Učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)

Tento študijný program je potrebné kombinovať s jedným z nasledujúcich študijných programov:

 • - učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • - učiteľstvo rómskeho jazyka, literatúry a reálií (v kombinácii)
 • - učiteľstvo rusínskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Fakulta humanitných a prírodných vied - učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Fakulta humanitných a prírodných vied - učiteľstvo ekológie (v kombinácii)
 • Fakulta humanitných a prírodných vied - učiteľstvo fyziky (v kombinácii)
 • Fakulta humanitných a prírodných vied - učiteľstvo geografie (v kombinácii)
 • Fakulta humanitných a prírodných vied - učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
 • Fakulta humanitných a prírodných vied - učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
 • Fakulta humanitných a prírodných vied - učiteľstvo techniky (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo dejepisu (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo estetiky (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo ukrajinského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii)
Uplatnenie absolventov

Absolventi bakalárskeho stupňa štúdia majú uplatnenie vo funkciách:

 • asistent učiteľa telesnej a športovej výchovy na druhom stupni základných škôl a    v stredných školách,
 • tréner zvolenej športovej špecializácie príslušného kvalifikačného stupňa v súlade so zákonom o športe,
 • animátor voľnočasových pohybových aktivít,
 • pracovník štátnej a verejnej správy v oblasti telesnej výchovy a športu,
 • asistent učiteľa aprobačného predmetu,
 • môžu pokračovať v nadväzujúcom štúdiu na magisterskom stupni.


Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • úspešné absolvovanie stredoškolského štúdia ukončeného maturitnou skúškou,
 • lekárske potvrdenie vydané telovýchovným lekárom o zdravotnej spôsobilosti uchádzača študovať študijný program telovýchovného zamerania (nie staršie ako 3 mesiace),
 • úspešné absolvovanie prijímacej skúšky z pohybových predpokladov.

Podmienky prijatia na štúdium predmetov, ktoré sa študujú v kombinácii s telesnou výchovou určuje fakulta, resp. ústav, na ktorej sú dané študijné programy akreditované.Doplňujúce informácie

Konzultácie k prijímacím skúškam: presun na apríl 2021

Podrobnejšie informácie o prijímacom konaní sú dostupné na webovom sídle fakulty:

https://www.unipo.sk/fakulta-sportu/macie/uchadzaci/bc/

Študijný program sa realizuje ako medzifakultné štúdium

s FHPV PU v Prešove v kombinácii predmetov:

 • učiteľstvo telesnej výchovy  a biológie
 • učiteľstvo telesnej výchovy  a ekológie
 • učiteľstvo telesnej výchovy  a fyziky
 • učiteľstvo telesnej výchovy  a geografie
 • učiteľstvo telesnej výchovy  a matematiky
 • učiteľstvo telesnej výchovy  a pedagogiky
 • učiteľstvo telesnej výchovy  a techniky

Uchádzači podávajú prihlášku na FŠ PU v Prešove.

s FF PU v Prešove v kombinácii predmetov:

 • učiteľstvo telesnej výchovy  a anglického jazyka a literatúry
 • učiteľstvo telesnej výchovy  a dejepisu
 • učiteľstvo telesnej výchovy  a estetiky
 • učiteľstvo telesnej výchovy  a etickej výchovy
 • učiteľstvo telesnej výchovy  a filozofie
 • učiteľstvo telesnej výchovy  a francúzskeho jazyka a literatúry
 • učiteľstvo telesnej výchovy  a hudobného umenia
 • učiteľstvo telesnej výchovy  a nemeckého jazyky a literatúry
 • učiteľstvo telesnej výchovy  a ruského jazyka a literatúry
 • učiteľstvo telesnej výchovy  a slovenského jazyka a literatúry
 • učiteľstvo telesnej výchovy  a ukrajinského jazyka a literatúry
 • učiteľstvo telesnej výchovy  a výchovy k občianstvu
 • učiteľstvo telesnej výchovy  a výtvarného umenia

Uchádzači podávajú prihlášku na FŠ PU v Prešove.

s Ústavom rusínskeho jazyka a literatúry PU v Prešove:

 • učiteľstvo rusínskeho jazyka a literatúry a telesnej výchovy 

Uchádzači podávajú prihlášku na Ústave rusínskeho jazyka a kultúry PU v Prešove.

s Ústavom maďarského jazyka a kultúry PU v Prešove:

 • učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a telesnej výchovy  

Uchádzači  podávajú prihlášku na Ústave maďarského jazyka a kultúry PU v Prešove.

s Ústavom rómskych štúdií PU v Prešove:

 • učiteľstvo rómskeho jazyka, literatúry a reálií a telesnej výchovy

Uchádzači podávajú prihlášku na Ústave rómskych štúdií PU v Prešove.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Bez príjmacích skúšok môžu byť prijatí účastníci Olympijských hier, Majstrovstiev sveta alebo Majstrovstiev Európy za posledné dva roky pred prijímacími skúškami po predložení dokladu potvrdeného príslušným športovým zväzom.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. PaedDr. Erika Chovanová, PhD.

erika.chovanova@unipo.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacia skúška z pohybových predpokladov.

Uchádzač absolvuje tieto disciplíny:

 • skok do diaľky z miesta,
 • vytrvalostný člnkový beh,
 • plávanie na 100 m plaveckým spôsobom  kraul alebo prsia,
 • gymnastika – povinná zostava  +  možnosť absolvovania týchto cvičebných tvarov: premet vpred, salto a akrobatická alebo akrobaticko-skoková väzba,
 • výber jednej zo štyroch športových hier (basketbal, futbal, hádzaná, volejbal).

Popis a kritériá hodnotenia disciplín prijímacej skúšky z pohybových predpokladov sú dostupné na:

https://www.unipo.sk/public/media/26819/Bc_SP_ucitelstvo_tv_%20v%20kombinacii.pdf

 Forma prijímacej skúšky

Absolvovanie prijímacej skúšky z pohybových predpokladov. • Podanie prihlášky na štúdium

  31.03.2021

 • Konanie prijímacej skúšky

  01.06.2021 - 25.06.2021

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  31.07.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
60


Prílohy
 • osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti (papierová forma)
 • overené kópie vysvedčení zo strednej školy (papierová forma)
 • overená kópia vysvedčenia o maturitnej skúške (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 700 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK43 8180 0000 0070 0019 9568
Variabilný symbol: 1070
Konštantný symbol: 0308            SWIFT: SPSRSKBA

Kontaktná osoba: PhDr. Marcela Brindzková-referentka pre vzdelávanie +421 51 75 63 181

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: MUDr. Bibiána Vadašová, PhD. – bibiana.vadasova@unipo.sk
Posledná aktualizácia: 26.02.2021 16:53

Upozorniť na neaktuálne údaje