Teaching the Subject Physical Education

This study program must be combined with one of the following study programs:

 • - učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • - učiteľstvo rómskeho jazyka, literatúry a reálií (v kombinácii)
 • - učiteľstvo rusínskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Faculty of Humanities and Natural Sciences - Teaching of Subjects Biology
 • Faculty of Humanities and Natural Sciences - Teaching of Subjects Ecology
 • Faculty of Humanities and Natural Sciences - Teaching of Subjects Physics
 • Faculty of Humanities and Natural Sciences - Teaching of Subjects Geography
 • Faculty of Humanities and Natural Sciences - Teaching of the Subjects of Mathematics
 • Faculty of Humanities and Natural Sciences - Teaching of Subjects Pedagogy
 • Fakulta humanitných a prírodných vied - učiteľstvo techniky (v kombinácii)
 • Faculty of Arts - Teaching of Subjects of English language and Literature
 • Faculty of Arts - Teaching of Subjects of History
 • Faculty of Arts - Teaching of Subjects of Aesthetic Education
 • Faculty of Arts - Teacher of Subjekt of ethical education
 • Faculty of Arts - Teaching of Subjects of Philosophy
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Faculty of Arts - Teaching of Subjects of German language and Literature
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Faculty of Arts - Teaching of Subjects Slovak language and literature
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo ukrajinského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Faculty of Arts - Teacher of Subjekt of citizenship education
 • Faculty of Arts - Teaching of the Subjects of Fine Arts
Prospects of graduates

Absolventi bakalárskeho stupňa štúdia majú uplatnenie vo funkciách:

 • asistent učiteľa telesnej a športovej výchovy na druhom stupni základných škôl a    v stredných školách,
 • tréner zvolenej športovej špecializácie príslušného kvalifikačného stupňa v súlade so zákonom o športe,
 • animátor voľnočasových pohybových aktivít,
 • pracovník štátnej a verejnej správy v oblasti telesnej výchovy a športu,
 • asistent učiteľa aprobačného predmetu,
 • môžu pokračovať v nadväzujúcom štúdiu na magisterskom stupni.


Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission
 • úspešné absolvovanie stredoškolského štúdia ukončeného maturitnou skúškou,
 • lekárske potvrdenie vydané telovýchovným lekárom o zdravotnej spôsobilosti uchádzača študovať študijný program telovýchovného zamerania (nie staršie ako 3 mesiace),
 • úspešné absolvovanie prijímacej skúšky z pohybových predpokladov.

Podmienky prijatia na štúdium predmetov, ktoré sa študujú v kombinácii s telesnou výchovou určuje fakulta, resp. ústav, na ktorej sú dané študijné programy akreditované.Additional information

Konzultácie k prijímacím skúškam: 06. marec 2021

Podrobnejšie informácie o prijímacom konaní sú dostupné na webovom sídle fakulty:

https://www.unipo.sk/fakulta-sportu/macie/uchadzaci/bc/

Študijný program sa realizuje ako medzifakultné štúdium

s FHPV PU v Prešove v kombinácii predmetov:

 • učiteľstvo telesnej výchovy  a biológie
 • učiteľstvo telesnej výchovy  a ekológie
 • učiteľstvo telesnej výchovy  a fyziky
 • učiteľstvo telesnej výchovy  a geografie
 • učiteľstvo telesnej výchovy  a matematiky
 • učiteľstvo telesnej výchovy  a pedagogiky
 • učiteľstvo telesnej výchovy  a techniky

Uchádzači podávajú prihlášku na FŠ PU v Prešove.

s FF PU v Prešove v kombinácii predmetov:

 • učiteľstvo telesnej výchovy  a anglického jazyka a literatúry
 • učiteľstvo telesnej výchovy  a dejepisu
 • učiteľstvo telesnej výchovy  a estetiky
 • učiteľstvo telesnej výchovy  a etickej výchovy
 • učiteľstvo telesnej výchovy  a filozofie
 • učiteľstvo telesnej výchovy  a francúzskeho jazyka a literatúry
 • učiteľstvo telesnej výchovy  a hudobného umenia
 • učiteľstvo telesnej výchovy  a nemeckého jazyky a literatúry
 • učiteľstvo telesnej výchovy  a ruského jazyka a literatúry
 • učiteľstvo telesnej výchovy  a slovenského jazyka a literatúry
 • učiteľstvo telesnej výchovy  a ukrajinského jazyka a literatúry
 • učiteľstvo telesnej výchovy  a výchovy k občianstvu
 • učiteľstvo telesnej výchovy  a výtvarného umenia

Uchádzači podávajú prihlášku na FŠ PU v Prešove.

s Ústavom rusínskeho jazyka a literatúry PU v Prešove:

 • učiteľstvo rusínskeho jazyka a literatúry a telesnej výchovy 

Uchádzači podávajú prihlášku na Ústave rusínskeho jazyka a kultúry PU v Prešove.

s Ústavom maďarského jazyka a kultúry PU v Prešove:

 • učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a telesnej výchovy  

Uchádzači  podávajú prihlášku na Ústave maďarského jazyka a kultúry PU v Prešove.

s Ústavom rómskych štúdií PU v Prešove:

 • učiteľstvo rómskeho jazyka, literatúry a reálií a telesnej výchovy

Uchádzači podávajú prihlášku na Ústave rómskych štúdií PU v Prešove.Conditions of admission without the entrance exam

Bez príjmacích skúšok môžu byť prijatí účastníci Olympijských hier, Majstrovstiev sveta alebo Majstrovstiev Európy za posledné dva roky pred prijímacími skúškami po predložení dokladu potvrdeného príslušným športovým zväzom.Coordinator for students with specific needs

doc. PaedDr. Erika Chovanová, PhD.

erika.chovanova@unipo.skGeneral information on the admission exam

Prijímacia skúška z pohybových predpokladov.

Uchádzač absolvuje tieto disciplíny:

 • skok do diaľky z miesta,
 • vytrvalostný člnkový beh,
 • plávanie na 100 m plaveckým spôsobom  kraul alebo prsia,
 • gymnastika – povinná zostava  +  možnosť absolvovania týchto cvičebných tvarov: premet vpred, salto a akrobatická alebo akrobaticko-skoková väzba,
 • výber jednej zo štyroch športových hier (basketbal, futbal, hádzaná, volejbal).

Popis a kritériá hodnotenia disciplín prijímacej skúšky z pohybových predpokladov sú dostupné na:

https://www.unipo.sk/public/media/26819/Bc_SP_ucitelstvo_tv_%20v%20kombinacii.pdf

 Form of entrance exam

Absolvovanie prijímacej skúšky z pohybových predpokladov. • Open day

  20.12.2016

 • Apply the application for study

  28.02.2021

 • Performance of the entrance exam

  22.03.2021 - 31.03.2021

 • Submit additional application form

  31.07.2021

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
60


Additions
 • medical certificate (paper form)
 • overené kópie vysvedčení zo strednej školy (paper form)
 • overená kópia vysvedčenia o maturitnej skúške (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 700 €

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 30 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK 43 8180 0000 0070 0019 9568
Variabilný symbol: 1070
Konštantný symbol: 0308            SWIFT: SPSRSKBA

Kontaktná osoba: PhDr. Marcela Brindzková-referentka pre vzdelávanie +421 51 75 63 181

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: MUDr. Bibiána Vadašová, PhD. – bibiana.vadasova@unipo.sk
Last update: 22.09.2020 14:40

Draw attention to not topical data