Verejné zdravotníctvo

Moderná koncepcia doktorandského štúdia v biomedicínskych vedách a vedách o zdraví verejnosti (Public Health), ktorá vychádza z kombinácie výskumu a vzdelávania pod dohľadom (supervíziou) bola vyvinutá v devätnástom storočí a odvtedy sa rozšírila na väčšinu sveta. V Európe predstavuje doktorandské štúdium prepojenie medzi európskymi oblasťami vyššieho vzdelávania a výskumu. Podľa bolonského procesu PhD programy tvoria „tretí cyklus“ vysokoškolského vzdelávania, ktorý nadväzuje na bakalársky a magisterský. Avšak, základnou zložkou tretieho cyklu je snaha o dosiahnutie pokroku v učení prostredníctvom pôvodného výskumu, vďaka čomu je tretí cyklus jedinečný a odlišný od prvého a druhého cyklu. Študenti PhD (u nás nazývaní aj doktorandi) sú preto oporou súčasného vedeckého výskumu, ako zdroj budúcich vedcov a základ pre poskytovanie potrebných zručností pre rozvoj znalostnej spoločnosti. Podrobnosti možno nájsť okrem iného aj v publikácii ORPHEUS/AMSE (2016). Best Practices for PhD Training. Salata 11, Zagreb, Croatia, Organisation for PhD Education in Biomedicine and Health Sciences in the European System, Medical School Zagreb University: 16; Dostupné na: www.orpheus-med.org .Uplatnenie absolventov

Doktorandské štúdium v oblasti zdravia verejnosti (Public Health) poskytne účastníkom kompetencie, ktoré im umožnia stať sa kvalifikovaným výskumným pracovníkom; to je vedcom schopným vykonávať zodpovedný a nezávislý výskum v širokej oblasti súčastí náuky o zdraví verejnosti podľa zásad správnej výskumnej praxe. Ukončenie doktorandského štúdia je prínosom aj pre tých, ktorí sa venujú kariére mimo akademického alebo biomedicínskeho výskumu, s využitím kompetencií získaných počas doktorandského štúdia, vrátane riešenia komplexných problémov kritickou analýzou a vyhodnotením, primeraného prenosu nových technológií a syntézy nových nápadov.

Absolventi štúdia formou obhajoby diplomovej práce preukážu systematické pochopenie súčastí zdravia verejnosti a osvojenie si zručností a metód výskumu spojených s týmto odborom. To vyžaduje preukázať schopnosť koncipovať, navrhovať, implementovať a prispôsobovať podstatný proces pôvodného výskumu s vedeckou integritou na úrovni, ktorá si zaslúži medzinárodne publikovanú originálnu správu (príspevok/príspevky v peer-reviewed časopise, a na medzinárodných konferenciách). Doktorandi sú podnecovaní k ústnej aj písomnej komunikácii so svojimi rovesníkmi, širšou vedeckou komunitou a so spoločnosťou všeobecne o svojich odborných znalostiach. Medzi ďalšie kompetencie patrí vedenie, schopnosť dohliadať na prácu ostatných, riadenie projektov a schopnosť učiť. Doktorandská kvalifikácia zodpovedá úrovni 8. európskeho kvalifikačného rámca.

Absolvent doktorandského štúdia v oblasti zdravia verejnosti si môže zvoliť uplatnenie v niektorej z troch oblastí: veda a výskum, výučba a prax. Nie je vylúčená ani kombinácia dvoch alebo troch z nich.

Z vedeckých oblastí je to najmä aplikovaný výskum, kde doktorand získava ďalšie skúsenosti a zručnosti účasťou vo výskumných tímoch európskeho alebo domáceho výskumu a vývoja. Častým zamestnávateľom sú vysoké školy, ale postupne sa výskum vykonáva i v zdravotníckych zariadeniach, alebo organizáciách, ktoré poskytujú služby spojené so zdravím. Viacerí naši doktorandi našli zaujímavú prácu v nemocniciach a venujú sa napríklad kvalite zdravotníckej starostlivosti. Mnohí sa zamestnali v organizáciách ochrany zdravia pri práci, v zdravotných poisťovniach, či farmaceutických firmách. Boli by sme radi, keby štátna služba verejného zdravotníctva poskytovala viac impulzov pre výskum, čo by určite pritiahlo viac absolventov doktorandského štúdia.

V akademickej sfére sú taktiež dostatočné možnosti uplatnenia ako odborný asistent so zameraním na niektorú súčasť zdravia verejnosti. Aj naša fakulta rozširuje a udržuje tím učiteľov výberom z najlepších absolventov.

V praxi štátna správa v oblasti zdravotníctva, alebo v oblastiach súvisiacich so zdravím často zamestnáva našich absolventov. Dôvodom sú aj inovatívne programy vodcovstva a integrácia s odborníkmi, ktoré pomáhajú našim študentom získať kľúčové vedúce pozície na vnútroštátnej aj medzinárodnej úrovni.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

O prijatie na doktorandské štúdium sa môže uchádzať absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia študijného odboru Verejné zdravotníctvo, ako aj absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia príbuzných študijných odborov. Fakulta pred prijímacím konaním  na doktorandské štúdium vypíše témy dizertačných prác. Na tieto témy sa prihlasujú uchádzači o doktorandské štúdium. Pre každú z vypísaných tém je určený školiteľ, ktorý je zamestnancom fakulty na ustanovený pracovný čas a schválený Vedeckou radou FZaSP TU. V prípade potreby môže byť študentovi pridelený aj školiteľ špecialista, ktorý musí byť taktiež schválený Vedeckou radou FZaSP TU. Fakulta po dohode s príslušnými garantmi odboru môže akceptovať aj tému navrhnutú uchádzačom. Podmienkou prijatia na štúdium je podanie prihlášky v stanovenom termíne. K prihláške na doktorandské štúdium uchádzaš priloží:

 • životopis,
 • overenú kópiu dokladov o absolvovaní študijného programu druhého stupňa v príslušnom odbore („Mgr.“),
 • overenú kópiu dokladu o udelení akademického titulu „doktor“ v príbuzných študijných odboroch (MUDr. PhDr., PaedDr., ThDr. ) ak mu takýto titul bol udelený,
 • zoznam výsledkov doterajšej odbornej činnosti,
 • zoznam publikovaných a nepublikovaných prác, vrátane odborných posudkov na tieto práce, ak boli vyhotovené,
 • projekt k téme dizertačnej práce,
 • pri externom štúdiu súhlas so znášaním finančných nákladov za štúdium,
 • doklad o zaplatení administratívneho poplatku za prijímacie konanie 40 €
 • prehlásenie z akého jazyka bude uchádzač robiť, jazykovú skúšku.  

V prípade neúčasti uchádzača na prijímacej skúške sa poplatok nevracia.Podmienky pre zahraničných študentov

O prijatie sa môžu uchádzať aj absolventi zahraničných vysokých škôl s adekvátnym rozsahom i obsahom štúdia, ktorí majú nostrifikované diplomy. Ak uchádzač skončil vysokoškolské štúdium v zahraničí, postupuje sa podľa zákona č. 422/2015 Z. z o uznávaní dokladov o vzdelaní a uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa postupov pri uznávaní štúdia a dokladov Trnavskej univerzity v Trnave.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacia skúška sa koná pred výberovou komisiou, ktorá zisťuje pripravenosť uchádzača pre doktorandský študijný program. Prijímacia skúška sa skladá z nasledovných súčastí v poradí:

1. Písomná skúška z cudzieho jazyka

 • vybraný cudzí jazyk uvedie uchádzač v prihláške na štúdium, pričom podľa výsledkov testu  si komisia môže následne uplatniť právo na vedenie pohovoru v rámci prezentácia a diskusie k projektu k téme dizertačnej práce v danom jazyku
 • za túto oblasť môže uchádzač získať maximálne 60 bodov

 2. Ústny pohovor zameraný na vedomosti z oblasti odboru

 • pohovor je zameraný na zistenie predpokladov uchádzača pre úspešný vstup do doktorandského štúdia, pričom témy a okruhy otázok ústneho pohovoru sú zverejnené na webe fakulty - http://fzsp.truni.sk/okruhy-otazok-na-prijimacie-pohovory
 • za túto oblasť môže uchádzač získať maximálne 60 bodov

3.  Prezentácia a diskusia k projektu a k téme dizertačnej práce

 • uchádzač pred komisiou prezentuje vlastný projekt k téme dizertačnej práce, ktorý predložil spolu s prihláškou, pričom stanovený rozsah projektu je od 2000 do 3500 slov
 • komisia hodnotí kvalitu vypracovaného projektu, realizovateľnosť projektu, voľbu výskumnej stratégie, prezentáciu vedecko-výskumného zámeru uchádzača, reakcie uchádzača na otázky a podnety komisie
 • za túto oblasť môže uchádzač získať maximálne 150 bodov

Projekt dizertačnej práce je potrebné vopred prekonzultovať so školiteľom, prípadne aj školiteľom špecialistom. Zoznam školiteľov a školiteľov špecialistov schválených Vedeckou radou FZaSP TU  je dostupný na webe FZaSP TU - http://fzsp.truni.sk/zoznam-skolitelov

4. Iné dokladované predpoklady vedeckej činnosti

 • napr. účasť na ŠVOČ, získané ocenenia za štúdium, vlastná publikačná činnosť uchádzača a pod.
 • za túto oblasť môže uchádzač získať maximálne 30 bodov

Maximálny možný počet získaných bodov za prijímacie konanie je 300 bodov. Poradie uchádzačov určuje komisia na neverejnom zasadnutí. Výsledky prijímacieho konania zverejní fakulta na svojej webovej stránke a uchádzači budú informovaný písomnou formou. • Podanie prihlášky na štúdium

  15.05.2022

 • Konanie prijímacej skúšky

  20.06.2022 - 01.07.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • overená fotokópia diplomu 2. stupňa v príslušnom alebo príbuznom odbore (papierová forma)
 • zoznam výsledkov doterajšej odbornej činnosti (papierová forma)
 • zoznam publikovaných a nepublikovaných prác, vrátane odborných posudkov na tieto práce, ak boli vyhotovené (papierová forma)
 • projekt k téme dizertačnej práce (papierová forma)
 • doklad o zaplatení administratívneho poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)
 • prehlásenie z akého jazyka bude uchádzač robiť jazykovú skúšku (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 750 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 750 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Fakturačné údaje: Banka: štátna pokladnica  | Účet: 7000241201/8180

IBAN: SK85 8180 0000 0070 0024 1201

Variabilný symbol: vygenerovaný VS pre platbu pre uchádzača = osobné číslo uchádzača bez písmena R vygenerované

cez elektronickú prihlášku, resp. bez symbolu, ak uchádzač zasiela prihlášku len poštou

Špecifický symbol: 30002  | Doplňujúci údaj: Priezvisko a meno

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Dušana Horváthová – dusana.horvathova@truni.sk
Posledná aktualizácia: 31.08.2021 09:34

Upozorniť na neaktuálne údaje