Výtvarné umenie

Doktorandské štúdium na VŠVU sa zameriava na získavanie súčasných poznatkov v oblasti vedy a umenia a na podporu samostatného vedeckého bádania a tvorivej činnosti v oblasti umenia. Absolventi doktorandského štúdia získavajú vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa. Štandardná dĺžka štúdia pre doktorandské štúdium v dennej forme je tri roky, v externej forme najviac päť rokov. Podmienkou riadneho skončenia doktorandského štúdia je vykonanie dizertačnej skúšky, ktorá patrí medzi štátne skúšky a obhajoba dizertačnej práce, ktorá je záverečnou prácou. Absolventom umeleckých doktorandských študijných programov sa udeľuje akademický titul „doktor umenia“ („artis doctor“, v skratke ArtD.“).Uplatnenie absolventov

Absolvent doktorandského štúdia odboru umenie preukazuje schopnosť a pripravenosť na samostatnú tvorivú a výskumnú činnosť v oblasti voľného alebo úžitkového výtvarného umenia, verejne prezentuje jej výsledky, je pripravený podieľať sa na formovaní trendov a koncepcií v týchto oblastiach.
Absolvent je schopný študovať zahraničnú literatúru v origináli, aktívne (v ústnej aj v písomnej forme) ovláda jeden svetový jazyk a dokáže v ňom komunikovať o svojej tvorbe.
Absolvent sa môže uplatniť ako:
samostatný tvorivý výtvarník, vysokoškolský pedagóg.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Uchádzač o doktorandské štúdium na VŠVU sa môže stať študentom zvoleného študijného programu iba na základe absolvovania procesu prijímacieho konania. Ak študent absolvoval magisterské štúdium, t. j. študijný program druhého stupňa, tak sa môže predpísaným spôsobom prihlásiť na prijímacie konanie na VŠVU a uchádzať sa tak o jednu z vypísaných tém doktorandského štúdia.

Uchádzač o tému v študijnom programe výtvarné umenie (špecializácie: výtvarné umenie, dizajn, architektonická tvorba a reštaurátorská tvorba) sa prihlásia s ročným odstupom od absolvovania magisterského stupňa štúdia.

Uchádzač o doktorandské štúdium na VŠVU si podáva prihlášku maximálne na dva študijné programy, pričom sa vždy prihlasuje na jednu z vypísaných tém doktorandského štúdia (zvolí si buď internú, alebo externú formu štúdia, ak sú vypísané) na danom študijnom programe. Témy dizertačných prác vypíše rektor VŠVU najmenej dva mesiace pred termínom podávania prihlášok na doktorandské štúdium, o ktoré sa možno v rámci prijímacieho konania na doktorandské štúdium uchádzať.Doplňujúce informácie

Téma doktorandského štúdia pre akademický rok 2022/2022

Študijný odbor: umenie

študijný program: výtvarné umenie 

1. téma: 

Minimálny priestor na život
/špecializácia dizajn/

Školiteľ:  doc. Mgr. Miroslav Debnár

školiteľ-konzultant:  prof. Ing. arch. akad. arch. Ivan Petelen, PhD.

forma štúdia: externá

Aktuálna ekonomicko-ekologická situácia je priaznivo naklonená všetkým riešeniam, ktoré aspoň z časti prinášajú eliminovanie negatívnych dopadov na rôzne ekosystémy. Jedným z úspešných riešení je predovšetkým minimalizovanie. Minimalizovanie vyrobených materiálov, minimalizovanie vytvorených odpadov, minimalizovanie potrieb človeka. Toto riešenie už pomaly začína prechádzať aj do architektúry a celkového bývania človeka. Zatiaľ sa však nenaplnil plný potenciál aplikovania zmeny pohľadu na bývanie, v kontexte minimálneho bývania. Tým sa vytvára príležitosť pre dizajnéra v hľadaní nových, minimálnych foriem a spôsobov bývania, celoročného ako aj dočasného.

2. téma: 

Václav Kautman - život a dielo s presahom na súčasný dizajn
/špecializácia dizajn/

Školiteľ:  doc. Mgr. Miroslav Debnár

školiteľ-konzultant:  prof. PhDr. Zdenko Kolesár, PhD.

forma štúdia:  externá

Cieľom písomnej časti dizertačnej práce je zhrnúť a zhodnotiť tvorbu dizajnéra, výtvarníka a pedagóga Václava Kautmana, ktorý ako prvý presadzoval koncepciu výučby dizajnu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave ako samostatného študijného odboru. Na ním založenom oddelení a neskôr Katedre dizajnu absolvovali viaceré popredné osobnosti tohto oboru, ktoré mali zásadný vplyv na ďalší vývoj a smerovanie dizajnu na Slovensku. Nakoľko dodnes nebolo publikované súhrnné dielo o jeho živote a tvorbe, výskum by mal zmapovať jeho život od formovania názorov mladého výtvarníka, ktorý cez úctu k remeslu a vzťah k materiálu - drevu, našiel cestu k práci dizajnéra. Zároveň by sa mal sústrediť aj na jeho pedagogickú činnosť a voľnú tvorbu, ktorá je s jeho dielom neodmysliteľne spätá. Princípy a postupy presadzované a používané Václavom Kautmanom nestrácajú nič zo svojej aktuálnosti ani z pohľadu súčasného dizajnu. Praktickým výstupom dizertačnej práce vychádzajúc z teoretickej práce mali byť aj dizajnérske produkty vychádzajúce zo zásad a princípov tvorby Václava Kautmana, t.j. úcta k materiálu, rešpektovanie technológii v prepojení s dizajnom.

3. téma: 

Obraz ako proces v čase
/špecializácia výtvarné umenie/

školiteľ:   doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD.

školiteľ-konzultant:  Mgr. Beáta Jablonská, PhD.

forma štúdia: denná / externá

Cieľom umeleckého výskumu „Obraz ako proces v čase“ je skúmať premeny obrazu, v sústredení sa na fotografický proces, alebo postupy a metódy vlastnej širokej škály médií. Od rámcovania náhodného pohľadu, ktorý sa v procese času a v transformovaní sa do rôznych mediálnych podôb mení v konečný obraz. Umelecký výskum by mal byť podporený vlastnou teoretickou reflexiou v dialógu s dejinami umenia a štúdiami vizuálnej kultúry.

4. téma: 

De-konštrukcia a re-interpretácia obrazu
/špecializácia výtvarné umenie/

školiteľ:  doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD.

školiteľ-konzultant:  prof. Ing. arch. Monika Mitášová, PhD.

forma štúdia: denná / externá

Práca sa bude zaoberať zobrazeniami založenými na nájdených, de-komponovaných segmentoch vyňatých z filmových, fotografických, printových a počítačových obrazov, ktoré hrali úlohu marginálnych, druhoradých vizuálnych záznamov „bočných pohľadov“, „postranného“ či „periférneho“ videnia. Sústredí sa na ich znovuzapojenie do nových obrazových radov, sérií a rovín. Predmetom výskumu budú stratégie a postupy de-komponovania, de-konštrukcie a re-interpretácie zobrazeného.

5. téma: 

Sklo ako médium v postmediálnej dobe (Nové tendencie v súčasnej sklárskej tvorbe)
/špecializácia výtvarné umenie/

školiteľ:  doc. Mgr. art. Patrik Illo

školiteľ-konzultant:  Mgr. Naďa Kančevová, PhD.

forma štúdia: denná / externá

Sklo ako umelecké médium dnes nachádza uplatnenie v pomerne širokom kreatívnom priestore: od dizajnu, cez úžitkové umenie až po tzv. voľnú tvorbu. Za zjednocujúci prvok súčasných heterogénnych tendencií spadajúcich do kategórie označovanej ako „umelecké sklo“ sa tradične považuje samotný materiál ‒ sklo ako technológia s určitými vopred danými možnosťami. V posledných rokoch sa však objavuje čoraz viac autorov (najmä medzi mladšou generáciou), ktorým sa zaužívané prístupy (optické sklo, tavená plastika a pod.) už javia vyčerpané a ktorí hľadajú nové možnosti umeleckého vyjadrenia. Charakteristickým znakom týchto tendencií je rezignácia na mediálnu čistotu, resp. kombinovanie skla s inými viac alebo menej „ušľachtilými“ materiálmi. Ďalším prúdom v médiu súčasného skla je určité „estetizovanie technológie“, v zmysle chápania technológie ako estetickej a ideovej kvality diela. Nejde pritom o tradičné technologické postupy, ale o hľadanie akýchsi inakostí a zaujímavostí, kde najdôležitejším momentom tvorby sa stáva procesuálnosť a experiment. Téma dizertačnej práce reaguje na aktuálne posuny v chápaní skla ako vizuálneho média v súčasnosti. Jej cieľom by mala byť snaha o nové uchopenie/zadefinovanie tohto média v oblasti súčasného dizajnu a umenia, ktoré aktuálne prechádzajú fázou hľadania nových tvorivých prístupov.

6. téma: 

Objekt v krajine, krajina ako súčasť objektu
/špecializácia výtvarné umenie/

školiteľ:  prof. Mgr. art. Patrik Kovačovský

školiteľ-konzultant:  Mgr. Ján Kralovič, PhD.

forma štúdia:   denná / externá

Téma je determinovaná výskumom v rámci vizuálneho umeleckého výstupu „Objektu“, ktorý je výsledkom ľudského konania (ľudského umu a práce) a zároveň sa stáva súčasťou sveta: krajiny či prírody. Zámerom práce bude hľadať dôsledky objektov, t. j. čo objekty hovoria o sebe a svete, čoho sú výsledkom, ale i to aké dôsledky prinášajú. A to hlavne v kontexte ľudskej práce a jej dopadov a dosahov na prírodné prostredie, krehkú ekologickú rovnováhu. Umelecké objekty sú špecifickými objektami. Sú nástrojom, akým sa veci ukazujú subjektu ako niečo, čo prekračuje hranice materiálového objektu a označuje aj čosi iné v procese semiózy. Cieľom práce je vytvoriť objekty, ktoré napriek autorskej, osobnej rovine reflektujú širšie spoločenské a environmentálne témy a zároveň do krajiny vstupujú a stávajú sa súčasťou prostredia. Môže tak ísť aj o objekty diela, ktoré sú na jednej strane funkčné a na druhej si vyžadujú nazeranie ako znaky reprezentujúce širšie významy. Doktorandská práca je snahou vizualizovať politický, sociálny, environmentálny názor ako aj silnú intuitívnu rovinu myslenia. Je dôležité, aby si doktorand tému vyprofiloval na konkrétny problém a sústredil sa na jeden z problémových okruhov.

7. téma: 

Výskum možností výtvarnej integrácie umeleckého diela
/špecializácia reštaurátorská tvorba/

školiteľ:   prof. Boris Kvasnica, akad. mal.

školiteľ-konzultant:  

forma štúdia:   externá

Problematika
špecifikácie techník retuše a jej realizácia pod výtvarným a technologickým vplyvom výstavby reštaurovaných diel. Metodika estetického celistvého integrovania diel retušou na materiálovej podstate rôznor odých nosičov papier, fotografia, plátno, drevo, kov, kameň ako
tradičných materiálov retušou. Alternatívy vývoja súčasných technológií pri retušovaní súčasných novodobých nosičov používaných hlavne v druhej polovici 20.storočia Výskum metodiky scelenia retušou typy retuší, techniky prevedenia a aplikačné metódy.

Techniky realizácie finálnej fázy reštaurátorskej realizácie retušou. Vplyv výtvarnej a technologickej výstavby reštaurovaných diel na spôsob realizácie retuše Metodológia a metódy estetického integrovania diel na rô znych druhoch nosičov retušou Použitie inovatívnych metód
a technologických postupov pre minimalizáciu invazívnych zásahov do reštaurovaného diela s dôrazom pre zachovanie jeho autentickej kvality. Implementácia výsled kov výskumu do edukačného procesu Katedry reštaurovania a možnosti participácie pri vytváraní študijných materiálov pre Katedru reštaurovania.

8. téma: 

Vývoj metodiky výskumu v oblasti využitia obrazovej analýzy pri štú diu materi álov objektov kultúrneho dedičstva
/špecializácia reštaurátorská tvorba/

školiteľ:   prof. Boris Kvasnica, akad. mal.

školiteľ-konzultant:   Ing. Karol Bayer

forma štúdia:   externá

Farebná vrstva predstavuje zložitý syst é m vzájomne závislých štruktúr, ktorých popis vyžaduje kombináciu viacerých metód prieskumu. Väčšina je v súčasnosti pre študentov Katedry reštaurovania ako i pre širšiu reštaurátorskú obec nedostupná. Metódy obrazovej analýzy umožňujú dôslednejšie využitie informácií získavaných pri reštaurátorskom prieskume a ich ďalšiu analýzu. Umožňujú popis
morfologických vlastností častíc v heterog é nnych syst é moch ako aj prepájanie informácií o chemických zmenách s morfologickými heterogenitami a sú veľmi vhodné na distribučnú analýzu.

 Podmienky pre zahraničných študentov

Všetci zahraniční uchádzači (s výnimkou českých) musia do nástupu na štúdium ovládať slovenský jazyk v úrovni B1.

Zahraniční uchádzači a uchádzači, ktorí študovali v zahraničí, v prípade prijatia na štúdium doložia rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydaného v zahraničí najneskôr do zápisu na štúdium (september 2022)

Pokiaľ vysoká škola vydáva doklady o vzdelaní po termíne zápisu (neskôr ako v septembri), neodporúčame študentom podávať si prihlášku, resp. podať si ju až ďalší akademický rok.

Viac informácií:

https://www.minedu.sk/23276-sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-stupna-vzdelania/

https://www.slovensko.sk/sk/vyhladavanie?mod=search&q=uznanie+dokladu+o+vzdelaniVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímací pohovor má preveriť individuálne schopnosti a predpoklady uchádzača samostatne a tvorivo zvládnuť požiadavky doktorandského štúdia na VŠVU. Prijímací pohovor na doktorandské štúdium prebieha pred prijímacou komisiou menovanou rektorom VŠVU pre každý študijný program osobitne. Komisia pri svojom rozhodovaní zohľadňuje rozsah a kvalitu umeleckej činnosti alebo odbornej publikačnej činnosti uchádzača, rovnako tak výsledky umeleckej alebo odbornej činnosti (napr. výsledky v súťažiach študentských umeleckých, vedeckých a odborných prác a pod.).

Uchádzač si môže podať prihlášku na obidva z nasledujúcich študijných programov:

 • výtvarné umenie (špecializácie: výtvarné umenie, dizajn, architektonická tvorba a reštaurátorská tvorba)
 • dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry

POSTUP  PRI  PODÁVANÍ  PRIHLÁŠKY:

1. krok: Uchádzač o doktorandské štúdium na VŠVU vyplní a odošle elektronickú prihlášku, ktorá je umiestnená na webovej stránke VŠVU od 7. 4. 2022 do 7. 6. 2022. 

Elektronická prihláška je umiestnená: 

2. krok: Na mailovú adresu kozakova@vsvu.sk odošle nasledovné prílohy:

•    doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (napr. výpis platby z internetbankingu) – poplatok je nutné zaplatiť najneskôr 7. 6. 2022, pri platbe je nevyhnutné uviesť variabilný symbol, špecifický symbol a ako Poznámku alebo Doplňujúci údaj – MENO a PRIEZVISKO uchádzača; inak sa platba nespáruje

3. krok:

Uchádzač po podaní elektronickej prihlášky následne v období od 13. 6. 2022 od 12.00 hod. do 23. 6. 2022 do 8.00 hod. vloží portfólio (uchádzači o umelecké programy) a ďalšie dokumenty k prijímaciemu konaniu na doktorandské štúdium prostredníctvom stránky:

https://ulozisko.vsvu.sk/

v pdf formáte max.veľkosť do 15 MB:

 • profesijný životopis a podrobný súpis umeleckej, resp. publikačnej činnosti a aktivít tvorivej činnosti súvisiacej so študijnými programami
 • stručný návrh projektu dizertačnej práce, ktorá musí byť v súlade s vypísanou témou, na ktorú sa doktorand hlási
 • doklady o absolvovaných jazykových skúškach (ak ich uchádzač absolvoval)
 • kópia diplomu z druhého stupňa štúdia, v prípade diplomu vydaného v zahraničí aj s úradným prekladom do slovenského jazyka (s výnimkou českých vysokých škôl)
 • kópia dodatku k diplomu alebo výpis absolvovaných predmetov s vypočítaným váženým študijným priemerom, ktorý bude dodatočne potvrdený do termínu zápisu študijným oddelením príslušnej vysokej školy (uchádzači z inej vysokej školy ako VŠVU); v prípade dokladu vydaného v zahraničí aj s úradným prekladom do slovenského jazyka najneskôr  do termínu zápisu na štúdium.
 • zahraniční uchádzači a uchádzači, ktorí študovali v zahraničí v prípade prijatia na štúdium doložia rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydaného v zahraničí najneskôr do zápisu na štúdium. 

Viac informáciíhttps://www.minedu.sk/23276-sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-stupna-vzdelania/

 

Informácie o doktorandskom štúdiu poskytuje študijné oddelenie VŠVU:

Anna Valentínyová
02 5942 8512
doktor@vsvu.skForma prijímacej skúšky

Súčasťou prijímacieho konania na doktorandské štúdium na VŠVU je prijímací pohovor, na základe ktorého sa majú preveriť individuálne schopnosti a predpoklady uchádzača samostatne a tvorivo zvládnuť požiadavky doktorandského štúdia na VŠVU.

Prijímací pohovor pozostáva z týchto častí:

 

 • prezentácia portfólia umeleckej činnosti (pre študijný program Výtvarné umenie so špecializáciami: výtvarné umenie, dizajn, architektonická tvorba a reštaurátorská tvorba) alebo prezentácia portfólia publikačnej činnosti (pre študijný  program Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry).
 • prezentácia projektu a témy dizertačnej práce
 • rozprava členov komisie s uchádzačom o doktorandské štúdium

Každý člen prijímacej komisie boduje portfólio a aktivity tvorivej činnosti súvisiacej so študijnými programami, projekt na tému dizertačnej práce, rozpravu s uchádzačom, pričom na základe súčtu bodov od jednotlivých členov komisie je vytvorené poradie uchádzačov. Výsledky hodnotenia a poradie uchádzačov predkladá prijímacia komisia rektorovi VŠVU, ktorý rozhoduje o prijatí na štúdium študijného programu uskutočňovaného VŠVU. Rozhodnutie o prijatí dostane uchádzač v súlade so zákonom a predpismi VŠVU.

Podmienky prijatia a priebeh prijímacieho konania na doktorandské štúdium podrobne upravuje Vnútorný predpis o prijímacom konaní na VŠVU. • Podanie prihlášky na štúdium

  07.04.2022 - 07.06.2022

 • Konanie prijímacej skúšky

  29.06.2022 - 30.06.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
3


Prílohy
 • životopis (papierová forma, elektronická forma)
 • stručný návrh projektu dizertačnej práce, ktorá musí byť v súlade s vypísanou témou, na ktorú sa doktorand hlási (elektronická forma)
 • kópia diplomu z druhého stupňa štúdia, v prípade diplomu vydaného v zahraničí aj s úradným prekladom do slovenského jazyka (papierová forma, elektronická forma)
 • zahraniční uchádzači a uchádzači, ktorí študovali v zahraničí v prípade prijatia na štúdium doložia rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydaného v zahraničí najneskôr do zápisu na štúdium (papierová forma, elektronická forma)
 • kópia dodatku k diplomu alebo výpis absolvovaných predmetov s vypočítaným váženým študijným priemerom, ktorý bude potvrdený študijným oddelením príslušnej vysokej školy (uchádzači z inej vysokej školy ako VŠVU) (papierová forma, elektronická forma)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (elektronická forma)
 • doklady o absolvovaných jazykových skúškach (ak ich uchádzač absolvoval) (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 700 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Poplatok vo výške 40 eur je potrebné uhradiť bankovým prevodom:

 • IBAN: SK42 8180 0000 0070 0007 2516
 • SWIFT: SPSRSKBAXXX
 • Variabilný symbol: 648 003
 • Konštantný symbol: 0308 
 • Špecifický symbol: šesťmiestne číslo začínajúce číslom 22 a následne štvorčíslie, ktoré pozostáva z evidenčného čísla prihlášky, pred ktoré je potrebné doplniť nuly. Príklad: evidenčné číslo prihlášky má číslo 345, tak ŠS bude mať hodnotu 220345 
 • Doplňujúci údaj: meno a priezvisko uchádzača
 • Majiteľ účtu: Vysoká škola výtvarných umení, Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava, Slovenská republika
 • Banka: ŠTÁTNA POKLADNICA Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Sylvia Kozáková – kozakova@vsvu.sk
Posledná aktualizácia: 07.04.2022 15:07

Upozorniť na neaktuálne údaje