Teacher Training and Education Science

Name: Teacher Training and Education Science
English Name of the field of study: Teacher Training and Education Science
Code: 7605
Group: Education
Connection of stages: je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy druhého stupňa do jedného celku
Interdisciplinary studies: yes
Possibility to carry out a rigorous exam and to defend a rigorous thesis: PaedDr.
Replaces study fields: andragogika
odborová didaktika
pedagogika
predškolská a elementárna pedagogika
špeciálna pedagogika
učiteľstvo akademických predmetov
učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy
učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov

Core topics of the study branch knowledge

Študijný odbor vo svojom jadre zahŕňa systematické poznatky o javoch pedagogickej reality, výchovno-vzdelávacích procesoch a ich činiteľoch, determinantoch výchovy a vzdelávania, ako aj poznatky o spôsoboch poznávania pedagogickej reality, o pedagogických a didaktických prístupoch, koncepciách a poznatky o riešení rôznorodých pedagogických situácií.

Okrem pedagogického poznania zahŕňa študijný odbor vo svojom jadre taktiež poznatky, v ktorých sa reflektujú otázky relevantného psychologického a sociálnovedného poznania. Zahŕňa zároveň vedecké poznanie disciplín profilových vzdelávacích oblastí alebo špecializácií. Nosnými témami jadra sú oblasti poznania súvisiace so vzdelávacím systémom, právnymi aspektmi a kurikulárnymi aspektmi výkonu profesie, problematika vzdelávacej inklúzie, rozvoja vedeckej, kultúrnej a jazykovej gramotnosti, rozvoja metodických a metodologických spôsobilostí a uplatňovania diagnostických, intervenčných a evalvačných činností.

Vedomosti, zručnosti a kompetencie absolventa študijného programu, ktorý pripravuje na výkon povolania pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec, spĺňajú požiadavky profesijného štandardu začínajúceho pedagogického zamestnanca a profesijného štandardu začínajúceho odborného zamestnanca pre príslušnú kategóriu alebo podkategóriu pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca.


Platnosť opisu: od 01.09.2019

Description of the first degree (professionally oriented)

Absolvent      učiteľských     študijných      programov     disponuje      poznatkami     o biologických, psychologických a sociálnych aspektoch vývinu jednotlivca, pozná a chápe koncept inštitucionálneho socializačného procesu v širších sociálnovedných súvislostiach. Absolvent má základný prehľad v sociálnej štruktúre spoločnosti, jej statike a dynamike, rozumie vzdelávacím potrebám i špecifikám rôznorodých sociálnych skupín. Ovláda problematiku pedagogickej práce v kontexte diverzity vzdelávanej populácie. Disponuje základnými poznatkami o odlišnostiach vývinu jednotlivcov vyplývajúcimi z ich zdravotných alebo sociálnych znevýhodnení, alebo nadania a talentu tak, aby dokázal pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v podmienkach inkluzívneho vzdelávania a výchovy efektívne kooperovať so špeciálnymi pedagógmi, psychológmi a ďalšími odborníkmi a riadiť sa ich odbornými odporúčaniami a závermi. Absolvent disponuje základným vedeckým poznaním v profilových vzdelávacích oblastiach alebo špecializáciách jeho pôsobenia. Pozná aktuálne štátne vzdelávacie programy, ovláda teoretické základy projektovania, realizácie a hodnotenia výchovy a vzdelávania. Absolvent ovláda teoretické i praktické súvislosti obsahu vzdelávania a odborovej didaktiky alebo didaktiky a metodiky v profilových vzdelávacích oblastiach alebo špecializáciách svojho pôsobenia. Absolvent pozná slovenský školský systém, právny kontext a kurikulárne kontexty výkonu učiteľskej profesie, pozná štruktúru a zázemie profesie. Disponuje základnými psychologickými, pedagogickými a didaktickými vedomosťami umožňujúcimi porozumieť vzťahu medzi procesmi učenia a vyučovania, vzdelávania a výchovy jednotlivca i dynamike sociálnej skupiny.

Absolvent učiteľských študijných programov dokáže identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky a individuálne vzdelávacie potreby jednotlivca, akceptovať individualitu žiaka, má základné praktické skúsenosti s identifikáciou psychologických a sociálnych faktorov učenia sa jednotlivca, akceptuje diverzitu  žiakov v sociokultúrnom kontexte. Absolvent sa orientuje vo všeobecne záväzných právnych predpisoch vzťahujúcich sa k práci učiteľa, v pedagogickej a ďalšej dokumentácii, v ostatných koncepčných a strategických dokumentoch a materiáloch školy. Dokáže zaznamenať, analyzovať a riešiť rôznorodé pedagogické situácie, má zručnosti efektívneho plánovania, projektovania, riadenia a organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu v profilových vzdelávacích oblastiach alebo vo svojej špecializácii. Disponuje základnými metodickými spôsobilosťami v profilových vzdelávacích oblastiach alebo špecializáciách. Vie efektívne využívať vo vzdelávacom procese informačné a komunikačné technológie. Je schopný uplatniť primeraný spôsob pedagogického hodnotenia a evalvácie a dokáže modifikovať a zefektívňovať svoje činnosti. Dokáže efektívne komunikovať a kooperovať s externým prostredím (rodičia, pestúni, komunita a podobne).

Absolvent študijných programov pedagogických vied disponuje  základným poznaním odboru. Ovláda historické a teoretické východiská príslušnej  vednej disciplíny a jej medzidisciplinárne presahy a súvislosti. Disponuje poznatkami o biologických, psychologických a sociálnych aspektoch vývinu jednotlivca, disponuje základnými poznatkami o odlišnostiach jednotlivcov vyplývajúcimi z úrovne ich vývinových charakteristík, zdravotných alebo sociálnych znevýhodnení, alebo nadania a talentu. Disponuje základnými psychologickými a sociálnovednými vedomosťami umožňujúcimi porozumieť formovaniu jednotlivca a dynamike sociálnej skupiny. Absolvent pozná a chápe koncept inštitucionálneho socializačného procesu v širších sociálnovedných súvislostiach. Pozná právne predpisy a inštitucionálny kontext výkonu svojej profesie. Pozná sociálnu štruktúru spoločnosti a potreby a špecifiká rôznorodých sociálnych skupín. Pozná základné nástroje diagnostiky, intervencie, korekcie a prevencie.

Absolvent študijných programov pedagogických vied dokáže identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky a individuálne výchovné a vzdelávacie potreby jednotlivca. Orientuje sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch vzťahujúcich sa k výkonu profesie, v pedagogickej a ďalšej príslušnej dokumentácii. Efektívne plánuje, projektuje, riadi, organizuje a hodnotí formovanie cieľovej skupiny, dokáže zabezpečovať efektívnu výchovnú činnosť, pedagogickú asistenciu a disponuje diagnostickými, intervenčnými a korekčnými zručnosťami a zručnosťami pre uskutočnenie efektívnej prevencie. Je schopný zostaviť problémovú anamnézu a získať orientáciu v situácii jednotlivcov z cieľových skupín. Dokáže pozitívne modifikovať správanie a osobnostný vývin jednotlivca alebo cieľovej skupiny.

Absolvent je kultúrne a jazykovo gramotný. Je schopný efektívne pracovať ako člen tímu a riadiť jednotlivcov. Je pripravený na autonómny výkon svojej profesie a ďalšie vzdelávanie a profesijný rozvoj. Má vybudované spoločensky akceptované občianske postoje a pozitívny postoj k svojej profesii a cieľovej skupine.

Description of the first degree

Absolvent      učiteľských     študijných      programov     disponuje      poznatkami     o biologických, psychologických a sociálnych aspektoch vývinu jednotlivca, pozná a chápe koncept inštitucionálneho socializačného procesu v širších sociálnovedných súvislostiach. Absolvent má základný prehľad v sociálnej štruktúre spoločnosti, jej statike a dynamike, rozumie vzdelávacím potrebám i špecifikám rôznorodých sociálnych skupín. Ovláda problematiku pedagogickej práce v kontexte diverzity vzdelávanej populácie. Disponuje základnými poznatkami o odlišnostiach vývinu jednotlivcov vyplývajúcimi z ich zdravotných alebo sociálnych znevýhodnení, alebo nadania a talentu tak, aby dokázal pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v podmienkach inkluzívneho vzdelávania a výchovy efektívne kooperovať so špeciálnymi pedagógmi, psychológmi a ďalšími odborníkmi a riadiť sa ich odbornými odporúčaniami a závermi. Absolvent disponuje základným vedeckým poznaním v profilových vzdelávacích oblastiach alebo špecializáciách jeho pôsobenia. Pozná aktuálne štátne vzdelávacie programy, ovláda teoretické základy projektovania, realizácie a hodnotenia výchovy a vzdelávania. Absolvent ovláda teoretické i praktické súvislosti obsahu vzdelávania a odborovej didaktiky alebo didaktiky a metodiky v profilových vzdelávacích oblastiach alebo špecializáciách svojho pôsobenia. Absolvent pozná slovenský školský systém, právny kontext a kurikulárne kontexty výkonu učiteľskej profesie, pozná štruktúru a zázemie profesie. Disponuje základnými psychologickými, pedagogickými a didaktickými vedomosťami umožňujúcimi porozumieť vzťahu medzi procesmi učenia a vyučovania, vzdelávania a výchovy jednotlivca i dynamike sociálnej skupiny.

Absolvent učiteľských študijných programov dokáže identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky a individuálne vzdelávacie potreby jednotlivca, akceptovať individualitu žiaka, má základné praktické skúsenosti s identifikáciou psychologických a sociálnych faktorov učenia sa jednotlivca, akceptuje diverzitu  žiakov v sociokultúrnom kontexte. Absolvent sa orientuje vo všeobecne záväzných právnych predpisoch vzťahujúcich sa k práci učiteľa, v pedagogickej a ďalšej dokumentácii, v ostatných koncepčných a strategických dokumentoch a materiáloch školy. Dokáže zaznamenať, analyzovať a riešiť rôznorodé pedagogické situácie, má zručnosti efektívneho plánovania, projektovania, riadenia a organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu v profilových vzdelávacích oblastiach alebo vo svojej špecializácii. Disponuje základnými metodickými spôsobilosťami v profilových vzdelávacích oblastiach alebo špecializáciách. Vie efektívne využívať vo vzdelávacom procese informačné a komunikačné technológie. Je schopný uplatniť primeraný spôsob pedagogického hodnotenia a evalvácie a dokáže modifikovať a zefektívňovať svoje činnosti. Dokáže efektívne komunikovať a kooperovať s externým prostredím (rodičia, pestúni, komunita a podobne).

Absolvent študijných programov pedagogických vied disponuje  základným poznaním odboru. Ovláda historické a teoretické východiská príslušnej  vednej disciplíny a jej medzidisciplinárne presahy a súvislosti. Disponuje poznatkami o biologických, psychologických a sociálnych aspektoch vývinu jednotlivca, disponuje základnými poznatkami o odlišnostiach jednotlivcov vyplývajúcimi z úrovne ich vývinových charakteristík, zdravotných alebo sociálnych znevýhodnení, alebo nadania a talentu. Disponuje základnými psychologickými a sociálnovednými vedomosťami umožňujúcimi porozumieť formovaniu jednotlivca a dynamike sociálnej skupiny. Absolvent pozná a chápe koncept inštitucionálneho socializačného procesu v širších sociálnovedných súvislostiach. Pozná právne predpisy a inštitucionálny kontext výkonu svojej profesie. Pozná sociálnu štruktúru spoločnosti a potreby a špecifiká rôznorodých sociálnych skupín. Pozná základné nástroje diagnostiky, intervencie, korekcie a prevencie.

Absolvent študijných programov pedagogických vied dokáže identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky a individuálne výchovné a vzdelávacie potreby jednotlivca. Orientuje sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch vzťahujúcich sa k výkonu profesie, v pedagogickej a ďalšej príslušnej dokumentácii. Efektívne plánuje, projektuje, riadi, organizuje a hodnotí formovanie cieľovej skupiny, dokáže zabezpečovať efektívnu výchovnú činnosť, pedagogickú asistenciu a disponuje diagnostickými, intervenčnými a korekčnými zručnosťami a zručnosťami pre uskutočnenie efektívnej prevencie. Je schopný zostaviť problémovú anamnézu a získať orientáciu v situácii jednotlivcov z cieľových skupín. Dokáže pozitívne modifikovať správanie a osobnostný vývin jednotlivca alebo cieľovej skupiny.

Absolvent je kultúrne a jazykovo gramotný. Je schopný efektívne pracovať ako člen tímu a riadiť jednotlivcov. Je pripravený na autonómny výkon svojej profesie a ďalšie vzdelávanie a profesijný rozvoj. Má vybudované spoločensky akceptované občianske postoje a pozitívny postoj k svojej profesii a cieľovej skupine.

Description of combined first and second degree

Absolvent učiteľských študijných programov disponuje rozvinutými poznatkami o biologických, psychologických a sociálnych aspektoch vývinu  jednotlivca, pozná a chápe koncept inštitucionálneho socializačného procesu v širších sociálnovedných súvislostiach. Absolvent má komplexný prehľad v sociálnej štruktúre spoločnosti, jej statike a dynamike, rozumie vzdelávacím a ďalším relevantným potrebám i špecifikám rôznorodých sociálnych skupín. Ovláda problematiku pedagogickej práce v kontexte diverzity vzdelávanej populácie. Disponuje rozsiahlymi poznatkami o odlišnostiach vývinu jednotlivcov vyplývajúcimi z ich zdravotných alebo sociálnych znevýhodnení, alebo nadania a talentu tak, aby dokázal pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v podmienkach inkluzívneho vzdelávania efektívne kooperovať so špeciálnymi pedagógmi, psychológmi a ďalšími odborníkmi a riadiť sa ich odbornými odporúčaniami a závermi. Absolvent disponuje rozsiahlym vedeckým poznaním v profilových vzdelávacích oblastiach alebo špecializáciách jeho pôsobenia. Pozná aktuálne štátne vzdelávacie programy, ovláda teoretické základy projektovania, realizácie a hodnotenia výchovy a vzdelávania. Absolvent ovláda rozsiahle teoretické a praktické súvislosti obsahu vzdelávania a odborovej didaktiky alebo didaktiky a metodiky v profilových vzdelávacích oblastiach a špecializáciách svojho pôsobenia. Disponuje rozsiahlymi psychologickými a didaktickými vedomosťami umožňujúcimi porozumieť vzťahu medzi procesmi učenia a vyučovania, vzdelávania a výchovy jednotlivca i dynamike sociálnej skupiny. Absolvent pozná široký repertoár  vyučovacích stratégií a metód. Absolvent  sa orientuje v systéme výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike, v právnych predpisoch a kurikulárnych kontextoch výkonu učiteľskej profesie, pozná štruktúru profesie, profesijné zázemie odboru a princípy profesijnej etiky. Pozná metodologické súvislosti empirického výskumu v pedagogických vedách.

 

Absolvent učiteľských študijných programov samostatne identifikuje vývinové a individuálne charakteristiky a individuálne vzdelávacie potreby jednotlivca, akceptuje individualitu žiaka, má praktické skúsenosti s identifikáciou psychologických a sociálnych faktorov učenia sa jednotlivca, akceptuje diverzitu žiakov v sociokultúrnom kontexte. Absolvent sa orientuje vo všeobecne záväzných právnych predpisoch vzťahujúcich sa k práci učiteľa, v pedagogickej a ďalšej dokumentácii, v ostatných koncepčných a strategických dokumentoch a materiáloch školy. Aplikuje pedagogicko-psychologické a odborovo-didaktické poznanie vo výchovno-vzdelávacom procese. Dokáže samostatne hodnotiť rôznorodé pedagogické situácie a procesy, flexibilne na ne reagovať a optimálne ich riešiť. Dokáže samostatne zaznamenať, analyzovať a riešiť rôznorodé pedagogické situácie, má zručnosti efektívneho plánovania, projektovania, riadenia a organizácie výchovno- vzdelávacieho procesu v profilových vzdelávacích oblastiach alebo špecializáciách. Disponuje rozsiahlymi metodickými spôsobilosťami v profilových vzdelávacích oblastiach alebo špecializáciách vrátane zručností v oblasti informačno-komunikačných technológií. Uskutočňuje samostatne a primeraným spôsobom pedagogické hodnotenie a evalváciu, je spôsobilý hodnotiť seba  samého  a  zabezpečovať  svoj  ďalší  profesijný  rozvoj.  Dokáže  efektívne  komunikovať a kooperovať s externým prostredím (rodičia, pestúni, komunita a podobne). Absolvent je spôsobilý realizovať skúmanie pedagogických javov v prostredí výchovy a vzdelávania, formulovať závery vlastného skúmania a disponuje spôsobilosťou akademického písania.

 

Absolvent študijných programov pedagogických vied disponuje rozvinutým poznaním odboru. Do hĺbky ovláda východiská a trendy teoretickej a metodologickej perspektívy predmetnej vednej disciplíny. Disponuje obsiahlym psychologickým a sociálnovedným poznaním cieľovej skupiny a spôsobov jej učenia  sa. Disponuje interdisciplinárnymi poznatkami  o vývinových procesoch jednotlivcov,    ich    pozitívnej    celoživotnej    stimulácii    a o    pedagogických    intervenciách v inštitucionálnych podmienkach. Disponuje interdisciplinárnymi poznatkami o odlišnostiach vývinu jednotlivcov vyplývajúcimi zo zdravotných alebo sociálnych znevýhodnení, alebo nadania a talentu a z toho vyplývajúcich charakteristík špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb. Orientuje sa v rôznorodých prístupoch výkonu profesijných činností, pozná široký repertoár adekvátnych postupov a metód. Absolvent disponuje poznaním o vzdelávacích a ďalších relevantných potrebách príslušných sociálnych skupín.

 

Absolvent  študijných  programov  pedagogických  vied  samostatne  plánuje,  projektuje,  riadi a organizuje formovanie cieľovej skupiny odboru, účinne realizuje a riadi výchovno-vzdelávacie, diagnostické, intervenčné, korekčné a preventívne aktivity. Identifikuje a primerane personalizuje individuálne potreby cieľovej skupiny, vyplývajúce z jej intaktného vývinu v komplexnom ponímaní. Je spôsobilý pri realizácii výchovno-vzdelávacieho, pedagogicko-terapeutického, intervenčného a diagnosticko-poradenského procesu tento proces samostatne pedagogicky aj odborne plánovať, riadiť, metodicky realizovať, vyhodnocovať, a to v podmienkach špeciálnej výchovy a vzdelávania alebo inkluzívnej výchovy a vzdelávania. Je spôsobilý formulovať adekvátne diagnostické, pedagogické a odborné závery, odporúčania a usmernenia, efektívne kooperovať s rodičmi, sociálnym prostredím a ďalšími odborníkmi. Zohľadňuje individuálnu situáciu jednotlivcov z cieľových skupín a samostatne navrhuje a realizuje optimálne rozvojové opatrenia s cieľom pozitívne modifikovať učenie, osobnostný vývin a správanie jednotlivca či cieľovej skupiny. Samostatne uplatňuje adekvátne metódy práce. Absolvent je spôsobilý realizovať skúmanie pedagogických javov v prostredí výchovy a vzdelávania, formulovať závery vlastného skúmania a disponuje spôsobilosťou akademického písania.

Absolvent je schopný efektívne pracovať ako člen tímu a riadiť jednotlivcov a kolektív. Vie účinne komunikovať s rôznorodými aktérmi výkonu jeho profesie, externým prostredím a zvláda verejný prejav. Dodržiava princípy profesijnej etiky. Je sociálne angažovaný, má rozvinuté spoločensky akceptované občianske postoje, pozitívny postoj k svojej profesii, cieľovej skupine a vlastnému celoživotnému vzdelávaniu.

Description of the second degree

Absolvent učiteľských študijných programov disponuje rozvinutými poznatkami o biologických, psychologických a sociálnych aspektoch vývinu  jednotlivca, pozná a chápe koncept inštitucionálneho socializačného procesu v širších sociálnovedných súvislostiach. Absolvent má komplexný prehľad v sociálnej štruktúre spoločnosti, jej statike a dynamike, rozumie vzdelávacím a ďalším relevantným potrebám i špecifikám rôznorodých sociálnych skupín. Ovláda problematiku pedagogickej práce v kontexte diverzity vzdelávanej populácie. Disponuje rozsiahlymi poznatkami o odlišnostiach vývinu jednotlivcov vyplývajúcimi z ich zdravotných alebo sociálnych znevýhodnení, alebo nadania a talentu tak, aby dokázal pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v podmienkach inkluzívneho vzdelávania efektívne kooperovať so špeciálnymi pedagógmi, psychológmi a ďalšími odborníkmi a riadiť sa ich odbornými odporúčaniami a závermi. Absolvent disponuje rozsiahlym vedeckým poznaním v profilových vzdelávacích oblastiach alebo špecializáciách jeho pôsobenia. Pozná aktuálne štátne vzdelávacie programy, ovláda teoretické základy projektovania, realizácie a hodnotenia výchovy a vzdelávania. Absolvent ovláda rozsiahle teoretické a praktické súvislosti obsahu vzdelávania a odborovej didaktiky alebo didaktiky a metodiky v profilových vzdelávacích oblastiach a špecializáciách svojho pôsobenia. Disponuje rozsiahlymi psychologickými a didaktickými vedomosťami umožňujúcimi porozumieť vzťahu medzi procesmi učenia a vyučovania, vzdelávania a výchovy jednotlivca i dynamike sociálnej skupiny. Absolvent pozná široký repertoár  vyučovacích stratégií a metód. Absolvent  sa orientuje v systéme výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike, v právnych predpisoch a kurikulárnych kontextoch výkonu učiteľskej profesie, pozná štruktúru profesie, profesijné zázemie odboru a princípy profesijnej etiky. Pozná metodologické súvislosti empirického výskumu v pedagogických vedách.

 

Absolvent učiteľských študijných programov samostatne identifikuje vývinové a individuálne charakteristiky a individuálne vzdelávacie potreby jednotlivca, akceptuje individualitu žiaka, má praktické skúsenosti s identifikáciou psychologických a sociálnych faktorov učenia sa jednotlivca, akceptuje diverzitu žiakov v sociokultúrnom kontexte. Absolvent sa orientuje vo všeobecne záväzných právnych predpisoch vzťahujúcich sa k práci učiteľa, v pedagogickej a ďalšej dokumentácii, v ostatných koncepčných a strategických dokumentoch a materiáloch školy. Aplikuje pedagogicko-psychologické a odborovo-didaktické poznanie vo výchovno-vzdelávacom procese. Dokáže samostatne hodnotiť rôznorodé pedagogické situácie a procesy, flexibilne na ne reagovať a optimálne ich riešiť. Dokáže samostatne zaznamenať, analyzovať a riešiť rôznorodé pedagogické situácie, má zručnosti efektívneho plánovania, projektovania, riadenia a organizácie výchovno- vzdelávacieho procesu v profilových vzdelávacích oblastiach alebo špecializáciách. Disponuje rozsiahlymi metodickými spôsobilosťami v profilových vzdelávacích oblastiach alebo špecializáciách vrátane zručností v oblasti informačno-komunikačných technológií. Uskutočňuje samostatne a primeraným spôsobom pedagogické hodnotenie a evalváciu, je spôsobilý hodnotiť seba  samého  a  zabezpečovať  svoj  ďalší  profesijný  rozvoj.  Dokáže  efektívne  komunikovať a kooperovať s externým prostredím (rodičia, pestúni, komunita a podobne). Absolvent je spôsobilý realizovať skúmanie pedagogických javov v prostredí výchovy a vzdelávania, formulovať závery vlastného skúmania a disponuje spôsobilosťou akademického písania.

 

Absolvent študijných programov pedagogických vied disponuje rozvinutým poznaním odboru. Do hĺbky ovláda východiská a trendy teoretickej a metodologickej perspektívy predmetnej vednej disciplíny. Disponuje obsiahlym psychologickým a sociálnovedným poznaním cieľovej skupiny a spôsobov jej učenia  sa. Disponuje interdisciplinárnymi poznatkami  o vývinových procesoch jednotlivcov,    ich    pozitívnej    celoživotnej    stimulácii    a o    pedagogických    intervenciách v inštitucionálnych podmienkach. Disponuje interdisciplinárnymi poznatkami o odlišnostiach vývinu jednotlivcov vyplývajúcimi zo zdravotných alebo sociálnych znevýhodnení, alebo nadania a talentu a z toho vyplývajúcich charakteristík špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb. Orientuje sa v rôznorodých prístupoch výkonu profesijných činností, pozná široký repertoár adekvátnych postupov a metód. Absolvent disponuje poznaním o vzdelávacích a ďalších relevantných potrebách príslušných sociálnych skupín.

 

Absolvent  študijných  programov  pedagogických  vied  samostatne  plánuje,  projektuje,  riadi a organizuje formovanie cieľovej skupiny odboru, účinne realizuje a riadi výchovno-vzdelávacie, diagnostické, intervenčné, korekčné a preventívne aktivity. Identifikuje a primerane personalizuje individuálne potreby cieľovej skupiny, vyplývajúce z jej intaktného vývinu v komplexnom ponímaní. Je spôsobilý pri realizácii výchovno-vzdelávacieho, pedagogicko-terapeutického, intervenčného a diagnosticko-poradenského procesu tento proces samostatne pedagogicky aj odborne plánovať, riadiť, metodicky realizovať, vyhodnocovať, a to v podmienkach špeciálnej výchovy a vzdelávania alebo inkluzívnej výchovy a vzdelávania. Je spôsobilý formulovať adekvátne diagnostické, pedagogické a odborné závery, odporúčania a usmernenia, efektívne kooperovať s rodičmi, sociálnym prostredím a ďalšími odborníkmi. Zohľadňuje individuálnu situáciu jednotlivcov z cieľových skupín a samostatne navrhuje a realizuje optimálne rozvojové opatrenia s cieľom pozitívne modifikovať učenie, osobnostný vývin a správanie jednotlivca či cieľovej skupiny. Samostatne uplatňuje adekvátne metódy práce. Absolvent je spôsobilý realizovať skúmanie pedagogických javov v prostredí výchovy a vzdelávania, formulovať závery vlastného skúmania a disponuje spôsobilosťou akademického písania.

Absolvent je schopný efektívne pracovať ako člen tímu a riadiť jednotlivcov a kolektív. Vie účinne komunikovať s rôznorodými aktérmi výkonu jeho profesie, externým prostredím a zvláda verejný prejav. Dodržiava princípy profesijnej etiky. Je sociálne angažovaný, má rozvinuté spoločensky akceptované občianske postoje, pozitívny postoj k svojej profesii, cieľovej skupine a vlastnému celoživotnému vzdelávaniu.

Description of the third degree

Absolvent študijného odboru pozná normy, princípy a metódy vedeckej práce v oblasti pedagogického výskumu. Pozná históriu a vývoj príslušného odboru v medzinárodnom komparatívnom rámci, jeho teoretické základy a metodológiu. Má rozsiahle odborné vedomosti z viacerých oblastí študijného odboru i zo súvzťažných odborov, ktoré mu slúžia ako základ pre uskutočňovanie výskumu a vývoja a vytvárania nových poznatkov v oblasti pedagogických vied. Má   prehľad   v   najnovších   vedeckých   poznatkoch   v príslušnej   oblasti   študijného   odboru v medzinárodnom kontexte.

 

Absolvent študijného odboru samostatne plánuje, projektuje, organizuje a vyhodnocuje pedagogický výskum. Je schopný pracovať s národnými a medzinárodnými zdrojovými databázami. Je schopný koncipovať výskumný projekt, pracovať ako člen výskumného tímu, ale aj riadiť výskum a výskumný tím. Je spôsobilý interdisciplinárne a medziodborovo spolupracovať, je schopný podieľať sa na medzinárodnej spolupráci v odbore. Aktívne sa zapája do vedeckej komunikácie v odbore, pravidelne publikuje výsledky svojho skúmania, zúčastňuje sa na rozvoji odboru. Vyznačuje sa vysokou úrovňou vedeckej a publikačnej etiky a akademického písania. Má rozvinuté prezentačné schopnosti. Aktívne sa zúčastňuje verejného diskurzu. Dokáže prinášať a formulovať inovatívne a nové výskumné problémy či témy. Na základe svojich výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné alebo pracovné postupy. Má predpoklady na dopĺňanie a upresňovanie vedeckého jazyka odboru. Má predpoklady na tvorbu nových okruhov poznatkov v rámci odboru.

 

Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením, ktoré dokáže flexibilne aplikovať v podmienkach teoretického, empirického i aplikovaného výskumu. Samostatne prezentuje  výsledky  výskumu  a vývoja  pred  odbornou  komunitou  v Slovenskej  republike  a v zahraničí. Je spôsobilý viesť vedeckú komunikáciu minimálne v jednom svetovom jazyku. Zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní výskumných zámerov, realizácii výskumu a interpretácii výsledkov výskumu. Je spôsobilý pozitívne ovplyvňovať verejnú mienku v prospech plnenia cieľov rozvoja odboru.

Back