Financie, bankovníctvo a investovanie

Vo všeobecnosti absolvent študijného programu:

 • ovláda  podstatné fakty, pojmy, princípy a teórie vzťahujúce sa k fungovaniu národného hospodárstva,
 • vie ich použiť pri navrhovaných riešeniach a rozhodnutí subjektov, čím preukazuje pochopenie súvislostí a dôsledkov alternatívnych rozhodnutí pri navrhovaní a rozhodovaní,
 • vie použiť primeranú teóriu, praktické postupy a nástroje na navrhovanie a implementovanie rozhodnutí subjektov riadenia.


Uplatnenie absolventov

Absolvent 1. stupňa študijného odboru Financie, bankovníctvo a investovanie získava schopnosť:

 • špecifikovať a navrhovať súbory opatrení pre rozhodovacie procesy subjektov riadenia,
 • pracovať s nástrojmi hospodárskej, sociálnej a finančnej politiky, používanými pri rozhodovaní subjektov riadenia.
 • získava poznatky z finančných trhov, bankovníctva, účtovníctva a daňového poradenstva a tieto je schopný tvorivo využiť pri riešení úloh týkajúcich sa finančných trhov a finančného riadenia podnikovej sféry,
 • je pripravený na štúdium na 2. stupni v odbore financie, bankovníctvo a investovanie,
 • je schopný systemizovať a analyzovať aktuálne problémy financií, má základné poznatky legislatívneho prostredia, ovláda metódy a techniky analýz vecných problémov, metód riadenia uplatňovaných vo financiách na podnikovej úrovni,
 • ovláda základné  metódy a techniky písania a manažmentu projektov,  základné analytické metódy a výskumné a štatistické metódy,
 • ovláda dobre aspoň jeden cudzí jazyk a má základy z ďalšieho cudzieho jazyka.


Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Bez prijímacej skúšky.Doplňujúce informácie

Vybraným študentom fakulty je umožnené

 • absolvovať časť štúdia v zahraničí prostredníctvom programu Erasmus
 • získať druhý diplom vo Veľkej Británii (Huddersfield University Business School)
 • získať druhý diplom vo Francúzsku (Univerzita Nice Sophia Antipolis)


Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční uchádzači o štúdium v cudzom jazyku budú posudzovaní individuálne, v súlade s platnou legislatívou.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúškyKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

PhDr. Tatiana Soroková, PhD. tel.: 055/ 602 3306

email: Tatiana.Sorokova@tuke.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške
 • Úhrada je možná len prevodným príkazom na účet.
 • Fakulta akceptuje štandardnú papierovú prihlášku (ŠEVT) alebo elektronickú prihlášku z rozhrania  https://eprihlaska.tuke.sk/ , na ktorej bude nalepený/doložený doklad o zaplatení poplatku a životopis.
 • Uchádzači, ktorí maturujú v súčasnom školskom roku, doručia/zašlú overené fotokópie maturitného vysvedčenia.


 • Podanie prihlášky na štúdium

  30.04.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
300


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Úhrada je možná len prevodným príkazom na účet.
Číslo účtu na poukázanie poplatku: IBAN: SK29 8180 0000 0070 0015 1417
Variabilný symbol: 2021
Konštantný symbol: 0308

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Libuša Révészová, PhD. – libusa.reveszova@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 03.02.2021 10:33

Upozorniť na neaktuálne údaje