Biofyzika

Prospects of graduates

Absolvent bakalárskeho štúdia študijného programu Biofyzika:

 • má osvojené základy metodiky vedeckej práce a vedeckej formulácie problému,
 • ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja v oblasti fyziky, ktoré je schopný aplikovať na riešenie problémov v oblasti vied o živej prírode,
 • má koherentné znalosti viacerých vedných odborov umožňujúce efektívnu prácu v interdisciplinárnych kolektívoch,
 • vie použiť metódy kvantovej mechaniky, termodynamiky, teórie elektromagnetického poľa v konkrétnych aplikáciách molekulovej a bunkovej biofyziky,
 • pozná široké spektrum experimentálnych metód poskytujúce komplexný a komplementárny pohľad na biologické systémy na molekulovej a bunkovej úrovni.

Dokáže samostatne formulovať a vypracovať riešenia problémov metódami molekulovej spektroskopie, bio-kalorimetrie, optickej mikroskopie, kvantovej mechaniky a chemickej fyziky, aplikovať metódy počítačového modelovania a interpretácie zložitých systémov, komunikovať s odborníkmi v príbuzných vedných odboroch  (fyzika, biochémia, bunková a molekulová biológia, genetika, imunológia, bioinformatika).Informácie o uplatnení absolventov

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions od admission

Uchádzači, ktorí nespĺňajú ani jedno z kritérií uvedených v v bode"Bez prijímacích skúšok", budú na bakalárske študijné programy sú prijímaní na základe výsledkov štúdia na strednej škole. Pri hodnotení sa výsledkov uchádzači získajú body za:

a.)    Výsledky maturitných skúšok zo zvoleného odboru štúdia (max. 30 bodov).

b.)    Absolventi gymnázií za priemer známok počas štúdia alebo na základe výsledkov testu všeobecných študijných predpokladov Národných porovnávacích skúšok (NPS) v danom akademickom roku, realizovaných nezávislým posudzovateľom (http://www.scio.cz/in/2vs/nsz/) (max. 60 bodov ).

Absolventi stredných odborných škôl na základe výsledkov testu všeobecných študijných predpokladov Národných porovnávacích skúšok (NPS) v danom akademickom roku, realizovaných nezávislým posudzovateľom (http://www.scio.cz/in/2vs/nsz/) (max. 60 bodov ).

c.)    Významných ocenení získaných v odbore štúdia (10 bodov).

Prideľovanie bodov:

Výsledok maturitnej skúšky:

1.Uchádzači   o medziodborové štúdium

1. predmet     známka 1 - 15 bodov     

                                 2 - 10 bodov

                                 3 - 5 bodov

 

2. predmet     známka 1 - 15 bodov    

                                 2 - 10 bodov

                                 3 - 5 bodov

  

Zodpovedajúci maturitný predmet pre filozofiu,   psychológiu a sociálnu prácu je občianska náuka.

  

2.   Uchádzači o jednoodborové štúdium

Body sa   započítajú za výsledok maturitnej skúšky z predmetu podľa programu štúdia   a za ľubovoľný z nasledujúcich predmetov: biológia,   fyzika, geografia, chémia, matematika, informatika.

Za predmet odboru štúdia ako aj zvolený predmet sú body   prideľované nasledovne:

známka 1 – 15 bodov
            2 – 10 bodov
            3 –   5 bodov

 Alternatívou k maturitnej skúške z predmetu biológia alebo chémia je skúška z biológie alebo chémie realizovaná externým posudzovateľom (https://www.scio.sk/nps/). Alternatívou k maturitnej skúške z ľubovoľného odboru štúdia je absolvovanie externej časti maturitnej skúšky z matematiky alebo skúška z matematiky realizovaná externým posudzovateľom (www.scio.cz).

Body sa pridelia nasledovne:

percentil  nad 60 – 15 bodov

              60 - 45  – 10 bodov

              44 - 30  –   5 bodov

 V rámci tohto kritéria uchádzač   nemôže získať body súčasne za maturitu z matematiky a jednu z jej   alternatívnych foriem.

Priemer známok počas štúdia na strednej škole:

Absolventi gymnázií získajú body za:

 1. priemer známok na maturitnej skúške:

1,00 – 1,20    30 bodov            1,81 – 2,00    20 bodov

1,21 – 1,30    29   bodov          2,01 – 2,20    16 bodov

1,31 – 1,40    28 bodov            2,21 – 2,50    12 bodov

1,41 – 1,50    27 bodov            2,51 – 3,00    10 bodov

1,51 – 1,80    24 bodov

  

 1. priemer známok z polročného vysvedčenia v poslednom roku štúdia a z koncoročných vysvedčení v predchádzajúcich troch rokoch štúdia:

1,00 – 1,10 30   bodov                   1,61 – 1,80 23   bodov

1,11 – 1,20 29   bodov                   1,81 – 2,00 20   bodov

1,21 – 1,30 28   bodov                   2,01 – 2,20 16   bodov

1,31 – 1,40 27   bodov                   2,21 – 2,50 12   bodov

1,41 – 1,60 25   bodov                   2,51 – 3,00 10   bodov

Výsledky testu Všeobecných študijných predpokladov

Pre uchádzačov zo stredných odborných škôl je povinné absolvovanie testu všeobecných študijných predpokladov národných porovnávacích skúšok (NPS) realizovaných externým posudzovateľom (http://www.scio.cz/in/2vs/nsz/) v danom akademickom  roku. Uchádzačovi bude pridelený počet bodov rovnajúci sa získanému percentilu v rámci NPS, pričom za toto kritérium môže byť pridelených maximálne 60 bodov.

Pre absolventov gymnázií je absolvovanie NPS dobrovoľné. Pri hodnotení sa započíta vyšší počet bodov získaný buď z priemeru známok na strednej škole alebo NPS.Additional information

Záujemca o štúdium si môže podať jednu prihlášku, na ktorej môže uviesť dva študijné programy, pričom v prihláške určí ich poradie. Program, ktorý je uvedený ako prvý v poradí, je považovaný za jeho prvú (preferovanú) voľbu. V prípade, ak uchádzač nebude prijatý na štúdium preferovaného programu, môže byť prijatý na druhý v poradí uvedený program, ak v ňom spĺňa podmienky na prijatie. Ak je uchádzač  prijatý  na preferovaný program  druhý študijný program sa považuje za bezpredmetný. Odporúčame túto možnosť využiť. Poplatok sa uvedením druhého študijného programu nezvyšuje.Conditions for international students

Zahraniční študenti sa prijímajú na fakultu na základe zmluvy. Podmienky pre prijatie a štúdium  študentov z EU sú rovnaké ako pre študentov zo SR. Pre študentov z tretích krajín a tých študentov z EU, ktorí študujú na fakulte v anglickom jazyku, je určené školné v zmysle Poriadku poplatkov vydaných rektorom UPJŠ. Výška školného je zakotvená v zmluve medzi študentom a univerzitou.Conditions of admission without the entrance exam

Absolventi gymnázií, ktorí absolvujú  maturitu z aspoň jedného  predmetu  podľa zvoleného programu štúdia(prípadne alternatívu k nej platnú) s hodnotením:

1 - pre odbory biológia, geografia, biológia-chémia, biológia-psychológia, biológia-geografia, geografia-psychológia)

nie horším ako 2 -  pre odbory fyzika, chémia, informatika, matematika, všeobecná ekológia a kombinácie odborov medziodborového štúdia, ktoré nie sú uvedené vyššie.

a súčasne

ich priemer známok z polročného vysvedčenia v poslednom roku štúdia a z koncoročných vysvedčení v predchádzajúcich troch rokoch štúdia neprekročí stanovený študijný priemer.

Stanovený študijný priemer pre jednoodborové študijné programy:
biológia – 1,0

geografia – 1,20

fyzika, chémia, informatika, matematika, všeobecná ekológia – 2,00

Stanovený študijný priemer pre medziodborové študijné programy:
biológia-chémia, biológia-psychológia, biológia-geografia, geografia-psychológia – 1,0 ostatné kombinácie odborov – 2,00

Uchádzači zo stredných odborných škôl alebo gymnázií, ktorí získali v teste všeobecných študijných predpokladov NPS realizovaných externým posudzovateľom (http://www.scio.cz/in/2vs/nsz/) v danom  akademickom roku percentil vyšší ako 60, 

 a súčasne

 absolvovali maturitu z aspoň jedného predmetu podľa zvoleného programu štúdia s hodnotením:

1 - pre odbory biológia, geografia, biológia-chémia, biológia-psychológia, biológia-geografia, geografia-psychológia)

nie horším ako 2 -  pre odbory fyzika, chémia, informatika, matematika, všeobecná ekológia a kombinácie odborov medziodborového štúdia, ktoré nie sú uvedené vyššie.

 

Alternatívou k maturitnej skúške z predmetu biológia je skúška z biológie, realizovaná externým posudzovateľom (https://www.scio.sk/nps/biologie.asp), s percentilom vyšším ako 60. Alternatívou k maturitnej skúške z predmetu chémia je skúška z chémie realizovaná externým posudzovateľom (https://www.scio.sk/nps/chemie.asp) s percentilom vyšším ako 60.

Alternatívou k maturitnej skúške z ľubovoľného odboru štúdia je absolvovanie externej časti maturitnej skúšky z matematiky alebo skúška z matematiky realizovaná externým posudzovateľom (https://www.scio.sk/nps/matematika.asp) s percentilom vyšším ako 60.

 •  úspešní riešitelia krajského alebo celoštátneho kola olympiády z aspoň jedného predmetu podľa zvoleného študijného programu, v kategóriách A alebo B (pre odbory biológia, fyzika, informatika, matematika), kategóriách A, B, EF (pre odbor chémia) alebo kategóriách A, B, C, D pre odbor geografia),
 • úspešní účastníci celoštátneho kola Stredoškolskej odbornej činnosti v odbore, ktorý je ich zvoleným odborom štúdia,
 • umiestnili sa na popredných miestach medzinárodných či národných súťaži v prírodovedných disciplínach a informatike. Sem patria súťaže Turnaj mladých fyzikov, Zenit v programovaní a pod. Okrem vymenovaných súťaží, prijímacia komisia môže zvážiť aplikáciu tohto kritéria aj pre ďalšie súťaže (kópiu diplomu je potrebné zaslať spolu s prihláškou).


Coordinator for students with specific needs

https://www.upjs.sk/pracoviska/unipoc/specialne-edukacne-potreby/General information on the admission exam

Uchádzači sú prijímaní na bakalárske študijné programy jednoodborového štúdia medziodborového štúdia. Medziodborové štúdium je bakalárske štúdium dvoch zvolených odborov, po skončení ktorého absolventi pokračujú v 2-ročnom magisterskom študijnom programe učiteľstva dvoch akademických predmetov zodpovedajúcich absolvovaným odborom medziodborového štúdia, alebo v 2- prípadne 3-ročnom magisterskom študijnom programe jedného z prírodovedných odborov absolvovaného medziodborového štúdia. • Open day

  04.10.2019

 • Open day

  06.02.2020

 • Apply the application for study

  01.11.2019 - 30.04.2020

 • Performance of the entrance exam

  04.06.2020 - 05.06.2020

 • Send certificate to

  05.06.2020

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of students to be accepted
30


Prílohy
 • vysvedčenia zo stredoškolského štúdia (electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 800 €

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 20 €

Billing information

Poplatok je potrebné uhradiť výhradne bankovým prevodom

číslo účtu: 7000078491, kód banky: 8180

IBAN: SK2881800000007000078491

variabilný symbol: 2997

špecifický symbol: rodné číslo bez lomky

konštantný symbol: 0308

správa pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača.

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: RNDr. Iveta Sováková – iveta.sovakova@upjs.sk
Last update: 30.03.2020 11:56

Draw attention to not topical data