Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Uplatnenie absolventov

Študijný program staviteľstvo je tradičným technickým programom podmieňujúcim štúdium na druhom stupni vysokoškolského štúdia v študijných programoch orientovaných na inžinierske konštrukcie a dopravné stavby. Absolvovanie študijného programu je prípravou na plynulý prechod do inžinierskeho štúdia. Absolvent sa uplatní v stavebníctve pri navrhovaní a zhotovovaní nosných konštrukcií inžinierskeho a dopravného staviteľstva a vo vybraných profesiách pozemného staviteľstva. Absolventi nájdu uplatnenie aj v orgánoch štátnej správy, miestnej samosprávy, na úradoch životného prostredia a v organizáciách vykonávajúcich správu inžinierskych konštrukcií a dopravných stavieb. Absolvovaním študijného programu získava absolvent základné predpoklady na získanie kvalifikácie na výkon regulovaného povolania po dokončení inžinierskeho štúdia.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základná podmienka prijatia
Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium (študijný program prvého stupňa) je získanie úplného stredného
vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (Zákon o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších
predpisov). V prípade zahraničného uchádzača, resp. študenta, ktorý ukončil stredoškolské štúdium v zahraničí, je to
vzdelanie porovnateľné so vzdelaním ukončeným maturitnou skúškou v SR. Uchádzač, ktorý stredoškolské vzdelanie získal
v zahraničí, predloží k prihláške na vysokoškolské štúdium, resp. najneskôr k zápisu na štúdium, rozhodnutie o uznaní dokladu
o absolvovaní stredoškolského štúdia príslušnou inštitúciou v SR.

https://svf.uniza.sk/index.php/uchadzaci/vseobecne-informacie/prijimacie-konaniaDoplňujúce informácie

Podrobné Zásady a pravidlá prijímacieho konania na 1. stupeň vysokoškolského štúdia študijných programov, ktoré zabezpečuje Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline v akademickom roku 2024/2025 nájdete zverejnené na stránkach fakulty do 30. 9. 2023. Prijímacie konanie sa uskutoční formou výberového konania s cieľom zabezpečiť, aby na štúdium nastúpili uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi. Konečné rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania prijme dekan SvF UNIZA na základe návrhu prijímacej komisie SvF UNIZA.

Bez prijímacej skúšky budú prijatí uchádzači na základe stanoveného celkového priemeru známok na koncoročných vysvedčeniach zo všetkých predmetov za posledné tri predmaturitné ročníky štúdia na strednej škole, uchádzači, ktorí v aktuálnom školskom roku maturovali z matematiky so stanoveným hodnotením, uchádzači, ktorí v aktuálnom školskom roku absolvovali testy NPS (SCIO) zo všeobecných študijných predpokladov alebo matematiky a dosiahli percentil aspoň 60, uchádzači, ktorí počas štúdia na strednej škole boli úspešnými riešiteľmi matematickej, fyzikálnej, informatickej olympiády v krajskom alebo celoslovenskom kole, uchádzači, ktorí boli úspešní v krajskom, celoslovenskom alebo medzinárodnom kole významnej vedomostnej odbornej súťaže. Ich počet bude stanovený tak, aby nebol prekročený predpokladaný počet študentov prijímaných do 1. ročníka štúdia príslušného študijného programu.

Uchádzači, ktorí nespĺňajú žiadnu z podmienok uvedených vyššie, absolvujú prijímaciu skúšku, ktorá je realizovaná formou testu vedomostí zo stredoškolského učiva. Otázky testu sú zo stredoškolskej matematiky a zo všeobecného prehľadu vedomostí.

Všetci uchádzači, ktorí v akomkoľvek bakalárskom študijnom programe už na SvF UNIZA dvakrát alebo viackrát neúspešne študovali, absolvujú prijímaciu skúšku. 3 SvF UNIZA neprijíma uchádzačov, ktorí boli vylúčení zo štúdia na SvF UNIZA na základe disciplinárneho konania v súlade s Disciplinárnym poriadkom pre študentov Žilinskej univerzity v Žiline.

Štúdium v študijných programoch bakalárskeho štúdia v dennej forme bude otvorené len v prípade, ak podmienky prijímacieho konania v jednotlivých študijných programoch splní minimálne 15 uchádzačov. Štúdium v študijných programoch bakalárskeho štúdia v externej forme bude otvorené len v prípade, ak podmienky prijímacieho konania v jednotlivých študijných programoch splní minimálne 10 uchádzačov. Štúdium v študijnom programe bakalárskeho štúdia inžinierske konštrukcie a dopravné stavby (Civil Engineering Structures), vyučovanom v anglickom jazyku, v dennej forme bude otvorené len v prípade, ak podmienky prijímacieho konania splní minimálne 5 uchádzačov. Pri nižšom počte uchádzačov o otvorení, resp. neotvorení príslušného študijného programu rozhodne dekan SvF UNIZA. Počet prijatých študentov na jednotlivé študijné programy sa môže modifikovať na základe aktuálneho počtu prihlášok a kapacitných možností.

V kompetencii dekana SvF UNIZA je dopĺňať stav prijatých uchádzačov o štúdium študijných programov v 1. roku bakalárskeho štúdia na predpokladaný počet z uchádzačov, ktorí: • vyhoveli podmienkam na prijatie v inom študijnom programe bakalárskeho štúdia, ale neboli prijatí z dôvodu naplnenia kapacity pôvodne zvoleného študijného programu, • vyhoveli podmienkam na prijatie v inom študijnom programe bakalárskeho štúdia, ale študijný program nebol otvorený, pretože podmienky prijímacieho konania splnil nižší počet uchádzačov. Takíto uchádzači o štúdium musia splniť podmienky prijímacieho konania aj pre dopĺňaný študijný program.

Vo vybraných študijných programoch bakalárskeho štúdia bude v prípade voľných miest zorganizované aj druhé kolo prijímacieho konania. Zoznam študijných programov bakalárskeho štúdia pre druhé kolo prijímacieho konania bude zverejnený do 12. 6. 2024. Podmienky prijatia a forma v 2. kole prijímacieho konania pre bakalárske štúdium sú spravidla rovnaké ako v prvom kole prijímacieho konania.

Jazykové predpoklady Na štúdium študijných programov, ktoré SvF UNIZA realizuje v slovenskom jazyku, je požadované písomné a ústne ovládanie slovenského alebo českého jazyka minimálne na úrovni B1, čo zahraničný uchádzač doloží overeným dokladom, inak overenie jazykovej úrovne bude súčasťou prijímacej skúšky. Jazykovú prípravu je možné absolvovať aj na UNIZA. Vítaná je znalosť aspoň jedného svetového jazyka (angličtina, nemčina, francúzština, španielčina, taliančina, ruština). Na štúdium študijných programov, ktoré SvF UNIZA realizuje v anglickom jazyku, je požadované písomné a ústne ovládanie anglického jazyka minimálne na úrovni B1.Podmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných uchádzačov platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR.

Zahraniční študenti, ktorí študujú v inom ako štátnom jazyku, uhrádzajú školné podľa podmienok uvedených v § 92 ods. 8 zákona o vysokých školách. Školné je stanovené smernicou UNIZA a zverejnené pre príslušný akademický rok na webovej stránke univerzity. Zahraniční študenti, ktorí študujú v slovenskom jazyku, školné neplatia. Uchádzači z ČR môžu na podanie prihlášky o štúdium použiť formulár platný v ČR. U uchádzačov, ktorí aktívne neovládajú slovenský alebo český jazyk, sa vyžaduje úspešne absolvovanie jazykovej prípravy (možnosť absolvovať na UNIZA). Pre zahraničných uchádzačov prijatých na základe medzištátnych

dohôd, bilaterálnych zmlúv alebo pre štipendistov vlády SR platia podmienky uvedené v príslušných dokumentoch.

 Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. Ing. Mária Kúdelčíková, PhD.

prodekanka SvF pre študijnú a pedagogickú činnosť Tel.: 041/513 62 73

e-mail: maria.kudelcikova@uniza.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Na štúdium v bakalárskom stupni na SvF UNIZA postačuje jedna prihláška s uvedením postupnosti študijných programov podľa záujmu uchádzača. V prípade záujmu o obe formy štúdia (dennú aj externú) je nutné podať dve prihlášky vrátane dvoch poplatkov za prijímacie konanie.
Uchádzači vyplnia tlačivo Prihláška na vysokoškolské štúdium – 1. stupeň alebo využijú elektronickú formu. Elektronickú prihlášku je možné vyplniť cez webovú stránku UNIZA https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/index.php alebo portál VŠ
https://prihlaskavs.sk/sk/. Všetky požadované prílohy je možné vkladať elektronicky ako naskenované dokumenty.
Pri nekompletnej prihláške na štúdium bude uchádzač vyzvaný na jej doplnenie. Prihlášky podané po termíne podania a elektronické prihlášky bez povinných príloh nebudú akceptované.
V prípade neúčasti, resp. neúspešnosti na prijímacom konaní, fakulta poplatok za prijímacie konanie nevracia.
Ak sa chce záujemca zúčastniť prijímacieho konania na viacerých fakultách UNIZA, prihlášku je treba podať zvlášť na každú fakultu so zaplatením príslušného poplatku.
Prílohy k prihláške na bakalárske štúdium:
• životopis,
• potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
• overené kópie koncoročných vysvedčení a maturitného vysvedčenia zo strednej školy,
• sken prihlášky podpísanej uchádzačom (v prípade elektronického podania),
• v prípade absolvovania – výsledok Národnej porovnávacej skúšky (SCIO) z matematiky alebo zo všeobecných študijných
predpokladov,
• potvrdenia o úspešnej účasti na olympiádach alebo zodpovedajúcich vedomostných súťažiach (krajské alebo vyššie kolo)
Po absolvovaní maturitnej skúšky uchádzači pošlú na adresu fakulty, alebo vložia elektronicky, overenú kópiu maturitného vysvedčenia a koncoročného vysvedčenia z posledného roku stredoškolského štúdia do termínu, ktorý bude každému
uchádzačovi oznámený písomne.Forma prijímacej skúšky

Podrobné Zásady a pravidlá prijímacieho konania na 1. stupeň vysokoškolského štúdia študijných programov, ktoré zabezpečuje Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline v akademickom roku 2023/2024 nájdete zverejnené na stránkach fakulty do 30. 9. 2022. Prijímacie konanie sa uskutoční formou výberového konania s cieľom zabezpečiť, aby na štúdium nastúpili uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi. Konečné rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania
prijme dekan SvF UNIZA na základe návrhu prijímacej komisie SvF UNIZA. • Podanie prihlášky na štúdium

  31.03.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  - 11.06.2024

 • Zaslanie vysvedčenia do

  07.06.2024

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  15.06.2024 - 15.08.2024

 • Konanie dodatočnej prijímacej skúšky

  22.08.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
90


Prílohy
 • životopis (elektronická forma)
 • maturitné vysvedčenie (elektronická forma)
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (elektronická forma)
 • fotokópie koncoročných vysvedčení zo strednej školy 1.,-4. ročník (elektronická forma)
 • podpísaná prihláška (v prípade elektronického podania) (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1100 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, 010 26 Žilina

banka:                                  Štátna pokladnica

číslo účtu v tvare IBAN: SK59 8180 0000 0070 0026 9896

konštantný symbol:              0308

variabilný symbol:              10431 –bakalárske štúdium

Spôsob úhrady:                                           platbu je možné uskutočniť prevodom z účtu alebo poštovou poukážkou na vyššie uvedený účet.

Doklad o úhrade:                                        doklad o zaplatení poslať na adresu fakulty spolu s prihláškou, resp. vložiť elektronicky.

 

Poplatky za štúdium sú určené podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v aktuálnom znení. Informácie o výške školného na príslušný akademický rok uverejní Žilinská univerzita v Žiline v stanovených termínoch na webových stránkach.

 

Pri úhrade poplatku z členských krajín EÚ, zmluvné krajiny EHP, územia, ktoré sú považované za súčasť EÚ (čl. 299 Rímska zmluva) a krajiny, ktoré dobrovoľne pristúpili k SEPA, použiť BIC: SPSRSKBAXXX, IBAN: SK59 8180 0000 0070 0026 9896.

 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mariana Hírešová – mariana.hiresova@fstav.uniza.sk
Posledná aktualizácia: 22.09.2023 08:19

Upozorniť na neaktuálne údaje