Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

špecializácie:

-     cestné staviteľstvo

-     objekty dopravných stavieb

-     železničné staviteľstvo

-     plánovanie dopravnej infraštruktúryUplatnenie absolventov

Absolvent dokáže analyzovať, navrhovať, konštruovať a udržiavať inžinierske a dopravné stavby, vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti. Absolvent získal hlboké znalosti v oblasti analýzy nosných konštrukcií, umožňujúce mu navrhovať, udržiavať a rekonštruovať bezpečné, používateľné, trvanlivé a estetické konštrukcie. Študijný program je zameraný na získanie teoretických a praktických poznatkov a na rozvíjanie schopnosti ich tvorivého uplatňovania pri výkone povolania. Absolvent inžinierskeho štúdia po jeho absolvovaní pozná princípy a metódy analýzy nosných konštrukcií inžinierskych a dopravných stavieb, zásady ich navrhovania, diagnostiky a hodnotenia. Pri riešení úloh v jednotlivých oblastiach vie využiť získané skúsenosti s aplikačnými softvérmi. Okrem uvedených znalostí má poznatky súvisiace s ekonomikou stavieb, ich prípravou a riadením ako aj dopadmi stavieb na životné prostredie. Absolvent je spôsobilý vykonávať profesiu projektanta, neskôr autorizovaného inžiniera pri navrhovaní a zhotovovaní inžinierskych a dopravných stavieb. Uplatní sa aj v príprave investičných stavieb, inžinierskej činnosti, výstavbe, správe, prevádzke a údržbe dopravnej infraštruktúry (ciest, diaľnic, mestských komunikácií, letísk, železničných tratí a staníc, mostných objektov a podzemných stavieb). Môže zaujímať pracovné posty v projekčných kanceláriách, investorských zložkách, v stavebných firmách, v štátnej a verejnej správe.

Absolvovaním študijného programu a získaním vysokoškolského vzdelania druhého stupňa získa absolvent kvalifikáciu na výkon regulovaného povolania. Po absolvovaní primeranej praxe a skúšok pred skúšobnou komisiou SKSI môže získať oprávnenie na výkon povolania „autorizovaný stavebný inžinier“. Náplň a štruktúra študijného programu zodpovedá štruktúre a rozsahu predmetov požadovaných SKSI na výkon povolania autorizovaný stavebný inžinier vo viacerých kategóriách (napr. v kategórii I3 –inžinier pre statiku stavieb, a to pre budovy, inžinierske konštrukcie a mosty a geotechniku).

Špecializácia plánovanie dopravnej infraštruktúry: Absolvent dokáže analyzovať, navrhovať a prevádzkovať inžinierske stavby a s primeranou mierou samostatnosti a tvorivosti vykonávať výskum. Získal potrebné teoretické znalosti z oblasti analýzy a navrhovania dopravných stavieb, ktoré mu umožnia navrhnúť bezpečné a spoľahlivé konštrukcie a udržateľné územné systémy. Získa potrebné znalosti na plánovanie a hodnotenie dopravnej infraštruktúry, pre stabilitu a ekologickú únosnosť územia. Získal schopnosť identifikovať a hodnotiť rozvojové potenciály územných systémov, na základných i nadradených úrovniach, plánovať a projektovať dopravnú infraštruktúru a jej jednotlivé súčasti a manažovať realizáciu plánovaných aktivít na zabezpečenie udržateľného rozvoja vo všetkých zložkách. Je pripravený organizačne a odborne zvládnuť predprojektovú, projektovú, manažérsku aj vedeckovýskumnú expertíznu činnosť v oblasti dopravnej infraštruktúry, spĺňa predpoklady postupu na doktorandské štúdium. Získa schopnosti pracovať so špičkovými technológiami a softvérovými prostriedkami. Po primeranej praxi získa schopnosti riadiť, zabezpečovať a koordinovať komplexný manažment dopravnej infraštruktúry. Uplatní sa v oblasti plánovania, projektovania a riadenia dopravnej infraštruktúry ako projektant a manažér, v príprave rozsiahlych investičných stavieb, inžinierskej činnosti a v správe na úrovni štátnej aj komunálnej. Uplatňuje sa v projekčných kanceláriách, investorských zložkách, v štátnej a verejnej správe. Po získaní potrebnej praxe sa uplatňuje v riadiacich funkciách, v podnikateľskej sfére, v organizáciách zaoberajúcich sa kombinovanou dopravou, vo výskume a aj vo vzdelávaní na stredných a vysokých školách. Môže podnikať na základe živnostenského oprávnenia. Náplň a štruktúra študijného programu zodpovedá štruktúre a rozsahu predmetov požadovaných SKSI na získanie kvalifikácie na výkon povolania autorizovaný stavebný inžinier. Absolvovaním študijného programu a dosiahnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa získa absolvent dostatočný základ, na základe ktorého sa, po absolvovaní primeranej praxe, môže uchádzať o získanie príslušného oprávnenia.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Prílohy k prihláške na inžinierske štúdium:
• životopis,
• potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
• overená kópia vysokoškolského diplomu (ak je vydaný SvF UNIZA, nie je potrebné overovať),
• údaje o výsledkoch predchádzajúceho štúdia,
• sken prihlášky podpísanej uchádzačom (v prípade elektronického podania),
• potvrdenia o úspešnej účasti na významnej odbornej súťaži.
Po absolvovaní štátnej záverečnej skúšky uchádzači pošlú na adresu fakulty, alebo vložia elektronicky, overenú kópiu vysokoškolského diplomu, vysvedčenia a dodatku k diplomu do termínu, ktorý bude každému uchádzačovi oznámený písomne.Doplňujúce informácie

Základná podmienka prijatia

Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium (študijný program druhého stupňa) je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa (Zákon o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov) alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, pričom súčet počtu získaných kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu 2. stupňa, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov (360 kreditov v prípade 4 ročného vzdelania 1. stupňa). V prípade zahraničného uchádzača alebo študenta, ktorý ukončil štúdium v zahraničí, predloží k prihláške na vysokoškolské štúdium, najneskôr k zápisu na štúdium, rozhodnutie o uznaní dokladu o absolvovaní vysokoškolského vzdelania prvého stupňa príslušnou inštitúciou v SR, resp. požiada UNIZA o uznanie dokladu o vzdelaní.

Ďalšie podmienky prijatia

Podrobné Zásady a pravidlá prijímacieho konania na 2. stupeň vysokoškolského štúdia študijných programov, ktoré zabezpečuje Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline v akademickom roku 2024/2025 nájdete zverejnené na stránkach fakulty do 30. 9. 2023.

O prijatie na štúdium v študijných programoch inžinierskeho štúdia sa môže uchádzať absolvent bakalárskeho štúdia v  rovnakom, resp. súvisiacom študijnom odbore so štruktúrou absolvovaných predmetov, ktoré zaručujú spôsobilosť pokračovať v inžinierskom štúdiu študijného programu, na ktorý sa uchádzač hlási. Pri splnení tejto podmienky na vzdelanie je spôsobilosť posudzovaná prijímacou komisiou menovanou dekanom SvF UNIZA na základe štruktúry a obsahu absolvovaných predmetov predchádzajúceho štúdia. Spôsobilosť môže byť v prípade prijatia na štúdium podmienená zapísaním najviac dvoch diferenčných predmetov na základe odporúčania garanta študijného programu, na ktorý sa uchádzač hlási. Prijímacie konanie sa uskutoční formou výberového konania s cieľom zabezpečiť, aby na štúdium nastúpili uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi. Konečné rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania prijme dekan SvF UNIZA na základe návrhu prijímacej komisie SvF UNIZA.

Bez prijímacej skúšky budú prijatí uchádzači, ktorí absolvovali predchádzajúce štúdium v študijnom programe, na ktorý inžiniersky študijný program priamo nadväzuje a ktorí dosiahli celkový vážený študijný priemer v bakalárskom štúdiu do stanovenej hodnoty, alebo na základe dokladovania úspešného výsledku na významnej odbornej súťaži (významnosť a súvis súťaže so študijným programom (odborom) uvedenom v prihláške posúdi prijímacia komisia). Ich počet bude stanovený tak, aby nebol prekročený predpokladaný počet študentov prijímaných do 1. ročníka štúdia príslušného študijného programu. Uchádzači, ktorí nespĺňajú žiadnu z podmienok uvedených vyššie, absolvujú prijímaciu skúšku. Všetci uchádzači, ktorí v akomkoľvek inžinierskom študijnom programe už na SvF UNIZA dvakrát alebo viackrát neúspešne študovali, absolvujú prijímaciu skúšku. 3 SvF UNIZA neprijíma uchádzačov, ktorí boli vylúčení zo štúdia na SvF UNIZA na základe disciplinárneho konania v súlade s Disciplinárnym poriadkom pre študentov Žilinskej univerzity v Žiline.

Štúdium v študijných programoch inžinierskeho štúdia v dennej a externej forme bude otvorené len v prípade, ak podmienky prijímacieho konania splní v jednotlivých študijných programoch minimálne 5 uchádzačov. Pri nižšom počte uchádzačov o otvorení, resp. neotvorení príslušného študijného programu rozhodne dekan SvF UNIZA.

V kompetencii dekana SvF UNIZA je dopĺňať stav prijatých uchádzačov o štúdium študijných programov v 1. nominálnom ročníku inžinierskeho štúdia na predpokladaný počet z uchádzačov, ktorí:

• vyhoveli podmienkam na prijatie v inom študijnom programe inžinierskeho štúdia, ale neboli prijatí z dôvodu naplnenia kapacity pôvodne zvoleného študijného programu,

• vyhoveli podmienkam na prijatie v inom študijnom programe inžinierskeho štúdia, ale študijný program nebol otvorený, pretože podmienky prijímacieho konania splnilo menej ako 5 uchádzačov.

Takíto uchádzači o štúdium musia splniť podmienky prijímacieho konania aj pre dopĺňaný študijný program. Vo vybraných študijných programoch inžinierskeho štúdia bude v prípade voľných miest zorganizované aj druhé kolo prijímacieho konania. Zoznam študijných programov inžinierskeho štúdia pre druhé kolo prijímacieho konania bude zverejnený do 8. 7. 2024. Podmienky prijatia a forma v 2. kole prijímacieho konania pre inžinierske štúdium sú spravidla rovnaké ako v 1. kole prijímacieho konania.

Jazykové predpoklady

Na štúdium študijných programov, ktoré SvF UNIZA realizuje v slovenskom jazyku, je požadované písomné a ústne ovládanie slovenského alebo českého jazyka minimálne na úrovni B1, čo zahraničný uchádzač doloží overeným dokladom, inak overenie jazykovej úrovne bude súčasťou prijímacej skúšky. Jazykovú prípravu je možné absolvovať aj na UNIZA. Vítaná je znalosť aspoň jedného svetového jazyka (angličtina, nemčina, francúzština, španielčina, taliančina, ruština). Na štúdium študijných programov, ktoré SvF UNIZA realizuje v anglickom jazyku, je požadované písomné a ústne ovládanie anglického jazyka minimálne na úrovni B1. Zdravotná spôsobilosť

SvF UNIZA nevyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a akceptuje prihlášky bez lekárskeho potvrdenia pre všetky stupne vysokoškolského vzdelávania.Podmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných uchádzačov platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR.
Zahraniční študenti, ktorí študujú v inom ako štátnom jazyku, uhrádzajú školné podľa podmienok uvedených v § 92 ods. 8 zákona o vysokých školách. Školné je stanovené smernicou UNIZA a zverejnené pre príslušný akademický rok na webovej stránke
univerzity. Zahraniční študenti, ktorí študujú v slovenskom jazyku, školné neplatia. Uchádzači z ČR môžu na podanie prihlášky o štúdium použiť formulár platný v ČR. U uchádzačov, ktorí aktívne neovládajú slovenský alebo český jazyk, sa vyžaduje úspešne absolvovanie jazykovej prípravy (možnosť absolvovať na UNIZA). Pre zahraničných uchádzačov prijatých na základe medzištátnych dohôd, bilaterálnych zmlúv alebo pre štipendistov vlády SR platia podmienky uvedené v príslušných dokumentoch.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

https://svf.uniza.sk/index.php/uchadzaci/vseobecne-informacie/prijimacie-konaniaKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Koordinátorka pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:

doc. Ing. Mária Kúdelčíková, PhD.

prodekanka SvF pre študijnú a pedagogickú činnosť Tel.: 041/513 62 73

e-mail: maria.kudelcikova@uniza.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Na štúdium v inžinierskom stupni na SvF UNIZA postačuje jedna prihláška s uvedením postupnosti študijných programov podľa záujmu uchádzača. V prípade záujmu o obidve formy štúdia (dennú aj externú) je nutné podať dve prihlášky vrátane dvoch poplatkov za prijímacie konanie.
Uchádzači vyplnia tlačivo Prihláška na vysokoškolské štúdium – 2. stupeň alebo využijú elektronickú formu. Elektronickú prihlášku je možné vyplniť cez webovú stránku UNIZA https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/index.php alebo portál VŠ https://prihlaskavs.sk/sk/. Všetky požadované prílohy je možné vkladať elektronicky ako naskenované dokumenty.
Pri nekompletnej prihláške na štúdium bude uchádzač vyzvaný na jej doplnenie. Prihlášky podané po termíne podania a elektronické prihlášky bez povinných príloh nebudú akceptované.
V prípade neúčasti, resp. neúspešnosti na prijímacom konaní, fakulta manipulačný poplatok za prijímacie konanie nevracia.
Ak sa chce záujemca zúčastniť prijímacieho konania na viacerých fakultách UNIZA, prihlášku je treba podať zvlášť na každú fakultu so zaplatením príslušného poplatku.Forma prijímacej skúšky

Prijímacie konanie sa uskutoční formou výberového konania s cieľom zabezpečiť, aby na štúdium nastúpili uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi.
V prípade, že uchádzač dodal všetky požadované prílohy k prihláške na štúdium, výberové konanie prebieha bez osobnej účasti uchádzačov. • Podanie prihlášky na štúdium

  31.05.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  - 04.07.2024

 • Zaslanie vysvedčenia do

  28.06.2024

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  08.07.2024 - 15.08.2024

 • Konanie dodatočnej prijímacej skúšky

  22.08.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
45


Prílohy
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (elektronická forma)
 • životopis (elektronická forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1100 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Poplatok za prijímacie konanie:
35 € je potrebné uhradiť na adresu: Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, 010 26 Žilina
banka: Štátna pokladnica
číslo účtu v tvare IBAN: SK59 8180 0000 0070 0026 9896
konštantný symbol: 0308
variabilný symbol: 10432 – inžinierske štúdium
Spôsob úhrady: platbu je možné uskutočniť prevodom z účtu alebo poštovou poukážkou na vyššie uvedený účet.
Doklad o úhrade: doklad o zaplatení poslať na adresu fakulty spolu s prihláškou, resp. vložiť elektronicky.
Poplatky za štúdium sú určené podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v aktuálnom znení. Informácie o výške školného na príslušný akademický rok uverejní Žilinská univerzita v Žiline v stanovených termínoch na webových stránkach.
Pri úhrade poplatku z členských krajín EÚ, zmluvné krajiny EHP, územia, ktoré sú považované za súčasť EÚ (čl. 299 Rímska zmluva) a krajiny, ktoré dobrovoľne pristúpili k SEPA, použiť BIC: SPSRSKBAXXX, IBAN: SK59 8180 0000 0070 0026 9896.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mariana Hírešová – mariana.hiresova@fstav.uniza.sk
Posledná aktualizácia: 22.09.2023 10:19

Upozorniť na neaktuálne údaje