Šport pre zdravie

Prospects of graduates

Absolvent magisterského stupňa štúdia študijného programu šport pre zdravie získava odbornú spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner V. kvalifikačného stupňa v športe pre všetkých a je spôsobilý:

-      plánovať, organizovať a viesť telovýchovné a športové aktivity  v športe pre všetkých,

-      realizovať pohybové programy pre rôzne vekové, zdravotné a sociálne skupiny obyvateľov v úlohe inštruktora, cvičiteľa, osobného trénera, alebo trénera skupiny vo fitnes centre, 

-      vytvoriť stravovacie stratégie pre zdravie,

-      uplatniť sa ako odborník v športe zdravotne oslabených. Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

-      úspešné absolvovanie bakalárskeho stupňa štúdia študijného programu zameraného na šport pre všetkých v študijnom odbore vedy o športe,

-      lekárske potvrdenie vydané telovýchovným lekárom o zdravotnej spôsobilosti uchádzača študovať študijný program telovýchovného zamerania (nie staršie ako 3 mesiace)Additional information

Adresa na zasielanie prihlášok:  

Prešovská univerzita v Prešove

Fakulta športu

Ul. 17. novembra č. 15

080 01 Prešov 

Kontaktná osoba: Zuzana Remeteiová, študijná referentka  

                                   + 421-51-7563180 

                                    e- mail:zuzana.remeteiova@unipo.sk  

 Without entrance examinations
yes

Coordinator for students with specific needs

doc. PaedDr. Erika Chovanová, PhD.

erika.chovanova@unipo.skGeneral information on the admission exam

Uchádzači sú prijatí bez prijímacej skúšky po splnení podmienok prijatia.

V prípade, že počet uchádzačov prevýši kapacitné možnosti fakulty, budú uprednostnení uchádzači s lepším študijným priemerom počas bakalárskeho stupňa štúdia a štátnej skúšky.

Bližšie informácie sú dostupné na: https://www.unipo.sk/fakulta-sportu/macie/uchadzaci/mgr/Form of entrance exam

Bez prijímacej skúšky.  • Open day

    20.12.2016

  • Apply the application for study

    30.06.2020

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
30


Additions
  • medical certificate (paper form)
  • overená kópia bakalárskeho diplomu (paper form)
  • overená kópia vysvedčenia o štátnej skúške (paper form)
  • overená kópia dodatku k diplomu o absolvovaní bakalárskeho študijného programu (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1000 €

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 20 €

Billing information

Platbu je možné realizovať poštovou poukážkou typu U alebo bankovým prevodom.

Banka: Štátna pokladnica

Číslo účtu v tvare IBAN: SK 43818 0000 0007 0001 99568

Variabilný symbol: 1070        Špecifický symbol: 0308              SWIFT: SPSRSKBA

Školné v dennej forme štúdia za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia v 2. stupni štúdia a súbežné štúdium určuje Cenník školného a poplatkov spojených so štúdiom na Prešovskej univerzite na príslušný akademický rok.

 

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: MUDr. Bibiána Vadašová, PhD. – bibiana.vadasova@unipo.sk
Last update: 03.06.2020 21:12

Draw attention to not topical data