Filozofia

Naplnenie  cieľov a obsahových jednotiek určuje profil absolventa odb. FILOZOFIA (2.st.):  

Absolvent nadobudne prehĺbené znalosti z dejín i súčasnosti filozofického myslenia a súčasne  aj špeciálne (nadštandardné) poznanie špecifického okruhu filozofických tém a problémov. Rozsah a povaha jeho teoretickej erudície mu umožňuje  pokračovanie v štúdiu odboru3. stupňa (PhD.): Systematická filozofia alebo  Dejiny filozofie,  resp. logikaa metodológia vedy alebo pôsobeniev uvedených oblastiach. 

Študent  získa návyky pre samostatnú teoretickú prácu. Absolventi programu filozofia  sú spôsobilí úspešne vykonávať učiteľskú prax v predmetoch – filozofia, logika, etika, resp. občianska náuka, ak si túto orientáciu  dotovali vo voliteľnej  výučbe a absolvujú predpísanédoplnkovépedagogicko-psychologické štúdium.   

 

Rozsah vedomostí absolventa:  je kvalifikovaným špecialistom v oblasti filozofického poznania, ktorý nadobudol zodpovedajúce: 

 A. teoretické vedomosti – ovláda pojmový a kategoriálny aparát  filozofie; má detailné znalosti z dejín filozofie a je schopný vývoj v danej oblasti kriticky analyzovať;  má  poznatky zjednotlivýchoblastí filozofického myslenia a prehľad o spôsoboch riešenia filozoficko-teoretických problémov v týchto oblastiach, vrátane interdisciplinárnych; vie samostatne pracovať s prameňmi a analyzovať filozofické texty v kritickej konfrontácii s vlastným poznaním; je pripravený pracovať ako špecialista v oblasti filozofie; je schopný identifikovať a kriticky reflektovať aktuálne trendy a dynamiku spoločenského vývoja v tých najširších kontextoch; 

B. praktické schopnosti a zručnosti – dokáže registrovať problémovú situáciu a na základe osvojenej teórie hľadať optimálne riešenie; kriticky analyzovať a hodnotiť vedecké projekty a iniciatívy vo svojom odbore; disponuje schopnosťou zaujímať  odborné stanovisko k aktuálnym spoločenským problémom; je pripravený na analýzu, konštruovanie a posudzovanie projektov aj v širšej oblasti kultúry, politiky a sociálnej sféry z hľadiska svojej špecializácie; je pripravený na interdisciplinárnua medziodborovú spoluprácu pri riešení odborno-teoretických aj spoločensko-politických problémov.   

Absolvent  dokáže: pracovať samostatne a efektívne ako jednotlivec a aj ako člen tímu; identifikovať a vyhľadávať možnosti svojho odborného vývoja; posúdiť možné dôsledky navrhovaných riešení praktických problémov aj zo širšieho, predovšetkým morálneho a humánneho hľadiska. 

 

Absolvent študijného programu si prostredníctvom povinne voliteľnej a výberovej môže rozšíriť svoje vedomosti, schopnosti a zručnosti o informačno-komunikačné technológie, cudzie jazyky a  ďalšie disciplíny podľa výberovej ponuky inštitútu, resp. fakulty.Uplatnenie absolventov

Absolventi  sú spôsobilí hľadať uplatnenie vo verejnom i súkromnom sektore, resp. v štátnej službe. Môžu pôsobiť v širokom spektre spoločenských inštitúcií a mimoškolských zariadení – spoločenskovedne orientované výskumné organizácie a inštitúcie; vzdelávacie inštitúcie nevysokoškolského typu; vzdelávacie inštitúcie vysokoškolského typu – vysokoškolský učiteľ (asistent, lektor); vládne a mimovládne humanitné  inštitúcie a organizácie; organizácie a inštitúcie „tretieho sektora“; inštitúcie zaoberajúce sa empirickou identifikáciou stavu spoločnosti (napr. výskumom verejnej mienky); kultúrnospoločenské inštitúcie, nadácie, občianske združenia; redakcie odborných a spoločenských časopisov; vydavateľstvá odbornej (spoločenskovednej) literatúry; politické inštitúcie; štátna správ); masmédiá.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

1)

Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium podľa magisterských študijných programov (druhý stupeň vysokoškolského štúdia v zmysle § 53 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách) je absolvovanie študijného programu prvého stupňa.

2)

Uchádzač môže byť na magisterský študijný program prijatý bez prijímacej skúšky, ak magisterský študijný program je pokračovaním bakalárskeho študijného programu v danom študijnom odbore a uchádzač vykonal štátnu skúšku z predmetov, ktoré sú ekvivalentné predmetom štátnej skúšky zodpovedajúceho bakalárskeho študijného programu na FF PU v Prešove.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Sabolová Fabianová Antónia, PhD.

 antonia.sabolova.fabianova@unipo.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

a) Na FF PU si uchádzač môže podať maximálne dve prihlášky na štúdium s uvedením jedného študijného programu na jednej prihláške;

b) poplatok uchádzači uhradia prevodom, alebo poštovým peňažným poukazom U, doklado zaplatení je potrebné nalepiť na 3. stranu prihlášky;

c) prihlášky bez dokladu o úhrade poplatku nebudú akceptované.

d) základné údaje potrebné na vykonanie cezhraničného prevodu zo zahraničia prostredníctvom siete SWIFT: Swiftová adresa banky: SPSRSKBA , číslo účtu príjemcu platby, resp. číslo účtu klienta ŠP vo formáte SK87 8180 0000 0070 0007 8205 ; názov banky: Štátna pokladnica, Ul. Radlinského 32, 010 05 Bratislava 15; neskrátený názov a adresa príjemcu platby, klienta ŠP: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Ul. 17. novembra 1, 080 78 Prešov, účel platby: poplatok VS 10100041;

e) uchádzači študujúci na FF PU, resp. absolventi bakalárskeho štúdia na FF PU nevyplňujú výpis výsledkov bakalárskeho štúdia v jednotlivých semestroch a nepredkladajú potvrdenie o správnosti údajov. K prihláške doložia štruktúrovaný životopis;

f) uchádzači, ktorí neukončili bakalárske štúdium na FF PU, dôkladne vyplnia prvú a druhú stranu prihlášky;

g) uchádzači, ktorí neukončili bakalárske štúdium na FF PU k prihláške doložia štruktúrovaný životopis a overené fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu). Úradne neoverené fotokópie sa nebudú akceptovať;

h) uchádzači, ktorí končia bakalárske štúdium na inej fakulte ako FF PU v roku 2021, doložia k prihláške výpis výsledkov bakalárskeho štúdia v jednotlivých semestroch, ktorý vydáva študijné oddelenie vysokej školy (pečiatka a podpis študijného oddelenia školy/fakulty).

i) uchádzači so špecifickými potrebami doložia k prihláške žiadosť, lekársky nález a odporúčanie odborného pracoviska pedagogicko-psychologického poradenstva;

j) uchádzači o štúdium predložia ako súčasť prihlášky i lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré je dostupné na webe fakulty;

k) prihlášku na štúdium môže zaslať aj taký uchádzač, ktorý doposiaľ pre daný typ štúdia nevykonal bakalársku štátnu skúšku a nemôže o jej vykonaní v prihláške uviesť príslušné údaje. Takýto uchádzač predloží doklad o vykonaní tejto skúšky dodatočne, najneskôr v termíne stanovenom fakultou. Pokiaľ uchádzač tento doklad nepredloží, na štúdium nemôže byť prijatý;

l) V prípade, že sa na niektorý študijný program prihlási menej záujemcov, ako je minimálny stanovený počet pre daný študijný program, dekan môže rozhodnúť o neotvorení programu pre daný akademický rok. Túto skutočnosť oznámi uchádzačom a vyzve ich k zmene študijného programu. V prípade, že uchádzač ponuku neakceptuje,  fakulta mu vráti poplatok za prijímacie konanie v plnej výške;

m) Filozofická fakulta sa pri prijímacom konaní riadi vnútorným predpisom Zásady prijímacieho konania Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, ktorý bol vydaný Akademickým senátom Filozofickej fakulty v Prešove dňa 16. 9. 2009.

n) Vyplnenú prihlášku je možné odovzdať osobne na sekretariáte dekana FF PU alebo zaslať poštou na adresu: Filozofická fakulta PU, ul. 17. novembra 1,080 78 Prešov.Forma prijímacej skúšky

Bez prijímacej skúšky, resp. vedomostný písomný test + talentová skúškaTesty

Vedomostný test bude pozostávať z týchto tematických okruhov: dejiny filozofie a systematická filozofia. • Podanie prihlášky na štúdium

  30.04.2021

 • Zaslanie vysvedčenia do

  25.06.2021

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  15.08.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
15


Prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • potvrdenie od lekára (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica

Číslo účtu v tvare IBAN: SK87 8180 0000 0070 0007 8205

SWIFT: SPSRSKBA

Variabilný symbol: 10100041

 

Adresa na zaslanie poplatku a prihlášky: Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, ul. 17. novembra 1, 080 78 Prešov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Katarína Mikitová – katarina.mikitova@unipo.sk
Posledná aktualizácia: 02.07.2021 19:33

Upozorniť na neaktuálne údaje