Divadelné umenie

Štúdium je zamerané na získanie odbornosti v divadelnom umení s dôrazom na rozvíjanie talentových predpokladov študentov a získanie teoretických vedomostí a praktických zručností potrebných k tvorivej umeleckej činnosti.

Štúdium sa zameriava na vnímanie a pochopenie zvládnutia vlastného tela a jeho výrazu, uvoľnenie, otvorenie a posilňovanie podstatných vrstiev hereckej osobnosti a jej tvorivosti, odkrytie vzťahov v divadelnom diele.

Štúdium je úzko prepojené s ďalšími študijnými programami fakulty v odbore divadelné umenie. Absolventi a absolventky štúdia sú schopní samostatne vytvárať žánrovo odlišné dramatické postavy, dokážu analyzovať dramatickú postavu, budovať jej štruktúru v kontexte situácie a v interakcii s inými postavami.

Poznajú význam tvorivosti a osobitosti v procese tvorby a sú pripravení vnímať herectvo ako vedomú tvorbu.

Získavajú potrebné „technické” zručnosti v oblasti hlasovej a pohybovej prípravy. Získavajú podrobné znalosti z dejín svetového a slovenského divadla, orientujú sa v teóriách a metodikách hereckej tvorby a tieto metódy dokážu uplatňovať v praxi, získavajú prehľadné znalosti v dejinách kultúry a súvisiacich humanitných odboroch.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola múzických umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
Úspešné ukončenie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (Ak nemáte absolvovanú maturitnú skúšku, je vaše prijatie podmienené predložením dokladu o jej vykonaní najneskôr do 30.6. 2022. Ak už máte maturitnú skúšku, je potrebné spolu s prihláškou poslať notársky overenú kópiu maturitného vysvedčenia, dodatok k vysvedčeniu a koncoročné vysvedčenie z posledného ročníka štúdia).

Úspešné vykonanie talentovej prijímacej skúšky.

Podmienky pre zahraničných študentov
Štátni príslušníci členských krajín EÚ a ostatní štipendisti – rovnaké podmienky;
samoplatcovia – talentové prijímacie skúšky, ostatné podmienky sa upresňujú dohodou;
bližšie informácie poskytne prodekan pre študijnú činnosť (www.vsmu.sk, martina.maslarova@vsmu.sk).

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami:

Mgr. Ján Roháč

email: rohac@vsmu.sk

tel: 02 /59 303 522

Všeobecné informácie k prijímacej skúške
Talentové skúšky majú charakter výberový, etapový a postupový a podľa počtu uchádzačov trvajú zvyčajne štyri dni. Komisia v troch postupových kolách overuje a hodnotí predpoklady uchádzačov a uchádzačiek pre zvolený študijný program v okruhoch hlasových, rečových a pohybových dispozícií a mieru potenciálneho hereckého talentu, všeobecný kultúrny prehľad, mieru záujmu o divadelné a príbuzné umenia.

Uchádzači postúpia do ďalšieho kola na základe získaných bodov, ktoré
navrhujú skúšobné komisie. Jednotlivé kolá predstavujú uzatvorené samostatné celky, v ktorých uchádzač/uchádzačka musí dosiahnuť minimálny počet bodov, potrebný na postup do ďalšieho kola. Uchádzač, ktorý nevyhovel v niektorej časti talentových skúšok, nepostupuje do ďalšieho kola a nemôže byť prijatý na štúdium.

Prihlášky na štúdium sa podávajú na predpísanom tlačive, alebo uchádzač vyplní a vytlačí elektronickú prihlášku e-prihlaska.vsmu.sk (DF PREFERUJE ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU. DF VŠMU neakceptuje elektronickú prihlášku z Portálu VŠ ani iné elektronické prihlášky.).

Forma prijímacej skúšky
Pred prijímacím konaním:
Uchádzač/uchádzačka sa na talentové skúšky spamäti naučí:

povinné texty monológov a dramatických dialógov (časť je spoločná pre chlapcov a dievčatá, časť je určená len dievčatám a časť len chlapcom)
vzhľadom na to, že je komisia často požaduje od uchádzačov aby predniesli ukážku v rôznom duševnom rozpoložení, napr. nahnevaný, smutný a pod.) je absolútne nevyhnutné stopercentne ovládanie textov
pri predvádzaní vyššie uvedených textov odporúčame uchádzačom sústrediť sa na taký spôsob interpretácie, ktorý bude v súlade s ich skúsenosťou a s ich osobným zmyslom pre logiku situácie a ich reagovania na ňu
jednu báseň alebo jednu ukážku z prózy alebo monológ podľa vlastného výberu


Uchádzač/uchádzačka si ďalej pripraví:

pohybovú etudu na vlastný námet
Etuda spočíva v pohybovom (nie pantomimickom) vyjadrení určitej udalosti, ktorá nepotrebuje slovné vyjadrenie. Mala by to byť situácia jednoduchá, čitateľná, s dôrazom na konanie v určitom konkrétnom prostredí.
Môže mať vážny alebo humorný charakter (napr. pripravujem sa na prednášku a čosi mi tento zámer ruší, alebo prichádzam v noci domov a bojím sa, aby som nikoho nezobudil).
Zdôrazňujeme, že ide o autentické konanie človeka v konkrétnej situácii, nazáklade konkrétneho pocitu, a nie o pantomímu, teda nie o štylizované pohybové vyjadrenie situácie.
jednu pieseň (podľa vlastného výberu: moderná, ľudová, muzikálová, vlastná a pod.)
čítanie filozofickej úvahy na ľubovoľnú tému v rozsahu približne 1 normostrany. Môže byť vybratá z novín, časopisov, skrípt a podobne. Prípadne to môže byť aj vlastná filozofická úvaha.
Prvé kolo
Uchádzači si prinesú na celé trvanie prijímacieho konania cvičný úbor. Dievčatá musia mať pri talentovej prijímacej skúške povinne k dispozícii aj sukňu a topánky na zvýšenom podpätku. Uchádzači si so sebou prinesú aj jednu aktuálnu civilnú (nie štylizovanú, alebo inak umeleckú atď.) farebnú fotografiu (portrét) v rozmere cca 15 x 20 cm.

Skúšky začínajú anonymným prvým kolom, ktoré pozostáva z povinných textov, textov podľa vlastného výberu a ďalších zadaní uvedených vyššie.

Druhé kolo
Uchádzači a uchádzačky, ktorí postúpia do ďalšieho kola, absolvujú skúšky, v ktorých budú overené ich základné dispozície pre štúdium herectva a následne aj hlasové, rečové a pohybové dispozície. Podotýkame, že ide o všeobecné dispozície a nie o mieru dokonalosti ich používania.

Tretie kolo
Posledné kolo poskytne priestor pre podrobnejšie zistenie predpokladov a schopností pre štúdium herectva. Uchádzači a uchádzačky tiež absolvujú aj test zo všeobecného rozhľadu (Základná orientácia v kultúre, histórii, literatúre a umení).Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola múzických umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
14


Prílohy
  • iná národnosť (papierová forma)
  • motivačný list (papierová forma)
  • maďarská národnosť (papierová forma)
  • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
  • potvrdenie lekára (papierová forma)
  • scan dokladu o zaplatení poplatku prijímacieho konania (papierová forma)
  • štúdium plus (papierová forma)
  • výpis známok (papierová forma)
  • životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 60 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje
Elektronický systém e-prihlášky Vám po odoslaní prihlášky vygeneruje príkaz na úhradu s variabilným symbolom, ktorý je potrebné uviesť Do poznámky pre prijímateľa uveďte meno a skratku študijného programu, na ktorý sa hlásite.

Pre platby uhradené zo Slovenska a ďalších krajín EÚ je číslo účtu: SK23 8180 0000 0070 0007 2858 (BIC kód) SPSRSKBAXXX – príjmový účet VŠMU

Pre platby uhradené z krajín mimo EÚ je číslo účtu: SK23 8180 0000 0070 0007 2858 (SWIFT kód) SUBASKBX – príjmový účet VŠMU variabilný symbol: 62

konzultácie:

Pre platby uhradené zo Slovenska a ďalších krajín EÚ je číslo účtu: SK54 8180 0000 0070 0007 2882 (BIC kód) SPSRSKBAXXX – podnikateľský účet VŠMU variabilný symbol: 222

Pre platby uhradené z krajín mimo EÚ je číslo účtu: SK54 8180 0000 0070 0007 2882 (SWIFT kód) SUBASKBX – podnikateľský účet VŠMU variabilný symbol: 222

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola múzických umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Zuzana Maruniaková – maruniakova@mail.vsmu.sk
Posledná aktualizácia: 20.10.2023 07:35

Upozorniť na neaktuálne údaje