Divadelné umenie

„Ak máte záľubu v kreslení, silnú priestorovú predstavivosť alebo vás baví móda, môže byť práve štúdium scénografie pre vás to pravé. Výtvarná zložka je v inscenácii často výrazným elementom, ktorý priťahuje pozornosť. Počas štúdia si budete pestovať estetické cítenie, ale aj schopnosť čítať text a pretlmočiť režijnú víziu či herecké dispozície do vizuálneho jazyka. Dať inscenácii príťažlivý obal – to bude vaša úloha!“
Na Katedre scénografie DF VŠMU je možné scénografiu študovať v troch vzájomne sa prelínajúcich špecializáciách — priestorový dizajn, kostýmový dizajn a svetelný dizajn.

Štúdium je zamerané na prípravu profesionálnych divadelných umelcov a umelkýň, so širokými možnosťami uplatnenia sa aj mimo divadelnej praxe. Divadelná inscenácia je výsledkom syntetickej umeleckej snahy mnohých divadelných tvorcov a tvorkýň, preto aj výchova budúcich divadelných umelcov a umelkýň prebieha v úzkej súčinnosti. Týka sa to pravdaže aj študentov a študentiek divadelnej scénografie.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola múzických umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
Podmienkou pre pozvanie na prijímacie skúšky je odoslanie prihlášky so všetkými požadovanými prílohami. Prihlášky na štúdium sa podávajú na predpísanom tlačive, alebo uchádzač vyplní a vytlačí elektronickú prihlášku e-prihlaska.vsmu.sk (DF PREFERUJE ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU. DF VŠMU neakceptuje elektronickú prihlášku z Portálu VŠ ani iné elektronické prihlášky.).

Podmienkou prijatia je úspešné ukončenie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. (prijatie uchádzačov, ktorí nemajú absolvovanú maturitnú skúšku je podmienené predložením dokladu o jej vykonaní najneskôr do 30. 6. 2023). Ďalej úspešné vykonanie talentovej prijímacej skúšky. Ďalšie podmienky sú uvedené v prospekte na webovom sídle DF VŠMU.


Podmienky pre zahraničných študentov
Štátni príslušníci členských krajín EÚ a ostatní štipendisti – rovnaké podmienky;
samoplatcovia – talentové prijímacie skúšky, ostatné podmienky sa upresňujú dohodou;
bližšie informácie poskytne prodekan pre študijnú činnosť (www.vsmu.sk, martina.maslarova@vsmu.sk).

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami:

Mgr. Ján Roháč

email: rohac@vsmu.sk

tel: 02 /59 303 522

Všeobecné informácie k prijímacej skúške
Uchádzači a uchádzačky po registrácii v prvý deň skúšky predložia na posúdenie domáce práce, ktoré povinne obsahujú:

autoportrét — 2 ks: 1x kresba a 1x maľba, formát A2
zátišie — jedna maľba, formát A2/3
pohybovky / figurálne kresby— 20 ks, formát A5
priestor, v ktorom žijem — jedna kompozícia, ľubovoľná technika, formát A3
Návrhy scénickej a kostýmovej výpravy hry Wiliama Shakespeara Rómeo a Júlia — storyboard k scénografii; scénografické riešenie jednotlivých prostredí; pôdorysy scén na javisku o rozmeroch 10 x 10 m; návrhy kostýmov piatich postáv z hry podľa vlastného výberu — maľba, formát A4 a zdôvodnenie scénografického riešenia — 1 normostrana
Fotografie na tému Priestor — človek — svetlo, 20 ks
Kolekciu vlastných výtvarných prác, max. 15 ks do formátu A2, priestorové práce vo fotodokumentácii

Skúška zo scénickej tvorby:
Skúška trvá dva dni a odborná komisia posudzuje priestorové videnie, farebné cítenie, technické myslenie a schopnosť uchádzačov vizuálne interpretovať dramatický text. Uchádzači by mali byť zorientovaní v problematike divadla, výtvarného umenia a kultúry.

kresliarsky test
skúška z figurálneho kreslenia (portrét)
kultúrno-informačné testy
skúška z maľby zátišia
test z cudzieho jazyka (možnosť výberu z anglického, nemeckého alebo francúzskeho jazyka)
skúška zo scénického umenia (návrh scénografického riešenia/priestor, kostým, svetlo/jednej z hier zo zoznamu povinnej literatúry)
ústny pohovor
Adepti/ky si prinesú dosku A2, papiere, potreby na kreslenie a maľovanie, materiál a pomôcky na výrobu makety.

Forma prijímacej skúšky
Skúška trvá dva dni a odborná komisia posudzuje priestorové videnie, farebné cítenie, technické myslenie a schopnosť uchádzača/ky vizuálne interpretovať dramatický text. Uchádzač/ka by mal/a byť zorientovaný v problematike divadla, výtvarného umenia a kultúry.

1. deň
8:00 – 8:30 Prezentácia
8:30 – 9:00 Odovzdávanie domácich prác
9:15 – 10:00 Test (kultúrno-informačný)
10:15 – 10:45 Kresliarsky test
10:50 – 12:30 Figurálne kreslenie
13:00 – 17:30 Skúška zo scénického umenia (návrh scénografického riešenia /priestor, kostým, svetlo/ jednej z hier zo zoznamu povinnej literatúry)

2. deň
8:15 – 9:00 Jazykový test
9:00 – 12:30 Maľba zátišia
13:30 – Ústne pohovory

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola múzických umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
5


Prílohy
  • iná národnosť (papierová forma)
  • motivačný list (papierová forma)
  • maďarská národnosť (papierová forma)
  • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
  • potvrdenie lekára (papierová forma)
  • scan dokladu o zaplatení poplatku prijímacieho konania (papierová forma)
  • štúdium plus (papierová forma)
  • výpis známok (papierová forma)
  • životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 60 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje
Elektronický systém e-prihlášky Vám po odoslaní prihlášky vygeneruje príkaz na úhradu s variabilným symbolom, ktorý je potrebné uviesť Do poznámky pre prijímateľa uveďte meno a skratku študijného programu, na ktorý sa hlásite.

Pre platby uhradené zo Slovenska a ďalších krajín EÚ je číslo účtu: SK23 8180 0000 0070 0007 2858 (BIC kód) SPSRSKBAXXX – príjmový účet VŠMU

Pre platby uhradené z krajín mimo EÚ je číslo účtu: SK23 8180 0000 0070 0007 2858 (SWIFT kód) SUBASKBX – príjmový účet VŠMU variabilný symbol: 62

konzultácie:

Pre platby uhradené zo Slovenska a ďalších krajín EÚ je číslo účtu: SK54 8180 0000 0070 0007 2882 (BIC kód) SPSRSKBAXXX – podnikateľský účet VŠMU variabilný symbol: 222

Pre platby uhradené z krajín mimo EÚ je číslo účtu: SK54 8180 0000 0070 0007 2882 (SWIFT kód) SUBASKBX – podnikateľský účet VŠMU variabilný symbol: 222

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola múzických umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Zuzana Maruniaková – maruniakova@mail.vsmu.sk
Posledná aktualizácia: 20.10.2023 07:35

Upozorniť na neaktuálne údaje