Civil Engineering

Name: Civil Engineering
English Name of the field of study: Civil Engineering
Code: 3659
Group: Technical Sciences
Connection of stages: nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy druhého stupňa do jedného celku
Interdisciplinary studies: yes
Replaces study fields: inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
nekovové materiály a stavebné hmoty
pozemné stavby
stavebníctvo
vodné hospodárstvo
vodné stavby

Core topics of the study branch knowledge

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru sú viazané na osvojenie si poznatkov a schopností riešiť problémy v oblasti pozemných, dopravných, vodných a environmentálnych stavieb, vodného hospodárstva, inžinierskych konštrukcií a sietí, konštrukcií budov vrátane znalostí z oblasti stavebných materiálov a produktov podľa zamerania študijného programu. Nosné témy jadra znalostí sa opierajú o poznatky architektonických, technických, prírodných, environmentálnych, ekonomických, manažérskych, spoločenských a humanitných disciplín vrátane znalostí z oblasti informačných technológií v závislosti od študovanej oblasti odboru stavebníctva.

  

Nosné témy jadra znalostí zohľadňujú komplexné architektonicko-konštrukčné, materiálové, priestorové, technické, technologické a prevádzkové riešenia stavieb, ich umiestnenia v prostredí vrátane kvalitatívnych, environmentálnych, ekonomických, sociálnych, bezpečnostných, energetických, právnych a kultúrno-umeleckých súvislostí. Študijný odbor je zameraný na praktické osvojenie si vedomostí, metodík a uplatnenia vyspelých IT nástrojov navrhovania v celom životnom cykle stavby od jej prípravy, cez realizáciu, prevádzku, údržbu, obnovu až po jej likvidáciu, zohľadňujúc princípy trvalej udržateľnosti, ako aj na znalosti potrebné na samostatné riešenie úloh.


Platnosť opisu: od 01.09.2019

Description of the first degree (professionally oriented)

Absolvent prvého stupňa štúdia má všeobecné vedomosti na úrovni syntézy vzťahujúce sa podľa zvolenej oblasti vzdelávania k pozemným, dopravným, vodným a environmentálnym stavbám, ich nosným konštrukciám a inžinierskym sieťam. Absolvent vie použiť primeranú teóriu, praktické postupy a nástroje na ich prípravu, navrhovanie a zhotovovanie so zohľadnením širších celospoločenských, ekonomických a environmentálnych súvislostí. Vie ich využiť pri navrhovaní a zhotovovaní stavieb, mestských, vodohospodárskych a dopravných systémov takým spôsobom, ktorý preukazuje pochopenie súvislostí a dôsledkov alternatívnych rozhodnutí. Absolvent má praktické a metodologické vedomosti z kľúčových oblastí odboru, ktoré slúžia ako základ pre prax. Má znalosti z predmetov teoretického a prírodovedného základu, základné znalosti o navrhovaní konštrukcií, znalosti z oblasti geodézie, geológie, vodného hospodárstva, typológie, technických, technologických a environmentálnych aspektov stavieb vrátane počítačovej podpory ich plánovania, navrhovania a riadenia. Absolvent nadobudne nevyhnutné znalosti o príprave, realizácii, prevádzke, údržbe, obnove a likvidácii stavieb a zariadení, ako aj znalosti z právnych predpisov a ochrany a tvorby životného prostredia vo zvolenej oblasti stavebníctva.

Absolvent sa dokáže orientovať v materiálovej, konštrukčnej a technologickej báze riešení v zvolenej oblasti stavebníctva. Dokáže tvorivo využívať výpočtové metódy a softvérové prostredia pre prácu s informáciami potrebnými na navrhovanie, dimenzovanie, konštruovanie, realizáciu, prevádzku a spravovanie pozemných, inžinierskych, dopravných a vodných stavieb vrátane ich umiestnenia v priestore, v prírodnom a horninovom prostredí. Absolvent vníma postavenie všetkých účastníkov výstavbového procesu v rámci právneho prostredia a ekonomického prostredia a chápe morálne a spoločenské súvislosti odboru.

Získané poznatky vie klasifikovať, vie urobiť vlastné návrhy riešenia, porovnávať a identifikovať vhodné riešenie, vysvetliť výber riešenia. Vie ich využiť pri zohľadnení kvalitatívnych kritérií s pochopením súvislostí a dôsledkov alternatívnych riešení.

Multidisciplinárny profil absolventa dopĺňajú znalosti o podnikaní, manažmente a základoch práva. Preukazuje zručnosť a technickú spôsobilosť nevyhnutnú na pôsobenie v praxi. Vie modifikovať všeobecné a odborné vedomosti pri riešení špecifických odborných problémov. Dokáže analyzovať a riešiť environmentálne a bezpečnostné problémy na úrovni zvládnutia teoretických základov študijného programu.

Absolvent sa vyznačuje samostatnosťou pri riešení špecifických problémov v meniacom sa prostredí a zároveň je kompetentný, ako člen tímu, navrhovať materiálové, konštrukčné, technické, technologické  a environmentálne  riešenia,  plánovať  a  zabezpečovať  realizáciu    jednotlivých procesov výroby stavebných materiálov a samotnej výstavby. Je schopný pracovať v rámci štátnej, verejnej aj podnikateľskej sféry. Zodpovedne sa rozhoduje v rámci morálnych, spoločenských, právnych a ekonomických súvislostí odboru.

Je schopný spolupracovať zo všetkými účastníkmi výstavby a so špecialistami všetkých profesií. Je spôsobilý vykonávať profesiu stavebného konštruktéra, technológa, prípravára, bezpečnostného technika, environmentálneho manažéra, ako aj pôsobiť v mnohých ďalších profesiách pri príprave, realizácii, prevádzke a údržbe stavieb.

Description of the first degree

Absolvent prvého stupňa štúdia má všeobecné vedomosti na úrovni syntézy vzťahujúce sa podľa zvolenej oblasti vzdelávania k pozemným, dopravným, vodným a environmentálnym stavbám, ich nosným konštrukciám a inžinierskym sieťam. Absolvent vie použiť primeranú teóriu, praktické postupy a nástroje na ich prípravu, navrhovanie a zhotovovanie so zohľadnením širších celospoločenských, ekonomických a environmentálnych súvislostí. Vie ich využiť pri navrhovaní a zhotovovaní stavieb, mestských, vodohospodárskych a dopravných systémov takým spôsobom, ktorý preukazuje pochopenie súvislostí a dôsledkov alternatívnych rozhodnutí. Absolvent má praktické a metodologické vedomosti z kľúčových oblastí odboru, ktoré slúžia ako základ pre prax. Má znalosti z predmetov teoretického a prírodovedného základu, základné znalosti o navrhovaní konštrukcií, znalosti z oblasti geodézie, geológie, vodného hospodárstva, typológie, technických, technologických a environmentálnych aspektov stavieb vrátane počítačovej podpory ich plánovania, navrhovania a riadenia. Absolvent nadobudne nevyhnutné znalosti o príprave, realizácii, prevádzke, údržbe, obnove a likvidácii stavieb a zariadení, ako aj znalosti z právnych predpisov a ochrany a tvorby životného prostredia vo zvolenej oblasti stavebníctva.

Absolvent sa dokáže orientovať v materiálovej, konštrukčnej a technologickej báze riešení v zvolenej oblasti stavebníctva. Dokáže tvorivo využívať výpočtové metódy a softvérové prostredia pre prácu s informáciami potrebnými na navrhovanie, dimenzovanie, konštruovanie, realizáciu, prevádzku a spravovanie pozemných, inžinierskych, dopravných a vodných stavieb vrátane ich umiestnenia v priestore, v prírodnom a horninovom prostredí. Absolvent vníma postavenie všetkých účastníkov výstavbového procesu v rámci právneho prostredia a ekonomického prostredia a chápe morálne a spoločenské súvislosti odboru.

Získané poznatky vie klasifikovať, vie urobiť vlastné návrhy riešenia, porovnávať a identifikovať vhodné riešenie, vysvetliť výber riešenia. Vie ich využiť pri zohľadnení kvalitatívnych kritérií s pochopením súvislostí a dôsledkov alternatívnych riešení.

Multidisciplinárny profil absolventa dopĺňajú znalosti o podnikaní, manažmente a základoch práva. Preukazuje zručnosť a technickú spôsobilosť nevyhnutnú na pôsobenie v praxi. Vie modifikovať všeobecné a odborné vedomosti pri riešení špecifických odborných problémov. Dokáže analyzovať a riešiť environmentálne a bezpečnostné problémy na úrovni zvládnutia teoretických základov študijného programu.

Absolvent sa vyznačuje samostatnosťou pri riešení špecifických problémov v meniacom sa prostredí a zároveň je kompetentný, ako člen tímu, navrhovať materiálové, konštrukčné, technické, technologické  a environmentálne  riešenia,  plánovať  a  zabezpečovať  realizáciu    jednotlivých procesov výroby stavebných materiálov a samotnej výstavby. Je schopný pracovať v rámci štátnej, verejnej aj podnikateľskej sféry. Zodpovedne sa rozhoduje v rámci morálnych, spoločenských, právnych a ekonomických súvislostí odboru.

Je schopný spolupracovať zo všetkými účastníkmi výstavby a so špecialistami všetkých profesií. Je spôsobilý vykonávať profesiu stavebného konštruktéra, technológa, prípravára, bezpečnostného technika, environmentálneho manažéra, ako aj pôsobiť v mnohých ďalších profesiách pri príprave, realizácii, prevádzke a údržbe stavieb.

Description of combined first and second degree

Description of the second degree

Absolvent získa špecializované vedomosti podľa zvoleného študijného programu z navrhovania, prípravy, realizácie, údržby, obnovy a likvidácie vybraných druhov stavieb a ich inžinierskych systémov v ich architektonických, urbanistických, technických, konštrukčných, materiálových, technologických, ekonomických, environmentálnych a spoločensko-právnych súvislostiach. Vie pracovať  so  špecializovanými  softvérmi,  ovláda  počítačovú  grafiku  a najnovšie  počítačové a informačné technológie. Ovláda metódy hodnotenia statickej odolnosti, kvality, bezpečnosti, efektívnosti, energetickej hospodárnosti, environmentálnych aspektov a udržateľnosti stavieb. Vie samostatne   integrovať   a aplikovať   teoretické   a praktické   poznatky,   kriticky   analyzovať a posudzovať návrhy v oblasti podľa zamerania študijného programu. Prezentuje vlastné riešenia problémov pri projektovaní a zhotovovaní stavieb a tvorivo aplikuje získané poznatky v praxi.

Absolvent vie v prostredí najmodernejších informačných a virtuálnych technológií modelovať, optimalizovať a hodnotiť materiálové, konštrukčné, technické a technologické riešenia spojené s navrhovaním, realizáciou, prevádzkou, údržbou, obnovou a likvidáciou stavieb podľa zvoleného študijného programu. Dokáže formulovať odporúčania na rozvoj príslušnej vednej oblasti, optimalizovať alternatívne riešenia vo vzťahu k statickým, energetickým, environmentálnym a ekonomickým parametrom udržateľnosti stavieb a činnostiam spojeným s riadením stavebných projektov a riešením vodohospodárskych a dopravných problémov. Dokáže v tíme riešiť čiastkové výskumné úlohy z oblasti stavebníctva. Absolvent chápe stavbu ako komplexný celok v jej kvalitatívnych, statických, environmentálnych, energetických, sociálnych, ekonomických, technicko-funkčných, urbanistických a kultúrnych súvislostiach v rámci jej celoživotného cyklu. Orientuje sa v metódach výskumu v odbore a dokáže nové poznatky aplikovať v projektovej, aj realizačnej praxi. Disponuje inovatívnym myslením a je pripravený odborne prezentovať výsledky vlastných analýz a štúdií pred odborným publikom, a to aj v cudzom jazyku. Je pripravený na interdisciplinárnu spoluprácu a na úlohu vedúceho projektu. Vie modelovať a navrhovať komplexné inžinierske riešenia a opatrenia v zmysle trvalo udržateľného rozvoja, ako aj plánovať a riadiť procesy, ktoré sú k tomu potrebné.

Absolvent dokáže s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti navrhovať a riadiť realizáciu vybraných druhov stavieb, konštrukcií a technických systémov vrátane ich užívania, modernizácie a obnovy. Je schopný analyzovať, matematicky  a fyzikálne modelovať konštrukčné, statické, technické, technologické, materiálové, environmentálne a ekonomické parametre stavieb, a to aj v oblasti výskumu a vývoja. Má široké možnosti uplatnenia vo funkciách projektanta, technika, technológa, stavbyvedúceho, stavebného dozoru, koordinátora bezpečnosti či projektového manažéra, ako aj v celom spektre ďalších profesií v oblasti stavebníctva vrátane štátnej správy. Disponuje inovatívnym myslením a je pripravený odborne prezentovať výsledky vlastnej analýzy a štúdia pred odborným publikom aj v cudzom jazyku. Je kompetentný plánovať, riadiť a koordinovať činnosti v rámci tímu a tvorivo aplikovať najmodernejšie softvérové nástroje a informačné a komunikačné technológie využiteľné v stavebníctve. Je kompetentný riešiť v rámci interdisciplinárneho vedeckého tímu čiastkové vedecké problémy.

Description of the third degree

Absolvent vie zhodnotiť a vhodne zvoliť konkrétne vedecké metódy základného a aplikovaného výskumu v zvolenej oblasti stavebníctva. Absolvent vie vedecky bádať a prinášať vlastné teoreticko-experimentálne odôvodnené originálne riešenia najmä technických a technologických problémov v širokej oblasti stavebníctva vo forme hmotných alebo nehmotných výstupov. V oblasti ním vyriešeného vedeckého problému je schopný výstupy svojho bádania prezentovať a zavádzať do stavebnej projektovej a výrobnej praxe. Absolvent získa špecializované vedomosti v oblasti výskumu a vývoja, vedomosti o prioritách potrebných na rozvoj vedy a spoločnosti s dôrazom na inovačný potenciál rôznych oblastí odboru.

Absolvent dokáže identifikovať a formulovať nové vedecké problémy a hypotézy, adekvátnymi prostriedkami ich riešiť, podrobne pozná vývoj v oblasti skúmania ním riešenej problematiky, ako aj širšie súvislosti výskumných aktivít a stratégií výskumu a rozvoja, zameraných na problémy stavebníctva. Prakticky ovláda zvolené bádateľské metódy a používa ich pri hľadaní nových postupov, detailných riešení alebo dôležitých interaktívnych systémových väzieb. Súčasťou jeho zručností je aj vedecký experiment – výpočtový, laboratórny alebo experiment „in situ“ a metódy jeho  vyhodnotenia.  Na  základe  svojich  výstupov  a  zistení  dokáže  navrhovať,  overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy. Chápe vnútorné väzby reťazca výskum – vývoj – výroba – použitie. Má schopnosť spolupracovať so zahraničnými vedcami a prezentovať výsledky svojej vedeckej práce aj na medzinárodnej úrovni, aj v cudzom jazyku a pracovať aj v multidisciplinárnych kolektívoch.

Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením, ktoré dokáže aplikovať v dynamicky sa meniacich podmienkach rozvoja civilizácie. Dokáže samostatne prezentovať výsledky výskumu a vývoja pred odbornou komunitou v Slovenskej republike a v zahraničí. Zohľadňuje  spoločenské,  vedecké  a etické  aspekty  pri  formulovaní  výskumných  zámerov a interpretácii výsledkov výskumu. Dokáže určiť zameranie výskumu a koordinovať tím v oblasti riešenia výskumných problémov stavebníctva. Tieto kompetencie môže uplatniť ako vedúci pracovník  tvorivého  výskumného  tímu,  ako  samostatný  vedecký  pracovník  na  univerzitách, v akadémii vied, výskumných a vývojových pracoviskách, v štátnych orgánoch a orgánoch samospráv, v poradenských firmách a podobne.

Back