Verejná správa

Uplatnenie absolventov

Absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe Verejná správa je:

 • nositeľom najnovších poznatkov z ekonomiky a manažmentu, primeraných komunikačných a kooperujúcich zručností,
 • schopný prijímať kvalifikované rozhodnutia v operatívnom, taktickom a strategickom manažmente,
 • schopný uplatňovať tvorivé prístupy pri využívaní poznatkovej ekonomiky, formulovaní dlhodobých zámerov a koncepcií.

Absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu Verejnej správy získa vedomosti a zručnosti v oblasti verejnej správy, ktoré mu umožnia riadne a efektívne vykonávať požadované pracovné úkony, riešiť problémy a prijímať rozhodnutia, spolupracovať s predstaviteľmi iných zložiek verejného sektora, participovať na príprave politik, koncepcií, stratégií a normatívnych právnych aktoch, analyzovať efektívnosť verejnej politiky na národnej, regionálnej i miestnej úrovni, aktívne a kvalifikovane sa podieľať na reforme a modernizácii verejnej správy (štátnej správy, územnej samosprávy a verejnoprávnych inštitúcií). Absolvent študijného programu Verejná správa je kompetentný vykonávať prácu profesionálneho manažéra v oblasti verejného sektora, odborného pracovníka v oblasti verejnej správy či štátneho radcu.

Absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe Verejná správa dokáže:

 • definovať systémovú štruktúru a vnútorné organizačné vzťahy orgánov verejnej správy,
 • definovať vzťahy, štruktúru, pôsobnosť a obsah výkonnej a nariaďovanej činnosti a orgánov verejnej správy,
 • charakterizovať právne predpisy viažuce sa k rozpočtu verejnej správy, opísať obsah štátneho rozpočtu a jeho členenie,
 • definovať podmienky použitia prostriedkov štátneho rozpočtu, charakterizovať verejné prostriedky, charakterizovať rozpočtové a príspevkové organizácie, ich práva a povinnosti, charakterizovať finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí a rozpočtom vyšších územných celkov, charakterizovať príjmy a výdavky, zostavovanie a členenie rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku v súlade s právnymi predpismi, vysvetliť možnosti a postupy pri zmenách rozpočtu a rozpočtové opatrenia v územnej samospráve,
 • definovať preskúmavanie rozhodnutia a postupu správnych orgánov súdmi v súlade s Občianskym súdnym poriadkami správy,
 • definovať odbornú terminológiu z pracovnoprávnych vzťahov a popísať právne normy, predpisy a základné ustanovenia pracovného práva, definovať hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov,
 • definovať zdravotnú politiku v podmienkach SR,
 • identifikovať a charakterizovať legislatívu a právne normy upravujúce pôsobnosť územnej samosprávy,
 • vysvetliť základnú štruktúru profesie a profesijného zázemia odboru,
 • definovať sektorovú štruktúru národného hospodárstva,
 • definovať ekonomický (finančný) manažment a kontroling, popísať právne predpisy, príslušnú dokumentáciu, metódy používanú pri kontrolingu,
 • definovať príslušné ustanovenia stavebného zákona týkajúce sa investičnej činnosti, špecifikovať investičný zámer a popísať postup verejného obstarávania pri investičnej akcii,
 • charakterizovať všeobecné základy ekonomiky a hospodárenia,
 • charakterizovať samosprávne kompetencie obce, charakterizovať orgány obce, ich kompetencie a fungovanie, charakterizovať finančné hospodárenie obce a jej rozpočtových a príspevkových organizácií, charakterizovať úlohy, postavenie a podmienky voľby hlavného kontrolóra, opísať spôsob a postup vykonania kontroly sťažností a podnetov občanov, dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce, interných predpisov a plnení uznesení obecného zastupiteľstva,
 • identifikovať a charakterizovať právne predpisy upravujúce oblasť pracovného práva, definovať legislatívne podmienky prijatia do štátnej a verejnej služby a obsadzovanie štátnozamestnaneckých a pracovných miest pri výkone práce vo verejnom záujme
 • charakterizovať ustanovenia zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite, opísať základné postupy, ciele a spôsob vykonávania vnútorného auditu,
 • definovať pravidlá pri správe majetku štátu,
 • vysvetliť kľúčové pojmy a súvislosti obsiahnuté v národnej legislatíve, programových dokumentoch a nariadeniach nadnárodných organizácií, najmä v strategických dokumentoch EÚ a v operačných programoch, ktoré súvisia s programovaním na príslušnej úrovni verejnej správy
 • vysvetliť odbornú terminológiu súvisiacu so strategickým plánovaním a programovaním, vysvetliť kľúčovú terminológiu z oblasti projektového riadenia,
 • špecifikovať právne predpisy v oblasti verejného obstarávania, plánovať obstarávanie na základe potrieb organizácie,
 • charakterizovať klasifikáciu kríz, organizáciu a postupy krízového manažmentu a financovanie jeho opatrení vo verejnej správe, charakterizovať význam, ciele, organizáciu a nástroje krízového manažmentu EÚ a príspevky SR,
 • definovať BOZP, identifikovať súvisiace právne normy, organizáciu a riadenie BOZP vo verejnej správe.

Za zručnosti, ktoré absolvent tohto študijné programu dokáže na základe získaných vedomostí, znalostí a skúseností aplikovať v praxi, považujeme schopnosť:

 • aplikovať manažérske štýly riadenia,
 • aplikovať skutkové zistenia na právne predpisy (v oblasti rozpočtu, pri výkone kontrolnej činnosti, v oblasti školstva, a uskutočnenie ďalších kompetencií organov verejnej moci),
 • spracúvať analýzy hospodárenia a čerpania rozpočtu,
 • vykonať predbežnú finančnú kontrolu, vypracovať správu o vykonanej kontrole, navrhnúť opatrenia na odstránenie nedostatkov, záverečnú správu o výsledku finančnej kontroly, vypracovať správu o výsledku vnútorného auditu
 • používať kvalitatívne, kvantitatívne a štatistické metódy na rôznej úrovni ich náročnosti, vypracovať ekonomické analýzy s konkrétnym návrhom opatrení,
 • pripravovať podklady pre stratégiu a dlhodobý plán organizácie,
 • pripravovať analytické, hodnotiace, evidenčné a štatistické podklady a výstupy súvisiace s priestupkovým konaním,
 • pripravovať návrhy, stanoviská alebo odporúčania z oblasti príslušnosti orgánu štátnej správy,
 • vytvárať stratégiu spoločnosti v oblasti náboru a výberu pracovníkov, vypracovať služobné a pracovné zmluvy, dodatky k služobným a pracovným zmluvám, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, určiť zaradenie štátneho zamestnanca a zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme do platovej triedy, určiť jeho funkčný plat a spracovať oznámenie o výške funkčného platu,
 • aplikovať logické a analytické myslenie pri riešení úloh,
 • aplikovať teoretické vedomosti z oblasti finančného manažmentu do praktických problémov manažmentu,
 • kontrolovať dodržovanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov,
 • vypracovať materiály a podklady na rokovania, porady a iné obdobné dokumenty, vytvoriť textové súbory, tabuľky, grafy, prezentácie pre potreby kontroly, rozhodovania a analýz, vyhľadať potrebné informácie z dostupných zdrojov, triediť ich a kriticky k nim pristupovať,
 • plánovať a projektovať proces vzdelávania a poradenstva,
 • prezentovať informácie manažmentu organizácie ako i širokej verejnosti, hodnotiť výsledky procesov vzdelávania a konzultácií
 • vytvárať študijné a podporné učebné materiály, dodržiavať učebné osnovy v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, dodržiavať pravidlá BOZP,
 • zabezpečovať projektový manažment - metódy plánovania a kontroly projektov a metódy riadenia ľudí,
 • vypracovať investičný zámer, aplikovať postup prípravy a realizácie investičnej akcie,
 • riadiť súťaže na dodávku tovarov a služieb,
 • aplikovať postupy a financovanie opatrení krízového manažmentu v orgánoch verejnej správy, hodnotiť prínosy krízového manažmentu EU pre bezpečnosť SR.

Kompetentnosti, ktoré získa absolvent tohto študijného programu, sú:

 • schopnosť analyzovať a riešiť problémy,
 • zodpovednosť za plnenie svojich pracovných úloh a povinností, za svoje rozhodnutia, správanie a konanie,
 • samostatnosť v organizovaní a plánovaní práce,
 • schopnosť riadiť a motivovať ľudí, komunikovať s členmi pracovného tímu a externými partnermi (trpezlivosť, empatickosť, tolerantnosť, prosociálne správanie),
 • schopnosť pracovať s čo najnižšou chybovosťou,
 • schopnosť logicky, kreatívne, flexibilne, analyticky, inovačne, tvorivo a koncepčne myslieť,
 • schopnosť kultivovaného a vecne adekvátneho slovného a písomného prejavu,
 • schopnosť riešiť konfliktné situácie,
 • samostatnosť pri riešení a analyzovaní problémov pri výučbe a výskume,
 • zodpovednosť za realizáciu ekonomických analýz a prognóz,
 • zodpovednosť za navrhované opatrenia, vyplývajúce zo zistených skutočností,
 • zodpovednosť za osobnostný rozvoj,
 • samostatnosť pri prezentovaní,
 • zodpovednosť za dodržiavanie etických a právnych zásad, bezpečnostných štandardov, za organizáciu práce počas kontrolnej činnosti,
 • zodpovednosť za plnenie úloh a povinností v oblasti programového a projektového riadenia a zodpovednosť za kvalitu spracovaných programových dokumentov a projektov v pôsobnosti inštitúcie,
 • zodpovednosť za bezpečnosť územného celku,
 • schopnosť prezentovať význam a prínosy príspevkov SR do operácií medzinárodného krízového manažmentu,
 • schopnosť dodržiavať a vyžadovať dodržiavanie BOZP vo verejnej správe.


Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 1. Prijímacie konanie sa uskutoční bez prijímacej skúšky.
 2. Základnou podmienkou prijatia na štúdium je úspešné ukončenie štúdia na 1. stupni štúdia v študijných programoch Verejná správa a Manažment malého a stredného podnikania alebo v príbuzných študijných programoch v rámci študijného odboru Ekonómia a manažment.
 3. K prihláške je potrebné priložiť úradne overenú fotokópiu diplomu ukončeného bakalárskeho štúdia (okrem absolventov VŠEM), štruktúrovaný životopis a potvrdený výpis všetkých známok, vrátane štátnych skúšok a celkového študijného priemeru a originál dokladu o zaplatení poplatku za prihlášku (v zmysle platnej Smernice o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na VŠEM).
 4. Výber uchádzačov v rámci prijímacieho konania vykoná prijímacia komisia menovaná rektorom vysokej školy, na základe vyhodnotenia študijných výsledkov absolvovaného bakalárskeho štúdia; u uchádzačov na externé štúdium zohľadní aj doterajšiu prax a súčasné pracovné zaradenie.
 5. O prijatí alebo neprijatí uchádzačov na štúdium rozhoduje rektor VŠEM na základe zásad schválených Akademickým senátom VŠEM a na základe odporúčania prijímacej komisie.
 6. Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania sa do 30 dní zašle uchádzačom o štúdium. Rozhodnutie obsahuje výrok, odôvodnenie a poučenie o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia.
 7. Na základe rozhodnutia o prijatí je uchádzač oprávnený zapísať sa na 2. stupeň štúdia.

Viac informácií na webstránke školy www.vsemba.sk.Podmienky pre zahraničných študentov

https://www.vsemba.sk/en/Admissions/Ongoing-admission-procedure Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky
 • O prijatí uchádzačov rozhoduje rektor vysokej školy na základe odporúčania prijímacej komisie, ktorá vykoná výber uchádzačov v súlade  so schválenými kritériami v Akademickom senáte VŠEM v Bratislave.
 • Štúdium je za úhradu (výška poplatkov bude zverejnená na www.vsemba.sk).


Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Ľubica Filipová, PhD.
e-mail: lubica.filipova@vsemba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzač na prihláške uvedie:

 • formu štúdia: denná alebo externá
 • jeden študijný program (špecializáciu)

Povinnou prílohou prihlášky je:

 • úradne overená fotokópia diplomu ukončeného bakalárskeho štúdia (neplatí pre  absolventov VŠEM v Bratislave),
 • štruktúrovaný životopis
 • potvrdený výpis všetkých známok, vrátane štátnych skúšok a celkového študijného priemeru
 • originál dokladu o zaplatení poplatku za prihlášku


 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2023 - 30.06.2023

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  01.07.2023 - 31.08.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
100


Prílohy
 • bakalársky diplom (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 1700 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1700 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

www.vsemba.sk

 • Číslo účtu: SK38 1100 0000 0029 2187 8925
 • Pri platbe je potrebné ako variabilný symbol uviesť dátum narodenia v tvare DDMMYYYY

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Jozef Kirchmayer, PhD. – jozef.kirchmayer@vsemba.sk
Posledná aktualizácia: 08.06.2023 11:16

Upozorniť na neaktuálne údaje