Philology

Name: Philology
English Name of the field of study: Philology
Code: 7320
Group: Humanities
Connection of stages: nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy druhého stupňa do jedného celku
Interdisciplinary studies: yes
Possibility to carry out a rigorous exam and to defend a rigorous thesis: PhDr.
Replaces study fields: cudzie jazyky a kultúry
jazykoveda konkrétnych jazykových skupín
klasické jazyky
literárna veda
neslovanské jazyky a literatúry
orientálne jazyky a kultúry
prekladateľstvo a tlmočníctvo
slovanské jazyky a literatúry
slovenský jazyk a literatúra
teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr
všeobecná jazykoveda

Core topics of the study branch knowledge

Študijný odbor filológia zahŕňa vedomosti, zručnosti a kompetencie viažuce sa na

a)       stavbu,  štruktúru  a  historický  vývin  prirodzených  jazykov,  na  spoločenské  postavenie a fungovanie  jazykov  v medziľudskej  komunikácii  a v širších  spoločenských,  kultúrnych a pragmatických súvislostiach,

b)       diachrónne a synchrónne vzťahy a súvislosti medzi jazykmi a jazykovými skupinami,

c)       jazykové  vzdelávanie  a  rozvíjanie  komunikačno-pragmatických  kompetencií  a zručností spojených s ústnym a písomným prejavom a s verejným pôsobením absolventov,

d)       osvojenie si dejín literatúry a poznatkov z teórie literatúry a literárnovednej metodológie,

e)       kultivovanie interpretačných zručností pri práci s literárnymi textami a písanými záznamami z rozmanitých komunikačných sfér,

f)        analýzu, výklad a edície textov literárnych a kultúrnohistorických diel a pamiatok.

 

Filológia tiež obsahuje poznatky týkajúce sa teórie literatúry a dejín národných literatúr, slovenského jazyka a literatúry, neslovanských jazykov a literatúr, orientálnych jazykov a kultúr, klasických jazykov, cudzích jazykov, všeobecnej jazykovedy, jazykovedy konkrétnych jazykových skupín, prekladateľstva a tlmočníctva, literárnej vedy, didaktiky jazyka a literatúry.


Platnosť opisu: od 01.09.2019

Description of the first degree (professionally oriented)

Absolvent študijného odboru má všeobecné vedomosti na úrovni syntézy. Ovláda študovaný jazyk alebo jazyky na vysokej praktickej úrovni. Disponuje vzťahovo-argumentačne nadobudnutými vedomosťami o jazyku a jeho zákonitostiach, o spôsobe a podmienkach jeho fungovania vo všetkých jazykových rovinách a vzťahoch k iným jazykom. Špecifikuje a usúvzťažňuje poznatky z teórie literatúry a z dejín literatúry a z interpretácie literárneho textu. Ovláda nosné údaje, pojmy, princípy a  teoretické  a  metodologické  zásady  zvoleného  jazykového  a kultúrno-historického  areálu a korešpondujúcich vied. Pozná všetky jazykové roviny jazykového systému príslušného jazyka, jazykové štýly, kontrastívnu gramatiku, sociopragmatické kontexty a komunikačné súvislosti príslušného jazyka. Absolvent je oboznámený s najdôležitejšími kultúrnymi a spoločenskými reáliami a dejinami jazykového a kultúrneho areálu. Je vybavený systémovo spätými teoretickými a metodologickými poznatkami z oblasti teórie prekladu, tlmočenia a metód prekladu a tlmočenia. Uplatňuje študované alebo pracovné jazyky na aplikačno-komunikačnej úrovni v ústnom dorozumievaní a písomnom dorozumievaní.

 

Má osvojené postupy, zručnosti a stratégie prekladu a tlmočenia a vie ich prakticky využiť pri sprostredkúvaní bežnej komunikácie. Ovláda prácu s dátami, pozná spôsoby využitia dát produkovaných  prekladateľmi.  Pozná  systémy  strojového  prekladu  a  nové  trendy  vo vývoji prekladateľských softvérov. Pozná základné postupy, analýzy a interpretácie prozaického, dramatického a básnického textu. Je schopný aplikovať jazykovedné a literárnovedné poznatky pri rozmanitých kultúrno-umeleckých a pragmaticko-komunikačných aktivitách. Rozvíja vlastnú jazykovú kultúru v prvom aj príslušnom ďalšom jazyku. Vyznačuje sa tvorivým a pružným myslením a je schopný zapájať sa do práce v umelecko-kreatívnych odvetviach. Vie kriticky analyzovať písomný  aj  hovorený  prejav,  formulovať  vlastné  stanoviská  a postoje,  kriticky  ich  revidovať a konštruktívne obhajovať. Dokáže profesionálne prezentovať vlastné stanoviská, a to aj v cudzom jazyku. Ovláda dejinno-kultúrne, odborné, hodnotovo-morálne, spoločenské, právne a ekonomické súvislosti a osobitosti študovaného jazyka alebo jazykov alebo jazykového areálu.

Dokáže udržiavať kontakt s aktuálnym vývojom v študovanej disciplíne a účinne pokračovať vo vlastnom profesionálnom rozvoji.

Description of the first degree

Absolvent študijného odboru má všeobecné vedomosti na úrovni syntézy. Ovláda študovaný jazyk alebo jazyky na vysokej praktickej úrovni. Disponuje vzťahovo-argumentačne nadobudnutými vedomosťami o jazyku a jeho zákonitostiach, o spôsobe a podmienkach jeho fungovania vo všetkých jazykových rovinách a vzťahoch k iným jazykom. Špecifikuje a usúvzťažňuje poznatky z teórie literatúry a z dejín literatúry a z interpretácie literárneho textu. Ovláda nosné údaje, pojmy, princípy a  teoretické  a  metodologické  zásady  zvoleného  jazykového  a kultúrno-historického  areálu a korešpondujúcich vied. Pozná všetky jazykové roviny jazykového systému príslušného jazyka, jazykové štýly, kontrastívnu gramatiku, sociopragmatické kontexty a komunikačné súvislosti príslušného jazyka. Absolvent je oboznámený s najdôležitejšími kultúrnymi a spoločenskými reáliami a dejinami jazykového a kultúrneho areálu. Je vybavený systémovo spätými teoretickými a metodologickými poznatkami z oblasti teórie prekladu, tlmočenia a metód prekladu a tlmočenia. Uplatňuje študované alebo pracovné jazyky na aplikačno-komunikačnej úrovni v ústnom dorozumievaní a písomnom dorozumievaní.

 

Má osvojené postupy, zručnosti a stratégie prekladu a tlmočenia a vie ich prakticky využiť pri sprostredkúvaní bežnej komunikácie. Ovláda prácu s dátami, pozná spôsoby využitia dát produkovaných  prekladateľmi.  Pozná  systémy  strojového  prekladu  a  nové  trendy  vo vývoji prekladateľských softvérov. Pozná základné postupy, analýzy a interpretácie prozaického, dramatického a básnického textu. Je schopný aplikovať jazykovedné a literárnovedné poznatky pri rozmanitých kultúrno-umeleckých a pragmaticko-komunikačných aktivitách. Rozvíja vlastnú jazykovú kultúru v prvom aj príslušnom ďalšom jazyku. Vyznačuje sa tvorivým a pružným myslením a je schopný zapájať sa do práce v umelecko-kreatívnych odvetviach. Vie kriticky analyzovať písomný  aj  hovorený  prejav,  formulovať  vlastné  stanoviská  a postoje,  kriticky  ich  revidovať a konštruktívne obhajovať. Dokáže profesionálne prezentovať vlastné stanoviská, a to aj v cudzom jazyku. Ovláda dejinno-kultúrne, odborné, hodnotovo-morálne, spoločenské, právne a ekonomické súvislosti a osobitosti študovaného jazyka alebo jazykov alebo jazykového areálu.

Dokáže udržiavať kontakt s aktuálnym vývojom v študovanej disciplíne a účinne pokračovať vo vlastnom profesionálnom rozvoji.

Description of combined first and second degree

Description of the second degree

Absolvent má odborné a metodologické vedomosti z viacerých oblastí študijného odboru alebo praxe. Je kompetentný samostatne formulovať vedecký problém, vzťahovo-analyticky uvažovať o vymedzenej problematike v rámci študijného odboru a s prípustnými interdisciplinárnymi presahmi. Vie vyhľadávať a formulovať odborné témy a úlohy, zvažovať odporúčania, navrhovať optimálne riešenia a zabezpečovať výskumy teoretických problémov a praktických stránok súvisiacich s jazykmi, jazykovedou, literatúrou a literárnou vedou, slovesným umením a kultúrou. Je schopný navrhnúť a zvoliť vhodné postupy a implementovať ich do riešení odbornej problematiky vrátane koncipovania projektov. Je pripravený vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti a vyhodnocovať jeho výsledky aj s profesionálnym využitím informačno- komunikačných technológií. Je kompetentný odborne predstavovať výsledky vlastných vedeckých pozorovaní, analýz, interpretácií a zovšeobecnení pred odbornou komunitou aj v cudzom jazyku. Dokáže zrozumiteľne a presvedčivo propagovať výsledky bádaní širšej kultúrnej verejnosti. Ovláda študovaný jazyk alebo jazyky v ústnej a písomnej interakcii a v závislosti od potrieb konkrétneho študijného programu aj ďalší cudzí jazyk alebo jazyky blízkeho jazykového areálu. Je oboznámený so systematickými poznatkami z dejín literatúry, metodológiou literárnej vedy, s problematikou medziliterárnosti, dejín umeleckého prekladu a s literárnou komparatistikou. V prípade prekladateľa a tlmočníka pozná a prakticky ovláda metódy a princípy odborného a umeleckého prekladu, ako aj prekladateľské stratégie a postupy, pozná a ovláda techniky a postupy konferenčného tlmočenia v jeho konzekutívnej aj simultánnej podobe, pozná špecifiká komunitného tlmočenia a vie ich uplatniť v praxi, dokáže pracovať s terminologickými zdrojmi, korpusmi a databázami, ovláda základné postupy manažmentu prekladov, vie pracovať s počítačovými programami podporujúcimi preklad a orientuje sa aj v oblasti post-editácie textov.

 

Preukazuje vysoký stupeň pracovnej samostatnosti a predvídavosti v známom aj neznámom prostredí ako špecialista na konkrétny jazykový, geopolitický a etnokultúrny areál v dynamicky sa meniacom  sociokultúrnom  prostredí.  Pozná  právne  a etické  aspekty  profesie  prekladateľa a tlmočníka. Má rozvinuté inovatívne a tvorivé myslenie a vyhranený postojovo-hodnotový areál.

Description of the third degree

Absolvent má odborné a metodologické vedomosti z viacerých oblastí študijného odboru alebo praxe, slúžiace ako základ pre inovácie a originalitu v praxi alebo výskume. Preukazuje vysoko špecializované dispozície a poznanie princípov a hlavných zásad študijného odboru v jeho vzťahovo-výkladovej komplexnosti, argumentačnej presvedčivosti a výpovednej hodnote vrátane interakcií so súvisiacimi odbormi. Vyznačuje sa nezávislým, kritickým a analytickým myslením, ktoré aplikuje v dynamicky premenlivých podmienkach. Má rozvinuté predpoklady na riešenie náročných výskumných problémov s vysokým stupňom originality a spoločenského prínosu, na tvorivé formulovanie a programovanie vedeckých úloh. Je schopný reflektovať etické a spoločensko-kultúrne stránky vedeckej práce, zverejňovania jej výsledkov a ich tvorivej aplikácie v praxi. Pozná teoreticko-metodologické stránky a vedecké metódy výskumu so zameraním na kontextovú jazykovedu, inovačné procesy v skúmaných jazykoch alebo v konkrétnej jazykovej skupine, na literárno-historickú, literárno-teoretickú a literárno-kritickú reflexiu literárnych fenoménov príslušného spoločenského a etnokultúrneho areálu. Je pripravený individuálne a skupinovo projektovať, profesionálne organizovať, zreteľne určiť zameranie výskumu, produktívne koordinovať výskumný tím a spoločensky kultivovane napĺňať vedecký výskum vo vymedzenej oblasti ako odborno-komunikačne kompetentný a metodicky fundovaný špecialista so značným interdisciplinárnym zázemím.

Dokáže vyberať objekty vedeckého bádania, voliť techniky zisťovania, nadobúdania, verifikovania a spracúvania údajov a zvládnuť diagnostiku a prognózovanie vedeckého výskumu. Pozná konkrétne vedecké metódy základného výskumu a aplikovaného výskumu, ovláda efektívne organizačné formy a konceptualizáciu vedeckého problému a uplatňuje hlavné zásady vedeckej spolupráce v domácom a medzinárodnom rozmere. Rešpektuje hlavné manažérske podmienky a zásady kritiky a spracúvania domácich a zahraničných vedeckých podnetov, projektov a koncepcií. Ovláda postupy vedeckej diskusie, výber a používanie prostriedkov a foriem výskumnej metakomunikácie na publikovanie výsledkov v konkurenčne náročných podmienkach a uplatňuje ich samostatne pred odbornou komunitou a širšou kultúrnou verejnosťou v Slovenskej republike a v zahraničí. Uvedomuje si vývinové trendy a aplikačné možnosti filologických výskumov a je schopný reflektovať etické a spoločensko-kultúrne stránky vedeckej práce a jej tvorivého zužitkúvania v praxi. Vie presvedčivo argumentovať vzťahy medzi teóriou a empíriou, prichádzať s vlastnými závermi, originálnymi návrhmi a progresívnymi riešeniami problematiky v nosných oblastiach študijného odboru. Plánuje si vlastný rozvoj a ďalšie systematické vzdelávanie.

Back