Divadelné umenie

Cieľom štúdia je vzdelávať mladých tvorcov a tvorkyne v oblasti scénického umenia, skúmajúceho vzťah človek — herec a neživý objekt — bábka.

Okrem osvojenia si základných bábkarských techník a postupov a zoznámenia sa s históriou bábkového divadla v domácom aj svetovom kontexte sa orientujeme aj na alternatívne formy divadelnej tvorby — autorské divadlo, pantomíma, divadlo v nedivadelnom prostredí, fyzické divadlo, štylizované a výtvarné divadlo.

Na Katedre bábkarskej tvorby rozvíjame špecifiká jednotlivých modulov  (bábkoherectvo, bábkarská dramaturgia a réžia, bábkarská scénografia a technológia), ale zároveň kladieme dôraz aj na kolektívnu tvorbu, pri ktorej dochádza k vzájomnému prelínaniu sa, miešaniu a prestupovaniu jednotlivých profesií. Podporujeme kreativitu a hľadanie nových umeleckých foriem — nového divadelného jazyka. Pohybujeme sa na území divadla bábkového, objektového, znakového, ale aj postdramatického a fyzického — v priestore otvorenom pre aktuálne témy a autentické zážitky.

Bábkoherec/bábkoherečka je tvorivá osobnosť, úzko spolupracuje s režisérom/režisérkou, dramaturgom/dramaturgičkou a ostatnými tvorcami, ktorí sa podieľajú na vzniku výsledného umeleckého diela. Štúdium v module bábkoherectvo predpokladá dramatický talent, výtvarné cítenie, kreatívne myslenie a hlasové a pohybové dispozície

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola múzických umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
Podmienkou pre pozvanie na prijímacie skúšky je odoslanie prihlášky so všetkými požadovanými prílohami. Prihlášky na štúdium sa podávajú na predpísanom tlačive, alebo uchádzač vyplní a vytlačí elektronickú prihlášku e-prihlaska.vsmu.sk (DF PREFERUJE ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU. DF VŠMU neakceptuje elektronickú prihlášku z Portálu VŠ ani iné elektronické prihlášky.).

Podmienkou prijatia je úspešné ukončenie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. (prijatie uchádzačov, ktorí nemajú absolvovanú maturitnú skúšku je podmienené predložením dokladu o jej vykonaní najneskôr do 30. 6. 2023). Ďalej úspešné vykonanie talentovej prijímacej skúšky. Ďalšie podmienky sú uvedené v prospekte na webovom sídle DF VŠMU.


Podmienky pre zahraničných študentov
Štátni príslušníci členských krajín EÚ a ostatní štipendisti – rovnaké podmienky;
samoplatcovia – talentové prijímacie skúšky, ostatné podmienky sa upresňujú dohodou;
bližšie informácie poskytne prodekan pre študijnú činnosť (www.vsmu.sk, martina.maslarova@vsmu.sk).

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami:

Mgr. Ján Roháč

email: rohac@vsmu.sk

tel: 02 /59 303 522

Všeobecné informácie k prijímacej skúške
Uchádzači a uchádzačky sa prihlasujú do 4. 3. 2022 prostredníctvom systému ePrihláška. Prijímacie konanie sa uskutoční 18. 3. 2022 (1. kolo – odovzdanie domácich prác) a 28. – 29. 3. 2022 (2. – 3. kolo – prezenčné).

Prvé kolo
Cieľom prvého kola prijímacích skúšok je preverenie všeobecných talentových predpokladov a spočíva v hodnotení domácich prác.

Všetky materiály je potrebné poslať elektronicky v určenom termíne na adresu maria.kecskesova@vsmu.sk, videonahrávky cez YouTube kanál v privátnom režime. Výsledky z prvého kola – zoznam postupujúcich uchádzačov do druhého kola talentových prijímacích skúšok zverejní Katedra bábkarskej tvorby na webovej stránke školy a zároveň bude informovať každého uchádzača elektronicky.

Zadania domácich prác pre 1. kolo talentových prijímacích skúšok:

Portfólio s obsahom:

životopis a motivačný list vypracovaný s cieľom predstaviť záujem uchádzača o štúdium na KBT
zoznam doterajších umeleckých aktivít uchádzača, napr. absolvované worskhopy, semináre, divadelné projekty a iné umelecké aktivity a záujmy
Recenzia na inscenáciu uvedenú v profesionálnom bábkovom divadle alebo v nezávislom divadle v rozsahu max. 2 normostrán.

Videonahrávka s obsahom:

nonverbálna etuda s bábkou resp. predmetom, materiálom (rozsah max. 2 minúty)
báseň J. Mokoš: Okno
pieseň podľa vlastného výberu (max. rozsah 1 minúta)
Druhé kolo
Druhé kolo prijímacích pohovorov pozostáva z niekoľkých častí:

skupinová pohybová skúška na overenie základných pohybových a rytmických schopností a osobitosť pohybového prejavu,
skupinová skúška na overenie bábkohereckých talentových predpokladov, práca s objektom, materiálom, bábkou (priložené texty monológov spoločne, aj pre dievčatá aj pre chlapcov: P. Süskind: Kontrabas, A. Veteranyi: Prečo sa dieťa varí v kaši. Pre správne pochopenie textov požadujeme povinné prečítanie celého diela! )
skupinová skúška na overenie hereckých talentových predpokladov prostredníctvom improvizačných a autorských cvičení prostredníctvom zadaných monológov (priložené texty)

Uchádzači pozvaní do druhého kola talentových prijímacích skúšok si prinesú zo sebou vlastný hudobný nástroj, pohodlný cvičný úbor a prezuvky.

Tretie kolo
Súčasťou tretieho kola prijímacích pohovorov je kultúrno-informačný test, test z cudzieho jazyka (anglický alebo nemecký jazyk) a informatívny pohovor s uchádzačom o štúdium.

Ďalej individuálna skúška na overenie talentových predpokladov na základe pripravených kreatívnych výstupov na zadanú tému (téma bude oznámená až po postupe do 3. kola)

Prijatie uchádzača o štúdium bábkarskej tvorby je podmienené úspešným vykonaním prijímacej skúšky. Záujemca, ktorý nevyhovie v niektorej časti prijímacej skúšky, ďalej nepostupuje. Kritériá na postup sú stanovené v bodovom hodnotení talentovej skúšky. Odborná komisia posudzuje pre modul bábkoherectvo mieru dramatického talentu, hlasové a pohybové predpoklady pre štúdium, schopnosť vizuálne interpretovať dramatický text, cit pre materiál, kreativitu.

Forma prijímacej skúšky
Prijímacie skúšky majú tri kolá. Odborná komisia posudzuje pre modul bábkoherectvo mieru dramatického talentu, hlasové a pohybové predpoklady pre štúdium, schopnosť vizuálne interpretovať dramatický text, cit pre materiál, kreativitu.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola múzických umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
14


Prílohy
  • iná národnosť (papierová forma)
  • motivačný list (papierová forma)
  • maďarská národnosť (papierová forma)
  • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
  • potvrdenie lekára (papierová forma)
  • scan dokladu o zaplatení poplatku prijímacieho konania (papierová forma)
  • štúdium plus (papierová forma)
  • výpis známok (papierová forma)
  • životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 60 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje
Elektronický systém e-prihlášky Vám po odoslaní prihlášky vygeneruje príkaz na úhradu s variabilným symbolom, ktorý je potrebné uviesť Do poznámky pre prijímateľa uveďte meno a skratku študijného programu, na ktorý sa hlásite.

Pre platby uhradené zo Slovenska a ďalších krajín EÚ je číslo účtu: SK23 8180 0000 0070 0007 2858 (BIC kód) SPSRSKBAXXX – príjmový účet VŠMU

Pre platby uhradené z krajín mimo EÚ je číslo účtu: SK23 8180 0000 0070 0007 2858 (SWIFT kód) SUBASKBX – príjmový účet VŠMU variabilný symbol: 62

konzultácie:

Pre platby uhradené zo Slovenska a ďalších krajín EÚ je číslo účtu: SK54 8180 0000 0070 0007 2882 (BIC kód) SPSRSKBAXXX – podnikateľský účet VŠMU variabilný symbol: 222

Pre platby uhradené z krajín mimo EÚ je číslo účtu: SK54 8180 0000 0070 0007 2882 (SWIFT kód) SUBASKBX – podnikateľský účet VŠMU variabilný symbol: 222

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola múzických umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Zuzana Maruniaková – maruniakova@mail.vsmu.sk
Posledná aktualizácia: 20.10.2023 07:35

Upozorniť na neaktuálne údaje