Anglický jazyk a anglofónne kultúry

Uplatnenie absolventov

Absolventi tohto odboru sa môžu uplatniť ako filológovia, odborníci na anglický jazyk a anglofónne literatúry a kultúry na terciárnom stupni vzdelávania a v iných vzdelávacích, vedecko-výskumných inštitúciách, na vysokých školách, v Slovenskej akadémii vied, v Britskej rade, na veľvyslanectvách, v diplomatických službách a pod. Absolvent bude schopný samostatne kriticky a tvorivo vedecky myslieť. Súčasne bude schopný formulovať a riešiť vedecký problém, prezentovať a verejne obhájiť výsledky výskumu, prístupnou formu popularizovať svoju vedeckú oblasť, systematicky sledovať najnovšie tendencie vo vývine svojho odboru. Navyše bude schopný organizovať vedecký výskum na národnej úrovni a podieľať sa na organizácii výskumu medzinárodného charakteru. Štúdium ho pripraví na prácu na vysokoškolských aj výskumných pracoviskách. Bude ovládať metódy vedeckého formulovania problémov a bude schopný aplikovať svoje výsledky výskumu v odbornej praxi.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienkou prijatia uchádzača na doktorandské štúdium je absolvovanie magisterského štúdia v odbore alebo v príbuznom odbore a úspešné absolvovanie prijímacej skúšky. Súčaťou prijímacej skúšky je: a) prezentácia návrhu projektu výskumu viažuceho sa na tému dizertačnej práce, ktorú si uchádzač zvolil z vypísaných tém dizertačných prác; b) posúdenie celkových predpokladov (absolvované štúdium, zvládnutie predpísaných okruhov, doterajšie výsledky uchádzača v oblasti výskumu, vrátane kvalifikačných prác a publikačnej činnosti a pod.).

 

Ďalšie podmienky:

Je vhodné, ak uchádzač môže predložiť publikačnú činnosť, účasť na vedeckých konferenciách a podujatiach súvisiacich so študijným odborom, ako aj  znalosť iného svetového jazyka.

 

Ďalšie informácie:

Uchádzačom odporúčame, aby pred výberom témy dizertačnej práce kontaktovali školiteľa, ktorý vypisuje vybranú tému dizertačnej práce.

Bližšie informácie o prijímacom konaní na doktorandské štúdium sú zverejnené na https://www.unipo.sk/filozoficka-fakulta/doktorandske-studium/prijimacie-skusky/        Doplňujúce informácie

Further information is available on:   https://www.unipo.sk/filozoficka-fakulta/doktorandske-studium/prijimacie-skusky/Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove sa pri prijímacom konaní riadi Študijným poriadkom Prešovskej univerzity v Prešove. Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie študijného programu druhého stupňa.

Uchádzač sa prihlasuje na tlačive Prihláška na doktorandské štúdium ŠEVT s požadovanými prílohami, ktoré posiela na Útvar pre vzdelávanie a doktorandské štúdium FF PU v Prešove alebo vyplnenú prihlášku je možné odovzdať osobne na sekretariáte.

Výpis výsledkov magisterského štúdia sa prikladá vo forme dodatku k diplomu (v takomto prípade nie je potrebné vypisovať tabuľku Výpis výsledkov magisterského štúdia na s. 2 v prihláške).

Prihlášky bez dokladu o úhrade poplatku nebudú akceptované. Poplatok uchádzači uhradia poštovým peňažným poukazom. Ústrižok o zaplatení je potrebné nalepiť na 3. stranu prihlášky.

Bližšie informácie o prijímacom konaní na doktorandské štúdium sú zverejnené na https://www.unipo.sk/filozoficka-fakulta/doktorandske-studium/prijimacie-skusky/        Forma prijímacej skúšky

Spôsob prijímacieho konania:

Prijímacia skúška sa uskutočňuje ústnou formou a pozostáva z týchto častí: predstavenie projektu dizertačnej práce; odpoveď na otázky dotýkajúce sa daného študijného programu (tematické okruhy sú súčasťou požiadaviek na prijímacie skúšky).

 Stanovenie okruhu a rozsahu požadovaných znalostí:

Požiadavky a tematické okruhy na prijímacie skúšky sú zverejnené na https://www.unipo.sk/filozoficka-fakulta/doktorandske-studium/prijimacie-skusky/ • Podanie prihlášky na štúdium

  18.03.2024 - 20.05.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  01.07.2024 - 01.07.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Prílohy
 • životopis – podpísaný uchádzačom (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie – prilepte na 3. stranu prihlášky (papierová forma)
 • úradne overené fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu (výpis výsledkov magisterského štúdia); resp. potvrdenie o vykonaní štátnej skúšky a obhajoby diplomovej práce); (papierová forma)
 • zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác (papierová forma)
 • rámcový projekt dizertačnej práce k téme vypísanej školiteľom v anglickom jazyku vrátane povinnej anotácie v anglickom jazyku (5 – 10 riadkov). Odporúčaný rozsah projektu dizertačnej práce je 9 000 znakov vrátane medzier (5 normostrán). (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 3000 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 3000 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 50,- €.

Banka: Štátna pokladnica

Číslo účtu v tvare IBAN: IBAN: SK87 8180 0000 0070 0007 8205

SWIFT CODE: SPSRSKBA

Variabilný symbol: 10100041

Adresa na zaslanie poplatku a prihlášky: Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, ul. 17. novembra 1, 080 78 Prešov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Katarína Mikitová – katarina.mikitova@unipo.sk
Posledná aktualizácia: 18.03.2024 12:04

Upozorniť na neaktuálne údaje