Učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii)

Tento študijný program je potrebné kombinovať s jedným z nasledujúcich študijných programov:

 • Filozofická fakulta - učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo dejepisu (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo estetiky (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)

Absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia  výtvarné umeniev kombinácii dokáže uplatňovať svoje získané vedomosti, zručnosti a návyky pri plánovaní, projektovaní a realizácii edukačného procesu na rôznych typoch a stupňoch výtvarného vzdelávania. Predpokladom naplnenia študijného programu  je získanie predpísaného počtu kreditov v požadovanej štruktúre. 

 

Rozsah vedomostí absolventa: 

Teoretické vedomosti 

 • ovláda súčasné teoretické modely emocionálnej a kognitívnej socializácie a výchovy človeka, jeho personálneho a emočného vývinu; 

 • získava vedomosti z metodológie jednotlivých vied – pedagogických, psychologických a vied o výtvarnom umení; 

 • dobre sa orientuje v histórii slovenského a svetového umenia; 

 • vie ťažiť z odborových didaktík predmetov v súlade so zvoleným zámerom; 

 • teoreticky a prakticky ovláda technológiu jednotlivých druhov výtvarného umenia, výtvarných techník a materiálov; 

 • chápe princípy tvorby v umení v širších súvislostiach; 

 • má poznatky o organizácii výtvarného života a kultúry v domácom a svetovom kontexte; 

 • pozná inštitucionálne a organizačné štruktúry umeleckého vzdelávania. 

 

Praktické zručnosti a schopnosti 

 • vie sa pohotovo vyjadriť vo všetkých základných výtvarných disciplínach; 

 • ovláda aj vybrané špecifické výtvarné disciplíny, resp. vybrané umelecké remeslá; 

 • ovláda výtvarné materiály, základné techniky, technologické postupy a médiá od klasického po súčasné umenie; 

 • vie modifikovať výtvarné vyjadrenie vzhľadom na zvolený štýl, zámer a sociálno-komunikačné súvislosti; 

 • dokáže pohotovo komunikovať o problémoch výtvarného umenia s odborným aj didaktickým zámerom; 

 • má schopnosť plánovať, projektovať a viesť výtvarnú výchovu v školských a mimoškolských vzdelávacích zariadeniach; 

 • kreatívne reaguje na podmienky výtvarnej a vzdelávacej činnosti. 

 

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti absolventa: 

 • má osvojenú schopnosť kritického a metodického myslenia; 

 • v sociálnych kontaktoch a v edukačnom procese sa riadi princípmi humanizmu a altruizmu; 

 • ovláda súčasné informačno-komunikačné technológie a didaktickú techniku; 

 • získava skúsenosti s tvorbou umeleckých a edukačných projektov; 

 • ovláda metodiku záujmovej výtvarnej činnosti; 

 • pozná sociálne, právne, ekonomické a etické aspekty v danej oblasti; 

 • dokáže sa prezentovať aj v umeleckej výtvarnej činnosti.Uplatnenie absolventov

Vymedzenie oblastí uplatnenia absolventa: 

 • učiteľ výtvarnej výchovy a súvisiacich predmetov na rôznych typoch a stupňoch výtvarného vzdelávania (ZŠ, SOŠ, gymnáziá,ZUŠ,VŠ) 

 • samostatný pracovník v oblasti kultúry 

 • odborný pracovník galérií, múzeí a i. 

 • odborný pracovník v oblasti reklamy, umeleckých  agentúr a i. 

 

Získa úplné druhostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov so zameraním na výtvarné umenie.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

1)

Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium podľa magisterských študijných programov (druhý stupeň vysokoškolského štúdia v zmysle § 53 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách) je absolvovanie študijného programu prvého stupňa.

2)

Uchádzač môže byť na magisterský študijný program prijatý bez prijímacej skúšky, ak magisterský študijný program je pokračovaním bakalárskeho študijného programu v danom študijnom odbore a uchádzač vykonal štátnu skúšku z predmetov, ktoré sú ekvivalentné predmetom štátnej skúšky zodpovedajúceho bakalárskeho študijného programu na FF PU v Prešove.Doplňujúce informácie

a)  Na FF PU si uchádzač môže podať viac prihlášok na štúdium s uvedením jedného študijného programu na jednej prihláške;

b)  Poplatok uchádzači uhradia prevodom, alebo poštovým peňažným poukazom U, doklad o zaplatení je potrebné nalepiť na 3. stranu prihlášky;

c)  Prihlášky bez dokladu o úhrade poplatku nebudú akceptované;

d) Základné údaje potrebné na vykonanie cezhraničného prevodu zo zahraničia prostredníctvom siete SWIFT: swiftová adresa banky: SPSRSKBA, číslo účtu príjemcu platby, resp. číslo účtu klienta ŠP vo formáte SK87 8180 0000 0070 0007 8205; názov banky: Štátna pokladnica, Ul. Radlinského 32, 010 05 Bratislava 15; neskrátený názov a adresa príjemcu platby, klienta ŠP: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Ul. 17. novembra 1, 080 78 Prešov, účel platby: poplatok VS 10100041;

e) Uchádzači študujúci na FF PU, resp. absolventi bakalárskeho štúdia na FF PU nevyplňujú výpis výsledkov bakalárskeho štúdia v jednotlivých semestroch a nepredkladajú potvrdenie o správnosti údajov. K prihláške doložia štruktúrovaný životopis; 

f)  Uchádzači, ktorí neukončili bakalárske štúdium na FF PU, dôkladne vyplnia prvú a druhú stranu prihlášky;

g) Uchádzači, ktorí neukončili bakalárske štúdium na FF PU, k prihláške doložia štruktúrovaný životopis a overené fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu). Úradne neoverené fotokópie sa nebudú akceptovať;

h) Uchádzači, ktorí končia bakalárske štúdium na inej fakulte ako FF PU v roku 2023, doložia k prihláške výpis výsledkov bakalárskeho štúdia v jednotlivých semestroch, ktorý vydáva študijné oddelenie vysokej školy (pečiatka a podpis študijného oddelenia školy/fakulty);

i)  Uchádzači o štúdium so špecifickými potrebami: 1. pred podaním prihlášky na štúdium kontaktujú fakultného (v prípade univerzitných pracovísk univerzitného) koordinátora s cieľom poradenstva pri výbere odboru štúdia a rozsahu podporných služieb na PU, 2. poskytnú fakultnému (v prípade univerzitných pracovísk univerzitnému) koordinátorovi dostatočné informácie o svojich obmedzeniach a potrebách, 3. v dostatočnom predstihu (obvykle 1 mesiac pred prijímacími skúškami) kontaktujú fakultného koordinátora pre zabezpečenie primeraných podmienok pri prijímacej skúške. Kontakt na fakultného koordinátora je zverejnený na stránke fakulty (https://www.unipo.sk/filozoficka-fakulta/moznosti-studia/).

j) Uchádzači o štúdium predložia ako súčasť prihlášky i lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré je dostupné na webe fakulty;

k) Prihlášku na štúdium môže zaslať aj taký uchádzač, ktorý doposiaľ pre daný typ štúdia nevykonal bakalársku štátnu skúšku a nemôže o jej vykonaní v prihláške uviesť príslušné údaje. Takýto uchádzač predloží doklad o vykonaní tejto skúšky dodatočne, najneskôr v termíne stanovenom fakultou. Pokiaľ uchádzač tento doklad nepredloží, na štúdium nemôže byť prijatý;

l) V prípade, že sa na niektorý študijný program prihlási menej záujemcov, ako je minimálny stanovený počet pre daný študijný program, dekan môže rozhodnúť o neotvorení programu pre daný akademický rok. Túto skutočnosť oznámi uchádzačom a vyzve ich k zmene študijného programu. V prípade, že uchádzač ponuku neakceptuje, fakulta mu vráti poplatok za prijímacie konanie v plnej výške;

m) Filozofická fakulta sa pri prijímacom konaní riadi vnútorným predpisom Zásady prijímacieho konania Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, ktorý bol vydaný Akademickým senátom Filozofickej fakulty v Prešove dňa 16. 9. 2009.

 Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

 

doc. Mgr. Sabolová Fabianová Antónia, PhD.

antonia.sabolova.fabianova@unipo.skForma prijímacej skúšky

Bez prijímacej skúšky, resp. kombinácia talentovej skúšky s ústnym pohovorom a vedomostný písomný test.Testy

Skúška pozostáva z týchto častí:

 • kresba hlavy uhlíkom (2 hodiny);
 • maľba temperou – zátišie (2 hodiny);
 • predloženie a posúdenie domácich prác;
 • ústny pohovor z dejín výtvarného umenia.

Vedomostný písomný test podľa výberu kombinácii:

 • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii: anglický jazyk, britská a americká literatúra;
 • učiteľstvo dejepisu v kombinácii: všeobecné dejiny, slovenské dejiny;
 • učiteľstvo estetiky v kombinácii: dejiny a teória estetiky, dejiny, teória a estetika vybraného druhu umenia;
 • učiteľstvo etickej výchovy v kombinácii: dejiny filozofie a etiky, systematická etika;
 • učiteľstvo filozofie v kombinácii: dejiny filozofie, systematická filozofia;
 • učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii: nemecký jazyk, nemecká literatúra;
 • učiteľstvo ruského jazyka a literatúry v kombinácii: ruský jazyk a didaktika vyučovania ruského jazyka, ruská literatúra;
 • učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii: slovenský jazyk, slovenská literatúra;
 • učiteľstvo ukrajinského jazyka a literatúry v kombinácii: ukrajinský jazyk, ukrajinská literatúra;
 • učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii: dejiny filozofie, všeobecná ekonomická teória, sociológia, základy teórie štátu a práva, ústavné právo.

 

Uchádzač si na prijímaciu skúšku prinesie:

 • domáce práce (minimálne 20 prác realizovaných rôznymi technikami – maľba, kresba, grafika, fotografia, keramika, šperk, textil a i. – nie v elektronickej podobe);
 • uhlík (prírodný);
 • plastickú gumu;
 • temperové farby;
 • štetce;
 • nádobku na vodu;
 • paletu (sklo). • Podanie prihlášky na štúdium

  31.03.2023

 • Konanie prijímacej skúšky

  14.06.2023 - 16.06.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • potvrdenie od lekára (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica

Číslo účtu v tvare IBAN: SK87 8180 0000 0070 0007 8205

SWIFT: SPSRSKBA

Variabilný symbol: 10100041

 

Adresa na zaslanie poplatku a prihlášky: Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, ul. 17. novembra 1, 080 78 Prešov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Katarína Mikitová – katarina.mikitova@unipo.sk
Posledná aktualizácia: 12.12.2022 14:46

Upozorniť na neaktuálne údaje