Teaching of Subjects Physics

This study program must be combined with one of the following study programs:

 • Filozofická fakulta - učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Faculty of Arts - Teaching of History and English Language and Literature
 • Faculty of Arts - Teaching of Latin Language and Literature and English Language and Literature
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Faculty of Arts - učiteľstvo výchovy k občianstvu a psychológie
 • Faculty of Science - Teaching of Subjects the subjects biology
 • Faculty of Science - Teachning of Subjects Geography
 • Faculty of Science - Teachnig of subjects Chemistry
 • Faculty of Science - Teachning of Subjects Informatics
Prospects of graduates

Graduate of the second level of university study in the discipline pedagogy of academic subjects is qualified to be a teacher on the level of elementary and high school education. He Masters the content of basic disciplines of his specialization, principles of their structure, and is able to actively work with them and use them. In addition to handling teacher's responsibilities (planning, realizing and reacting on education in class) he's able to create methodical materials for teaching. He has the ability to work as specialized employee of state administration for the area of education on elementary and high schools. Graduate is proficient in current theoretical models of cognitive socialization and education, knows theoretical and practical relations of branch didactics. He has a sound professional foundation, Masters the methods of chemical research and knows how to demonstrate school chemical experiments. Has basic knowledge of legal, economic and ethical aspects of work in his field. Knows how to use information-communication technologies and knows how to use them in the education process.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Pavol Jozef Šafárik University in Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Uchádzači na magisterské študijné programy sú prijímaní na štúdium základe nasledujúcich pravidiel:

 1. Uchádzačovi, ktorý je absolventom bakalárskeho študijného programu v príslušnom odbore na PF UPJŠ v Košiciach, prijímaciu skúšku nahrádzajú výsledky štátnej záverečnej skúšky bakalárskeho štúdia, ak vážený študijný priemer (VŠP) počas bakalárskeho štúdia nie je horší ako 2,5 a ak záujem o štúdium neprekračuje kapacitu študijného programu.

  V prípade študijných programov v odbore biológia sa namiesto celkového váženého študijného priemeru berie do úvahy vážený študijný priemer z profilujúcich predmetov. Profilujúce predmety pre jednotlivé študijné programy sú uvedené v Prílohe č. 1.

 2. Ak uchádzač nie je absolventom bakalárskeho študijného programu v príslušnom odbore na PF UPJŠ v Košiciach, alebo ak uchádzač nespĺňa podmienku VŠP uvedenú v bode a), alebo ak počet uchádzačov prekračuje kapacitu študijného programu, na návrh riaditeľa príslušného ústavu vymenuje dekan prijímaciu komisiu.

 3. Prijímacia komisia spravidla pozostáva z riaditeľa a garantov študijných  programov realizovaných na ústave. Prijímacia komisia má minimálne troch členov.

 4. Prijímacia komisia posúdi u uchádzača kompatibilitu absolvovaného bakalárskeho študijného programu a študijného programu, na ktorý sa uchádzač hlási.

 5. V prípade kladného posúdenia kompatibility prijímacia komisia dekanovi návrh na prijatie/neprijatie buď na základe výsledkov prijímacej skúšky, alebo na základe posúdenia výsledkov predchádzajúceho bakalárskeho štúdia.

 6. V prípade, že sa prijímacia komisia rozhodne pre konanie prijímacej skúšky bude termín prijímacej skúšky oznámený uchádzačom do 15.7.2015. Požiadavky na prijímaciu skúšku zodpovedajú v tomto prípade požiadavkám na ekvivalentnú bakalársku štátnu skúšku na PF UPJŠ.

 7. V prípade, že sa prijímacia komisia rozhodne pre prijímanie uchádzačov na základe posúdenia výsledkov predchádzajúceho bakalárskeho štúdia, bude posudzovať:

 • vážený študijný priemer (VŠP) z profilujúcich predmetov podľa zvoleného programu štúdia,

 • odborné aktivity uchádzača (OA).

Profilujúce predmety pre jednotlivé študijné programy sú uvedené v Prílohe č. 1.

 1. V prípade, že počet uchádzačov prekračuje kapacitu študijného programu, prijímacia komisia zoradí uchádzačov do poradovníka zostupne podľa hodnoty koeficientu , kde:

  OA=1, ak uchádzač preukázateľne doložil odborné aktivity vykonávané počas predchádzajúceho bakalárskeho štúdia na fakultnej úrovni (napr. umiestnenie na jednom z prvých troch miest na fakultnom kole ŠVK, práca v prospech ústavu/katedry, pomoc pri organizovaní súťaží s regionálnou pôsobnosťou...),

  OA=1,5, ak uchádzač preukázateľne doložil odborné aktivity vykonávané počas predchádzajúceho bakalárskeho štúdia na republikovej úrovni (napr. úspešná reprezentácia na celoštátnom kole ŠVK, pomoc pri organizovaní súťaží s celoslovenskou pôsobnosťou, spoluautorstvo odborných publikácií vydaných na Slovensku...),

  OA=2, ak uchádzač preukázateľne doložil odborné aktivity vykonávané počas predchádzajúceho bakalárskeho štúdia na medzinárodnej úrovni (napr. úspešná reprezentácia na medzinárodnom kole ŠVK, spoluautorstvo odborných publikácií vydaných v zahraničí...).

                                                                                                  

  Na základe zostaveného poradovníka a s prihliadnutím na kapacitu študijného programu prijímacia komisia odporučí dekanovi fakulty prijatie/neprijatie uchádzača na štúdium.

  Príloha 1. Profilujúce predmety posudzované u uchádzačov podľa zvoleného programu štúdia

  Študijný program/Profilujúce predmety z bakalárskeho stupňa

  Botanika a fyziológia rastlín/Fyziológia rastlín, Botanika I., Botanika II.

  Zoológia a fyziológia živočíchov/Fyziológia živočíchov, Zoológia I., Zoológia II.

  Genetika a molekulárna cytológia/Molekulová biológia, Genetika

  Teoretická fyzika a astrofyzika/Všeobecná fyzika I-IV, Teoretická mechanika, Teória elektromagnetického poľa, Kvantová mechanika I, Štatistická fyzika

  Fyzika kondenzovaných látok/Všeobecná fyzika I-IV, Teoretická mechanika, Teória elektromagnetického poľa, Kvantová mechanika I, Štatistická fyzika

  Biofyzika/Všeobecná fyzika I-IV, Teoretická mechanika, Teória elektromagnetického poľa, Kvantová mechanika I, Štatistická fyzika

  Jadrová a subjadrová fyzika/Všeobecná fyzika I-IV, Teoretická mechanika, Teória elektromagnetického poľa, Kvantová mechanika I, Štatistická fyzika

  Analytická chémia/Analytická chémia  I,  Analytická chémia  II

  Anorganická chémia/Všeobecná chémia, Anorganická chémia  I, Anorganická chémia II

  Biochémia/Biochémia I, Biochémia II, Molekulárna biológia I, Molekulárna biológia II

  Fyzikálna chémia/Fyzikálna chémia  I, Fyzikálna chémia II

  Organická chémia/Organická chémia I, Organická chémia  II

  Geografia a geoinformatika/Fyzická geografia Slovenskej republiky

  Humánna geografia Slovenskej republiky

  Informatika/Automaty a formálne jazyky,  Programovanie, algoritmy, zložitosť, Algebra II pre informatikov a fyzikov

  Informatická matematika/Algebra IV, Diskrétna matematika III, Matematická analýza IV 

  Ekonomická a finančná matematika/Lineárne a celočíselné programovanie, Matematická analýza IV, Pravdepodobnosť a štatistika

  Manažérska matematika/Algebra IV, Diskrétna matematika III, Matematická analýza IV 

  Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií/Všeobecná ekológia, Zoológia I., Zoológia II

  Učiteľstvo biológie/Genetika, Fyziológia rastlín, Fyziológia živočíchov

  Učiteľstvo fyziky/Všeobecná fyzika I-IV, Teoretická mechanika, Teória elektromagnetického poľa, Kvantová mechanika I, Štatistická fyzika

  Učiteľstvo chémie/Všeobecná chémia, Anorganická chémia, Organická chémia

  Učiteľstvo geografie/Fyzická geografia Slovenskej republiky

  Humánna geografia Slovenskej republiky

  Učiteľstvo matematiky/Matematická analýza III, Algebra a teória čísel

  Učiteľstvo informatiky/Automaty a formálne jazyky, Programovanie, algoritmy, zložitosť, Teória vypočítateľnosti

   Additional information

Záujemca o štúdium sa môže uchádzať o dva študijné programy, pričom v prihláške určí ich poradie. Program, ktorý je uvedený ako prvý v poradí, je považovaný za jeho prvú (preferovanú) voľbu. V prípade, ak uchádzač nebude prijatý na štúdium preferovaného programu, môže byť prijatý na druhý v poradí uvedený program, ak v ňom spĺňa podmienky na prijatie. Ak je uchádzač prijatý na preferovaný program, druhý študijný program sa považuje za bezpredmetný. Poplatok za zabezpečenie prijímacieho konania sa uvedením druhého študijného programu nezvyšuje.Conditions for international students

International students who will study in Slovak language are admitted under the same conditions as Slovak applicants, In the case of study in English language, they are admitted and are studying on the basis of a study agreement, which is concluded individually with each student.Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

Applicant will be admitted without an entrance exam, if he fulfills conditions of inter-discipline Bachelor study program and completes a Bachelor state exam from the required subjects. Graduate of Bachelor study of Teaching of Subjects in the given combination of subjects from another university, will be admitted without an entrance exam as well.Coordinator for students with specific needs

http://www.upjs.sk/studenti/info-pre-studentov-so-specifickymi-potrebami/General information on the admission exam

Confirmation of payment of fee, or its copy, shall be pasted on the 3rd page of the application. • Apply the application for study

  01.04.2021 - 30.06.2021

 • Performance of the entrance exam

  23.08.2021 - 31.08.2021

Always up-to-date news about university Pavol Jozef Šafárik University in Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Additions
 • verified copy of the degree for applicant of other universities
 • certified copy of certificate to candidates from other universities
 • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 800 €

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 20 €

Billing information

Bank: State Treasury

Account: 7000078491/8180

Variable symbol: 997

Always up-to-date news about university Pavol Jozef Šafárik University in Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: RNDr. Iveta Sováková – iveta.sovakova@upjs.sk
Last update: 01.12.2020 14:22

Draw attention to not topical data