Špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách

Prospects of graduates

Absolvent bakalárskeho stupňa štúdia študijného programu špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách

 • má uplatnenie ako inštruktor telesnej prípravy v širokom spektre bezpečnostných zložiek, ako aj pri ochrane letísk a železníc a v súkromných bezpečnostných službách pri ochrane majetku a osôb,
 • je fyzicky pripravený  uchádzať sa o prijatie do služobného pomeru  príslušníkov Policajného zboru SR a štátnej služby profesionálnych vojakov Ozbrojených síl SR,
 • je spôsobilý riešiť situácie spojené s rôznymi formami agresie až po obranu proti fyzickému násiliu,
 • je kompetentný pripravovať a pedagogicky správne realizovať pohybové programy so zameraním na úpolové športy a sebaobranu pre rôzne populačné skupiny,
 • môže sa uplatniť ako tréner karate či tréner fitnes príslušného kvalifikačného stupňa v súlade so zákonom o športe.


Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission
 • úspešné absolvovanie stredoškolského štúdia ukončeného maturitnou skúškou,
 • lekárske potvrdenie vydané telovýchovným lekárom o zdravotnej spôsobilosti uchádzača študovať študijný program telovýchovného zamerania (nie staršie ako 3 mesiace),
 • úspešné absolvovanie prijímacej skúšky z pohybových predpokladov.


Additional information

Konzultácie k prijímacím skúškam: 14. marec 2020

Podrobnejšie informácie o prijímacom konaní sú dostupné na webovom sídle fakulty:

https://www.unipo.sk/fakulta-sportu/macie/uchadzaci/bc/Conditions of admission without the entrance exam

Bez prijímacej skúšky môžu byť prijatí účastníci Olympijských hier, Majstrovstiev sveta alebo Majstrovstiev Európy za posledné dva roky pred prijímacími skúškami po predložení dokladu potvrdeného príslušným športovým zväzom.Coordinator for students with specific needs

doc. PaedDr. Erika Chovanová, PhD.

erika.chovanova@unipo.skGeneral information on the admission exam

Prijímacia skúška z pohybových predpokladov.

Uchádzač absolvuje tieto disciplíny:

 • vytrvalostný člnkový beh,
 • plávanie na 100 m plaveckým spôsobom kraul alebo prsia,
 • Jacíkov motorický test.

Popis a kritériá hodnotenia disciplín prrijímacej skúšky z pohybových predpokladov sú dostupné na:

https://www.unipo.sk/public/media/26819/Bc.%20%C5%A0P%20%C5%A1pec.%20poh.%20pr%C3%ADprava%20v%20BZ_1.pdfForm of entrance exam

Absolvovanie prijímacej skúšky z pohybových predpokladov. • Open day

  20.12.2016

 • Apply the application for study

  29.02.2020

 • Performance of the entrance exam

  30.03.2020 - 03.04.2020

 • Submit additional application form

  31.07.2020

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
40


Additions
 • medical certificate
 • overená kópia vysvedčenia o maturitnej skúške


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 700 €

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 20 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK 43 8180 0000 0070 0019 9568
Variabilný symbol: 1070
Konštantný symbol: 0308          SWIFT: SPSRSKBA

Kontaktná osoba: PhDr. Marcela Brindzková - študijná referentka +421 51 75 63 181

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 • Submission of the later application remains 20 days.
 • Add to Favorites
 • Academic year: 2020/2021
 • University University of Presov in Presov Faculty of Sports
 • Form of study: full-time
 • Anticipated number to be accepted: 40
 • Program code: 182882
 • Field of study: Sport Sciences
 • Level of study: 1.
 • Length of study: 3
 • Method of Study: attendance
 • Graduate Degree: Bc.
 • Information about teaching languages: Slovak, Czech

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: MUDr. Bibiána Vadašová, PhD. – bibiana.vadasova@unipo.sk
Last update: 01.04.2020 10:57

Draw attention to not topical data