Teória vyučovania matematiky a informatiky

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita J. Selyeho na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na štúdium v študijnom programe doktorandského štúdia je absolvovanie študijného programu druhého stupňa a úspešné absolvovanie prijímacej skúšky.

Ďalšou podmienkou prijatia na doktorandské študijné programy je doručenie podpísanej prihlášky na kontaktnú adresu fakulty so všetkými požadovanými prílohami najneskôr do 10 pracovných dní po uplynutí lehoty na podanie prihlášky.Doplňujúce informácie

- Primárnym vyučovacím jazykom na Ekonomickej fakulte Univerzity J. Selyeho je jazyk maďarský.

- Školné na študijný program určuje vnútorný predpis univerzity.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké, ako podmienky prijatia občanov Slovenskej republiky. V zahraničí získané vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa je potrebné uznať.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Bc. Ulbrik Zoltán

e-mail: sih@ujs.sk

00421-(0)35-3260-671Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacia skúška sa uskutočňuje pred komisiou zostavenou pre uskutočnenie prijímacieho pohovoru (ďalej len „komisia“). Komisia pozostáva z predsedu a najmenej dvoch členov, ktorých na návrh predsedu Odborovej komisie menuje dekan.

Komisia hodnotí výsledok prijímacej skúšky na neverejnom zasadaní. Obsahom prijímacej skúšky je znalosť príslušnej problematiky zvoleného študijného programu a prezentácia návrhu projektu dizertačnej práce. Uchádzač o štúdium je povinný návrh dizertačnej práce vopred konzultovať s tým vyučujúcim, ktorý vypísal uchádzačom zvolenú tému dizertačnej práce. Súčasťou prijímacej skúšky je aj overenie znalosti svetového jazyka (anglický jazyk, nemecký jazyk alebo ruský jazyk), ktorá umožňuje samostatné štúdium zahraničnej literatúry.

Pri určení poradia uchádzačov o štúdium sa prihliada aj na kvalitu ich návrhu projektu dizertačnej práce, ako aj na doterajšiu odbornú publikačnú činnosť uchádzača a na výsledky jeho inej odbornej činnosti (napr. výsledky v súťažiach študentských vedeckých a odborných prác) a pod.

O priebehu prijímacej skúšky sa vyhotoví zápisnica obsahujúca výsledky prijímacej skúšky. Predseda komisie predkladá poradie uchádzačov o štúdium podľa ich umiestnenia na prijímacej skúške dekanovi.

Dekan rozhoduje o prijatí uchádzačov o štúdium na základe odporúčania komisie pre prijímacie skúšky. Dekan v rozhodnutí prijatým uchádzačom súčasne potvrdí školiteľa. Oznámenie o prijatí/neprijatí dostane uchádzač vo forme poštovej zásielky (listu) do vlastných rúk.Forma prijímacej skúšky

Ústna forma prijímacej skúšky.  • Podanie prihlášky na štúdium

    05.03.2020 - 30.06.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita J. Selyeho na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
6


Prílohy
  • životopis (papierová forma, elektronická forma)
  • overená fotokópia diplomu (2. stupňa) pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
  • overená fotokópia vysvedčenia o štátnej skúške (2. stupňa) pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
  • overená fotokópia dodatku k diplomu (2. stupňa) od uchádzačov iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
  • zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác (papierová forma, elektronická forma)
  • návrh projektu dizertačnej práce v 3 exemplároch (papierová forma, elektronická forma)
  • doklad o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 25 €

Fakturačné údaje

Univerzita J. Selyeho prijíma poplatok za prijímacie konanie uhradený formou bankového prevodu.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita J. Selyeho na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Norbert Gyurián, PhD. – gyurian.norbert@ujs.sk
Posledná aktualizácia: 15.03.2020 19:27

Upozorniť na neaktuálne údaje