Transport

Name: Transport
English Name of the field of study: Transport
Code: 3772
Group: Technical Sciences
Connection of stages: nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy druhého stupňa do jedného celku
Interdisciplinary studies: yes
Replaces study fields: doprava
dopravné služby
letecké a kozmické inžinierstvo
logistika
poštové služby
poštové technológie

Core topics of the study branch knowledge

Študijný odbor zahŕňa aplikované a interdisciplinárne znalosti viazané na technológie, prevádzku, bezpečnosť a kvalitu cestnej, železničnej, vodnej a leteckej dopravy, potrubnej a podnikovej  dopravy,  logistiky,   poštových   a informačno-komunikačných   služieb (v nevýrobných, ako aj vo výrobných podnikoch) na všetkých úrovniach priemyslu vrátane prevádzky bezposádkových a kozmických systémov.

 

Nosné témy jadra študijného odboru rešpektujú druh dopravy a charakter poskytovaných služieb. Nosnými témami sú: matematicko-fyzikálne základy (matematika, fyzika, informatika, štatistika, teória grafov, teória hromadnej obsluhy, teória rozhodovania, teória logistiky, operačná a systémová analýza, elektrotechnika, elektronika, strojárstvo), právny poriadok, riadenie kvality, bezpečnosť dopravy a ľudský faktor v systémoch a procesoch, manažment a ekonomika (ekonomika dopravných a sieťových podnikov a procesov, obchodné a finančné riadenie, manažment, marketing, účtovníctvo), dopravná a spojová sústava, technológie v doprave, v pošte a elektronických komunikáciách, dopravné prostriedky a systémy (konštrukcia dopravných, spojových, bezposádkových a kozmických systémov, potrubné systémy a produktovody, materiály, riadiace a prístrojové systémy, senzory, navigácia, údržba, pohony), dopravné inžinierstvo (dopravná infraštruktúra, teória dopravného prúdu, integrácia dopravy, inteligentné dopravné systémy a inteligentné robotické systémy), informačné systémy v doprave a spojoch, logistika (komerčná, dopravná, distribučná, reverzná, priemyselná logistika, zasielateľstvo, dopravné a poštové služby,  telematika,  manipulácia  s materiálom,  multimodálna  preprava),  modelovanie a simulácia     (CAX     technológie,     modelovanie     a simulácia     elektrotechnických a elektronických systémov a obvodov, modelovanie, simulácia a optimalizácia dopravných, spojových a ekonomických systémov a procesov, ekonomická efektívnosť, kvalita, vplyv na životné prostredie).

Ďalej zahŕňajú teoretické základy mechaniky pevných telies a tekutín, štatistiky, dynamiky, kybernetiky, vybraných elektronických, elektrotechnických alebo strojárskych disciplín, pre pochopenie dopravných, informačných a komunikačných prostriedkov a princípov dopravných činností, v kontexte etických a environmentálnych aspektov v študijnom odbore, na národnej a medzinárodnej úrovni.

 

Ďalšie nosné témy jadra znalostí sú  viazané na edukáciu personálu pre výkon povolaní a licencovaných  činností  (získanie  oprávnenia  pre  výkon  regulovaného  povolania) v cestnej, železničnej, vodnej, leteckej a multimodálnej doprave a kozmických dopravných prostriedkoch, v logistike, v dopravných, prepravných a poštových systémoch a procesoch a systémoch elektronických komunikácií, v konštrukcii, údržbe, prevádzke a obsluhe relevantnej    techniky   a technológií    v jednotlivých   druhoch   dopravy,    v logistike, v zasielateľstve, v dopravných alebo poštových a informačno-komunikačných službách, podľa príslušných medzinárodných a národných predpisov.


Platnosť opisu: od 01.09.2019

Description of the first degree (professionally oriented)

Absolvent disponuje interdisciplinárnymi vedomosťami na úrovni syntézy v oblasti študijného odboru vrátane základných pojmov, zákonitostí a súvislostí z predmetov teoretického základu a špecifických technických predmetov pre výkon povolania vo vybranej oblasti vzdelávania v rámci študijného odboru.

Preukazuje vedomosti týkajúce sa technológií, manažmentu a ekonomiky systémov a procesov a logistiky v študijnom odbore, vedomosti o moderných technických prostriedkoch, ovláda princípy a funkcie ich činností, podmienky ich prevádzky a údržby, zabezpečenia systémov a procesov. Na základe získaných vedomostí preukazuje schopnosť ich adekvátne využívať.

 

Disponuje odbornými komunikačnými zručnosťami a dokáže organizovať prácu tímu. Absolvent dokáže samostatne riešiť problémy a robiť manažérsko-technické a technologické rozhodnutia na stredných funkciách riadenia v Slovenskej republike a v zahraničí. Má schopnosť profesionálne prezentovať vlastné stanoviská, a to aj v cudzom jazyku.

Description of the first degree

Absolvent disponuje interdisciplinárnymi vedomosťami na úrovni syntézy v oblasti študijného odboru vrátane základných pojmov, zákonitostí a súvislostí z predmetov teoretického základu a špecifických technických predmetov pre výkon povolania vo vybranej oblasti vzdelávania v rámci študijného odboru.

Preukazuje vedomosti týkajúce sa technológií, manažmentu a ekonomiky systémov a procesov a logistiky v študijnom odbore, vedomosti o moderných technických prostriedkoch, ovláda princípy a funkcie ich činností, podmienky ich prevádzky a údržby, zabezpečenia systémov a procesov. Na základe získaných vedomostí preukazuje schopnosť ich adekvátne využívať.

 

Disponuje odbornými komunikačnými zručnosťami a dokáže organizovať prácu tímu. Absolvent dokáže samostatne riešiť problémy a robiť manažérsko-technické a technologické rozhodnutia na stredných funkciách riadenia v Slovenskej republike a v zahraničí. Má schopnosť profesionálne prezentovať vlastné stanoviská, a to aj v cudzom jazyku.

Description of combined first and second degree

Description of the second degree

Absolvent disponuje rozsiahlymi odbornými a metodologickými vedomosťami na úrovni hodnotenia z viacerých oblastí integrovanými v študijnom odbore. Má vedomosti interdisciplinárneho charakteru súvisiace s aplikáciami technických, technologických, prevádzkových, ekonomických a logistických poznatkov v študijnom odbore.

 

Absolvent je schopný navrhovať, realizovať a hodnotiť riešenie problémov súvisiacich so systémami a procesmi v doprave. Dokáže formulovať  odporúčania,  postupy  riešenia  odborných problémov, navrhovať a uskutočňovať projekty na ich vyriešenie.

 

Disponuje odbornými, komunikačnými a manažérskymi zručnosťami potrebnými na výkon stredných a vyšších manažérsko-technických funkcií v Slovenskej republike a v zahraničí. Absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri riešení problémov a projektov z oblasti dopravy. Disponuje inovatívnym myslením a je pripravený odborne prezentovať výsledky vlastnej analýzy a štúdia pred odborným publikom, a to aj v cudzom jazyku.

Description of the third degree

Absolvent ovláda metódy základného a aplikovaného výskumu vo vybranej oblasti v rámci študijného odboru. Má rozsiahle odborné vedomosti z viacerých oblastí študijného odboru, ktoré mu slúžia ako základ pre uskutočňovanie výskumu a vývoja a vytvárania nových poznatkov v študijnom odbore.

 

Absolvent dokáže formulovať nové hypotézy a stratégie pre ďalší výskum a rozvoj študijného odboru. Aplikuje vlastné zistenia svojej teoretickej analýzy a svojho komplexného vedeckého výskumu pri riešení špecifických problémov v oblasti vysokoškolského vzdelávania v rámci študijného  odboru.  Na  základe  svojich  výstupov  a  zistení  dokáže   navrhovať,  overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy.

 

Absolvent dokáže pracovať v manažérsko-technických funkciách na strategickej úrovni systémov a procesov v Slovenskej republike a v zahraničí, ako vedecko-pedagogický pracovník, technický pracovník, samostatný tvorivý konštruktér a vývojový pracovník prvkov, modulov, uzlov a komponentov vybranej techniky, ako samostatný tvorivý pracovník v oblasti návrhu nových postupov v dopravných službách, pri návrhu metodík a dopravných plánov, ako samostatný tvorivý pracovník v oblasti softvérových produktov v doprave a v oblasti tvorby nových informačných systémov v týchto oblastiach, ako vedúci interdisciplinárnych výskumných a konštrukčných kolektívov. Ďalej je schopný pracovať v medzinárodných riešiteľských tímoch, v konštrukčnom, technickom  a  prevádzkovom  výskume  a podobne.  Prezentuje  samostatne  výsledky  výskumu a vývoja pred odbornou komunitou. Dokáže prognózovať, plánovať, určovať zameranie výskumu v študijnom odbore a riadiť a koordinovať výskumný tím.

Back