Historical Sciences

Name: Historical Sciences
English Name of the field of study: Historical Sciences
Code: 7115
Group: Humanities
Connection of stages: nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy druhého stupňa do jedného celku
Interdisciplinary studies: yes
Possibility to carry out a rigorous exam and to defend a rigorous thesis: PhDr.
Replaces study fields: archeológia
archívnictvo
etnológia
história
klasická archeológia
muzeológia
pomocné vedy historické
religionistika
slovenské dejiny
všeobecné dejiny

Core topics of the study branch knowledge

Študijný odbor zahŕňa znalosti o jednotlivých aspektoch vývoja ľudskej spoločnosti podľa toho, do akej miery je možné vedeckými postupmi hodnoverne ich rekonštruovať na základe relevantných prameňov.

 

K nosným témam jadra znalostí študijného odboru patria predovšetkým vedomosti, zručnosti a kompetencie zo všeobecných a slovenských dejín alebo z archívnictva, pomocných vied historických, archeológie, etnológie, muzeológie a religionistiky, ich metodológie a praxe.


Platnosť opisu: od 01.09.2019

Description of the first degree (professionally oriented)

Absolvent má všeobecné vedomosti na úrovni syntézy a základné metodologické vedomosti, ktoré sú východiskom pre prax a výskum. Ďalej má vedomosti o relevantných zdrojoch informácií pre študijný odbor, pozná ich typológiu, spôsob uchovávania, vie ich vyhľadať, spracovať a kriticky interpretovať. Tieto zdroje je schopný študovať v origináli. Disponuje bazálnymi vedomosťami o vývoji študijného odboru, primerane pozná najvýznamnejšie bádateľské smery a školy.

 

Pri riešení špecifických odborných úloh spoľahlivo narába s kľúčovými pojmami a kategóriami historických vied a vybraných sociálnovedných disciplín, uplatňuje pre ne charakteristické teoretické a praktické zásady  tvorivej činnosti, používa osvedčené výskumné a tvorivé postupy. Dokáže samostatne používať informačné a komunikačné technológie. Chápe najpodstatnejšie morálne, spoločenské, právne a ekonomické súvislosti študijného odboru.

 

Absolvent dokáže samostatne riešiť problémy v študijnom odbore a navrhovať riešenia. Výsledky svojej práce dokáže profesionálne prezentovať.  Je schopný efektívne pracovať ako člen tímu a dokáže zorganizovať prácu menšieho tímu. Vyznačuje sa samostatnosťou pri riešení špecifických problémov v meniacom sa prostredí, plánovaním svojho vlastného vzdelávania, autonómiou a zodpovednosťou pri rozhodovaní, tvorivým a pružným myslením, ako aj schopnosťou vhodne a profesionálne prezentovať výsledky svojej práce a vlastné stanoviská.

Description of the first degree

Absolvent má všeobecné vedomosti na úrovni syntézy a základné metodologické vedomosti, ktoré sú východiskom pre prax a výskum. Ďalej má vedomosti o relevantných zdrojoch informácií pre študijný odbor, pozná ich typológiu, spôsob uchovávania, vie ich vyhľadať, spracovať a kriticky interpretovať. Tieto zdroje je schopný študovať v origináli. Disponuje bazálnymi vedomosťami o vývoji študijného odboru, primerane pozná najvýznamnejšie bádateľské smery a školy.

 

Pri riešení špecifických odborných úloh spoľahlivo narába s kľúčovými pojmami a kategóriami historických vied a vybraných sociálnovedných disciplín, uplatňuje pre ne charakteristické teoretické a praktické zásady  tvorivej činnosti, používa osvedčené výskumné a tvorivé postupy. Dokáže samostatne používať informačné a komunikačné technológie. Chápe najpodstatnejšie morálne, spoločenské, právne a ekonomické súvislosti študijného odboru.

 

Absolvent dokáže samostatne riešiť problémy v študijnom odbore a navrhovať riešenia. Výsledky svojej práce dokáže profesionálne prezentovať.  Je schopný efektívne pracovať ako člen tímu a dokáže zorganizovať prácu menšieho tímu. Vyznačuje sa samostatnosťou pri riešení špecifických problémov v meniacom sa prostredí, plánovaním svojho vlastného vzdelávania, autonómiou a zodpovednosťou pri rozhodovaní, tvorivým a pružným myslením, ako aj schopnosťou vhodne a profesionálne prezentovať výsledky svojej práce a vlastné stanoviská.

Description of combined first and second degree

Description of the second degree

Absolvent má rozsiahle odborné vedomosti na úrovni hodnotenia z viacerých oblastí študijného odboru: politického, sociálneho, kultúrneho, hospodárskeho vývoja a duchovného vývoja ľudskej spoločnosti. Disponuje tiež dôkladnými vedomosťami z oblasti teórie, metodológie a metodiky prístupu k primárnym zdrojom poznania a sekundárnym zdrojom poznania vývoja spoločnosti, jej materiálneho dedičstva a duchovného dedičstva.

 

Dokáže samostatne vedecky bádať, časopisecky a knižne publikovať odborné texty a vedecké texty, pripravovať a prednášať referáty, koreferáty alebo diskusné príspevky na vedeckých podujatiach.

 

Pri spracovaní a vyhodnocovaní získaných informácií stanoví vhodné metódy vrátane niektorých metód matematicko-štatistických a zachováva zásady objektívneho a kritického prístupu k nim. Skúmané javy a procesy vníma na pozadí dejín a filozofie vlastnej disciplíny a v kontexte bádateľských výsledkov ďalších vedných oborov. Vie zaujať kvalifikované odborné stanovisko k činnostiam  a procesom  uskutočňovaným  v študijnom  odbore  a v prípade  potreby  odporučiť aktuálnejšie a vhodnejšie riešenie, prípadne vypracovať a realizovať s tým súvisiaci projekt. Rozumie mravným, spoločenským, právnym a ekonomickým determinantom študijného odboru.

 

Absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri riešení problémov a projektov v študijnom odbore v meniacom sa prostredí. Disponuje inovatívnym myslením a je pripravený odborne prezentovať výsledky vlastnej analýzy a štúdia pred odborným publikom, a to aj v cudzom jazyku. Vyznačuje odbornou, komunikačnou  a riadiacou kompetenciou potrebnou pre výkon vyšších funkcií.

Description of the third degree

Absolvent má rozsiahle všeobecné vedomosti, vie zvoliť a aplikovať konkrétne metódy základného výskumu a aplikovaného výskumu tak, aby v oblasti historických vied  prinášali nové poznatky a interpretácie. Dokáže formulovať nové hypotézy a určovať stratégie pre ďalší výskum a rozvoj poznania v oblasti historických vied. Aplikuje zistenia z vlastných analýz a komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov v oblasti študijného odboru. Zvolené bádateľské metódy využíva pri hľadaní nových a dôležitých interaktívnych systémových väzieb.

 

Na základe svojich bádateľských výsledkov dokáže navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy. Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením, ktoré aplikuje v dynamicky sa meniacich podmienkach. Identifikuje, triedi, analyzuje a kriticky interpretuje získané informácie. Zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní výskumných zámerov, aplikovaní metód a aj interpretácii výsledkov výskumu.

 

Samostatne a na vysokej vedeckej a komunikačnej úrovni prezentuje výsledky výskumu pred odbornou komunitou v Slovenskej republike a v zahraničí. Dokáže určiť zameranie výskumu a koordinovať tím v príslušnom vednom odbore, vypracovať a realizovať medzinárodný výskumný projekt.

Back