Výtvarné umenie

Doktorandské štúdium na VŠVU sa zameriava na získavanie súčasných poznatkov v oblasti vedy a umenia a na podporu samostatného vedeckého bádania a tvorivej činnosti v oblasti umenia. Absolventi doktorandského štúdia získavajú vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa. Štandardná dĺžka štúdia pre doktorandské štúdium v dennej forme je tri roky, v externej forme najviac päť rokov. Podmienkou riadneho skončenia doktorandského štúdia je vykonanie dizertačnej skúšky, ktorá patrí medzi štátne skúšky a obhajoba dizertačnej práce, ktorá je záverečnou prácou. Absolventom umeleckých doktorandských študijných programov sa udeľuje akademický titul „doktor umenia“ („artis doctor“, v skratke ArtD.“).Uplatnenie absolventov

Absolvent doktorandského štúdia odboru umenie preukazuje schopnosť a pripravenosť na samostatnú tvorivú a výskumnú činnosť v oblasti voľného alebo úžitkového výtvarného umenia, verejne prezentuje jej výsledky, je pripravený podieľať sa na formovaní trendov a koncepcií v týchto oblastiach.
Absolvent je schopný študovať zahraničnú literatúru v origináli, aktívne (v ústnej aj v písomnej forme) ovláda jeden svetový jazyk a dokáže v ňom komunikovať o svojej tvorbe.
Absolvent sa môže uplatniť ako:
samostatný tvorivý výtvarník, vysokoškolský pedagóg.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Uchádzač o doktorandské štúdium na VŠVU sa môže stať študentom zvoleného študijného programu iba na základe absolvovania procesu prijímacieho konania. Ak študent absolvoval magisterské štúdium, t. j. študijný program druhého stupňa, tak sa môže predpísaným spôsobom prihlásiť na prijímacie konanie na VŠVU a uchádzať sa tak o jednu z vypísaných tém doktorandského štúdia.

Uchádzač o tému v študijnom programe výtvarné umenie (špecializácie: výtvarné umenie, dizajn, architektonická tvorba a reštaurátorská tvorba) sa prihlásia s ročným odstupom od absolvovania magisterského stupňa štúdia.

Uchádzač o doktorandské štúdium na VŠVU si podáva prihlášku maximálne na dva študijné programy, pričom sa vždy prihlasuje na jednu z vypísaných tém doktorandského štúdia (zvolí si buď internú, alebo externú formu štúdia, ak sú vypísané) na danom študijnom programe. Témy dizertačných prác vypíše rektor VŠVU najmenej dva mesiace pred termínom podávania prihlášok na doktorandské štúdium, o ktoré sa možno v rámci prijímacieho konania na doktorandské štúdium uchádzať.Doplňujúce informácie

Téma doktorandského štúdia pre akademický rok 2023/2024

Študijný odbor: umenie

študijný program: výtvarné umenie 

1. téma: 

Výstava/Expozícia ako nástroj vytvárania kultúrnych a národných identít.
/špecializácia dizajn/

Školiteľ:  doc. Mgr. art. Marcel Benčík, ArtD.

školiteľ-konzultant:  Mgr. Beata Jablonská, PhD.

forma štúdia: externá

Výstava a expozícia ako meta-reflexia dejín umenia a kultúry. Ako médium hľadania, rekonštruovania a vytvárania kultúrnych, etnických, národných identít v reakcii na spoločensko-politický kontext. Uvažovanie o vplyve výstavy a expozície na verejný diskurz v širokom rozpätí tém od ekologických a sociálnych až po ľudskoprávne. Problematika výstavných inštitúcií, múzeí a galérií (verejných i súkromných) a ich vzťahu k zdieľaným obsahom a formám výstavných projektov. 

2. téma: 

Výskum spôsobov čistenia, ošetrovania a uskladňovania ľudového odevu na území Slovenska v minulosti, s presahom do súčasnosti.
/špecializácia reštaurátorská tvorba/

Školiteľ:  doc. Mgr. art. Sylvia Birkušová

školiteľ-konzultant:  PhDr. Jasna Paličková

forma štúdia:  externá

Výskum zameraný na spôsoby ošetrovania a údržby tradičného odevu v ľudovom prostredí v minulosti na základe jeho materiálových a technologických špecifík.

(čistenie modrotlače, kožušín, čipiek, riasenie odevov, bielenie, škrobenie, povrchové úpravy textílií, mangľovanie, ochrana pred škodcami, uloženie...)

Prieskum a zhodnotenie súčasného stavu starostlivosti o ľudový odev v podmienkach slovenských múzeí a vytvorenie/navrhnutie postupov (metodiky) vhodného ošetrovania a deponovania ľudového textilu, odevu, jeho súčiastok pre múzeá v podmienkach Slovenska.

3. téma: 

Umelá inteligencia  v interdisciplinárnej spolupráci s grafickým dizajnom
/špecializácia dizajn/

školiteľ:   doc. Mgr. art. Juraj Blaško, ArtD.

školiteľ-konzultant:  Mgr. Zuzana Panák Husárová, PhD.

forma štúdia: denná / externá

Obsahom dizertačnej témy je hľadanie a skúmanie úlohy umelej inteligencie, konkrétne umelých neurónových sietí v grafickom dizajne vnímanom v širšej perspektíve.
Umelé neurónové siete (UNS) sa v súčasnosti najčastejšie využívajú ako nástroj pre automatizáciu dizajnových procesov (napr. Adobe Neural Filters), alebo generovanie obsahu (Midjourney, DALL·E 2...) nahrádzajúce služby fotobánk a podobne. Výzvou dizertačnej práce je hľadanie a skúmanie ďalších spôsobov a metód využitia umelých neurónových sietí prostredníctvom interdisciplinárneho či transdisciplinárneho výskumu v komunikačnom dizajne.

4. téma: 

Metódy architektonického navrhovania
/špecializácia architektonická tvorba/

školiteľ:  doc. Mgr. art. Vít Halada, ArtD.

školiteľ-konzultant:  doc. Ing. arch. Benjamín Brádňanský

forma štúdia: denná / externá

Zaujíma nás architektúra, ktorá má projekt.

Projekt, ktorý existuje nad úrovňou utilitárneho splnenia zadania a ktorý sa usiluje o premýšľanie architektúry ako kultúrnej disciplíny reagujúcej na vonkajšie výzvy a zároveň aj na vlastné vnútorné fenomény.
Projekt chápeme ako sprítomňovanie východísk, autorských programov či fascinácií prostredníctvom neustáleho hľadania a testovania metód navrhovania architektúry.
Doktorandovi ponúkame niektoré naše fascinácie, ale sme zvedaví aj ne jeho vlastné a budeme hľadať spôsoby ich materializácie v priestorových vzťahoch a formách. Chceme sa pokúsiť zostaviť atlas fascinácií a manuál metód.

- Radikálna ochrana. Metódy starosti a starostlivosti o ruiny (konceptov a domov)
- Adekvátny, optimálny, vhodný, dostačujúci. Metódy navrhovania obyčajnosti.
- Poetické postupy navrhovania.
- Mesto ako priestor stretov. Mesto ako projekt. Metódy navrhovania rozostretých hraníc. Urbánne typológie.

Školiteľ - konzultant (teória, externé prostredie) bude špecifikovaný po úspešnom prijímacom konaní po dohode s doktorandom.

5. téma: 

Všimnúť si a vnímať architektúru?
/špecializácia architektonická tvorba/

školiteľ:  doc. Mgr. art. Vít Halada, ArtD.

školiteľ-konzultant:  doc. Ing. arch. Benjamín Brádňanský

forma štúdia: denná / externá

Problém proto architektonického vzdelávania na stredných školách. Nie prípravne kurzy kreslenia, modelovania a histórie pre rozhodnutých. Ale architektúra ako kritická kultúrna disciplína provokujúca komplexné chápanie priestorových vzťahov naprieč mierkami objektov, domov a miest.
Od doktoranda sa očakáva zmapovanie problematiky výučby architektúry, navrhovania, kultúry v lokálnom a medzinárodnom prostredí, pokus o formulovanie cieľov a stratégií, foriem a metód možného vzdelávacieho programu pre stredné školy a jeho pilotné testovanie a vyhodnotenie.
Školiteľ - konzultant (teória, externé prostredie) bude špecifikovaný po úspešnom prijímacom konaní po dohode s doktorandom.

6. téma: 

Nedeštruktívna analýza, reverzný rozklad farieb v komparácii syntézy farieb v tvorivom procese

Podnázov:

Nedeštruktívne analýzy farieb, historických tlačí a ich kolorovania. Technológia rozkladu farieb a ich komparácia výsledkov s rozkladom farieb v digitálnom formáte. Rýchla identifikácia UV žiarením, XRF, kolorometriou, ramanová spektrometria.
/špecializácia reštaurátorská tvorba/

školiteľ:  prof. akad. mal. Boris Kvasnica

školiteľ-konzultant:  Mgr. Jana Luková

forma štúdia:   denná / externá

Hľadanie cesty miešania a spätnej analýzy farieb pomocou rozkladu namiešanej farby. Komparácia chemicko technologického výskumu s výskumom v digitálnom rozhraní. Aplikácia výsledkov reštaurátorskeho výskumu, počas a po procese konzervovania a reštaurovania. Snímkovanie a výskum základných materiálov v UV žiarením, XRF, kolorometriou, ramanovou spektrometriou. Prenos výsledkov výskumu do databázy výskumov s komparáciou chemického výskumu pre nedeštruktívne určenie základných materiálov.

7. téma: 

Výskum možností výtvarnej integrácie umeleckého diela
/špecializácia reštaurátorská tvorba/

školiteľ:   prof. Boris Kvasnica, akad. mal.

školiteľ-konzultant: Mgr. Jana Luková 

forma štúdia:   externá

Techniky realizácie finálnej fázy reštaurátorskej realizácie retušou. Vplyv výtvarnej a technologickej výstavby reštaurovaných diel na spôsob realizácie retuše . Metodológia a metódy estetického integrovania diel na rôznych druhoch nosičov – retušou . Použitie inovatívnych metód a technologických postupov pre minimalizáciu invazívnych zásahov do reštaurovaného diela s dôrazom pre zachovanie jeho autentickej kvality. Implementácia výsledkov výskumu do edukačného procesu katedry reštaurovania a možnosti participácie pri vytváraní študijných materiálov pre Katedru reštaurovania.

8. téma: 

Grafická kresba, umelecké myslenie a obraz (sveta)
/špecializácia výtvarné umenie/

školiteľ:   doc. Mgr. art. Róbert Makar, ArtD.

školiteľ-konzultant:   Mgr. Norbert Lacko, PhD.

forma štúdia:   externá

Téma je umelecko-vedeckým výskumom vzájomných súvislostí rôznych prístupov k výstavbe obrazu v médiách kresby a grafiky, vo vzťahu k umeleckému mysleniu, a implicitným, alebo explicitným predstavám o (ontologickej) povahe sveta, ktoré so sebou obraz prináša. 

9. téma: 

Litografia ako NADčasový proces
/špecializácia výtvarné umenie/

školiteľ:   doc. Mgr. art. Róbert Makar, ArtD.

školiteľ-konzultant:   Mgr. Ján Kralovič, PhD.

forma štúdia:   externá

Téma je umelecko-vedeckým výskumom vzájomných súvislostí rôznych prístupov k výstavbe obrazu v médiách kresby a grafiky, vo vzťahu k umeleckému mysleniu, a implicitným, alebo explicitným predstavám o (ontologickej) povahe sveta, ktoré so sebou obraz prináša. 

10. téma: 

Typografické spôsoby úpravy ilustrovaných publikácií pre deti
/špecializácia výtvarné umenie/

školiteľ:   doc. Mgr. art. Ľuboslav Paľo, ArtD.

školiteľ-konzultant:   doc. Mgr. art. Pavol Bálik, ArtD.

forma štúdia:   externá

Téma dizertačnej práce je zameraná na výskum knižného dizajnu s dôrazom na analýzu typografickej zložky pri kreovaní ilustrovaných kníh pre deti. Cieľom je skúmať vzájomnú komunikáciu, prepojenie a prelínanie typografickej a obrazovej časti. Špeciálna pozornosť sa venuje analýze knižného typu Picture Book ako základnému segmentu ilustrovaných kníh pre deti. Práca je zameraná aj na presah typografických riešení z printového prostredia do digitálneho. 

11. téma: 

Územie a mapa
/špecializácia výtvarné umenie/

školiteľ:   doc. Mgr. art. Martin Piaček, ArtD.

školiteľ-konzultant:   Mgr. Ján Kralovič, PhD.

forma štúdia:   denná / externá

Predmetom skúmania je vzťah krajiny a jej pozorovateľa/ľky. Zároveň vzťah medzi realitou a jej zobrazením, pomocou abstrakcie či technického obrazu. Ak je mapa síce nekompletným územím, ale o to viac uspokojivou redukciou napĺňajúcou vopred zvolené kritériá, akým typom zásahu je kresba či fotografia krajiny? 

12. téma: 

Verejné telo
/špecializácia výtvarné umenie/

školiteľ:   doc. Mgr. art. Martin Piaček, ArtD.

školiteľ-konzultant:   Mgr. art. Mária Štefančíková, ArtD.

forma štúdia:   denná / externá

Téma sa orientuje na skúmanie tvorivých a spoločenských možností performatívnej aktivity, v jej rôznych podobách: individuálnej či kolektívnej, nenápadnej či výraznej, od galerijného po verejný priestor. Performancia je tu chápaná nielen ako samostatná estetická disciplína, expresívna a bezprostredná, ale predmetom skúmania a poctivého vyhodnotenia je aj jej spoločensko transformačný, prípadne až politický potenciál.

13. téma: 

Situácia maľby v kontexte nových svetov
/špecializácia výtvarné umenie/

školiteľ:   doc. Mgr. Emőke Vargová

školiteľ-konzultant:   doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.

forma štúdia:   externá

Štúdium by sa malo zamerať na výskum toho, ako sa mení situácia maľby v kontexte tzv. nových svetov, pod ktorými chápeme výrazný nárast digitálneho spracovania diela, ale aj virtuálnu realitu alebo umelú inteligenciu. Problémom by malo byť skúmanie ako sa maľba posunula od postmediálneho sveta, ktorý zaručoval zrovnoprávnenie jednotlivých médií ale aj ich vzájomné "miešanie" a ovplyvňovanie. Zdá sa, že tento svet máme za sebou. Preto úlohou umeleckého výskumu by malo byť premýšľanie o úlohe, a podobe súčasnej maľby v kontextoch týchto nových svetov, ich poriadkoch a systémoch. 

 Podmienky pre zahraničných študentov

Všetci zahraniční uchádzači (s výnimkou českých) musia do nástupu na štúdium ovládať slovenský jazyk v úrovni B1.

Zahraniční uchádzači a uchádzači, ktorí študovali v zahraničí, v prípade prijatia na štúdium doložia rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydaného v zahraničí najneskôr do zápisu na štúdium (september 2023)

Pokiaľ vysoká škola vydáva doklady o vzdelaní po termíne zápisu (neskôr ako v septembri), neodporúčame študentom podávať si prihlášku, resp. podať si ju až ďalší akademický rok.

Viac informácií:

https://www.minedu.sk/23276-sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-stupna-vzdelania/

https://www.slovensko.sk/sk/vyhladavanie?mod=search&q=uznanie+dokladu+o+vzdelaniVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímací pohovor má preveriť individuálne schopnosti a predpoklady uchádzača samostatne a tvorivo zvládnuť požiadavky doktorandského štúdia na VŠVU. Prijímací pohovor na doktorandské štúdium prebieha pred prijímacou komisiou menovanou rektorom VŠVU pre každý študijný program osobitne. Komisia pri svojom rozhodovaní zohľadňuje rozsah a kvalitu umeleckej činnosti alebo odbornej publikačnej činnosti uchádzača, rovnako tak výsledky umeleckej alebo odbornej činnosti (napr. výsledky v súťažiach študentských umeleckých, vedeckých a odborných prác a pod.).

Uchádzač si môže podať prihlášku na obidva z nasledujúcich študijných programov:

 • výtvarné umenie (špecializácie: výtvarné umenie, dizajn, architektonická tvorba a reštaurátorská tvorba)
 • dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry

POSTUP  PRI  PODÁVANÍ  PRIHLÁŠKY:

1. krok: Uchádzač o doktorandské štúdium na VŠVU vyplní a odošle elektronickú prihlášku, ktorá je umiestnená na webovej stránke VŠVU od 7. 4. 2023 do 7. 6. 2023. 

Elektronická prihláška je umiestnená: 

2. krok: Na mailovú adresu kozakova@vsvu.sk odošle nasledovné prílohy:

•    doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (napr. výpis platby z internetbankingu) – poplatok je nutné zaplatiť najneskôr 7. 6. 2023, pri platbe je nevyhnutné uviesť variabilný symbol, špecifický symbol a ako Poznámku alebo Doplňujúci údaj – MENO a PRIEZVISKO uchádzača; inak sa platba nespáruje

3. krok:

Uchádzač po podaní elektronickej prihlášky následne v období od 13. 6. 2023 od 12.00 hod. do 23. 6. 2023 do 8.00 hod. vloží portfólio (uchádzači o umelecké programy) a ďalšie dokumenty k prijímaciemu konaniu na doktorandské štúdium prostredníctvom stránky:

https://ulozisko.vsvu.sk/

v pdf formáte max.veľkosť do 15 MB:

 • profesijný životopis a podrobný súpis umeleckej, resp. publikačnej činnosti a aktivít tvorivej činnosti súvisiacej so študijnými programami
 • stručný návrh projektu dizertačnej práce, ktorá musí byť v súlade s vypísanou témou, na ktorú sa doktorand hlási
 • doklady o absolvovaných jazykových skúškach (ak ich uchádzač absolvoval)
 • kópia diplomu z druhého stupňa štúdia, v prípade diplomu vydaného v zahraničí aj s úradným prekladom do slovenského jazyka (s výnimkou českých vysokých škôl)
 • kópia dodatku k diplomu alebo výpis absolvovaných predmetov s vypočítaným váženým študijným priemerom, ktorý bude dodatočne potvrdený do termínu zápisu študijným oddelením príslušnej vysokej školy (uchádzači z inej vysokej školy ako VŠVU); v prípade dokladu vydaného v zahraničí aj s úradným prekladom do slovenského jazyka najneskôr  do termínu zápisu na štúdium.
 • zahraniční uchádzači a uchádzači, ktorí študovali v zahraničí v prípade prijatia na štúdium doložia rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydaného v zahraničí najneskôr do zápisu na štúdium. 

Viac informáciíhttps://www.minedu.sk/23276-sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-stupna-vzdelania/

 

Informácie o doktorandskom štúdiu poskytuje študijné oddelenie VŠVU:

Anna Valentínyová
02 5942 8512
doktor@vsvu.skForma prijímacej skúšky

Súčasťou prijímacieho konania na doktorandské štúdium na VŠVU je prijímací pohovor, na základe ktorého sa majú preveriť individuálne schopnosti a predpoklady uchádzača samostatne a tvorivo zvládnuť požiadavky doktorandského štúdia na VŠVU.

Prijímací pohovor pozostáva z týchto častí:

 

 • prezentácia portfólia umeleckej činnosti (pre študijný program Výtvarné umenie so špecializáciami: výtvarné umenie, dizajn, architektonická tvorba a reštaurátorská tvorba) alebo prezentácia portfólia publikačnej činnosti (pre študijný  program Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry).
 • prezentácia projektu a témy dizertačnej práce
 • rozprava členov komisie s uchádzačom o doktorandské štúdium

Každý člen prijímacej komisie boduje portfólio a aktivity tvorivej činnosti súvisiacej so študijnými programami, projekt na tému dizertačnej práce, rozpravu s uchádzačom, pričom na základe súčtu bodov od jednotlivých členov komisie je vytvorené poradie uchádzačov. Výsledky hodnotenia a poradie uchádzačov predkladá prijímacia komisia rektorovi VŠVU, ktorý rozhoduje o prijatí na štúdium študijného programu uskutočňovaného VŠVU. Rozhodnutie o prijatí dostane uchádzač v súlade so zákonom a predpismi VŠVU.

Podmienky prijatia a priebeh prijímacieho konania na doktorandské štúdium podrobne upravuje Vnútorný predpis o prijímacom konaní na VŠVU. • Podanie prihlášky na štúdium

  07.04.2023 - 07.06.2023

 • Konanie prijímacej skúšky

  29.06.2023 - 30.06.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
3


Prílohy
 • životopis (papierová forma, elektronická forma)
 • stručný návrh projektu dizertačnej práce, ktorá musí byť v súlade s vypísanou témou, na ktorú sa doktorand hlási (elektronická forma)
 • kópia diplomu z druhého stupňa štúdia, v prípade diplomu vydaného v zahraničí aj s úradným prekladom do slovenského jazyka (papierová forma, elektronická forma)
 • zahraniční uchádzači a uchádzači, ktorí študovali v zahraničí v prípade prijatia na štúdium doložia rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydaného v zahraničí najneskôr do zápisu na štúdium (papierová forma, elektronická forma)
 • kópia dodatku k diplomu alebo výpis absolvovaných predmetov s vypočítaným váženým študijným priemerom, ktorý bude potvrdený študijným oddelením príslušnej vysokej školy (uchádzači z inej vysokej školy ako VŠVU) (papierová forma, elektronická forma)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (elektronická forma)
 • doklady o absolvovaných jazykových skúškach (ak ich uchádzač absolvoval) (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 700 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Poplatok vo výške 40 eur je potrebné uhradiť bankovým prevodom:

 • IBAN: SK42 8180 0000 0070 0007 2516
 • SWIFT: SPSRSKBAXXX
 • Variabilný symbol: 648 003
 • Konštantný symbol: 0308 
 • Špecifický symbol: šesťmiestne číslo začínajúce číslom 23 a následne štvorčíslie, ktoré pozostáva z evidenčného čísla prihlášky, pred ktoré je potrebné doplniť nuly. Príklad: evidenčné číslo prihlášky má číslo 345, tak ŠS bude mať hodnotu 230345 
 • Doplňujúci údaj: meno a priezvisko uchádzača
 • Majiteľ účtu: Vysoká škola výtvarných umení, Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava, Slovenská republika
 • Banka: ŠTÁTNA POKLADNICA Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

 • Do podania prihlášky ostáva 9 dní.
 • Pridať medzi obľúbené
 • Akademický rok: 2023/2024
 • Vysoká škola Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
 • Forma štúdia: externá
 • Predpokladaný počet prijatých: 3
 • Kód programu: 107170
 • Študijný odbor: umenie
 • Stupeň štúdia: 3.
 • Dĺžka štúdia: 4
 • Metóda štúdia: Prezenčná
 • Titul absolventov: ArtD.
 • Informácie o vyučovacích jazykoch: Anglický, Slovenský

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Sylvia Kozáková – kozakova@vsvu.sk
Posledná aktualizácia: 27.04.2023 10:41

Upozorniť na neaktuálne údaje