Divadelné umenie

Hlavným zmyslom magisterského stupňa štúdia v študijnom programe herectvo je prehlbovať, využívať (aplikovať) vlastné poznanie, vedomosti, zručnosti a kompetentnosti z oblasti techník a praktických predmetov, ako aj z oblasti teórie zameranej na divadlo.

Pri tvorbe inscenácií sa budete učiť samostatne pracovať na postave, kreovať ju a hľadať vlastnú osobnostnú identitu, ktorá by mala viesť k autentickému – pravdivému hereckému prejavu.

Budete sa učiť vzájomnej komunikácii medzi sebou na javisku pri vytváraní javiskových postáv, ako aj komunikácii so študentmi a študentkami réžie, dramaturgie, scénografie, manažmentu. Naučíte sa samostatne vytvárať žánrovo odlišné dramatické postavy, dokážete analyzovať nielen dramatickú situáciu, ale aj javiskovú postavu, budovať jej štruktúru v kontexte situácie a v interakcii s inými postavami. Spoznáte význam tvorivosti a osobitosti v procese tvorby a budete vnímať herectvo ako vedomú tvorbu. Výsledkom tejto práce bude umelecký výkon, ktorý je nevyhnutný pre úspešné ukončenie magisterského štúdia.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola múzických umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
Úspešné ukončenie bakalárskeho stupňa štúdia v študijnom programe herectvo alebo inom študijnom programe v odbore umenie alebo v príbuznom odbore.

Podmienky pre zahraničných študentov
Štátni príslušníci členských krajín EÚ a ostatní štipendisti – rovnaké podmienky;
samoplatcovia – talentové prijímacie skúšky, ostatné podmienky sa upresňujú dohodou;
bližšie informácie poskytne prodekan pre študijnú činnosť (www.vsmu.sk, martina.maslarova@vsmu.sk).

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami:

Mgr. Ján Roháč

email: rohac@vsmu.sk

tel: 02 /59 303 522

Všeobecné informácie k prijímacej skúške
Prihlášky na štúdium sa podávajú na predpísanom tlačive, alebo uchádzač vyplní a vytlačí elektronickú prihlášku e-prihlaska.vsmu.sk (DF PREFERUJE ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU. DF VŠMU neakceptuje elektronickú prihlášku z Portálu VŠ ani iné elektronické prihlášky.).

Postup – ePrihlášku vyplňte cez portál. Po vyplnení si elektronický formulár prihlášky stiahnite a uložte. PDF prihlášky spolu s povinnými prílohami (.docx/.pdf/.jpg/sken) zašlite elektronicky na adresu ivana.henzelyova@vsmu.sk.

Povinné prílohy:

VŠETCI:
kópia dokladu o zaplatení poplatku (NIE PRÍKAZU NA ÚHRADU) za prijímacie skúšky,
profesijný životopis
UCHÁDZAČI A UCHÁDZAČKY Z INÝCH ŠKÔL:
overená kópia dokladu o absolvovaní bakalárskeho štúdia – vysokoškolský diplom (ak ukončíte bakalárske štúdium v roku 2022, odovzdajte požadovaný doklad do 2. 9. 2022, resp. najneskôr v deň určený na zápis na štúdium),
dodatok k diplomu alebo výpis výsledkov bakalárskeho štúdia – absolvovaných skúšok (vydá študijné oddelenie príslušnej vysokej školy) s vypočítaným váženým študijným priemerom,
portfólio prác – doložené, zdokumentované umelecké aktivity v odbore umenie alebo príbuznom odbore s dôrazom na hereckú tvorbu (záznamy predstavení – link/odkaz na úložisko, ohlasy, kópie recenzií a pod.),
ŠTUDENTI A ŠTUDENTKY DF VŠMU:
prehľad umeleckej činnosti, prípadne kópie ohlasov a recenzií

Forma prijímacej skúšky
K prijímacím pohovorom si pripravte:

dramatický dialóg z klasickej dramatickej spisby vo verši (5 minút)
dramatický dialóg z absurdnej drámy (5 minút)
dramatický dialóg zo slovenskej dramatickej spisby (5 minút).
alebo dramatický monológ z ľubovoľného dramatického diela (10 minút) – platí len pre uchádzačov a uchádzačky z externého prostredia (iná škola) v prípade, že si na prijímacie skúšky nedokážu zabezpečiť hereckého partnera.
Všetci si na prijímacie pohovory pripravia všetky tri uvedené zadania. Uchádzači a uchádzačky z DF VŠMU si nesmú vybrať dramatický dialóg, na ktorom pracovali v bakalárskom stupni štúdia. V dramatickom dialógu si partnerskú spoluprácu zabezpečujete sami, pričom na dialógu môžu spoločne pracovať spolužiaci a spolužiačky z rovnakého ročníka.

Prijímacie pohovory na magisterský stupeň štúdia sa konajú formou prijímacieho kolokvia a pozostávajú:

z hodnotenia predvedeného umeleckého výkonu
z rozpravy s uchádzačom alebo uchádzačkou
zo zhodnotenia študijného priemeru za bakalárske štúdium
z hodnotenia portfólia (resp. prehľadu umeleckej činnosti).
Komisia posudzuje mieru rozvinutého hereckého talentu, schopnosť analyzovať
interpretáciu zvoleného dramatického textu, úroveň myslenia a znalostí v oblasti divadelného umenia s dôrazom na literatúru a osobnosti domácej a svetovej dramatickej tvorby.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola múzických umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
13


Prílohy
  • iná národnosť (papierová forma)
  • motivačný list (papierová forma)
  • maďarská národnosť (papierová forma)
  • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
  • potvrdenie lekára (papierová forma)
  • scan dokladu o zaplatení poplatku prijímacieho konania (papierová forma)
  • štúdium plus (papierová forma)
  • výpis známok (papierová forma)
  • životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 60 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje
Elektronický systém e-prihlášky Vám po odoslaní prihlášky vygeneruje príkaz na úhradu s variabilným symbolom, ktorý je potrebné uviesť Do poznámky pre prijímateľa uveďte meno a skratku študijného programu, na ktorý sa hlásite.

Pre platby uhradené zo Slovenska a ďalších krajín EÚ je číslo účtu: SK23 8180 0000 0070 0007 2858 (BIC kód) SPSRSKBAXXX – príjmový účet VŠMU

Pre platby uhradené z krajín mimo EÚ je číslo účtu: SK23 8180 0000 0070 0007 2858 (SWIFT kód) SUBASKBX – príjmový účet VŠMU variabilný symbol: 62

konzultácie:

Pre platby uhradené zo Slovenska a ďalších krajín EÚ je číslo účtu: SK54 8180 0000 0070 0007 2882 (BIC kód) SPSRSKBAXXX – podnikateľský účet VŠMU variabilný symbol: 222

Pre platby uhradené z krajín mimo EÚ je číslo účtu: SK54 8180 0000 0070 0007 2882 (SWIFT kód) SUBASKBX – podnikateľský účet VŠMU variabilný symbol: 222

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola múzických umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Zuzana Maruniaková – maruniakova@mail.vsmu.sk
Posledná aktualizácia: 11.03.2024 09:27

Upozorniť na neaktuálne údaje