Computer Science

Name: Computer Science
English Name of the field of study: Computer Science
Code: 2508
Group: Natural Sciences, Mathematics, Informatics
Connection of stages: nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy druhého stupňa do jedného celku
Interdisciplinary studies: yes
Possibility to carry out a rigorous exam and to defend a rigorous thesis: RNDr.
Replaces study fields: aplikovaná informatika
hospodárska informatika
informačné systémy
informatika
kognitívna veda
počítačové inžinierstvo
softvérové inžinierstvo
telekomunikácie
teoretická informatika
teória vyučovania informatiky
umelá inteligencia

Core topics of the study branch knowledge

Študijný odbor zahŕňa poznatky týkajúce sa spracovania dát, informácií a znalostí, ich ukladania a získavania. Zaoberá sa získavaním, vyhľadávaním, prenosom, zhromažďovaním, organizáciou, ukladaním, interpretáciou, prezentovaním, rozširovaním a využívaním informácií a znalostí v rôznych podobách (najmä text, obraz, zvuk).

 

K nosným témam jadra znalostí študijného odboru patria aj matematické základy informatiky, teoretické základy informatiky, programovanie, programové a počítačové systémy, tvorba modelov a systémov informatických vied a informačných a komunikačných technológií pre rôzne aplikačné domény, ekonomické, spoločenské, morálne a právne súvislosti profesie. V prípade študijných programov zameraných na konkrétne aplikačné domény, sú súčasťou jadra aj základy týchto aplikačných domén. Do jadra znalostí sa zahŕňajú aj pokročilé metódy uznávaných oblastí informatiky rozvíjané na základe špecializácie.


Platnosť opisu: od 01.09.2019

Description of the first degree (professionally oriented)

Absolvent disponuje všeobecnými vedomosťami študijného odboru na úrovni syntézy s dôrazom na nosné témy jadra študijného odboru s prípadným zameraním na konkrétne aplikačné domény. Vie klasifikovať poznatky, vyvodzovať závery a súvislosti medzi nimi a prakticky ich použiť.

 

Je schopný samostatne aplikovať teóriu, praktické postupy a nástroje pri navrhovaní, implementovaní, inštalovaní, prevádzkovaní, údržbe a hodnotení riešení založených na informačných a komunikačných technológiách (podľa zamerania študijného programu).

 

Absolvent disponuje schopnosťou prezentovať rôznym druhom poslucháčstva technické problémy a ich riešenia. Je schopný efektívne pracovať ako člen tímu. Vníma potrebu celoživotného vzdelávania sa v meniacom sa svete informatických vied, informačných a komunikačných technológií. Chápe morálne, spoločenské, právne a ekonomické súvislosti odboru. Je schopný dodržiavať etické princípy svojej profesie.

Description of the first degree

Absolvent disponuje všeobecnými vedomosťami študijného odboru na úrovni syntézy s dôrazom na nosné témy jadra študijného odboru s prípadným zameraním na konkrétne aplikačné domény. Vie klasifikovať poznatky, vyvodzovať závery a súvislosti medzi nimi a prakticky ich použiť.

 

Je schopný samostatne aplikovať teóriu, praktické postupy a nástroje pri navrhovaní, implementovaní, inštalovaní, prevádzkovaní, údržbe a hodnotení riešení založených na informačných a komunikačných technológiách (podľa zamerania študijného programu).

 

Absolvent disponuje schopnosťou prezentovať rôznym druhom poslucháčstva technické problémy a ich riešenia. Je schopný efektívne pracovať ako člen tímu. Vníma potrebu celoživotného vzdelávania sa v meniacom sa svete informatických vied, informačných a komunikačných technológií. Chápe morálne, spoločenské, právne a ekonomické súvislosti odboru. Je schopný dodržiavať etické princípy svojej profesie.

Description of combined first and second degree

Description of the second degree

Absolvent disponuje vedomosťami v oblasti študijného odboru na úrovni hodnotenia a rozsiahlymi odbornými a aj metodologickými vedomosťami z oblasti vybraných špecializácií. Rozumie podstatným súvislostiam, princípom a teóriám odboru.

 

Absolvent dokáže analyzovať a riešiť zložité problémy informatického charakteru. Je schopný špecifikovať, navrhovať, optimalizovať, implementovať a udržiavať komplexné riešenia založené na informačných a komunikačných technológiách (podľa zamerania študijného programu). Dokáže identifikovať kritické komponenty komplexných systémov a navrhovať pre ne vhodné riešenia. Je schopný kriticky analyzovať a aplikovať koncepty, princípy a praktiky odboru v kontexte definovaných problémov.

Absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri riešení problémov a projektov z oblasti študijného odboru v meniacom sa prostredí. Absolvent preukazuje schopnosť pracovať efektívne ako jednotlivec, člen alebo vedúci tímu. Disponuje inovatívnym myslením a je pripravený odborne prezentovať výsledky vlastnej analýzy a štúdia pred odborným publikom a to aj v cudzom jazyku. Chápe morálne, spoločenské, právne a ekonomické súvislosti odboru. Je schopný dodržiavať etické princípy svojej profesie.

Description of the third degree

Absolvent ovláda a vie zvoliť konkrétne vedecké metódy základného a aplikovaného výskumu v oblasti študijného odboru. Má rozsiahle odborné vedomosti z viacerých špecifických oblastí študijného odboru, ktoré mu slúžia ako základ na uskutočňovanie výskumu a vývoja a vytváranie nových poznatkov v oblasti informatiky, v spolupráci s odborníkmi na didaktiku vrátane problematiky vyučovania informatiky.

 

Absolvent dokáže formulovať nové hypotézy a stratégie pre ďalší výskum a rozvoj študijného odboru. Aplikuje vlastné zistenia svojej teoretickej analýzy a svojho komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov v oblasti informatiky. Prakticky ovláda zvolené metódy vedeckého výskumu a používa ich pri hľadaní nových poznatkov, technológií a dôležitých systémových väzieb. Je schopný formulovať výsledky výskumu a dosahuje medzinárodné uznanie. Na základe svojich výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy.

 

Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením, ktoré aplikuje v meniacich sa podmienkach. Samostatne nachádza riešenia aj komplexných problémov a prezentuje samostatne výsledky výskumu a vývoja pred vedeckou komunitou a odbornou komunitou v Slovenskej republike aj v zahraničí. Dokáže koordinovať tím v príslušnom odbore. Zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a interpretácii výsledkov výskumu.

Back