Sport Sciences

Name: Sport Sciences
English Name of the field of study: Sport Sciences
Code: 7418
Group: Social, Economic and Legal Sciences
Connection of stages: nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy druhého stupňa do jedného celku
Interdisciplinary studies: yes
Possibility to carry out a rigorous exam and to defend a rigorous thesis: PaedDr.
Replaces study fields: šport
športová edukológia
športová humanistika
športová kinantropológia

Core topics of the study branch knowledge

Nosné témy jadra študijného odboru sú orientované na:

a)       sociálnovedné aspekty: základných filozofických, historických, právnych a ekonomických poznatkov z oblasti športu, epistemológie a metodológie poznania, historicko-spoločenských súvislostí   edukácie   v športe,   sociálneho   vývinu   a socializácie   človeka,   právnych,

ekonomických a organizačných poznatkov riadenia športového hnutia, športu a životného prostredia,

b)       pedagogické a psychologické aspekty: psychologických a biologických poznatkov vývinu človeka, biologických, motorických a fyzikálnych princípov pohybovej činnosti človeka,

pedagogických a psychologických základov výchovy a vzdelávania v športe, teórie a praxe výchovy, vzdelávania a športovej prípravy, štrukturálnych, vývinových, systémových, diagnostických, didaktických poznatkov pohybovej činnosti z hľadiska vplyvu na formovanie osobnosti človeka, psychomotorických princípov pohybovej činnosti človeka,

c)       predmetové   aspekty:   biologického   a   motorického   vývinu  človeka,   výberu  talentov,

periodizácie tréningového zaťaženia, didaktiky športu a špeciálnych didaktík, teórie športu, didaktiky športového tréningu, základov metodológie výskumu v telesnej a športovej výchove.


Platnosť opisu: od 01.09.2019

Description of the first degree (professionally oriented)

Absolvent má všeobecné vedomosti na úrovni syntézy. Má praktické a metodologické vedomosti o koncepcii biologického, motorického a psychického a sociálneho vývinu človeka. Má vedomosti o športovom systéme, o teoretických a didaktických základoch športového tréningu, o štruktúre športového výkonu, teórii pohybovej činnosti, osvojovaní si a zdokonaľovaní techniky pohybu vo vlastnej športovej špecializácii. Vie analyzovať základné historické a aktuálne teoretické aspekty športovej prípravy vo výkonnostnom, vrcholovom, školskom športe a v športe pre všetkých. Pozná antropometrické, metodologické, biochemické a biomechanické základy športového pohybu. Má základné vedomosti  z anatómie, fyziológie  človeka, fyziológie telesných cvičení, adaptačných procesov na tréningové zaťaženie. Má poznatky o riadení a modelovaní tréningového procesu na základe najnovších metód športového tréningu. Má vedomosti z problematiky zdravotne znevýhodnených športovcov (telesne, zrakovo, sluchovo, mentálne). Pozná zdravotné  poruchy a špecifiká tvorby pohybových programov pre jednotlivé skupiny znevýhodnených. Vie klasifikovať organizačné štruktúry športu. Pozná a chápe základné teoretické aspekty telesnej a športovej výchovy a športu. Má základné poznatky o výchove a vzdelávaní v širšom filozofickom a psychologickom kontexte a pozná inštitucionálny socializačný proces. Má poznatky zo základov výživy a vie ich aplikovať pri tvorbe programov na podporu zdravia. Pozná a chápe základné teoretické aspekty športovej prípravy vo výkonnostnom a vrcholovom športe. Pozná psychologické modely kognitívneho vývinu a vývinu osobnosti s aplikáciou v edukačnom prostredí, teoretické princípy tvorby a plánovania edukačného procesu, základný obsah, metodológiu a epistemológiu disciplín predmetovej špecializácie. Pozná sociálnovedné a právne súvislosti inštitucionálneho vzdelávania. Pozná spôsoby využívania informačných a komunikačných technológií vo vzdelávaní. Má poznatky z rekreológie, wellness a zdravého životného štýlu. Pozná problematiku všestrannej teoretickej a pohybovej  prípravy  špecialistov  pre  oblasť  bezpečnostných  zložiek.  Má  základné  znalosti z manažmentu, marketingu, ekonómie, informatiky, ktoré dokáže aplikovať v domácom aj medzinárodnom prostredí športu.

 

Vie  realizovať  riešenia  problémov  v oblasti  pedagogicko-psychologických  základov  výchovy a vzdelávania v športovej príprave. Vie tvorivo používať metódy, nástroje, prístroje a materiály v oblasti didaktiky telovýchovného procesu, z výberu adekvátnych foriem, metód a aplikácie telesných cvičení zameraných na rozvoj telesnej zdatnosti vo vrcholovom a výkonnostnom športe, v športe  pre  všetkých  a v školskej  telesnej  výchove.  Dokáže  vytvárať  pedagogické  prostredie a v rámci neho pohybové programy pre oblasť vrcholového a výkonnostného, športu, športu pre všetkých a školského športu. Ovláda pohybové prostriedky na rozvoj kondičných a koordinačných schopností. Má primeranú úroveň telesnej zdatnosti, kondičnej pripravenosti a ovláda základné pohybové zručnosti vo vybraných oblastiach športu. Vie v praxi používať moderné diagnostické metódy, prostriedky, nástroje, systémy a postupy z hľadiska optimalizácie v pohybovej a športovej príprave. Má základné manažérske zručnosti.

Absolvent je schopný zhromažďovať, systematizovať a interpretovať relevantné údaje a z nich dospieť k adekvátnym záverom, ktoré zohľadňujú príslušné spoločenské, vedecké a etické problémy. Absolvent sa vyznačuje tvorivým a pružným myslením, vie poskytovať informácie, myšlienky, problémy a navrhnúť riešenia v oblasti športovej prípravy, rekreológie, wellness a zdravého životného štýlu, fyzickej prípravy bezpečnostných zložiek a prvostupňového riadenia športových subjektov. Absolvent plánuje svoje ďalšie vzdelávanie. Má schopnosť profesionálne prezentovať vlastné stanoviská, a to aj v cudzom jazyku. Chápe morálne, spoločenské, právne a ekonomické súvislosti odboru.

 

Absolvent dokáže samostatne riešiť špecifické problémy športu a telesnej a športovej výchovy v meniacom sa prostredí. Postupuje autonómne a zodpovedne pri rozhodovaní a má schopnosť odborne a profesionálne prezentovať vlastné postoje, názory, záujmy a stanoviská.

Description of the first degree

Absolvent má všeobecné vedomosti na úrovni syntézy. Má praktické a metodologické vedomosti o koncepcii biologického, motorického a psychického a sociálneho vývinu človeka. Má vedomosti o športovom systéme, o teoretických a didaktických základoch športového tréningu, o štruktúre športového výkonu, teórii pohybovej činnosti, osvojovaní si a zdokonaľovaní techniky pohybu vo vlastnej športovej špecializácii. Vie analyzovať základné historické a aktuálne teoretické aspekty športovej prípravy vo výkonnostnom, vrcholovom, školskom športe a v športe pre všetkých. Pozná antropometrické, metodologické, biochemické a biomechanické základy športového pohybu. Má základné vedomosti  z anatómie, fyziológie  človeka, fyziológie telesných cvičení, adaptačných procesov na tréningové zaťaženie. Má poznatky o riadení a modelovaní tréningového procesu na základe najnovších metód športového tréningu. Má vedomosti z problematiky zdravotne znevýhodnených športovcov (telesne, zrakovo, sluchovo, mentálne). Pozná zdravotné  poruchy a špecifiká tvorby pohybových programov pre jednotlivé skupiny znevýhodnených. Vie klasifikovať organizačné štruktúry športu. Pozná a chápe základné teoretické aspekty telesnej a športovej výchovy a športu. Má základné poznatky o výchove a vzdelávaní v širšom filozofickom a psychologickom kontexte a pozná inštitucionálny socializačný proces. Má poznatky zo základov výživy a vie ich aplikovať pri tvorbe programov na podporu zdravia. Pozná a chápe základné teoretické aspekty športovej prípravy vo výkonnostnom a vrcholovom športe. Pozná psychologické modely kognitívneho vývinu a vývinu osobnosti s aplikáciou v edukačnom prostredí, teoretické princípy tvorby a plánovania edukačného procesu, základný obsah, metodológiu a epistemológiu disciplín predmetovej špecializácie. Pozná sociálnovedné a právne súvislosti inštitucionálneho vzdelávania. Pozná spôsoby využívania informačných a komunikačných technológií vo vzdelávaní. Má poznatky z rekreológie, wellness a zdravého životného štýlu. Pozná problematiku všestrannej teoretickej a pohybovej  prípravy  špecialistov  pre  oblasť  bezpečnostných  zložiek.  Má  základné  znalosti z manažmentu, marketingu, ekonómie, informatiky, ktoré dokáže aplikovať v domácom aj medzinárodnom prostredí športu.

 

Vie  realizovať  riešenia  problémov  v oblasti  pedagogicko-psychologických  základov  výchovy a vzdelávania v športovej príprave. Vie tvorivo používať metódy, nástroje, prístroje a materiály v oblasti didaktiky telovýchovného procesu, z výberu adekvátnych foriem, metód a aplikácie telesných cvičení zameraných na rozvoj telesnej zdatnosti vo vrcholovom a výkonnostnom športe, v športe  pre  všetkých  a v školskej  telesnej  výchove.  Dokáže  vytvárať  pedagogické  prostredie a v rámci neho pohybové programy pre oblasť vrcholového a výkonnostného, športu, športu pre všetkých a školského športu. Ovláda pohybové prostriedky na rozvoj kondičných a koordinačných schopností. Má primeranú úroveň telesnej zdatnosti, kondičnej pripravenosti a ovláda základné pohybové zručnosti vo vybraných oblastiach športu. Vie v praxi používať moderné diagnostické metódy, prostriedky, nástroje, systémy a postupy z hľadiska optimalizácie v pohybovej a športovej príprave. Má základné manažérske zručnosti.

Absolvent je schopný zhromažďovať, systematizovať a interpretovať relevantné údaje a z nich dospieť k adekvátnym záverom, ktoré zohľadňujú príslušné spoločenské, vedecké a etické problémy. Absolvent sa vyznačuje tvorivým a pružným myslením, vie poskytovať informácie, myšlienky, problémy a navrhnúť riešenia v oblasti športovej prípravy, rekreológie, wellness a zdravého životného štýlu, fyzickej prípravy bezpečnostných zložiek a prvostupňového riadenia športových subjektov. Absolvent plánuje svoje ďalšie vzdelávanie. Má schopnosť profesionálne prezentovať vlastné stanoviská, a to aj v cudzom jazyku. Chápe morálne, spoločenské, právne a ekonomické súvislosti odboru.

 

Absolvent dokáže samostatne riešiť špecifické problémy športu a telesnej a športovej výchovy v meniacom sa prostredí. Postupuje autonómne a zodpovedne pri rozhodovaní a má schopnosť odborne a profesionálne prezentovať vlastné postoje, názory, záujmy a stanoviská.

Description of combined first and second degree

Description of the second degree

Absolvent má všeobecné vedomosti na úrovni hodnotenia. Má odborné a metodologické vedomosti z viacerých    oblastí    odboru,    pozná    koncepcie    biologického,    motorického,    sociálneho a psychologického vývinu človeka. Pozná a chápe základné historické a teoretické aspekty telesnej výchovy, športu a olympizmu. Má poznatky z oblasti výchovy a vzdelávania v širšom filozofickom a psychologickom kontexte. Pozná inštitucionálny socializačný proces. Vie zhodnotiť teórie rozvoja všeobecných a špeciálnych faktorov zvyšovania  výkonu v širšej skupine športov a vo  vlastnej špecializácii, ako aj faktorovú štruktúru športového výkonu. Pozná pedagogicko-psychologické základy výchovy a vzdelávania v športe v jeho širokospektrálnom chápaní a v školskej telesnej výchove. Detailne ovláda štrukturálny systém pohybových schopností a zručností vo vybranej športovej špecializácii. Vie sa tvorivo orientovať v problematike výživy športovcov, podporných prostriedkov využívaných v športe, v právnych, marketingových a etických problémoch výkonnostného a vrcholového športu. Má rozsiahlejšie a podrobnejšie vedomosti o medicínskych a psychologických základoch pohybových aktivít a výživy ako prostriedkov prevencie a liečby ochorení pre bežnú populáciu a zdravotne znevýhodnených (telesne, zrakovo, sluchovo, mentálne). Pozná základy etiológie a patofyziológie najčastejších interných, ortopedických, metabolických a neurofyziologických  oslabení a ochorení. Pozná reakcie organizmu na telesné zaťaženie pri ochoreniach  srdcovocievneho,  dýchacieho,  oporno-pohybového,  endokrinného,  metabolického a nervového systému. Pozná základné mechanizmy adaptácie na zaťaženie, systematický tréning a ich osobitosti pri najčastejších ochoreniach. Ovláda špecifiká fyziologických reakcií na vytrvalostné, silové a koordinačné zaťaženie. Pozná kontraindikácie pohybovej aktivity pri jednotlivých ochoreniach, klinické a epidemiologické dôkazy priaznivých účinkov vytrvalostných a silových cvičení na zdravie a organizmus človeka.

 

Vie plánovať pohybové programy z hľadiska pohlavia, pre rôzne vekové, zdravotné a sociálne skupiny obyvateľov. Vie vytvoriť, riadiť, koordinovať pohybové aktivity v rámci krátkodobej a dlhodobej rekreácie obyvateľov. Pozná a chápe základné historické a teoretické aspekty kondičnej prípravy vo výkonnostnom a vrcholovom športe. Ovláda teóriu a prax športovej masáže, regenerácie, športovej kineziológie, základov fyzioterapie, výživy, stravovania, pitného režimu a doplnkov výživy a ďalších aplikovaných odborov vied o športe. Má poznatky z riadenia jednotlivých druhov športu a je pripravený ich uplatniť v riadiacich štruktúrach telovýchovných a športových subjektov. Vie pripraviť, organizovať a riadiť realizáciu športových podujatí na národnej i medzinárodnej úrovni. Vie pracovať a komunikovať s masmédiami. Dokáže manažovať obsahovú stránku klubových alebo zväzových periodík v rámci slovenských športových subjektov.

 

Absolvent ovláda základy športovej diplomacie. Má vedomosti o zásadách tvorby právnych predpisov na zriadenie a určenie pôsobnosti konkrétnych organizačných štruktúr v systéme športu. Má znalosti v oblasti diplomatického protokolu, organizácie a riadenia štátnej správy a vie ho aplikovať na podmienky športu. Je pripravený zastávať posty v oblasti rozvoja športu, telesnej výchovy a športu pre všetkých v mestskej, regionálnej a komunálnej úrovni štátnej správy. Pozná základný obsah, metodológiu a epistemológiu disciplín svojej predmetovej špecializácie, spôsoby využívania a aplikácie informačných a komunikačných technológií vo vzdelávaní. Pozná princípy pedagogickej diagnostiky aj s ohľadom na individuálne osobitosti žiakov, študentov, športovcov a klientov. Vie analyzovať a zhodnotiť edukačné programy podľa podmienok konkrétneho edukačného prostredia. Vie aktívne používať moderné digitálne technológie na podporu edukačného a  tréningového  procesu.  Vie  analyzovať  a reflektovať  jednotlivé  zložky  edukačného  procesu v školských podmienkach.

Dokáže interpretovať a využiť diagnostiku na určenie úrovne všeobecnej a športovej výkonnosti, stupňa únavy, miery zaťaženia, miery adaptácie. Ovláda princípy tvorby a projektovania pedagogického prostredia z hľadiska tréningu vo vrcholovom a výkonnostnom športe, v športe pre všetkých, ako aj v školskej telesnej výchove na úrovni ISCED 1, 2 a 3. Má praktické zručnosti zo športovej psychológie a pedagogiky. Dokáže samostatne organizovať, viesť a analyzovať športovú prípravu, telovýchovný a edukačný proces. Dokáže prakticky riadiť prípravu výkonnostných, vrcholových a rekreačných športovcov a športovkýň, detí a mládeže. Ovláda metódy a prostriedky modelovania a predikcie pohybovej výkonnosti. Vie v praxi uplatniť  systém výberu športovo talentovanej mládeže na základe teoretických vedomostí a praktických zručností.

 

Ovláda pohybové zručnosti špecifické pre jednotlivé športy. Dokáže aplikovať systém tréningového zaťaženia na základe objektivizovaných vstupných a priebežných informácií. Dokáže účelne podporovať rozvoj informačnej gramotnosti žiakov, pohybových, kognitívnych, komunikačných a učebných kompetencií žiakov a ich vnútornej motivácie k učeniu, interpersonálnych kompetencií žiakov v intenciách kooperatívnosti a pozitívneho vzťahu medzi jednotlivcami, postojové kompetencie a zapájanie žiakov do záujmovej a mimoškolskej telovýchovnej, športovej a turistickej činnosti. V praxi realizuje najnovšie princípy tvorby tréningových plánov, diagnostikovania talentovanosti, funkčných porúch pohybového systému, výkonnosti a zmien trénovanosti. Dokáže účinne viesť športovcov v priebehu súťaže a ovplyvniť ich aktuálny prejav výkonu. Ovláda súčasné teoretické modely kognitívnej socializácie a vzdelávania človeka. Pozná teóriu diagnostikovania edukačného procesu v telesnej a športovej výchove, teóriu športu. Dokáže navrhnúť a realizovať výskumný projekt v edukačných vedách. Dokáže plánovať, riadiť, diagnostikovať proces telesnej a športovej výchovy, zdravotnej telesnej výchovy a integrovanej telesnej výchovy. Dokáže efektívne komunikovať  a konzultovať  pedagogické  a odborové  poznatky  so  širším  prostredím  laickej i profesijnej komunity.

 

Absolvent sa vyznačuje vysokým stupňom samostatnosti a predvídavosti v známom aj neznámom prostredí. Tvorí nové koncepcie pri modelovaní, riadení a diagnostikovaní a vyhodnocovaní športovej prípravy vo vrcholovom, výkonnostnom športe, v oblasti rekreológie, športu pre všetkých a riadení športových subjektov na úrovni stredného a vyššieho stupňa riadenia. Odborne prezentuje vlastné stanoviská a výsledky vlastného štúdia alebo praxe, a to aj v cudzom jazyku. Preukazuje iniciatívnosť a zodpovednosť za riadenie práce v pracovných tímoch. Tvorí nové pohybové programy  pre  zdravých   a aj  v rámci  komplexnej  terapie  vybraných  ochorení  v  súčinnosti s odborníkmi v oblasti zdravia a  medicíny. Aplikuje nové poznatky v starostlivosti o zdravie a prevencii ochorení.

Description of the third degree

Má systematicky ucelený a komplexný súbor odborných a metodologických vedomostí z viacerých oblasti odboru alebo praxe. Má rozsiahle poznanie teórií, sofistikovaných postupov vedy vrátane metodológie na úrovni zodpovedajúcej medzinárodným kritériám. Ovláda súčasnú výskumnú paradigmu v relevantnej časti vied o športe.

 

Vie aktívnym spôsobom získavať nové poznatky a informácie, kriticky analyzovať, komparovať, verifikovať,  vyhodnocovať  a využívať  ich  v existujúcej  teórii  či  v kreovaní  nových  teórií a v praktických aplikáciách pre rozvoj vied o športe. Vie aplikovať vlastné zistenia a tvorivým spôsobom zdokonaľovať a rozvíjať teórie a výskumné, vývojové a inovačné postupy vo vedách o športe a vytvárať nové. Dokáže identifikovať a posúdiť svetový, národný, vedecký a inovačný vývoj vo vedách o športe a v príbuzných vedných odboroch a využívať ho v smerovaní a v rozvoji vied o športe s integráciou vedomostí z rôznych oblastí.

 

Absolvent je kompetentný plánovať a iniciovať riešenie komplexných problémov, projektov vrátane formulovania  cieľov,  prostriedkov  a metód  v oblasti  vývoja  vo  vedách  o  športe.  Posudzuje a modifikuje vlastnú odbornú činnosť v širšom kontexte vo vzťahu na dlhodobý dopad vo vedách o športe a z hľadiska sociálnych, etických, environmentálnych a ďalších relevantných kritérií. Je pripravený formulovať informácie o výstupoch a záveroch vedeckej, výskumnej a vývojovej práce na medzinárodnej úrovni a riadiť výskumné úlohy a tímy. Vie komunikovať v anglickom alebo inom cudzom jazyku, čo mu pomáha pri získavaní, analyzovaní a interpretovaní vedeckých poznatkov zo zahraničných odborných časopisov, ako aj pri odbornej komunikácii na medzinárodnom fóre.

 

Absolvent dokáže plánovať  vlastný rozvoj  a rozvoj  spoločnosti v kontexte vzdelanostnej spoločnosti, vedeckého a technického pokroku. Je pripravený na riadenie pracovných tímov vied o športe. Má kritické nezávislé analytické a syntetické myslenie v nepredvídateľných, meniacich sa podmienkach. Zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty vo svojej spoločenskej praxi. Nadobudol schopnosť prezentovať výsledky vlastného tvorivého výskumu pred odbornou komunitou v oblasti vied o športe a širších oblastiach.

Back