Špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách

Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho stupňa štúdia študijného programu špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách

 • má uplatnenie ako inštruktor telesnej prípravy v širokom spektre bezpečnostných zložiek, ako aj pri ochrane letísk a železníc a v súkromných bezpečnostných službách pri ochrane majetku a osôb,
 • je fyzicky pripravený  uchádzať sa o prijatie do služobného pomeru  príslušníkov Policajného zboru SR a štátnej služby profesionálnych vojakov Ozbrojených síl SR,
 • je spôsobilý riešiť situácie spojené s rôznymi formami agresie až po obranu proti fyzickému násiliu,
 • je kompetentný pripravovať a pedagogicky správne realizovať pohybové programy so zameraním na úpolové športy a sebaobranu pre rôzne populačné skupiny,
 • môže sa uplatniť ako tréner karate či tréner fitnes príslušného kvalifikačného stupňa v súlade so zákonom o športe.


Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • úspešné absolvovanie stredoškolského štúdia ukončeného maturitnou skúškou,
 • lekárske potvrdenie vydané telovýchovným lekárom o zdravotnej spôsobilosti uchádzača študovať študijný program telovýchovného zamerania (nie staršie ako 3 mesiace),
 • úspešné absolvovanie prijímacej skúšky z pohybových predpokladov.


Doplňujúce informácie

Konzultácie k prijímacím skúškam: 14. marec 2020

Podrobnejšie informácie o prijímacom konaní sú dostupné na webovom sídle fakulty:

https://www.unipo.sk/fakulta-sportu/macie/uchadzaci/bc/Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Bez prijímacej skúšky môžu byť prijatí účastníci Olympijských hier, Majstrovstiev sveta alebo Majstrovstiev Európy za posledné dva roky pred prijímacími skúškami po predložení dokladu potvrdeného príslušným športovým zväzom.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. PaedDr. Erika Chovanová, PhD.

erika.chovanova@unipo.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacia skúška z pohybových predpokladov.

Uchádzač absolvuje tieto disciplíny:

 • vytrvalostný člnkový beh,
 • plávanie na 100 m plaveckým spôsobom kraul alebo prsia,
 • Jacíkov motorický test.

Popis a kritériá hodnotenia disciplín prrijímacej skúšky z pohybových predpokladov sú dostupné na:

https://www.unipo.sk/public/media/26819/Bc.%20%C5%A0P%20%C5%A1pec.%20poh.%20pr%C3%ADprava%20v%20BZ_1.pdfForma prijímacej skúšky

Absolvovanie prijímacej skúšky z pohybových predpokladov. • Deň otvorených dverí

  20.12.2016

 • Podanie prihlášky na štúdium

  29.02.2020

 • Konanie prijímacej skúšky

  30.03.2020 - 03.04.2020

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  31.07.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
40


Prílohy
 • osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti
 • overená kópia vysvedčenia o maturitnej skúške


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 700 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK 43 8180 0000 0070 0019 9568
Variabilný symbol: 1070
Konštantný symbol: 0308          SWIFT: SPSRSKBA

Kontaktná osoba: PhDr. Marcela Brindzková - študijná referentka +421 51 75 63 181

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: MUDr. Bibiána Vadašová, PhD. – bibiana.vadasova@unipo.sk
Posledná aktualizácia: 01.04.2020 10:57

Upozorniť na neaktuálne údaje