Šport pre zdravie

Uplatnenie absolventov

Absolvent magisterského stupňa štúdia študijného programu šport pre zdravie:

 • získava najvyššiu odbornú spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner V. kvalifikačného stupňa v športe pre všetkých,
 • je kompetentný organizovať, riadiť a realizovať telovýchovné a športové aktivity pre širokú verejnosť,
 • môže získať odbornú spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner II. kvalifikačného stupňa príslušnej športovej špecializácie,
 • má uplatnenie ako inštruktor a cvičiteľ športových rekreačných aktivít (odborník pre pohybové programy pre rôzne vekové, zdravotné a sociálne skupiny obyvateľov); ako inštruktor, cvičiteľ, osobný tréner alebo tréner pre skupinové cvičenia vo fitnes centrách a taktiež ako odborník v edukológii zdravotne oslabených so spôsobilosťou tvorby a aplikácie kinezioterapie pre jednotlivé zdravotné znevýhodnenia.


Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • úspešné absolvovanie bakalárskeho stupňa štúdia študijného programu zameraného na šport pre všetkých v študijnom odbore vedy o športe,
 • lekárske potvrdenie vydané telovýchovným lekárom o zdravotnej spôsobilosti uchádzača študovať študijný program telovýchovného zamerania (nie staršie ako 6 mesiacov)


Doplňujúce informácie

 Bez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. PaedDr. Erika Chovanová, PhD.

e-mail: erika.chovanova@unipo.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzači sú prijatí bez prijímacej skúšky po splnení podmienok prijatia.

V prípade, že počet uchádzačov prevýši kapacitné možnosti fakulty, budú uprednostnení uchádzači s lepším študijným priemerom počas bakalárskeho stupňa štúdia a štátnej skúšky.

Bližšie informácie sú dostupné na: https://www.unipo.sk/fakulta-sportu/macie/uchadzaci/mgr/Forma prijímacej skúšky

Bez prijímacej skúšky. • Podanie prihlášky na štúdium

  30.04.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Prílohy
 • osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti (papierová forma)
 • overená kópia bakalárskeho diplomu (papierová forma)
 • overená kópia vysvedčenia o štátnej skúške (papierová forma)
 • overená kópia dodatku k diplomu o absolvovaní bakalárskeho študijného programu (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1300 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
Číslo účtu v tvare IBAN: SK43 8180 0000 0070 0019 9568
Variabilný symbol: 1070        Špecifický symbol: 0308              SWIFT: SPSRSKBA

Školné v dennej forme štúdia za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia na 2. stupni štúdia a súbežné štúdium určuje Cenník školného a poplatkov spojených so štúdiom na Prešovskej univerzite pre príslušný akademický rok.

Kontaktná osoba: Mgr. Martina Osifčinová - referentka pre vzdelávanie

+421 51 75 63 180

e-mail: martina.osifcinova@unipo.sk

 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: MUDr. Bibiana Vadašová, PhD. – bibiana.vadasova@unipo.sk
Posledná aktualizácia: 13.12.2023 14:22

Upozorniť na neaktuálne údaje