Verejná správa

Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu Verejná správa získa schopnosť:

·        pracovať v organizáciách verejnej správy na všetkých stupňoch  v SR i v EU  a riešiť projekty ekonomického a sociálneho rozvoja,

·        zabezpečovať operatívne činnosti príslušného úseku verejnej správy.

Absolvent študijného programu Verejná správa dokáže:

 • pracovať v tíme,
 • organizovať prácu v riadenom kolektíve,
 • ďalej sa vzdelávať vo svojom odbore v súlade s požiadavkami praxe,
 • pracovať s modernou výpočtovou a komunikačnou technikou.


Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou
 • študijné výsledky stredoškolského štúdia


Doplňujúce informácie

Aktualizácia termínu podania prihlášok bude na www.vsemvs.skPodmienky prijatia bez prijímacej skúšky
 • O prijatí uchádzačov rozhoduje rektorka vysokej školy na základe odporúčania prijímacej komisie, ktorá vykoná výber uchádzačov v súlade  so schválenými kritériami v Akademickom senáte.
 • Štúdium je za úhradu (výška poplatkov bude zverejnená na  www.vsemvs.sk).


Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzač na prihláške uvedie:

 • formu štúdia: denná alebo externá
 • jeden študijný program (špecializáciu)

Povinnou prílohou prihlášky je:

 • overená fotokópia maturitného vysvedčenia,
 • štruktúrovaný životopis,
 • ústrižok o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.

Uchádzač, ktorý ukončil stredoškolské štúdium v danom školskom roku je povinný predložiť doklad o maturitnej skúške po jej vykonaní.Forma prijímacej skúšky

bez prijímacej skúšky • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2021 - 31.08.2021

 • Konanie prijímacej skúšky

  - 30.09.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Prílohy
 • maturitné vysvedčenie
 • životopis


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 1400 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1400 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

www.vsemvs.sk

 • Číslo účtu: SK38 1100 0000 0029 2187 8925
 • Pri platbe je potrebné ako variabilný symbol uviesť dátum narodenia v tvare DDMMYYYY

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Jozef Kirchmayer – jozef.kirchmayer@vsemvs.sk
Posledná aktualizácia: 08.03.2021 12:06

Upozorniť na neaktuálne údaje