Teória vyučovania matematiky a informatiky

Sorry, university did not provide the necessary information to date.

Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university J. Selye University on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Základnou podmienkou prijatia na štúdium v študijnom programe doktorandského štúdia je absolvovanie študijného programu druhého stupňa a úspešné absolvovanie prijímacej skúšky.

Ďalšou podmienkou prijatia na doktorandské študijné programy je doručenie podpísanej prihlášky na kontaktnú adresu fakulty so všetkými požadovanými prílohami najneskôr do 10 pracovných dní po uplynutí lehoty na podanie prihlášky.Additional information

- Primárnym vyučovacím jazykom na Ekonomickej fakulte Univerzity J. Selyeho je jazyk maďarský.

- Školné na študijný program určuje vnútorný predpis univerzity.Conditions for international students

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké, ako podmienky prijatia občanov Slovenskej republiky. V zahraničí získané vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa je potrebné uznať.Coordinator for students with specific needs

Mgr. Bc. Ulbrik Zoltán

e-mail: sih@ujs.sk

00421-(0)35-3260-671General information on the admission exam

Prijímacia skúška sa uskutočňuje pred komisiou zostavenou pre uskutočnenie prijímacieho pohovoru (ďalej len „komisia“). Komisia pozostáva z predsedu a najmenej dvoch členov, ktorých na návrh predsedu Odborovej komisie menuje dekan.

Komisia hodnotí výsledok prijímacej skúšky na neverejnom zasadaní. Obsahom prijímacej skúšky je znalosť príslušnej problematiky zvoleného študijného programu a prezentácia návrhu projektu dizertačnej práce. Uchádzač o štúdium je povinný návrh dizertačnej práce vopred konzultovať s tým vyučujúcim, ktorý vypísal uchádzačom zvolenú tému dizertačnej práce. Súčasťou prijímacej skúšky je aj overenie znalosti svetového jazyka (anglický jazyk, nemecký jazyk alebo ruský jazyk), ktorá umožňuje samostatné štúdium zahraničnej literatúry.

Pri určení poradia uchádzačov o štúdium sa prihliada aj na kvalitu ich návrhu projektu dizertačnej práce, ako aj na doterajšiu odbornú publikačnú činnosť uchádzača a na výsledky jeho inej odbornej činnosti (napr. výsledky v súťažiach študentských vedeckých a odborných prác) a pod.

O priebehu prijímacej skúšky sa vyhotoví zápisnica obsahujúca výsledky prijímacej skúšky. Predseda komisie predkladá poradie uchádzačov o štúdium podľa ich umiestnenia na prijímacej skúške dekanovi.

Dekan rozhoduje o prijatí uchádzačov o štúdium na základe odporúčania komisie pre prijímacie skúšky. Dekan v rozhodnutí prijatým uchádzačom súčasne potvrdí školiteľa. Oznámenie o prijatí/neprijatí dostane uchádzač vo forme poštovej zásielky (listu) do vlastných rúk.Form of entrance exam

Ústna forma prijímacej skúšky.  • Apply the application for study

    05.03.2020 - 30.06.2020

Always up-to-date news about university J. Selye University on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
6


Additions
  • CV (paper form, electronic form)
  • overená fotokópia diplomu (2. stupňa) pre uchádzačov z iných VŠ (paper form, electronic form)
  • overená fotokópia vysvedčenia o štátnej skúške (2. stupňa) pre uchádzačov z iných VŠ (paper form, electronic form)
  • overená fotokópia dodatku k diplomu (2. stupňa) od uchádzačov iných VŠ (paper form, electronic form)
  • zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác (paper form, electronic form)
  • návrh projektu dizertačnej práce v 3 exemplároch (paper form, electronic form)
  • doklad o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (paper form, electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1000 €

The fee for admission procedure
application form: 50 €
E-application form: 25 €

Billing information

Univerzita J. Selyeho prijíma poplatok za prijímacie konanie uhradený formou bankového prevodu.

Always up-to-date news about university J. Selye University on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Norbert Gyurián, PhD. – gyurian.norbert@ujs.sk
Last update: 15.03.2020 19:27

Draw attention to not topical data