Economics and Management

Name: Economics and Management
English Name of the field of study: Economics and Management
Code: 6213
Group: Social, Economic and Legal Sciences
Connection of stages: nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy druhého stupňa do jedného celku
Interdisciplinary studies: yes
Possibility to carry out a rigorous exam and to defend a rigorous thesis: PhDr.
Replaces study fields: cestovný ruch
dejiny národného hospodárstva
ekonometria a operačný výskum
ekonomická teória
ekonomika a manažment podniku
ekonomika a riadenie podnikov
financie
financie, bankovníctvo a investovanie
finančný manažment
kvantitatívne metódy v ekonómii
ľudské zdroje a personálny manažment
manažment
medzinárodné ekonomické vzťahy
medzinárodné podnikanie
národné hospodárstvo
obchod a marketing
obchodné podnikanie
odvetvové a prierezové ekonomiky
odvetvové ekonomiky a manažment
podnikový manažment
poisťovníctvo
prognostika
svetová ekonomika
účtovníctvo
verejná ekonomika a služby
verejná správa a regionálny rozvoj

Core topics of the study branch knowledge

Študijný odbor zahŕňa znalosti súvisiace so základnými ekonomickými zákonitosťami pohybu a výmeny ekonomických hodnôt, správania sa jednotlivých prvkov ekonomických systémov, organizácie tvorby, distribúcie a spotreby ekonomických statkov a pomocou efektívneho využitia kvalitatívnych a kvantitatívnych metód sa navrhujú riešenia pre národohospodárske a konkrétne ekonomické a manažérske situácie, v ktorých sa prejavuje interakcia využívania nehmotných a hmotných zložiek v procese ekonomického rozhodovania a racionálneho správania, pri rešpektovaní regionálnych a národných zvláštností ekonomických systémov a v kontexte medzinárodného ekonomického prostredia.

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru zahŕňajú

v oblasti ekonómie

1.       základné východiská ekonomického myslenia – makroekonomické a mikroekonomické zákonitosti fungovania ekonomického systému a jeho súčastí, v národnom a medzinárodnom meradle, s interakciou na hospodársku politiku, regionálne, národné a medzinárodné politické a ekonomické vzťahy,

2.       národné a medzinárodné ekonomické prostredie a jeho zákonitosti fungovania, od úrovne ekonomických subjektov, odvetví a sektorov, regionálnych a národných ekonomík až na

úroveň  medzinárodných ekonomických a  hospodárskych spoločenstiev,  s ohľadom na

účinné právne predpisy,

3.       zbieranie a vyhodnocovanie ekonomických informácií, kvalitatívne a kvantitatívne metódy hodnotenia aktuálneho stavu, historického vývoja a prognózy ekonomického systému, jeho jednotlivých komponentov a uskutočňovaných transakcií,

v oblasti manažmentu

1.       východiská strategického, taktického a operatívneho manažmentu v regionálnom, národnom a medzinárodnom prostredí – rešpektujúc funkcie manažmentu, právnu formu ekonomického subjektu a zákonitosti fungovania jeho jednotlivých funkčných zložiek,

2.       identifikácia,  analýza,  kreovanie  a  implementácia  riešení  manažérskych  problémov v jednotlivých funkčných oblastiach ekonomického subjektu a následné hodnotenie efektívnosti a účinnosti manažérskych činností,

3.       vznik, organizovanie, rozvoj a hodnotenie materiálnych, technických, technologických, tovarových, obchodných, personálnych, informačných, finančných a ďalších tokov ekonomického subjektu, v neustále sa meniacich podmienkach odvetvového, regionálneho, národného a medzinárodného prostredia.

 

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru reflektujú aktuálne trendy v jednotlivých oblastiach študijného odboru, požiadavky hospodárskej praxe, poznatky o spoločenskej zodpovednosti, udržateľnosti, etike, ekologickom konaní a podporujú rozvoj kritického a podnikateľského myslenia.


Platnosť opisu: od 01.09.2019

Description of the first degree (professionally oriented)

Absolvent disponuje vedomosťami o všeobecných ekonomických a manažérskych pojmoch a ich syntézy, kategóriách a súvislostiach, v súlade s aktuálnym stavom národného a medzinárodného poznania. Vie klasifikovať vedomosti týkajúce sa ekonomického systému, právnych predpisov a ekonomických zákonitostí fungovania jeho jednotlivých funkčných oblastí. Vďaka znalosti kľúčového kategoriálneho aparátu vie pomenovať súvislosti, identifikovať možné riešenia a vyvodiť všeobecné závery. Rešpektuje pritom hlavné teórie, koncepcie a myšlienkové prúdy vedeckého poznania.

 

Absolvent preukazuje schopnosť riešiť štandardné ekonomické problémy, zbierať a vyhodnocovať údaje, aplikovať kvalitatívne  a kvantitatívne metódy pri vyhodnocovaní ekonomických javov, procesov a súvislostí, efektívne sa zúčastňovať na práci kolektívu a primeraným spôsobom prezentovať výsledky tímovej práce. Na základe relevantných mikroekonomických a makroekonomických informácií preukazuje schopnosť hodnotiť efektívnosť a účinnosť prijatých riešení a predvídať budúci vývoj. Chápe etické, spoločenské, ekonomické a právne súvislosti a ich dosahy  na  jednotlivé  súčasti  ekonomického  systému.  Je  schopný  sledovať  najnovšie  trendy v príslušnej oblasti.

 

Absolvent sa vyznačuje nezávislým abstraktným, analytickým a kritickým myslením, ktoré rezultuje z riešenia štandardných ekonomických a manažérskych úloh. Má prezentačné schopnosti a na odbornej úrovni používa cudzí jazyk a informačné/komunikačné technológie. Dokáže sa podieľať na riešení špecifických problémov meniaceho sa odvetvového, regionálneho, národného a medzinárodného ekonomického prostredia.

Description of the first degree

Absolvent disponuje vedomosťami o všeobecných ekonomických a manažérskych pojmoch a ich syntézy, kategóriách a súvislostiach, v súlade s aktuálnym stavom národného a medzinárodného poznania. Vie klasifikovať vedomosti týkajúce sa ekonomického systému, právnych predpisov a ekonomických zákonitostí fungovania jeho jednotlivých funkčných oblastí. Vďaka znalosti kľúčového kategoriálneho aparátu vie pomenovať súvislosti, identifikovať možné riešenia a vyvodiť všeobecné závery. Rešpektuje pritom hlavné teórie, koncepcie a myšlienkové prúdy vedeckého poznania.

 

Absolvent preukazuje schopnosť riešiť štandardné ekonomické problémy, zbierať a vyhodnocovať údaje, aplikovať kvalitatívne  a kvantitatívne metódy pri vyhodnocovaní ekonomických javov, procesov a súvislostí, efektívne sa zúčastňovať na práci kolektívu a primeraným spôsobom prezentovať výsledky tímovej práce. Na základe relevantných mikroekonomických a makroekonomických informácií preukazuje schopnosť hodnotiť efektívnosť a účinnosť prijatých riešení a predvídať budúci vývoj. Chápe etické, spoločenské, ekonomické a právne súvislosti a ich dosahy  na  jednotlivé  súčasti  ekonomického  systému.  Je  schopný  sledovať  najnovšie  trendy v príslušnej oblasti.

 

Absolvent sa vyznačuje nezávislým abstraktným, analytickým a kritickým myslením, ktoré rezultuje z riešenia štandardných ekonomických a manažérskych úloh. Má prezentačné schopnosti a na odbornej úrovni používa cudzí jazyk a informačné/komunikačné technológie. Dokáže sa podieľať na riešení špecifických problémov meniaceho sa odvetvového, regionálneho, národného a medzinárodného ekonomického prostredia.

Description of combined first and second degree

Description of the second degree

Absolvent disponuje rozsiahlymi odbornými a metodickými vedomosťami z viacerých oblastí študijného odboru na úrovni hodnotenia, pričom vďaka svojej špecializácii ovláda špecifické ekonomické a manažérske pojmy, postupy a kategórie, súvislosti medzi nimi a to v kontexte ekonomickej a manažérskej teórie a praxe. Na základe získaných vedomostí, osvojeného pojmového a kategoriálneho aparátu absolvent dokáže identifikovať, navrhovať a aplikovať riešenia a vyvodzovať závery s ohľadom na objekt skúmania, nadobudnuté praktické skúsenosti a aktuálne poznanie.

 

Absolvent je schopný analyzovať problémy na makroekonomickej a mikroekonomickej úrovni, navrhovať a realizovať riešenia a hodnotiť dosahy ekonomických a manažérskych rozhodnutí. Má zručnosti a schopnosti tvorivého uplatňovania nadobudnutých vedomostí a osvojených myšlienkových postupov, disponuje rozvinutými komunikačnými  a analytickými zručnosťami nevyhnutnými pre výkon vyšších manažérskych a odborných funkcií. Je schopný chápať nové trendy, identifikovať ich dosahy a vďaka koncepčnému mysleniu prispievať k transferu aplikovateľného poznania do ekonomickej a manažérskej praxe.

 

Absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri riešení konkrétnych problémov a projektov. Preukazuje schopnosť pracovať efektívne ako jednotlivec, člen alebo vedúci tímu. Dokáže priebežne sledovať, kriticky triediť a implementovať najnovšie poznatky, uplatňovať ekonomické, sociálne, právne a etické princípy. Má proaktívny prístup, dokáže prezentovať a obhajovať vlastné myšlienky pred odborným publikom, a to aj v cudzom jazyku, kriticky vyhodnocovať konkrétne situácie a niesť zodpovednosť za zverené úlohy alebo projekty.

Description of the third degree

Absolvent ovláda a je schopný zvoliť a použiť primerané vedecké metódy základného a aplikovaného výskumu v oblasti študijného odboru. Má rozsiahle prierezové vedomosti z viacerých oblastí študijného odboru, ktoré mu slúžia ako základ pre uskutočňovanie výskumu a vývoja, formulovanie riešení ekonomických a manažérskych problémov a generovanie nových vedeckých poznatkov.

 

Absolvent dokáže na základe cielenej, myšlienkovo rozmanitej, avšak kritickej rešerše formulovať výzvy pre vedecké poznanie, identifikovať vedecké problémy, formulovať výskumné otázky a odvodzovať výskumný dizajn. Ovláda základné prístupy vedeckej práce, dokáže identifikovať informačné zdroje a pri ich využívaní primerane aplikovať disponibilné informačné systémy. V závislosti od charakteru výskumného problému a výskumnej oblasti dokáže formulovať a vedecky vyhodnocovať výskumné tézy, formulovať, verifikovať výskumné hypotézy a pritom primeraným spôsobom aplikovať kvalitatívne alebo kvantitatívne metódy výskumu. Na základe svojich zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať inovatívne výskumné postupy.

 

Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým, analytickým a koncepčným myslením, ktoré aplikuje v meniacich sa podmienkach a prezentuje samostatne výsledky výskumu a vývoja pred odbornou komunitou v Slovenskej republike a v zahraničí. Vďaka jazykovej kompetentnosti je schopný publikovať v rešpektovaných časopisoch a zborníkoch evidovaných v medzinárodných profesijných databázach CCC, WOS, Scopus a ďalších. Vo svojej vedeckej práci zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní výskumných zámerov, interpretácii a zovšeobecnení výsledkov výskumu. Dokáže zaujať postoje k aktuálnym problémom, určiť zameranie výskumu, koordinovať prácu výskumného tímu, aplikovať a transferovať nadobudnuté poznanie do pedagogického procesu a do praxe a prispievať aj k rozvoju ekonomickej teórie a manažérskej praxe, v národnom a medzinárodnom kontexte.

Back