Divadelné umenie

Cieľom štúdia je vzdelávať mladých tvorcov a tvorkyne v oblasti scénického umenia, skúmajúceho vzťah človek — herec a neživý objekt — bábka.

Okrem osvojenia si základných bábkarských techník a postupov a zoznámenia sa s históriou bábkového divadla v domácom aj svetovom kontexte sa orientujeme aj na alternatívne formy divadelnej tvorby — autorské divadlo, pantomíma, divadlo v nedivadelnom prostredí, fyzické divadlo, štylizované a výtvarné divadlo.

Na Katedre bábkarskej tvorby rozvíjame špecifiká jednotlivých modulov  (bábkoherectvo, bábkarská dramaturgia a réžia, bábkarská scénografia a technológia), ale zároveň kladieme dôraz aj na kolektívnu tvorbu, pri ktorej dochádza k vzájomnému prelínaniu sa, miešaniu a prestupovaniu jednotlivých profesií. Podporujeme kreativitu a hľadanie nových umeleckých foriem — nového divadelného jazyka. Pohybujeme sa na území divadla bábkového, objektového, znakového, ale aj postdramatického a fyzického — v priestore otvorenom pre aktuálne témy a autentické zážitky.

Modul bábkarská scénografia a technológia rozvíja u študentov a študentiek kreativitu v celej šírke výrazových prostriedkov syntetického divadla– od výtvarného návrhu až po finálnu scénografiu. Študenti a študentky sú vedení k schopnosti analyzovať a vizualizovať dramatický text a zvládnuť jednotlivé zložky skulpturálnej tvorby. Absolventi a absolventky môžu pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu v magisterskom študijnom programe divadelná scénografia. Absolvent študijného programu bábkarská scénografia a technológia v bakalárskom štúdiu je odborne pripravený pre výkon profesie scénického výtvarníka – technológa pre bábkové divadlá.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola múzických umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
Podmienkou pre pozvanie na prijímacie skúšky je odoslanie prihlášky so všetkými požadovanými prílohami. Prihlášky na štúdium sa podávajú na predpísanom tlačive, alebo uchádzač vyplní a vytlačí elektronickú prihlášku e-prihlaska.vsmu.sk (DF PREFERUJE ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU. DF VŠMU neakceptuje elektronickú prihlášku z Portálu VŠ ani iné elektronické prihlášky.).

Podmienkou prijatia je úspešné ukončenie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. (prijatie uchádzačov, ktorí nemajú absolvovanú maturitnú skúšku je podmienené predložením dokladu o jej vykonaní najneskôr do 30. 6. 2023). Ďalej úspešné vykonanie talentovej prijímacej skúšky. Ďalšie podmienky sú uvedené v prospekte na webovom sídle DF VŠMU.


Podmienky pre zahraničných študentov
Štátni príslušníci členských krajín EÚ a ostatní štipendisti – rovnaké podmienky;
samoplatcovia – talentové prijímacie skúšky, ostatné podmienky sa upresňujú dohodou;
bližšie informácie poskytne prodekan pre študijnú činnosť (www.vsmu.sk, martina.maslarova@vsmu.sk).

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami:

Mgr. Ján Roháč

email: rohac@vsmu.sk

tel: 02 /59 303 522

Všeobecné informácie k prijímacej skúške
Uchádzači a uchádzačky sa prihlasujú prostredníctvom systému ePrihláška. Prijímacie konanie má tri kolá.

Prvé kolo
V prvom kole pre modul bábkarská scénografia a technológia budú hodnotené zaslané domáce práce bez prítomnosti alebo nutnosti komunikácie s uchádzačom.

Zadania domácich prác pre 1. kolo talentových prijímacích skúšok:

domáce scénografické zadanie – scénografický koncept, návrh scény, bábok a kostýmov a storyboard inscenácie na tému Carlo Collodi: Pinocchio
ďalšie plošné domáce práce do formátu A1, priestorové práce vo fotodokumentácii a práce na nosičoch CD, DVD, USB
Následne uchádzači a uchádzačky budú pracovať v ateliéroch a učebniach v priestoroch VŠMU na zadaní – kresba, maľba, plastika.

Druhé kolo
Druhé kolo prijímacích pohovorov pozostáva z:

testu obrazovej predstavivosti a logických úloh
scénografické zadanie – návrh scény, bábok a kostýmov k jednej z tém: Lewis Carroll – Alica v krajine zázrakov, Bratia Grimmovci – Červená čiapočka, Bram Stoker – Dracula

Tretie kolo
Súčasťou tretieho kola prijímacích pohovorov je kultúrno-informačný test, test z cudzieho jazyka (anglický alebo nemecký jazyk) a informatívny pohovor s uchádzačom o štúdium.

Ďalej individuálna skúška na overenie talentových predpokladov na základe pripravených kreatívnych výstupov na zadanú tému (téma bude oznámená až po postupe do 3. kola)

Forma prijímacej skúšky
Prijímacia skúška má tri kolá. Kritériá na postup sú stanovené v bodovom hodnotení talentovej skúšky. Odborná komisia posudzuje pre modul bábkarská scénografia a technológia odborná komisia posudzuje priestorové videnie, farebné cítenie, technické myslenie, schopnosť vizuálne interpretovať dramatický text, cit pre materiál, kreativitu, manuálnu zručnosť a základnú orientáciu v problematike súčasného divadla a jeho súčasných foriem, vo výtvarnom umení a kultúre.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola múzických umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
3


Prílohy
  • iná národnosť (papierová forma)
  • motivačný list (papierová forma)
  • maďarská národnosť (papierová forma)
  • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
  • potvrdenie lekára (papierová forma)
  • scan dokladu o zaplatení poplatku prijímacieho konania (papierová forma)
  • štúdium plus (papierová forma)
  • výpis známok (papierová forma)
  • životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 60 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje
Elektronický systém e-prihlášky Vám po odoslaní prihlášky vygeneruje príkaz na úhradu s variabilným symbolom, ktorý je potrebné uviesť Do poznámky pre prijímateľa uveďte meno a skratku študijného programu, na ktorý sa hlásite.

Pre platby uhradené zo Slovenska a ďalších krajín EÚ je číslo účtu: SK23 8180 0000 0070 0007 2858 (BIC kód) SPSRSKBAXXX – príjmový účet VŠMU

Pre platby uhradené z krajín mimo EÚ je číslo účtu: SK23 8180 0000 0070 0007 2858 (SWIFT kód) SUBASKBX – príjmový účet VŠMU variabilný symbol: 62

konzultácie:

Pre platby uhradené zo Slovenska a ďalších krajín EÚ je číslo účtu: SK54 8180 0000 0070 0007 2882 (BIC kód) SPSRSKBAXXX – podnikateľský účet VŠMU variabilný symbol: 222

Pre platby uhradené z krajín mimo EÚ je číslo účtu: SK54 8180 0000 0070 0007 2882 (SWIFT kód) SUBASKBX – podnikateľský účet VŠMU variabilný symbol: 222

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola múzických umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Zuzana Maruniaková – maruniakova@mail.vsmu.sk
Posledná aktualizácia: 20.10.2023 07:35

Upozorniť na neaktuálne údaje