Letecká doprava

Zameranie Letecká doprava

Absolventi štúdia disponujú komplexnými znalosťami a zručnosťami (vrátane jazykových), ktoré sú potrebné na manažérskych pozíciách v širokom spektre leteckých podnikov – leteckých spoločností, letísk, poskytovateľov leteckých navigačných služieb, poskytovateľov služieb pozemnej obsluhy, výrobcov lietadiel a leteckej techniky, ako aj na manažérskych pozíciách štátnej správy Slovenskej republiky pre oblasť civilného letectva. Vzhľadom na koncepciu vyučovaných predmetov, v ktorých je letecká doprava reflektovaná ako globálne ekonomické odvetvie a globálny dopravný systém, sú absolventi pripravení na prácu nielen v členských krajinách Európskej únie, ale aj vo svete.

Zameranie Technológia údržby lietadiel

Absolvent je schopný preukázať komplexné znalosti z problematiky techniky údržby lietadiel vychádzajúce z poznania technických, prevádzkových a praktických požiadaviek leteckej dopravy, pričom využije praktické informácie získané počas štúdia na zefektívnenie fungovania prepravných a riadiacich procesov v doprave. Taktiež má uplatnenie aj v leteckých zložkách armády SR, bezpečnosti, civilnej obrany a záchrannej služby. Absolvent je schopný samostatnej práce aj v oblasti výskumu a vývoja s vysokou mierou tvorivosti aj na medzinárodnej úrovni. Dôraz sa kladie na získanie teoretických základov, ktoré umožnia ľahšiu adaptáciu a ďalší odborný rast absolventa, ako aj na získanie znalostí v oblasti leteckej prevádzky, umožňujúce rýchle uplatnenie absolventa v praxi, v riadení aj multinárodných tímov pracovníkov v oblasti civilného letectva a samostatné vedenie projektov a prevzatie zodpovednosti za komplexné riešenia. Absolvent je schopný používať sofistikované technické prístupy pri riešení problémov a v priebehu štúdia získa skúsenosti s formuláciou hypotéz a analýzou získaných údajov.Uplatnenie absolventov

Zameranie Letecká doprava

Študenti inžinierskeho študijného programu Letecká doprava so špecializáciou na leteckú dopravu sú pripravovaní najmä v prevádzkových a ekonomických oboroch zameraných na odborné manažérske pozície v leteckej doprave. Absolventi sú oboznámení s procesmi v riadení leteckej dopravy, prevádzkou letísk, poskytovaním leteckých navigačných služieb, ekonomikou a obchodnou činnosťou leteckých spoločností a leteckých infraštruktúrnych podnikov, atď. Obsah štúdia je navrhnutý tak, aby vedomostne pokryl celé odvetvie leteckej dopravy. Predmety umožňujú profilovať profesionálnu kariéru prevádzkovým alebo ekonomickým smerom. Polovica štúdia je poskytovaná výlučne v angličtine, aby boli absolventi dobre pripravení na prácu v letectve aj v zahraničí. Ukončením štúdia získajú absolventi kompetencie na obsadenie pozícií v podnikoch, organizáciách a štátnych orgánoch v oblasti leteckej dopravy (napr. na dopravnom úrade, v leteckých spoločnostiach, na letiskách, u poskytovateľov leteckých navigačných služieb alebo výskumných ústavoch a organizáciách). Štúdium je ukončené vypracovaním diplomovej práce a jej obhájením na štátnej záverečnej skúške.

Zameranie Technológia údržby lietadiel

Absolventi inžinierskeho študijného programu Letecká doprava so špecializáciou Technológia údržby lietadiel sú schopní preukázať komplexné znalosti z problematiky technológie údržby lietadiel vychádzajúce z poznania aktuálnych technických, prevádzkových a praktických požiadaviek leteckej dopravy. Poskytované vzdelávanie kladie dôraz na získanie praktických a teoretických základov, ktoré umožnia ľahšiu adaptáciu a ďalší odborný rast absolventa, ako aj na získanie znalostí nielen z oblasti údržby lietadiel, ale aj z oblasti prevádzky leteckej dopravy, čo umožňuje rýchle uplatnenie absolventa v praxi. Absolventi nadobudnú bohaté praktické a teoretické znalosti získané v počas štúdia predmetov zameraných na konštrukciu lietadiel, lietadlové pohonné jednotky a vrtule, materiály v letectve, technickú údržbu lietadiel, postupy údržby lietadiel, zabezpečovaciu leteckú techniku, základné strojné súčiastky, atď. Po úspešnom ukončení štúdia sa môžu absolventi uplatniť v údržbových organizáciách, organizáciách riadiacich zachovanie letovej spôsobilosti, leteckých spoločnostiach, výrobných organizáciách, atď. Štúdium je ukončené vypracovaním diplomovej práce a jej obhájením na štátnej záverečnej skúške.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Prihláška sa podáva na konkrétny študijný program. Ak sa chce uchádzač zúčastniť na prijímacom konaní vo viacerých študijných programoch na FPEDAS, je potrebné prihlášky podať za každý študijný program osobitne a za každú prihlášku uhradiť poplatok.

Ak sa chce záujemca zúčastniť prijímacieho konania na viacerých fakultách Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej „UNIZA“), prihlášku je treba podať zvlášť na každú fakultu so zaplatením príslušného poplatku, ktorý fakulta stanovila.

Uchádzači vyplnia elektronickú prihlášku alebo tlačivo Prihláška na vysokoškolské štúdium – 2. stupeň. Elektronickú prihlášku je možné vyplniť cez webovú stránku UNIZA https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/index.php alebo portál VŠ https://prihlaskavs.sk/sk/.

Pri nekompletnej prihláške na štúdium bude uchádzač vyzvaný na jej doplnenie.

V prípade neúčasti, resp. neúspešnosti na prijímacom konaní fakulta poplatok za prijímacie konanie nevracia.

Prílohy k prihláške na bakalárske štúdium obsahujú:

a) životopis,

b) potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.

Spolu s elektronickou prihláškou je možné poslať aj elektronické prílohy.Doplňujúce informácie

študijný program letecká doprava so zameraním:

    - letecká doprava

    - technológia údržby lietadielPodmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných uchádzačov platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR.
Zahraniční študenti, ktorí študujú v inom ako štátnom jazyku, uhrádzajú školné podľa podmienok uvedených v § 92 ods. 8 zákona o vysokých školách. Školné je stanovené smernicou UNIZA a zverejnené pre príslušný akademický rok na www.uniza.sk.
Zahraniční študenti, ktorí študujú v slovenskom jazyku, školné neplatia. Uchádzači z ČR môžu na podanie prihlášky o štúdium použiť formulár platný v ČR. U uchádzačov, ktorí aktívne neovládajú slovenský alebo český jazyk, sa vyžaduje úspešné absolvovanie jazykovej prípravy (s jej možnosťou absolvovania na UNIZA).
Pre zahraničných uchádzačov prijatých na základe medzištátnych dohôd alebo pre štipendistov vlády SR platia podmienky uvedené v príslušných dohodách.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Prijatie na štúdium bez prijímacej skúšky

Bez prijímacej skúšky sú prijatí uchádzači na základe váženého študijného priemeru, ktorý dosiahli na 1. stupni vysokoškolského štúdia, ak ide o študijné programy:

 • cestná doprava
 • železničná doprava,
 • letecká doprava (špecializácia letecká doprava, špecializácia technológia údržby lietadiel),
 • zasielateľstvo a logistika,
 • poštové inžinierstvo. 

Bez prijímacej skúšky sú prijatí uchádzači,  ktorí počas 1. stupňa štúdia dosiahli vážený študijný priemer v štúdiu do 2,00 vrátane, ak ide o študijné programy:

 • ekonomika a manažment podniku,
 • finančný manažment,
 • elektronický obchod a manažment. 

Ostatní uchádzači absolvujú prijímaciu skúšku.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. Ing. Eva Nedeliaková, PhD., tel.: +421 41 513 3409, e-mail: eva.nedeliakova@uniza.sk Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacia skúška je realizovaná formou testu vedomostí z 1. stupňa štúdia študijného programu.

Jednotlivé otázky testu sú z oblasti:

1)     ekonomiky

2)     matematiky

3)     vybraného cudzieho jazyka (anglický, španielsky, nemecký, francúzsky a ruský).

Uchádzači odpovedajú na otázky označením odpovede v testovacích hárkoch pre jednotlivé oblasti.

Uchádzač môže získať za správne odpovede od 0 do 100 bodov.

Uchádzačovi so špecifickými potrebami na jeho žiadosť a na základe vyhodnotenia jeho špecifických potrieb v súlade s §100 ods. 9 písm. b) zákona o vysokých školách dekan určí formu prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby a v súlade so Smernicou č.198  Podpora uchádzačov o štúdium a študentov so špecifickými potrebami na Žilinskej univerzite v Žiline.

Uchádzač je povinný pri prijímacej skúške predložiť preukaz totožnosti, vysokoškolský diplom a dodatok k diplomu za bakalárske štúdium.  V prípade, ak uchádzač nemá vysokoškolský diplom a dodatok k diplomu, musí tieto predložiť najneskôr do dňa zápisu na inžinierske štúdium. • Podanie prihlášky na štúdium

  30.04.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  13.06.2024 - 14.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
55


Prílohy
 • životopis (elektronická forma)
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (elektronická forma)
 • sken podpísanej/potvrdenej prihlášky (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1100 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Žilinská univerzita, Univerzitná 1, 010 26 Žilina

Banka: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000269888/8180

číslo účtu v tvare IBAN: SK81 8180 0000 0070 0026 9888 

Variabilný symbol: 10132
Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol: číslo elektronickej prihlášky

Doklad o uhradení priložiť k elektronickej prihláške!

Ak sa chce uchádzač zúčastniť na prijímacom konaní vo viacerých študijných programoch na FPEDAS, prihlášky treba podať za každý študijný program osobitne a za každú prihlášku uhradiť poplatok.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: prof. Ing. Miloš Poliak, PhD. – milos.poliak@fpedas.uniza.sk
Posledná aktualizácia: 27.09.2023 16:27

Upozorniť na neaktuálne údaje