Mathematics

Name: Mathematics
English Name of the field of study: Mathematics
Code: 1113
Group: Natural Sciences, Mathematics, Informatics
Connection of stages: nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy druhého stupňa do jedného celku
Interdisciplinary studies: yes
Possibility to carry out a rigorous exam and to defend a rigorous thesis: RNDr.
Replaces study fields: algebra a teória čísel
aplikovaná matematika
diskrétna matematika
geometria a topológia
matematická analýza
matematická logika a základy matematiky
matematika
numerická analýza a vedecko-technické výpočty
pravdepodobnosť a matematická štatistika
štatistika
teória vyučovania matematiky

Core topics of the study branch knowledge

Študijný odbor matematika zahŕňa znalosti o logickej štruktúre matematiky, spôsoboch vytvárania nových pojmov a tvrdení, spôsoboch ich overovania a dokazovania (matematická logika, špeciálne princípy a postupy matematického dôkazu), zahŕňa tiež zručnosti v narábaní s abstraktnou matematickou symbolikou, ako aj schopnosti riešiť a tvoriť abstraktné matematické problémy, zmysluplne aplikovať matematické metódy v úlohách z iných vedných odborov a praxe a správne interpretovať získané výsledky. V nadväznosti na špecifické zameranie študijného programu absolvent má aj znalosti aplikácií sociálnych a kognitívnych vied používaných na skúmanie a podporu poznávacích procesov v matematike na úrovni syntézy.

 

K nosným témam jadra znalostí študijného odboru matematika patria znalosti týkajúce sa základov matematiky (logika, teória množín), abstraktných numerických štruktúr (teória čísel, algebra), štruktúr tvarov (geometria, topológia), diskrétnych štruktúr (diskrétna matematika vrátane teórie grafov), zákonov pohybu a zmeny (matematická analýza vrátane diferenciálnych rovníc a dynamických systémov, funkcionálna analýza) a zákonov popisujúcich nedeterministické javy (teória pravdepodobnosti). Zahŕňa tiež princípy spracovávania veľkých súborov dát (matematická štatistika), špeciálne postupy pre matematické výpočty a odhad ich presnosti alebo časovej a priestorovej náročnosti (numerické metódy, základy algoritmizácie a teórie výpočtovej zložitosti) a aplikácie v iných vedných odboroch spolu so základnými poznatkami z týchto odborov (matematické modelovanie, vedecko-technické výpočty – prírodné a technické vedy, finančná a poistná matematika

– financie a poisťovníctvo, matematická optimalizácia, matematická teória riadenia, teória hier – ekonómia a manažment, teória spoločenského výberu – politológia). Nevyhnutným predpokladom pre úspešné aplikovanie matematických a štatistických metód pri riešení niektorých problémov, ako aj pre podporu matematického vzdelávania, je ovládanie vhodných softvérových balíkov, znalosť základov programovania a aspoň jedného programovacieho jazyka.


Platnosť opisu: od 01.09.2019

Description of the first degree (professionally oriented)

Absolvent   má základné vedomosti na úrovni syntézy vo väčšine oblastí študijného odboru a v nadväznosti na špecifické zameranie študijného programu vrátane základných postupov matematiky a matematickej štatistiky a je schopný používať ich na riešenie čiastkových úloh tvorby a analýzy matematických modelov, riešenie zberu a analýzy dát v základných štatistických modeloch. Rozumie logickej štruktúre matematiky a prezentovaným novým pojmom, tvrdeniam a dôkazom. Pojmy ilustruje pomocou vhodných príkladov a dokáže odhaliť chyby v argumentoch.

 

Absolvent je odborne zručný a vie komunikovať svoje názory odbornej a laickej verejnosti. Dokáže vytvárať matematické modely jednoduchších praktických úloh a vyhľadávať a rozpracovávať vhodné matematické nástroje a postupy ich riešenia. Absolvent pracuje s počítačom a dokáže použiť primeranú teóriu a praktické postupy na aplikovanie matematických metód riešenia problémov z technickej, informatickej a ekonomickej praxe.

 

Je schopný efektívne pracovať ako člen tímu a riadiť kolektív na primeranom stupni riadenia. Dokáže samostatne navrhnúť možné riešenie problémov. Absolvent vhodne a odborne prezentuje svoje názory na riešenie problémov a postoje rôznym druhom poslucháčstva. Chápe morálne, spoločenské, právne a ekonomické súvislosti odboru.

Description of the first degree

Absolvent   má základné vedomosti na úrovni syntézy vo väčšine oblastí študijného odboru a v nadväznosti na špecifické zameranie študijného programu vrátane základných postupov matematiky a matematickej štatistiky a je schopný používať ich na riešenie čiastkových úloh tvorby a analýzy matematických modelov, riešenie zberu a analýzy dát v základných štatistických modeloch. Rozumie logickej štruktúre matematiky a prezentovaným novým pojmom, tvrdeniam a dôkazom. Pojmy ilustruje pomocou vhodných príkladov a dokáže odhaliť chyby v argumentoch.

 

Absolvent je odborne zručný a vie komunikovať svoje názory odbornej a laickej verejnosti. Dokáže vytvárať matematické modely jednoduchších praktických úloh a vyhľadávať a rozpracovávať vhodné matematické nástroje a postupy ich riešenia. Absolvent pracuje s počítačom a dokáže použiť primeranú teóriu a praktické postupy na aplikovanie matematických metód riešenia problémov z technickej, informatickej a ekonomickej praxe.

 

Je schopný efektívne pracovať ako člen tímu a riadiť kolektív na primeranom stupni riadenia. Dokáže samostatne navrhnúť možné riešenie problémov. Absolvent vhodne a odborne prezentuje svoje názory na riešenie problémov a postoje rôznym druhom poslucháčstva. Chápe morálne, spoločenské, právne a ekonomické súvislosti odboru.

Description of combined first and second degree

Description of the second degree

Absolvent má rozsiahle odborné a metodologické vedomosti z viacerých oblastí študijného odboru. Systematizuje znalosti základných a špeciálnych matematických a matematicko-štatistických teórií a metód v niektorých oblastiach študijného odboru. Spomenutým teóriám a metódam rozumie do hĺbky a tieto teórie a metódy prispôsobuje aktuálnym potrebám odboru a ďalej ich rozvíja. Má základné znalosti niektorých prírodných, technických, ekonomických alebo sociologických disciplín a vie vyvodiť závery z niektorých matematických modelov týchto procesov v týchto disciplínach. Absolvent chápe princípy odvodenia takýchto modelov.

 

Absolvent tvorivo využíva vyššie spomenuté teórie, metódy a postupy samostatne na tvorbu a analýzu matematických modelov rozličnej povahy. Absolvent ovláda matematickú a počítačovú analýzu úloh v reálnych aplikáciách s využitím moderných numerických, štatistických, optimalizačných a vizualizačných metód pomocou moderných programovacích techník, počítačovej architektúry a moderných softvérov. Dokáže samostatne alebo v odbornom tíme tvoriť a analyzovať matematické modely z ďalších prírodných, technických, ekonomických a sociologických disciplín. Dokáže vyvodiť závery z analýzy a riešenia problémov zahŕňajúcich interakcie matematiky s inými odbormi. Ovláda najmodernejšie počítačové a softvérové prostriedky. Dokáže aktívne pedagogicky pôsobiť v pedagogickom procese pre rôzne kategórie vzdelávaných (v prípade škôl za podmienky získania požadovanej kvalifikácie pre pedagogického zamestnanca).

 

Absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri riešení problémov a projektov z niektorých oblastí matematiky. Pracuje efektívne ako jednotlivec, člen alebo vedúci malého tímu. Vyznačuje sa inovatívnym myslením a je pripravený odborne prezentovať výsledky vlastnej analýzy a štúdia pred odborným publikom a to aj v cudzom jazyku.

Description of the third degree

Absolvent ovláda a vie zvoliť konkrétne vedecké metódy základného výskumu a aplikovaného výskumu v oblasti matematiky, či teórie vyučovania matematiky. Má rozsiahle odborné vedomosti z viacerých oblastí študijného odboru, ktoré mu slúžia ako základ pre uskutočňovanie výskumu, vývoja a vytvárania nových poznatkov v oblasti matematiky, jej aplikácií, či teórie vyučovania matematiky. Absolvent ovláda vysoko špecializované metódy a postupy v jednej alebo dvoch oblastiach študijného odboru. V prípade aplikovaného výskumu absolvent ovláda aj netriviálne poznatky  v niektorom  inom  študijnom  odbore,  pričom  aplikuje  a zhodnotí  svoje  poznatky z predchádzajúceho špecifického zamerania svojho odboru. Ovláda metodológiu tvorby matematických a štatistických modelov alebo analytických rámcov skúmania poznávacích procesov v matematike a spôsobov podpory týchto procesov v spolupráci s odborníkmi na didaktiku.

 

Absolvent dokáže formulovať nové hypotézy a stratégie pre ďalší výskum a rozvoj študijného odboru. Aplikuje vlastné zistenia svojej teoretickej analýzy a svojho komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov v tejto oblasti. Na základe svojich výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať  nové  výskumné  a pracovné  postupy.  Prakticky ovláda zvolené bádateľské metódy a používa ich aj pri hľadaní nových technológií, technických detailov, dôležitých interaktívnych systémových väzieb alebo nových výskumných a pracovných postupov.

 

Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením. Prezentuje samostatne výsledky  výskumu  a vývoja  pred  odbornou  aj  laickou  komunitou  v Slovenskej  republike  a v zahraničí. Výsledky výskumu publikuje vhodnou formou. Zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a interpretácii výsledkov výskumu. Dokáže určiť zameranie výskumu a koordinovať tím v príslušnom vednom odbore. Zúčastňuje sa na zvyšovaní povedomia o výskume smerom k širšiemu publiku.

Back