Physics

Name: Physics
English Name of the field of study: Physics
Code: 1160
Group: Natural Sciences, Mathematics, Informatics
Connection of stages: nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy druhého stupňa do jedného celku
Interdisciplinary studies: yes
Possibility to carry out a rigorous exam and to defend a rigorous thesis: RNDr.
Replaces study fields: astrofyzika
astronómia
biofyzika
fyzika
fyzika kondenzovaných látok a akustika
fyzika plazmy
geofyzika
chemická fyzika
jadrová a subjadrová fyzika
kvantová elektronika a optika
meteorológia a klimatológia
teória vyučovania fyziky
všeobecná fyzika a matematická fyzika

Core topics of the study branch knowledge

Študijný odbor fyzika obsahuje poznatky o všeobecných princípoch, štruktúre a vlastnostiach materiálneho sveta. Fyzika skúma vlastnosti hmoty, interakcie medzi hmotnými objektmi, ich dynamiku, a to na úrovni mikrosveta aj makrosveta. Fyzika je východiskom pre riešenie interdisciplinárnych problémov, okrem iného problémov technickej praxe, energetiky, vlastností materiálov, ale aj životného prostredia a biologických (živých) systémov.

 

Študijný odbor fyzika zahŕňa

1.       základný   kurz   fyziky:   mechanika,   štatistická   fyzika   a   termodynamika,   elektrina a magnetizmus, optika, základy kvantovej teórie a štruktúry látok,

2.       princípy fyzikálneho merania, experimentálnych metód a štatistického spracovania dát,

3.       matematické a počítačové metódy fyziky: matematická analýza, lineárna algebra, riadenie experimentov, počítačové simulácie fyzikálnych procesov,

4.       základy teoretickej a aplikovanej fyziky: teoretická mechanika, teória relativity a kvantová teória.


Platnosť opisu: od 01.09.2019

Description of the first degree (professionally oriented)

Absolvent má vedomosti na úrovni syntézy zo všetkých oblastí fyzikálnych vedných disciplín a zo súvisiacich matematických a informatických vedných odborov. Vie klasifikovať základné metódy merania a jeho vyhodnocovania a vie špecifikovať základné metodiky experimentálnej fyziky. Má komplexný pohľad na fyzikálne javy a fyzikálnu podstatu javov, ktoré sú predmetom iných prírodných vied a základom aplikácie fyzikálnych poznatkov v iných vedných odboroch a technickej praxi.

 

Absolvent je schopný samostatne riešiť menej náročné fyzikálne problémy. V tíme pod vedením skúsených fyzikov vie samostatne realizovať základné fyzikálne experimenty, kvalifikovane obsluhovať rôzne meracie a technologické zariadenia, riešiť matematické úlohy, vytvárať počítačové modely rôznych procesov na základe požiadaviek praxe. Vie interpretovať experimentálne údaje. Dokáže aplikovať fyzikálne zákony do iných oblastí ľudských aktivít.

 

Absolvent je schopný efektívne pracovať ako člen tímu vo výskume aj v praxi, ktorá vyžaduje fyzikálne vedomosti. Dokáže samostatne navrhnúť možné riešenie problémov a formulovať relevantné fyzikálne  hypotézy.  Disponuje  odbornými komunikačnými zručnosťami.  Absolvent vhodne prezentuje vlastné stanoviská na odborné problémy, pričom je schopný vysvetliť podstatu fyzikálnych javov členom komunity. Chápe morálne, spoločenské, právne a ekonomické súvislosti študijného odboru.

Description of the first degree

Absolvent má vedomosti na úrovni syntézy zo všetkých oblastí fyzikálnych vedných disciplín a zo súvisiacich matematických a informatických vedných odborov. Vie klasifikovať základné metódy merania a jeho vyhodnocovania a vie špecifikovať základné metodiky experimentálnej fyziky. Má komplexný pohľad na fyzikálne javy a fyzikálnu podstatu javov, ktoré sú predmetom iných prírodných vied a základom aplikácie fyzikálnych poznatkov v iných vedných odboroch a technickej praxi.

 

Absolvent je schopný samostatne riešiť menej náročné fyzikálne problémy. V tíme pod vedením skúsených fyzikov vie samostatne realizovať základné fyzikálne experimenty, kvalifikovane obsluhovať rôzne meracie a technologické zariadenia, riešiť matematické úlohy, vytvárať počítačové modely rôznych procesov na základe požiadaviek praxe. Vie interpretovať experimentálne údaje. Dokáže aplikovať fyzikálne zákony do iných oblastí ľudských aktivít.

 

Absolvent je schopný efektívne pracovať ako člen tímu vo výskume aj v praxi, ktorá vyžaduje fyzikálne vedomosti. Dokáže samostatne navrhnúť možné riešenie problémov a formulovať relevantné fyzikálne  hypotézy.  Disponuje  odbornými komunikačnými zručnosťami.  Absolvent vhodne prezentuje vlastné stanoviská na odborné problémy, pričom je schopný vysvetliť podstatu fyzikálnych javov členom komunity. Chápe morálne, spoločenské, právne a ekonomické súvislosti študijného odboru.

Description of combined first and second degree

Description of the second degree

Absolvent má rozsiahle odborné a metodologické vedomosti z viacerých oblastí študijného odboru, z teoretickej aj experimentálnej fyziky na úrovni hodnotenia a dokáže vyvodiť závery z možných fyzikálnych modelov s dôrazom na profiláciu svojho študijného programu. Má dostatočné široký pohľad na filozofické a spoločenské aspekty fyziky.

 

Absolvent rozumie fyzikálnej teórii v rozsahu svojej špecializácie a je schopný kvalitatívne aj kvantitatívne zhodnotiť fyzikálne javy a procesy. Ovláda špeciálne metódy vybraných fyzikálnych vedných odborov a ich aplikáciu do rôznych oblastí fyzikálneho výskumu: metodiky experimentálnej fyziky, matematického modelovania a formulovania fyzikálnych modelov. Je schopný samostatne riešiť náročné fyzikálne problémy, samostatne formulovať fyzikálne hypotézy, využívať existujúce experimentálne postupy a navrhovať experimenty a experimentálne zariadenia.

 

Absolvent je kompetentný samostatne riešiť problémy a projekty z oblasti študijného odboru. Je schopný pracovať efektívne ako jednotlivec alebo člen tímu v základnom aj aplikovanom výskume, a to aj v iných študijných odboroch, ktoré využívajú fyzikálne vedomosti a metódy. Disponuje inovatívnym myslením, je schopný samostatne študovať a porozumieť novým informáciám v študijnom odbore aj v súvisiacich aplikáciách v iných študijných odboroch. Dokáže vysvetliť podstatu fyzikálnych javov širokej laickej verejnosti a aktívne sa zapojiť do vzdelávania vyžadujúceho fyzikálne vedomosti. Je pripravený odborne prezentovať výsledky vlastnej práce a štúdia pred odborným publikom a to aj v cudzom jazyku.

Description of the third degree

Absolvent vie určiť konkrétne vedecké metódy základného a aplikovaného výskumu v oblasti fyziky. Má rozsiahle odborné vedomosti z viacerých oblastí študijného odboru, ktoré mu slúžia ako základ pre uskutočňovanie výskumu a vývoja a vytvárania nových poznatkov v oblasti fyziky. Okrem svojej špecializácie má všeobecný prehľad aj o ostatných špecializáciách študijného odboru fyzika. Má praktické skúsenosti s vedeckou prácou.

 

Absolvent formuluje nové hypotézy a stratégie pre ďalší výskum a rozvoj študijného odboru. Sleduje aktuálne nové výsledky vo svojej špecializácii v rámci študijného odboru. Rozširuje si svoje znalosti štúdiom odbornej literatúry. Aplikuje vlastné zistenia svojho vedeckého výskumu a štúdia pri riešení problémov v tejto oblasti. Na základe svojich výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy. Prakticky určuje štandardy na zvolené bádateľské  metódy a používa ich pri hľadaní  nových technológií, technických detailov a dôležitých interaktívnych systémových väzieb. Na základe svojich výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy.

 

Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením. Má rozsiahle odborné vedomosti z viacerých špecifických oblastí študijného odboru, ktoré mu slúžia ako základ na uskutočňovanie výskumu a vývoja a vytvárania nových poznatkov v oblasti fyziky v spolupráci s odborníkmi na didaktiku vrátane problematiky vyučovania fyziky. Vie sa orientovať v odbornej literatúre, porozumieť novým technologickým postupom a prispôsobiť svoju prácu aktuálnemu vývoju odboru vo svete. Dokáže aktívne pedagogicky pôsobiť v pedagogickom procese pre rôzne kategórie vzdelávaných (v prípade škôl za podmienky získania požadovanej kvalifikácie pre pedagogického zamestnanca). Dokáže vysvetliť podstatu fyzikálnych javov a princípov laickej verejnosti.     Prezentuje  samostatne  výsledky  výskumu  a vývoja  pred  odbornou  komunitou v Slovenskej republike a v zahraničí. Je schopný výsledky svojej práce samostatne publikovať v medzinárodných odborných časopisoch. Zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a interpretácii výsledkov výskumu.

Back