne vedecké metódy základného a aplikovaného výskumu a konceptualizáciu vedeckého problému v odbore.

 

Vie vytvárať a formulovať nové hypotézy, úsudky a stratégie na ďalší rozvoj odboru, dokáže vyhodnocovať teórie, koncepty a inovácie, aplikovať vlastné zistenia vyplývajúce z teoretickej analýzy a vlastného vedeckého bádania komplexného a/aj interdisciplinárneho charakteru, tvorivo reflektovať, navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy. Prakticky ovláda zvolené bádateľské metódy a používa ich pri hľadaní nových postupov, analýze relevantných detailov a dôležitých interdisciplinárnych väzieb. Na základe svojich výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy v širších súvislostiach a možných dôsledkoch navrhovaných riešení.

 

Vyznačuje sa kritickým, nezávislým a analytickým myslením v meniacich sa podmienkach, zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty pri smerovaní ďalšieho vývoja spoločnosti, schopnosťou prezentovať výsledky výskumu a vývoja pred odbornou komunitou v Slovenskej republike a v zahraničí. Zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a interpretácii výsledkov výskumu. Dokáže určiť zameranie výskumu a koordinovať tím v príslušnom vednom odbore v akademických inštitúciách alebo výskumných organizáciách.

Back