Učiteľstvo fyziky (v kombinácii)

Tento študijný program je potrebné kombinovať s jedným z nasledujúcich študijných programov:

 • Filozofická fakulta - učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo histórie (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo latinského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
 • Prírodovedecká fakulta - učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Prírodovedecká fakulta - učiteľstvo geografie (v kombinácii)
 • Prírodovedecká fakulta - učiteľstvo chémie (v kombinácii)
 • Prírodovedecká fakulta - učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
Uplatnenie absolventov

Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia v odbore učiteľstvo akademických predmetov je spôsobilý byť učiteľom  na úrovni základného a stredného vzdelávania. Ovláda obsah základných disciplín svojej špecializácie, princípy ich štruktúry a dokáže s nimi aktívne pracovať a využívať ich. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania, realizácie a reflexie výučby v triede) je schopný vytvárať metodické materiály pre výučbu. Má schopnosť vykonávať špecializovaného pracovníka štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania na základných a stredných školách. Absolvent ovláda súčasné teoretické modely kognitívnej socializácie a vzdelávania človeka, pozná teoretické i praktické súvislosti odborovej didaktiky. Ovláda základné poznatky o právnych, ekonomických a etických aspektoch práce vo svojej oblasti. Ovláda informačno-komunikačné technológie a vie ich uplatniť vo vyučovacom proceseInformácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Uchádzači na magisterské študijné programy sú prijímaní na štúdium základe nasledujúcich pravidiel:

 1. Uchádzačovi, ktorý je absolventom bakalárskeho študijného programu v príslušnom odbore na PF UPJŠ v Košiciach, prijímaciu skúšku nahrádzajú výsledky štátnej záverečnej skúšky bakalárskeho štúdia, ak vážený študijný priemer (VŠP) počas bakalárskeho štúdia nie je horší ako 2,5 a ak záujem o štúdium neprekračuje kapacitu študijného programu.

  V prípade študijných programov v odbore biológia sa namiesto celkového váženého študijného priemeru berie do úvahy vážený študijný priemer z profilujúcich predmetov. Profilujúce predmety pre jednotlivé študijné programy sú uvedené v Prílohe č. 1.

 2. Ak uchádzač nie je absolventom bakalárskeho študijného programu v príslušnom odbore na PF UPJŠ v Košiciach, alebo ak uchádzač nespĺňa podmienku VŠP uvedenú v bode a), alebo ak počet uchádzačov prekračuje kapacitu študijného programu, na návrh riaditeľa príslušného ústavu vymenuje dekan prijímaciu komisiu.

 3. Prijímacia komisia spravidla pozostáva z riaditeľa a garantov študijných  programov realizovaných na ústave. Prijímacia komisia má minimálne troch členov.

 4. Prijímacia komisia posúdi u uchádzača kompatibilitu absolvovaného bakalárskeho študijného programu a študijného programu, na ktorý sa uchádzač hlási.

 5. V prípade kladného posúdenia kompatibility prijímacia komisia dekanovi návrh na prijatie/neprijatie buď na základe výsledkov prijímacej skúšky, alebo na základe posúdenia výsledkov predchádzajúceho bakalárskeho štúdia.

 6. V prípade, že sa prijímacia komisia rozhodne pre konanie prijímacej skúšky bude termín prijímacej skúšky oznámený uchádzačom do 15.7.2015. Požiadavky na prijímaciu skúšku zodpovedajú v tomto prípade požiadavkám na ekvivalentnú bakalársku štátnu skúšku na PF UPJŠ.

 7. V prípade, že sa prijímacia komisia rozhodne pre prijímanie uchádzačov na základe posúdenia výsledkov predchádzajúceho bakalárskeho štúdia, bude posudzovať:

 • vážený študijný priemer (VŠP) z profilujúcich predmetov podľa zvoleného programu štúdia,

 • odborné aktivity uchádzača (OA).

Profilujúce predmety pre jednotlivé študijné programy sú uvedené v Prílohe č. 1.

 1. V prípade, že počet uchádzačov prekračuje kapacitu študijného programu, prijímacia komisia zoradí uchádzačov do poradovníka zostupne podľa hodnoty koeficientu , kde:

  OA=1, ak uchádzač preukázateľne doložil odborné aktivity vykonávané počas predchádzajúceho bakalárskeho štúdia na fakultnej úrovni (napr. umiestnenie na jednom z prvých troch miest na fakultnom kole ŠVK, práca v prospech ústavu/katedry, pomoc pri organizovaní súťaží s regionálnou pôsobnosťou...),

  OA=1,5, ak uchádzač preukázateľne doložil odborné aktivity vykonávané počas predchádzajúceho bakalárskeho štúdia na republikovej úrovni (napr. úspešná reprezentácia na celoštátnom kole ŠVK, pomoc pri organizovaní súťaží s celoslovenskou pôsobnosťou, spoluautorstvo odborných publikácií vydaných na Slovensku...),

  OA=2, ak uchádzač preukázateľne doložil odborné aktivity vykonávané počas predchádzajúceho bakalárskeho štúdia na medzinárodnej úrovni (napr. úspešná reprezentácia na medzinárodnom kole ŠVK, spoluautorstvo odborných publikácií vydaných v zahraničí...).

                                                                                                  

  Na základe zostaveného poradovníka a s prihliadnutím na kapacitu študijného programu prijímacia komisia odporučí dekanovi fakulty prijatie/neprijatie uchádzača na štúdium.

  Príloha 1. Profilujúce predmety posudzované u uchádzačov podľa zvoleného programu štúdia

  Študijný program/Profilujúce predmety z bakalárskeho stupňa

  Botanika a fyziológia rastlín/Fyziológia rastlín, Botanika I., Botanika II.

  Zoológia a fyziológia živočíchov/Fyziológia živočíchov, Zoológia I., Zoológia II.

  Genetika a molekulárna cytológia/Molekulová biológia, Genetika

  Teoretická fyzika a astrofyzika/Všeobecná fyzika I-IV, Teoretická mechanika, Teória elektromagnetického poľa, Kvantová mechanika I, Štatistická fyzika

  Fyzika kondenzovaných látok/Všeobecná fyzika I-IV, Teoretická mechanika, Teória elektromagnetického poľa, Kvantová mechanika I, Štatistická fyzika

  Biofyzika/Všeobecná fyzika I-IV, Teoretická mechanika, Teória elektromagnetického poľa, Kvantová mechanika I, Štatistická fyzika

  Jadrová a subjadrová fyzika/Všeobecná fyzika I-IV, Teoretická mechanika, Teória elektromagnetického poľa, Kvantová mechanika I, Štatistická fyzika

  Analytická chémia/Analytická chémia  I,  Analytická chémia  II

  Anorganická chémia/Všeobecná chémia, Anorganická chémia  I, Anorganická chémia II

  Biochémia/Biochémia I, Biochémia II, Molekulárna biológia I, Molekulárna biológia II

  Fyzikálna chémia/Fyzikálna chémia  I, Fyzikálna chémia II

  Organická chémia/Organická chémia I, Organická chémia  II

  Geografia a geoinformatika/Fyzická geografia Slovenskej republiky

  Humánna geografia Slovenskej republiky

  Informatika/Automaty a formálne jazyky,  Programovanie, algoritmy, zložitosť, Algebra II pre informatikov a fyzikov

  Informatická matematika/Algebra IV, Diskrétna matematika III, Matematická analýza IV 

  Ekonomická a finančná matematika/Lineárne a celočíselné programovanie, Matematická analýza IV, Pravdepodobnosť a štatistika

  Manažérska matematika/Algebra IV, Diskrétna matematika III, Matematická analýza IV 

  Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií/Všeobecná ekológia, Zoológia I., Zoológia II

  Učiteľstvo biológie/Genetika, Fyziológia rastlín, Fyziológia živočíchov

  Učiteľstvo fyziky/Všeobecná fyzika I-IV, Teoretická mechanika, Teória elektromagnetického poľa, Kvantová mechanika I, Štatistická fyzika

  Učiteľstvo chémie/Všeobecná chémia, Anorganická chémia, Organická chémia

  Učiteľstvo geografie/Fyzická geografia Slovenskej republiky

  Humánna geografia Slovenskej republiky

  Učiteľstvo matematiky/Matematická analýza III, Algebra a teória čísel

  Učiteľstvo informatiky/Automaty a formálne jazyky, Programovanie, algoritmy, zložitosť, Teória vypočítateľnosti

   Doplňujúce informácie

Záujemca o štúdium sa môže uchádzať o dva študijné programy, pričom v prihláške určí ich poradie. Program, ktorý je uvedený ako prvý v poradí, je považovaný za jeho prvú (preferovanú) voľbu. V prípade, ak uchádzač nebude prijatý na štúdium preferovaného programu, môže byť prijatý na druhý v poradí uvedený program, ak v ňom spĺňa podmienky na prijatie. Ak je uchádzač prijatý na preferovaný program, druhý študijný program sa považuje za bezpredmetný. Poplatok za zabezpečenie prijímacieho konania sa uvedením druhého študijného programu nezvyšuje.Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční študenti, ktorí budú študovať v slovenskom jazyku sú prijímaní za rovnakých podmienok ako slovenskí uchádzači. V prípade štúdia v anglickom jazyku, sú prijímaní a študujú na základe zmluvy o štúdiu, ktorá sa uzatvára s každým uchádzačom individuálne.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

http://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/informacie-pre-zaujemcov-o-studium/Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

http://www.upjs.sk/studenti/info-pre-studentov-so-specifickymi-potrebami/Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Fakulta si vyhradzuje právo rozhodnúť o neotvorení študijného programu v prípade nedostatočného počtu uchádzačov, ktorí splnia podmienky na prijatie. V takomto prípade bude rozhodnutie oznámené uchádzačom a tí budú vyzvaní k zmene študijného programu. Ak uchádzač ponuku neakceptuje, fakulta mu vráti poplatok za zabezpečenie prijímacieho konania v plnej výške. • Podanie prihlášky na štúdium

  01.04.2021 - 30.06.2021

 • Konanie prijímacej skúšky

  23.08.2021 - 31.08.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Prílohy
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Poplatok je potrebné uhradiť výhradne bankovým prevodom

číslo účtu: 7000078491, kód banky: 8180

IBAN: SK2881800000007000078491

variabilný symbol: 2997

špecifický symbol: rodné číslo bez lomky

konštantný symbol: 0308

správa pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Iveta Sováková – iveta.sovakova@upjs.sk
Posledná aktualizácia: 01.12.2020 14:22

Upozorniť na neaktuálne údaje