Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

špecializácie:

-     cestné staviteľstvo

-     objekty dopravných stavieb

-     železničné staviteľstvo

-     plánovanie dopravnej infraštruktúryProspects of graduates

Absolvent dokáže analyzovať, navrhovať, konštruovať a udržiavať inžinierske a dopravné stavby, vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti. Absolvent získal hlboké znalosti v oblasti analýzy nosných konštrukcií, umožňujúce mu navrhovať, udržiavať a rekonštruovať bezpečné, používateľné, trvanlivé a estetické konštrukcie. Študijný program je zameraný na získanie teoretických a praktických poznatkov a na rozvíjanie schopnosti ich tvorivého uplatňovania pri výkone povolania. Absolvent inžinierskeho štúdia po jeho absolvovaní pozná princípy a metódy analýzy nosných konštrukcií inžinierskych a dopravných stavieb, zásady ich navrhovania, diagnostiky a hodnotenia. Pri riešení úloh v jednotlivých oblastiach vie využiť získané skúsenosti s aplikačnými softvérmi. Okrem uvedených znalostí má poznatky súvisiace s ekonomikou stavieb, ich prípravou a riadením ako aj dopadmi stavieb na životné prostredie. Absolvent je spôsobilý vykonávať profesiu projektanta, neskôr autorizovaného inžiniera pri navrhovaní a zhotovovaní inžinierskych a dopravných stavieb. Uplatní sa aj v príprave investičných stavieb, inžinierskej činnosti, výstavbe, správe, prevádzke a údržbe dopravnej infraštruktúry (ciest, diaľnic, mestských komunikácií, letísk, železničných tratí a staníc, mostných objektov a podzemných stavieb). Môže zaujímať pracovné posty v projekčných kanceláriách, investorských zložkách, v stavebných firmách, v štátnej a verejnej správe.

Absolvovaním študijného programu a získaním vysokoškolského vzdelania druhého stupňa získa absolvent kvalifikáciu na výkon regulovaného povolania. Po absolvovaní primeranej praxe a skúšok pred skúšobnou komisiou SKSI môže získať oprávnenie na výkon povolania „autorizovaný stavebný inžinier“. Náplň a štruktúra študijného programu zodpovedá štruktúre a rozsahu predmetov požadovaných SKSI na výkon povolania autorizovaný stavebný inžinier vo viacerých kategóriách (napr. v kategórii I3 –inžinier pre statiku stavieb, a to pre budovy, inžinierske konštrukcie a mosty a geotechniku).

Špecializácia plánovanie dopravnej infraštruktúry: Absolvent dokáže analyzovať, navrhovať a prevádzkovať inžinierske stavby a s primeranou mierou samostatnosti a tvorivosti vykonávať výskum. Získal potrebné teoretické znalosti z oblasti analýzy a navrhovania dopravných stavieb, ktoré mu umožnia navrhnúť bezpečné a spoľahlivé konštrukcie a udržateľné územné systémy. Získa potrebné znalosti na plánovanie a hodnotenie dopravnej infraštruktúry, pre stabilitu a ekologickú únosnosť územia. Získal schopnosť identifikovať a hodnotiť rozvojové potenciály územných systémov, na základných i nadradených úrovniach, plánovať a projektovať dopravnú infraštruktúru a jej jednotlivé súčasti a manažovať realizáciu plánovaných aktivít na zabezpečenie udržateľného rozvoja vo všetkých zložkách. Je pripravený organizačne a odborne zvládnuť predprojektovú, projektovú, manažérsku aj vedeckovýskumnú expertíznu činnosť v oblasti dopravnej infraštruktúry, spĺňa predpoklady postupu na doktorandské štúdium. Získa schopnosti pracovať so špičkovými technológiami a softvérovými prostriedkami. Po primeranej praxi získa schopnosti riadiť, zabezpečovať a koordinovať komplexný manažment dopravnej infraštruktúry. Uplatní sa v oblasti plánovania, projektovania a riadenia dopravnej infraštruktúry ako projektant a manažér, v príprave rozsiahlych investičných stavieb, inžinierskej činnosti a v správe na úrovni štátnej aj komunálnej. Uplatňuje sa v projekčných kanceláriách, investorských zložkách, v štátnej a verejnej správe. Po získaní potrebnej praxe sa uplatňuje v riadiacich funkciách, v podnikateľskej sfére, v organizáciách zaoberajúcich sa kombinovanou dopravou, vo výskume a aj vo vzdelávaní na stredných a vysokých školách. Môže podnikať na základe živnostenského oprávnenia. Náplň a štruktúra študijného programu zodpovedá štruktúre a rozsahu predmetov požadovaných SKSI na získanie kvalifikácie na výkon povolania autorizovaný stavebný inžinier. Absolvovaním študijného programu a dosiahnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa získa absolvent dostatočný základ, na základe ktorého sa, po absolvovaní primeranej praxe, môže uchádzať o získanie príslušného oprávnenia.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university The University of Žilina on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium (študijný program druhého stupňa) je získanie vysokoškolského vzdelania prvého stupňa (Zákon o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov) v rovnakom študijnom odbore, pričom súčet počtu získaných kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu 2. stupňa, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov (360 kreditov v prípade 4 ročného vzdelania 1. stupňa). V prípade zahraničného uchádzača alebo študenta, ktorý ukončil štúdium v zahraničí, predloží k prihláške na vysokoškolské štúdium, najneskôr k zápisu na štúdium, rozhodnutie o uznaní dokladu o absolvovaní vysokoškolského vzdelania prvého stupňa príslušnou inštitúciou v SR, resp. požiada UNIZA o uznanie dokladu o vzdelaní.Additional information

UBYTOVANIE
Ubytovacie zariadenie Žilinskej univerzity v Žiline poskytuje ubytovanie podľa ubytovacej kapacity s uvážením vzdialenosti trvalého bydliska študenta od sídla univerzity. Poplatok za ubytovanie: 54 € – 61 €/mesačne.
STRAVOVANIE
Študenti majú možnosť využívať služby stravovacieho zariadenia Žilinskej univerzity v Žiline. Poplatok za jedlo: 1,10 € – 3,20 €.
ŠTIPENDIÁ
Študenti všetkých študijných programov môžu získať motivačné (prospechové, mimoriadne) štipendium podľa stanovených kritérií. Študenti vybraných študijných programov môžu získať aj motivačné odborové štipendium podľa stanovených
kritérií. V prípade nepriaznivej sociálnej situácie môže študent počas štúdia požiadať o sociálne štipendium.Conditions for international students

Pre zahraničných uchádzačov platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR.

Zahraniční študenti, ktorí študujú v inom ako štátnom jazyku, uhrádzajú školné podľa podmienok uvedených v § 92 ods. 8 zákona o vysokých školách. Školné je stanovené smernicou UNIZA a zverejnené pre príslušný akademický rok na webovej stránke univerzity. Zahraniční študenti, ktorí študujú v slovenskom jazyku, školné neplatia. Uchádzači z ČR môžu na podanie prihlášky o štúdium použiť formulár platný v ČR. U uchádzačov, ktorí aktívne neovládajú slovenský alebo český jazyk, sa vyžaduje úspešne absolvovanie jazykovej prípravy (možnosť absolvovať na UNIZA). Pre zahraničných uchádzačov prijatých na základe medzištátnych dohôd, bilaterálnych zmlúv alebo pre štipendistov vlády SR platia podmienky uvedené v príslušných dokumentoch.Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

https://svf.uniza.sk/index.php/uchadzaci/vseobecne-informacie/prijimacie-konaniaCoordinator for students with specific needs

Koordinátorka pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:

doc. Ing. Mária Kúdelčíková, PhD.

prodekanka SvF pre študijnú a pedagogickú činnosť Tel.: 041/513 62 73

e-mail: maria.kudelcikova@uniza.skGeneral information on the admission exam

Na štúdium v inžinierskom stupni na SvF UNIZA postačuje jedna prihláška s uvedením postupnosti študijných programov podľa záujmu uchádzača. V prípade záujmu o obidve formy štúdia (dennú aj externú) je nutné podať dve prihlášky vrátane dvoch poplatkov za prijímacie konanie.

Uchádzači vyplnia tlačivo Prihláška na vysokoškolské štúdium – 2. stupeň alebo využijú elektronickú formu. Elektronickú prihlášku je možné vyplniť cez webovú stránku UNIZA https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/index.php alebo portál VŠ https://prihlaskavs.sk/sk/. Všetky požadované prílohy je možné vkladať elektronicky ako naskenované dokumenty.

Pri nekompletnej prihláške na štúdium bude uchádzač vyzvaný na jej doplnenie. Prihlášky podané po termíne podania a elektronické prihlášky bez povinných príloh nebudú akceptované.

V prípade neúčasti, resp. neúspešnosti na prijímacom konaní, fakulta manipulačný poplatok za prijímacie konanie nevracia.

Ak sa chce záujemca zúčastniť prijímacieho konania na viacerých fakultách UNIZA, prihlášku je treba podať zvlášť na každú fakultu so zaplatením príslušného poplatku.

 

  Prílohy k prihláške na inžinierske štúdium:

 • životopis,
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
 • overená kópia vysokoškolského diplomu (ak je vydaný SvF UNIZA, nie je potrebné overovať),
 • údaje o výsledkoch predchádzajúceho štúdia,
 • sken prihlášky podpísanej uchádzačom (v prípade elektronického podania),
 • potvrdenia o úspešnej účasti na významnej odbornej súťaži .

Po absolvovaní štátnej záverečnej skúšky uchádzači pošlú na adresu fakulty, alebo vložia elektronicky, overenú kópiu vysokoškolského diplomu, vysvedčenia a dodatku k diplomu do termínu, ktorý bude každému uchádzačovi oznámený písomne.Form of entrance exam

Prijímacie konanie sa uskutoční formou výberového konania s cieľom zabezpečiť, aby na štúdium nastúpili uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi.
V prípade, že uchádzač dodal všetky požadované prílohy k prihláške na štúdium, výberové konanie prebieha bez osobnej účasti uchádzačov. • Apply the application for study

  31.05.2022

 • Performance of the entrance exam

  - 06.07.2022

 • Send certificate to

  05.07.2022

 • Submit additional application form

  11.07.2022 - 12.08.2022

 • Performance of the additional entrance exam

  25.08.2022

Always up-to-date news about university The University of Žilina on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
45


Additions
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (electronic form)
 • CV (electronic form)
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (electronic form)
 • certified copy of certificate to candidates from other universities (electronic form)
 • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 450 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 450 €

The fee for admission procedure
application form: 20 €
E-application form: 20 €

Billing information

banka:                                  Štátna pokladnica

číslo účtu v tvare IBAN:          SK59 8180 0000 0070 0026 9896

konštantný symbol:                0308

variabilný symbol:                  10432 –inžinierske štúdium

Always up-to-date news about university The University of Žilina on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Monika Ilovská – monika.ilovska@uniza.sk
Last update: 03.11.2021 13:58

Draw attention to not topical data