Air Transport

Zameranie Letecká doprava

Absolventi štúdia disponujú komplexnými znalosťami a zručnosťami (vrátane jazykových), ktoré sú potrebné na manažérskych pozíciách v širokom spektre leteckých podnikov – leteckých spoločností, letísk, poskytovateľov leteckých navigačných služieb, poskytovateľov služieb pozemnej obsluhy, výrobcov lietadiel a leteckej techniky, ako aj na manažérskych pozíciách štátnej správy Slovenskej republiky pre oblasť civilného letectva. Vzhľadom na koncepciu vyučovaných predmetov, v ktorých je letecká doprava reflektovaná ako globálne ekonomické odvetvie a globálny dopravný systém, sú absolventi pripravení na prácu nielen v členských krajinách Európskej únie, ale aj vo svete.

Zameranie Technológia údržby lietadiel

Absolvent je schopný preukázať komplexné znalosti z problematiky techniky údržby lietadiel vychádzajúce z poznania technických, prevádzkových a praktických požiadaviek leteckej dopravy, pričom využije praktické informácie získané počas štúdia na zefektívnenie fungovania prepravných a riadiacich procesov v doprave. Taktiež má uplatnenie aj v leteckých zložkách armády SR, bezpečnosti, civilnej obrany a záchrannej služby. Absolvent je schopný samostatnej práce aj v oblasti výskumu a vývoja s vysokou mierou tvorivosti aj na medzinárodnej úrovni. Dôraz sa kladie na získanie teoretických základov, ktoré umožnia ľahšiu adaptáciu a ďalší odborný rast absolventa, ako aj na získanie znalostí v oblasti leteckej prevádzky, umožňujúce rýchle uplatnenie absolventa v praxi, v riadení aj multinárodných tímov pracovníkov v oblasti civilného letectva a samostatné vedenie projektov a prevzatie zodpovednosti za komplexné riešenia. Absolvent je schopný používať sofistikované technické prístupy pri riešení problémov a v priebehu štúdia získa skúsenosti s formuláciou hypotéz a analýzou získaných údajov.Prospects of graduates

The graduates are well prepared for employment mainly in managerial positions in aviation companies and organizations, airline companies and airports, aviation service providers and providing for air transport (air operation services) wherever in Europe and in the world. They also find their application in state administration authorities.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university The University of Žilina on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

The condition is completion of level 1 of the university study and setting the order of applicants according to the order based on the achieved arithmetic study result average during the study at the first level university study. Those applicants shall be preferred who attended the same study program at the first level university study and only in case the number of applicants is not filled up, then this study programme will be completed with applicants from a related study programme.

The applicants accepted for the study that attended university study in a different study programme (already have a title of level 2) will be registered into the first year of engineer study only after payment of the fee whose amount is determined according to the Act No. 131/2002 Coll., Section 92 on universities and in compliance with the statute of The University of Žilina in Žilina.Additional information

The study program can be taught also in English language.Conditions for international students

Foreign study applicants are admitted on the basis of relevant intergovernmental agreements, or study at their own expense.The applicants from EU countries are admitted and study under the same conditions as the students  from the Slovak Republic. The applicants from the Czech Republic may use for submitting the study application form valid in the Czech Republic. In case of applicants who do not actively speak Slovak or Czech, a successful completion of language training (with possibility of performance at the ZU in Zilina) is required.

Foreign study applicants that study at their own expenses shall submit the required materials (documents of previous study, etc.) and according to the individual assessment of the applicant the dean of the faculty shall decide on acceptance (non-acceptance) for the study without entrance exams. More detailed information and criteria for assessment of the applicants in the admission procedure for full-time and part-time Bachelor and engineer study are published on the website of the faculty (http://www.fpedas.uniza.sk).Conditions of admission without the entrance exam

The applicants for this study programme shall be accepted only in the form of an entrance interview, without writing tests.Coordinator for students with specific needs

doc. PhDr. Viera Farkašová, CSc., tel.: 041/513 3219, 513 3201, e-mail: Viera.Farkasova@fpedas.uniza.skGeneral information on the admission exam

Obligatory addenda to application form

The details on the results of the preceding study of the applicants that were or are the students of the Bachelor study at the Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications of The University of Žilina shall be enclosed to the application by the study department of the Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications of The University of Žilina. Other applicants shall enclose the extract of subjects and marks gained during the preceding university study confirmed by the faculty or the university that issued the extract and the document on study completion (diploma).

The copy of the slip on payment of the fee or the copy of the transfer order (must be pasted on the third page above the signature of the applicant). The applicant is obliged to bring the original copy of the slip on payment of the fee or the original copy of the transfer order in person for presentation on the day of the admission procedure to the room determined according to the invitation.

CV.

A verified copy of the university diploma (Bc., Ing.).Form of entrance exam

entrance interview without writing tests  • Apply the application for study

    31.03.2022

  • Performance of the entrance exam

    16.06.2022 - 17.06.2022

Always up-to-date news about university The University of Žilina on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
55


Additions
  • CV (electronic form)
  • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (electronic form)
  • sken podpísanej/potvrdenej prihlášky (electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 450 €

The fee for admission procedure
application form: 20 €
E-application form: 20 €

Billing information

Bank: State Treasury

Account number: 7000269888/8180

Variable symbol: 10132

Constant symbol: 0308

Always up-to-date news about university The University of Žilina on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: prof. Ing. Miloš Poliak, PhD. – milos.poliak@fpedas.uniza.sk
Last update: 18.09.2021 16:18

Draw attention to not topical data