Civil Engineering

Prospects of graduates

The study programme Civil Engineering is a traditional technical study programme pre-requisite for the follow up study at the second level of university education in study programmes focused on engineering and transport structures. Successful completion of the study programme enables a smooth transition to the master´s degree studies. The graduates can apply in the construction industry in the design and manufacture of bearing structures of engineering and highway constructions and in selected professions of building construction. The graduates are employable in the state administration, local governments, in environmental offices and in organisations executing engineering construction management and administration of transport structures. By successful completion of the undergraduate study the student acquires basic preconditions for his/her qualification for exercise of a regulated profession after completing master´s degree study.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university The University of Žilina on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

No entrance exams

 • ·    For study in bachelor´s study programmes the Faculty of Civil Engineering UNIZA will admit the applicants on the basis of their previous study results without any entrance examination. The number of applicants admitted without entrance examination will be determined in a way so that it does not exceed the planned capacity of the admitted students in the first year of respective study programme.

 

2.   Selection Procedure

 • ·    selection procedure is carried out in a form of an interview in order to ensure that the accepted candidates dispose of the necessary skills and abilities,
 • ·    selection procedure is carried out without personal participation of the candidate.

 

Rules of Selection Procedure

The Faculty of Civil EngineeringUNIZA does not accept candidates who have already studied in any of the bachelor´s study programmes at the Faculty of Civil Engineering UNIZA and have failed twice so far. Moreover the Faculty does not accept those students who have been excluded from the study at the Faculty of Civil Engineering UNIZA under disciplinary proceedings under Art.2 of the Disciplinary Regulations for students of the University of Zilina.

The study in the bachelor´s degree study programme Civil Engineering (tuition in English) will be opened in its full-time form of study only if there are at least 5 candidates who meet the admission requirements.

The study in the bachelor´s degree study programmes in the part-time form of study will be opened only if there are at least 5 candidates who meet the admission requirements in the respective study programme.

The Dean of the Faculty of Civil Engineering is authorised to meet the final decision on the outcome of the admission procedure based on the proposal of the admission committee of the Faculty of Civil Engineering UNIZA. It is the responsibility of the dean of the Faculty of Civil Engineering UNIZA to complete the number of admitted students for the study programmes in the first year of bachelor´s study up to the anticipated number of candidates from those candidates who:

• meet the conditions for acceptance in another bachelor´s study programme but were not accepted due to the full capacity of the initially chosen study programme,

• meet the conditions for acceptance in another bachelor´s study programme that is not going to be opened due to the fact that there are less than 5 candidates who have met the admission requirements.

Those applicants for study have to meet the admission requirements stated for the replenishing study programme, too.

In selected study programmes of the bachelor´s degree study programmes, in the case of vacant places, there will be the second round of the admission procedure organised as well.  The list of bachelor´s degree study programmes for the second round of the admission procedure will be published by June, 21, 2019.

The terms, conditions and the form of admission procedure for undergraduate study are the same as in the first round of the admission procedure.

If the applicant wishes to apply for more than one undergraduate study programme provided at the Faculty of Civil Engineering UNIZA, it is satisfactory to indicate their order of preference in one application form submitted. If interested in both forms of study (full- and part-time forms), it is necessary to submit two application forms and to cover two admission procedure fees.

Applicants have to fill in the formPrihláška na vysokoškolské štúdium - 1. stupeňor they can also use an electronic application form that can be found on the university website:https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/index.php or on the education portal: https:// prihlaskavs.sk/sk/. 

Even in case of electronic application form, it is required to print it, sign it, enclose other required documents including the proof of payment of the fee and send it to the addressof the Faculty of Civil Engineering UNIZAwithin the stipulated deadlines.

Incomplete study application or application sent after the deadline will not be accepted.

If an applicant wants to take part in entrance exams at more faculties of UNIZA, the application forms have to be sent separately to each faculty and the respective admission procedure fees paid separately to each faculty.

 

Enclosures for the bachelor´s degree programmes (to be sent with application forms):

 • ·      Curriculum Vitae,
 • ·      proof of payment of the admission fee,
 • ·      copies of annual secondary school certificates.

 

After passing the final secondary school exams, the applicants will send the copy of the final exam certificate as well as the copy of the last annual secondary school certificate. The deadline for sending these documents will be announced to all applicants individually by mail.Additional information

The same terms and conditions of admission are applicable as for the applicants from abroad as for the applicants from Slovakia.

Foreign students who study in a foreign language(i.e. not Slovak), pay the tuition fee as stated in § 92 Subsection 8 (Higher Education Act). The tuition fee is specified by the UNIZA directive for the respective academic year, which can be found on the university website.

Students from abroad who study in the Slovak language do not have to pay the tuition fee. The applicants from the Czech Republic who want to apply and study in Žilina can use the application form available in the Czech Republic. The applicants who do not actively speak Slovak or Czech are required to attend the language training. (It is possible to attend the Slovak for Foreigners courses at UNIZA).

For foreign applicants who were accepted on the basis of international agreements or Slovak government grants, terms and conditions stated in respective agreements are applicable.Conditions for international students
 1. The fundamental prerequisite of being accepted to the undergraduate study program (first degree) is full completion of secondary education (Higher Education Act, n.131/2002 Coll.).
 2. Language competence – written and oral command of Slovak or Czech (level B1) is required for study in the study programmes that the Faculty provides in the Slovak language.  Mastering of at least one of the world languages (English, German, French) is welcome; for the study in study programmes that the Faculty provides in English written and oral command of English is required at least at the B1 level.
 3. Health certificates – the faculty does not require any health certificates and accepts all the applications without any health certificates for all degrees of the university studies.


Without entrance examinations
yes

Coordinator for students with specific needs

doc. Ing. Mária Kúdelčíková, PhD., Vice-dean for Education of the Faculty of Civil Engineering

tel.: 041/513 6273

e-mail: maria.kudelcikova@fstav.uniza.skGeneral information on the admission exam

Na štúdium v bakalárskom stupni na SvF UNIZA postačuje jedna prihláška s uvedením postupnosti študijných programov podľa záujmu uchádzača. V prípade záujmu o obe formy štúdia (dennú aj externú) je nutné podať dve prihlášky vrátane dvoch poplatkov za prijímacie konanie.

Uchádzači vyplnia tlačivo Prihláška na vysokoškolské štúdium – 1. stupeň alebo využijú elektronickú formu. Elektronickú prihlášku je možné vyplniť cez webovú stránku UNIZA https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/index.php alebo portál VŠ https://prihlaskavs.sk/sk/. Všetky požadované prílohy je možné vkladať elektronicky ako naskenované dokumenty.

Pri nekompletnej prihláške na štúdium bude uchádzač vyzvaný na jej doplnenie. Prihlášky podané po termíne podania a elektronické prihlášky bez povinných príloh nebudú akceptované.

V prípade neúčasti, resp. neúspešnosti na prijímacom konaní, fakulta poplatok za prijímacie konanie nevracia.

Ak sa chce záujemca zúčastniť prijímacieho konania na viacerých fakultách UNIZA, prihlášku je treba podať zvlášť na každú fakultu so zaplatením príslušného poplatku.

 

Prílohy k prihláške na bakalárske štúdium:

 • životopis,
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
 • overené kópie koncoročných vysvedčení a maturitného vysvedčenia zo strednej školy,
 • sken prihlášky podpísanej uchádzačom (v prípade elektronického podania),
 • v prípade absolvovania – výsledok Národnej porovnávacej skúšky (SCIO) z matematiky alebo zo všeobecných študijných predpokladov,
 • potvrdenia o úspešnej účasti na olympiádach alebo zodpovedajúcich vedomostných súťažiach (krajské alebo vyššie kolo)

 

Po absolvovaní maturitnej skúšky uchádzači pošlú na adresu fakulty, alebo vložia elektronicky, overenú kópiu maturitného vysvedčenia a koncoročného vysvedčenia z posledného roku stredoškolského štúdia do termínu, ktorý bude každému uchádzačovi oznámený písomne.Form of entrance exam

Prijímacie konanie sa uskutoční formou výberového konania s cieľom zabezpečiť, aby na štúdium nastúpili uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi,

Výberové konanie sa uskutoční bez osobnej účasti uchádzača o štúdium. • Apply the application for study

  31.03.2022

 • Performance of the entrance exam

  - 10.06.2022

 • Send certificate to

  09.06.2022

 • Submit additional application form

  12.08.2022

 • Performance of the additional entrance exam

  25.08.2022

Always up-to-date news about university The University of Žilina on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
90


Additions
 • CV (electronic form)
 • leaving certificate (electronic form)
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (electronic form)
 • fotokópie koncoročných vysvedčení zo strednej školy 1.,-4. ročník (electronic form)
 • podpísaná prihláška (v prípade elektronického podania) (electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 450 €

The fee for admission procedure
application form: 20 €
E-application form: 20 €

Billing information

Send 20 € to:                                                    Žilinská univerzita, Univerzitná 1, 010 26 Žilina

                                                                        Bank: Štátna pokladnica

                                                                        IBAN:SK59 8180 0000 0070 0026 9896

                                                                        const. symbol: 0308

                                                                               variable symbol:                10431 - bakalárske štúdium

Payment method:  payment can be paid by bank transfer or postal order to the account above.

Proof of payment:  proof of payment is to be sent to the Faculty with the application form.

 

Tuition fees -in accordance with the Higher Education Act, information about the amount of tuition for the respective academic year will be announced on the website of the University of Žilina.

 

With payment of the admission fee from the EU member states, the EES countries, territories that are considered a part of the EU (Treaty of Rome, Section 299) and SEPA countries,  it is necessary to use BIC: SPSRSKBAXXX, IBAN: SK59 8180 0000 0070 0026 9896.

Always up-to-date news about university The University of Žilina on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Monika Ilovská – monika.ilovska@uniza.sk
Last update: 03.11.2021 14:00

Draw attention to not topical data