Verejné zdravotníctvo

Moderná koncepcia doktorandského štúdia v biomedicínskych vedách a vedách o zdraví verejnosti (Public Health), ktorá vychádza z kombinácie výskumu a vzdelávania pod dohľadom (supervíziou) bola vyvinutá v devätnástom storočí a odvtedy sa rozšírila na väčšinu sveta. V Európe predstavuje doktorandské štúdium prepojenie medzi európskymi oblasťami vyššieho vzdelávania a výskumu. Podľa bolonského procesu PhD programy tvoria „tretí cyklus“ vysokoškolského vzdelávania, ktorý nadväzuje na bakalársky a magisterský. Avšak, základnou zložkou tretieho cyklu je snaha o dosiahnutie pokroku v učení prostredníctvom pôvodného výskumu, vďaka čomu je tretí cyklus jedinečný a odlišný od prvého a druhého cyklu. Študenti PhD (u nás nazývaní aj doktorandi) sú preto oporou súčasného vedeckého výskumu, ako zdroj budúcich vedcov a základ pre poskytovanie potrebných zručností pre rozvoj znalostnej spoločnosti. Podrobnosti možno nájsť okrem iného aj v publikácii ORPHEUS/AMSE (2016). Best Practices for PhD Training. Salata 11, Zagreb, Croatia, Organisation for PhD Education in Biomedicine and Health Sciences in the European System, Medical School Zagreb University: 16; Dostupné na: www.orpheus-med.org .Uplatnenie absolventov

Absolvent doktorandského štúdia v odbore verejné zdravotníctvo si môže zvoliť uplatnenie v niektorej z troch oblastí: veda a výskum, výučba a prax. Nie je vylúčená ani kombinácia dvoch alebo troch z nich.

Z vedeckých oblastí je to najmä aplikovaný výskum, kde doktorand získava ďalšie skúsenosti a zručnosti účasťou vo výskumných tímoch európskeho alebo domáceho výskumu a vývoja. Častým zamestnávateľom sú vysoké školy, ale postupne sa výskum vykonáva i v zdravotníckych zariadeniach, alebo organizáciách, ktoré poskytujú služby spojené so zdravím. Viacerí naši doktorandi našli zaujímavú prácu v nemocniciach a venujú sa napríklad kvalite zdravotníckej starostlivosti. Mnohí sa zamestnali v organizáciách ochrany zdravia pri práci, v zdravotných poisťovniach, či farmaceutických firmách. Boli by sme radi, keby štátna služba verejného zdravotníctva poskytovala viac impulzov pre výskum, čo by určite pritiahlo viac absolventov doktorandského štúdia.

V akademickej sfére sú taktiež dostatočné možnosti uplatnenia ako odborný asistent so zameraním na niektorú súčasť zdravia verejnosti. Aj naša fakulta rozširuje a udržuje tím učiteľov výberom z najlepších absolventov.

V praxi štátna správa v oblasti zdravotníctva, alebo v oblastiach súvisiacich so zdravím často zamestnáva našich absolventov. Dôvodom sú aj inovatívne programy vodcovstva a integrácia s odborníkmi, ktoré pomáhajú našim študentom získať kľúčové vedúce pozície na vnútroštátnej aj medzinárodnej úrovni.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na doktorandský študijný program v dennej a v externej forme štúdia (ukončený získaním titulu „PhD.“) je  ukončenie II. stupňa VŠ štúdia. Uchádzač o doktorandské štúdium je schopný preukázať vedomosti a schopnosti na úrovni absolvovania magisterského stupňa študijných programoch Verejné zdravotníctvo, Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve (Mgr.), ako aj absolvent príbuzných študijných odborov (MUDr., PhDr.).

Uchádzač, ktorý ukončil štúdium 2. stupňa VŠ v zahraničí musí predložiť̌ rozhodnutie o rovnocennosti dosiahnutého vzdelania.  

Ďalšou podmienkou prijatia s cieľom zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi je prijímacie konanie. Uchádzač musí predložiť:

 1. výsledky prijímacej skúšky budú zverejnené na webovom sídle fakulty,
 2. na štúdium budú prijatí uchádzači, ktorí preukážu najvyššiu mieru schopnosti na štúdium, t. j. dosiahnu najvyšší počet bodov.
 3. Uchádzač, ktorý ukončil vysokoškolské štúdium v zahraničí predloží nostrifikované doklady o vzdelaní v súlade so zákonom č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Podmienky pre zahraničných študentov

O prijatie sa môžu uchádzať aj absolventi zahraničných vysokých škôl s adekvátnym rozsahom i obsahom štúdia, ktorí predložia doklad o rovnocennosti vzdelania v príslušnom alebo príbuznom odbore. Ak uchádzač skončil vysokoškolské štúdium v zahraničí, postupuje sa podľa zákona č. 422/2015 Z. z o uznávaní dokladov o vzdelaní a uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa postupov pri uznávaní štúdia a dokladov Trnavskej univerzity v Trnave.

Podmienky prijatia cudzincov, zahraničných študentov alebo študentov, ktorí absolvovali stredoškolské štúdium v zahraničí, sú rovnaké ako podmienky prijatia študentov, ktorí absolvovali stredoškolské štúdium v Slovenskej republike a sú občanmi Slovenskej republiky.

Doklad o rovnocennosti vzdelania doloží uchádzač najneskôr v deň absolvovania prijímacej skúšky.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD.Forma prijímacej skúšky

Prijímacia skúška sa koná pred výberovou komisiou, ktorá zisťuje pripravenosť
uchádzača pre doktorandský študijný program.

Prijímacie konanie pozostáva z :

a)               - písomného testu - skúška z cudzieho jazyka – vybraný cudzí jazyk uvedie uchádzač  v prihláške na štúdium (max 60 bodov)

b)                - ústneho pohovoru zameraný na vedomosti, ktoré sú predpokladom pre úspešný vstup do  doktorandského  štúdia,   pričom  témy  a  okruhy  otázok   ústneho  pohovoru   v jednotlivých odboroch sú zverejnené na webe fakulty - https://fzsp.truni.sk/okruhy-otazok-na-prijimacie-pohovory  (max 60 bodov)

c)                - prezentácie a diskusie k projektu k téme dizertačnej práce – uchádzač pred komisiou prezentuje vlastný projekt k téme dizertačnej práce, ktorý predložil spolu s prihláškou – stanovený rozsah projektu je od 2000 do 3500 slov – komisia hodnotí kvalitu vypracovaného projektu, realizovateľnosť projektu, voľbu výskumnej stratégie, prezentáciu vedecko-výskumného zámeru uchádzača, reakcie uchádzača na otázky a podnety komisie. Projekt dizertačnej práce je potrebné vopred prekonzultovať so školiteľom, prípadne aj školiteľom špecialistom. Zoznam školiteľov a školiteľov špecialistov schválených vedeckou radou FZaSP TU je dostupný na webe FZaSP TU - https://fzsp.truni.sk/zoznam-skolitelov (max 150 bodov)

-          - iné dokladované predpoklady vedeckej činnosti –napr. účasť na ŠVOČ, získané ocenenia za štúdium, vlastná publikačná činnosť uchádzača a pod.

(max 30 bodov)

Maximálny možný počet získaných bodov za prijímacie konanie je 300 bodov

Témy dizertačnej práce: http://fzsp.truni.sk/temy-na-doktorandske-studium • Podanie prihlášky na štúdium

  30.04.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  10.06.2024 - 04.07.2024

 • Zaslanie vysvedčenia do

  30.06.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
1


Prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • overená fotokópia diplomu 2. stupňa v príslušnom alebo príbuznom odbore (papierová forma)
 • zoznam výsledkov doterajšej odbornej činnosti (papierová forma)
 • zoznam publikovaných a nepublikovaných prác, vrátane odborných posudkov na tieto práce, ak boli vyhotovené (papierová forma)
 • projekt k téme dizertačnej práce (papierová forma)
 • doklad o zaplatení administratívneho poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)
 • prehlásenie z akého jazyka bude uchádzač robiť jazykovú skúšku (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 950 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Fakturačné údaje: Banka: štátna pokladnica  | Účet: 7000241201/8180

IBAN: SK85 8180 0000 0070 0024 1201

Variabilný symbol: vygenerovaný VS pre platbu pre uchádzača = osobné číslo uchádzača bez písmena R vygenerované

cez elektronickú prihlášku, resp. bez symbolu, ak uchádzač zasiela prihlášku len poštou

Špecifický symbol: 30002  | Doplňujúci údaj: Priezvisko a meno

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Dušana Horváthová – dusana.horvathova@truni.sk
Posledná aktualizácia: 16.11.2023 12:33

Upozorniť na neaktuálne údaje