Verejná správa

V študijnom programe Verejná správa ponúkame študijné zamerania: VEREJNÉ OBSTARÁVANIE, DIGITALIZÁCIA VEREJNEJ SPRÁVY a ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNE SLUŽBY.

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Študijný program so zameraním na verejné obstarávanie sa zameriava na získanie praktických zručností v oblasti vykonávania a kontroly verejného obstarávania v podmienkach samosprávy. Objasňuje základné pojmy v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, prezentuje aktuálne zmeny vo verejnom obstarávaní v praxi, modelové situácie a prípadové štúdie z reálneho prostredia. Výučba prebieha za účasti expertov z praxe. Absolventi sa môžu uplatniť ako odborníci vo verejnej správe na pozíciách súvisiacich s verejným obstarávaním.

DIGITALIZÁCIA VEREJNEJ SPRÁVY

Študijný program so zameraním na digitalizáciu verejnej správy prináša vedomosti o novom prístupe k riešeniu digitalizácie verejnej správy. Vymedzuje dostupné nástroje digitalizácie a približuje procesy digitalizácie výkonu a kľúčové aspekty ich efektívnosti, kvality a poskytuje pohľad na súčasný stav poskytovaných e-služieb pre verejnosť a možnosti ich skvalitnenia. Výučba prebieha za účasti expertov z praxe. Absolventi sa môžu uplatniť na pozíciách, ktoré podporujú rozvoj digitalizácie verejnej správy alebo priamo využívajú digitalizáciu pri výkone odborných úloh.

ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNE SLUŽBY

Študijný program so zameraním na ekonomiku a manažment zdravotníctva a sociálnych služieb ponúka študentom osvojiť si rozsiahle množstvo vedomostí a praktických zručností z oblastí ekonomických teórií, národohospodárskej a sociálnej politiky, verejného sektora a verejnej správy s osobitným zreteľom na sektorovú - zdravotnú politiku a s osobitným zreteľom na teóriu a prax sociálnych služieb. Absolvent vie organizovať, riadiť a zabezpečovať sociálne služby, sociálne poradenstvo, prevenciu, sociálno právnu ochranu. Je schopný sledovať, analyzovať, hodnotiť a navrhovať riešenia v oblasti služieb vo všetkých oblastiach ich využívania. Štúdium je obohatené o účasť expertov z praxe. Absolventi môžu pôsobiť na všetkých úrovniach verejnej politiky, správy, sociálnej ochrany a v službách.Uplatnenie absolventov

Absolventi 1. stupňa študijného programu „Verejná správa“ získava schopnosť:

 • na základe získaných najnovších poznatkov ekonomicky a manažérsky myslieť,
 • analyzovať, organizovať a riadiť ekonomické základné procesy vo verejnej správe.

Absolvent 1. stupňa študijného programu Verejná správa získa vedomosti, ktoré mu umožnia pochopiť verejnú správu ako interdisciplinárnu vednú disciplínu na základe osvojenia si poznatkov z vedných odborov súvisiacich s verejnou správou - osobitne poznatkov z ekonómie, manažmentu, politológie, sociológie a práva. Absolvent 1. stupňa študijného programu Verejná správa nadobudne vedomosti o mieste a význame verejnej správy i verejnej politiky v Slovenskej republike (ako zvrchovaného, demokratického a právneho štátu; ktorá sa neviaže na nijakú ideológiu ani náboženstvo) v korelácii a priori na ekonómiu, manažment a právo. Osobitná pozornosť je zameraná na organizáciu a fungovanie verejnej moci v SR v korelácii jej členstva v EÚ, Rade Európy, OESD, OSN a ďalších medzinárodných organizáciách. Profil absolventa je formovaný tak, aby zodpovedal potrebám priebežnej reformy spoločnosti i verejnej správy a procesu jej transformácie na území Slovenska s osobitným zreteľom členstvo Slovenska v Európskej únii. Absolvent bude schopný kvalifikovane zabezpečovať činnosť orgánov vo verejnej správe, neverejnom sektore a zdokonaľovať formy práce v rôznych jej zložkách, vykonávať prácu profesionálneho manažéra a odborného pracovníka v oblasti verejnej správy.

Absolvent študijného programu Verejná správa na základe získaných vedomostí a poznatkov dokáže:

 • vymedziť základné informácie o štáte a práve, o štátnej moci - suverenite, legitimite a legalite, o území a obyvateľstve štátu, pojem právo, jeho funkcie, právne vzťahy, tvorba práva, jeho aplikácia, realizácia a interpretácia, systém práva,
 • vymedziť teoretické východiská verejnej správy, charakterizovať systém verejnej správy a jej základné podsystémy,
 • vysvetliť a popísať význam verejného sektora, verejných statkov, verejných služieb a jednotlivých odvetví verejného sektora,
 • organizácia a kompetencie ústredných orgánov štátnej správy, orgánov miestnej štátnej správy a orgánov špecializovanej štátnej správy,
 • vysvetliť a popísať samosprávne funkcie obce,
 • vysvetliť a popísať samosprávne funkcie vyššieho územného celku,
 • vysvetliť a popísať význam a prístupy k tvorbe stratégií ekonomického a sociálneho rozvoja,
 • vysvetliť a popísať miesto, význam a funkcie verejnej politiky a verejnej správy,
 • špecifikovať základné makroekonomické zákonitosti, definovať princípy všeobecnej ekonomickej teórie, špecifikovať problémy národného hospodárstva a ekonomiky
 • charakterizovať manažérske metódy vo verejnej správe,
 • vysvetliť účel a cieľ personálneho manažmentu, definovať pracovnoprávnu legislatívu, špecifikovať štandardné techniky manažmentu využívaného pri plánovaní, realizácií a vyhodnocovaní náboru a výberu pracovníkov, špecifikovať hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov vo verejnej správe,
 • charakterizovať podstatu rizika a jeho klasifikáciu, rozumieť všeobecným postupom manažérstva rizika a jej uplatnenia v praxi,
 • vysvetliť a popísať princípy a nástroje využívané s cieľom ochrany životného prostredia
 • vysvetliť organizáciu a realizáciu kontroly vo verejnej správe.

Za zručnosti, ktoré absolvent tohto študijné programu dokáže na základe získaných vedomostí, znalostí a skúseností aplikovať v praxi, považujeme schopnosť:

 • interpretovať a aplikovať právne predpisy vo verejnom sektore,
 • pripravovať podklady na rokovanie orgánov územnej samosprávy,
 • spracovať správu o činnosti orgánov územnej samosprávy,
 • spracovávať a kompletizovať administratívnu dokumentáciu orgánov územnej samosprávy (zakladanie, triedenie, vyhľadávanie, evidovanie, archivácia),
 • pripravovať návrhy verejných politik a podieľať sa na ich realizácií,
 • vytvárať stratégiu subjektov verejnej správy v oblasti riadenia ľudských zdrojov,
 • aplikovať manažérske metódy a realizovať manažment rizík,
 • podieľať sa na realizácií projektov týkajúcich sa organizácie a zabezpečenia spoločenských, kultúrnych, športových a iných podujatí,
 • aplikovať digitálnej zručnosti pri využívaní informačno-komunikačných technológií a využívať vybrané informačné systémy verejnej správy,
 • zhromažďovať, analyzovať a vyhodnocovať informácie týkajúce sa stavu životného prostredia v územnej pôsobnosti príslušného úradu (inštitúcie),
 • kontrolovať dodržiavanie predpisov týkajúcich sa nakladania s majetkom obce.

Kompetentnosti, ktoré získa absolvent tohto študijného programu, sú:

 • schopnosť realizovať kompetencie subjektov verejnej správy,
 • schopnosť samostatne analyzovať a riešiť problémy,
 • schopnosť aplikovať manažment rizika v organizáciách verejného sektora,
 • samostatnosť v rozhodovaní,
 • schopnosť komunikovať s ľuďmi,
 • prezentačné schopnosti,
 • schopnosť pracovať v tíme,
 • dôslednosť a samostatnosť pri riešení pracovných úloh,
 • mať tvorivý a kreatívny prístup k práci,
 • samostatnosť v organizovaní a plánovaní práce,
 • zodpovednosť za kvalitu svojej práce,
 • zodpovednosť za výkon činností súvisiacich s vnútornou správou orgánov samosprávy,
 • zodpovednosť za svoje rozhodnutia a konanie.


Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 1. Prijímacie konanie sa uskutoční bez prijímacej skúšky.
 2. Prihláška každého uchádzača o štúdium na Vysokej škole ekonómie a manažmentu v Bratislave musí byť podaná v elektronickej podobe a na tlačivách VŠEM. Povinnou prílohou prihlášky na vysokoškolské štúdium je:
  • overená fotokópia maturitného vysvedčenia,
  • štruktúrovaný životopis,
  • originál dokladu o zaplatení poplatku za prihlášku (v zmysle platnej Smernice o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na VŠEMv.
  Uchádzač, ktorý ukončil stredoškolské štúdium v roku 2023 je povinný predložiť doklad o maturitnej skúške po jej vykonaní.
 3. Výber uchádzačov v rámci prijímacieho konania vykoná prijímacia komisia menovaná rektorom vysokej školy, na základe vyhodnotenia študijných výsledkov absolvovaného stredoškolského štúdia. Poradie uchádzačov navrhnutých na prijatie vytvorí podľa študijného priemeru.
 4. O prijatí alebo neprijatí uchádzačov rozhoduje rektor VŠEM na základe zásad schválených Akademickým senátom VŠEM a na základe odporúčania prijímacej komisie.
 5. Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania sa do 30 dní zašle uchádzačom o štúdium. Rozhodnutie obsahuje výrok, odôvodnenie a poučenie o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia.
 6. Na základe rozhodnutia o prijatí je uchádzač oprávnený zapísať sa na 1. stupeň štúdia.


Podmienky pre zahraničných študentov

https://www.vsemba.sk/en/Admissions/Ongoing-admission-procedure Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky
 • O prijatí uchádzačov rozhoduje rektor vysokej školy na základe odporúčania prijímacej komisie, ktorá vykoná výber uchádzačov v súlade  so schválenými kritériami v Akademickom senáte VŠEM v Bratislave.
 • Štúdium je za úhradu (výška poplatkov je zverejnená na www.vsemba.sk).


Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Ľubica Filipová, PhD.
e-mail: lubica.filipova@vsemba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzač na prihláške uvedie:

 • formu štúdia: denná alebo externá
 • jeden študijný program (špecializáciu)

Povinnou prílohou prihlášky je:

 • overená fotokópia maturitného vysvedčenia,
 • štruktúrovaný životopis,
 • ústrižok o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.

Uchádzač, ktorý ukončil stredoškolské štúdium v danom školskom roku je povinný predložiť doklad o maturitnej skúške po jej vykonaní.Forma prijímacej skúšky

bez prijímacej skúšky • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2023 - 30.06.2023

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  01.07.2023 - 31.08.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Prílohy
 • maturitné vysvedčenie
 • životopis


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 1400 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1400 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

www.vsemvs.sk

 • Číslo účtu: SK38 1100 0000 0029 2187 8925
 • Pri platbe je potrebné ako variabilný symbol uviesť dátum narodenia v tvare DDMMYYYY

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Jozef Kirchmayer, PhD. – jozef.kirchmayer@vsemba.sk
Posledná aktualizácia: 08.06.2023 11:14

Upozorniť na neaktuálne údaje