Financie, bankovníctvo a investovanie

Vo všeobecnosti absolvent študijného programu:

 • ovláda  podstatné fakty, pojmy, princípy a teórie vzťahujúce sa k fungovaniu národného hospodárstva,
 • vie ich použiť pri navrhovaných riešeniach a rozhodnutí subjektov, čím preukazuje pochopenie súvislostí a dôsledkov alternatívnych rozhodnutí pri navrhovaní a rozhodovaní,
 • vie použiť primeranú teóriu, praktické postupy a nástroje na navrhovanie a implementovanie rozhodnutí subjektov riadenia.


Uplatnenie absolventov

Absolvent 1. stupňa študijného odboru Financie, bankovníctvo a investovanie získava schopnosť:

 • špecifikovať a navrhovať súbory opatrení pre rozhodovacie procesy subjektov riadenia,
 • pracovať s nástrojmi hospodárskej, sociálnej a finančnej politiky, používanými pri rozhodovaní subjektov riadenia.
 • získava poznatky z finančných trhov, bankovníctva, účtovníctva a daňového poradenstva a tieto je schopný tvorivo využiť pri riešení úloh týkajúcich sa finančných trhov a finančného riadenia podnikovej sféry,
 • je pripravený na štúdium na 2. stupni v odbore financie, bankovníctvo a investovanie,
 • je schopný systemizovať a analyzovať aktuálne problémy financií, má základné poznatky legislatívneho prostredia, ovláda metódy a techniky analýz vecných problémov, metód riadenia uplatňovaných vo financiách na podnikovej úrovni,
 • ovláda základné  metódy a techniky písania a manažmentu projektov,  základné analytické metódy a výskumné a štatistické metódy,
 • ovláda dobre aspoň jeden cudzí jazyk a má základy z ďalšieho cudzieho jazyka.


Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Prijímacia skúška z matematiky: uchádzač sa môže rozhodnúť, či si chce dať uznať výsledok externej časti maturitnej skúšky z matematiky, národnej porovnávacej skúšky Scio z matematiky alebo absolvovať prijímaciu skúšku osobne na EkF.

Honotenie za cudzí jazyk: uchádzač sa môže rozhodnúť, či si chce dať uznať výsledok externej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka alebo národnej porovnávacej skúšky Scio z cudzieho jazyka.

Podrobné podmienky prijatia sú zverejnené na www.ekf.tuke.sk .

Uchádzači o bakalárske štúdium v externej forme štúdia v študijnom programe financie, bankovníctvo a investovanie a ekonomika a manažment verejnej správy budú prijatí bez prijímacích skúšok. Uchádzači prijatí bez prijímacích skúšok nemajú možnosť prestupu na dennú formu štúdia.Doplňujúce informácie

Vybraným študentom fakulty je umožnené

 • absolvovať časť štúdia v zahraničí prostredníctvom programu Erasmus
 • získať druhý diplom vo Veľkej Británii (Huddersfield University Business School)
 • získať druhý diplom vo Francúzsku (Univerzita Nice Sophia Antipolis)


Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční uchádzači o štúdium v cudzom jazyku budú posudzovaní individuálne, v súlade s platnou legislatívou.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Uchádzač nemusí absolvovať prijímaciu skúšku z matematiky ak absolvoval externú časti maturitnej skúšky z matematiky a rozhodne sa dať si uznať jej výsledok, resp. výsledok národnej porovnávacej skúšky Scio z matematiky resp. cudzieho jazyka.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

PhDr. Tatiana Soroková, PhD. tel.: 055/ 602 3306

email: Tatiana.Sorokova@tuke.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške
 • Úhrada je možná len prevodným príkazom na účet.
 • Fakulta akceptuje štandardnú papierovú prihlášku (ŠEVT) alebo elektronickú prihlášku z rozhrania  https://eprihlaska.tuke.sk/ , na ktorej bude nalepený/doložený doklad o zaplatení poplatku a životopis.
 • Následne zašle uchádzačovi informáciu o prijímacom konaní s uvedením termínu prijímacích skúšok, resp. s možnosťou náhrady prijímacej skúšky.
 • Uchádzači, ktorí maturujú v súčasnom školskom roku, zašlú overené fotokópie maturitného vysvedčenia a vysvedčenia za posledný ročník poštou/osobne. Za predchádzajúce ročníky potvrdí na prihláške známky na vysvedčeniach škola.
 • Uchádzači, ktorí nematurujú v tomto šk. roku, doložia fotokópie vysvedčení z 1., 2. a 3. ročníka a overené fotokópie vysvedčenia zo 4. ročníka a maturitného vysvedčenia.
 • V prípade bilingválneho štúdia u uchádzačov, ktorí nematurujú v tomto školskom roku, je potrebné doložiť fotokópie vysvedčení z 1., 2., 3. a 4.ročníka a overené fotokópie vysvedčenia z 5. ročníka a maturitného vysvedčenia.


Forma prijímacej skúšky

matematika - písomná forma, resp náhrada uznaním výsledku externej časti maturitnej skúšky z matematiky, resp výsledku národnej porovnávacej skúšky z matematiky Scio

cudzí jazyk - započítanie výsledku externej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka, resp výsledku národnej porovnávacej skúšky z cudzieho jazyka Scio • Podanie prihlášky na štúdium

  30.04.2019

 • Konanie prijímacej skúšky

  - 11.06.2019

 • Zaslanie vysvedčenia do

  07.06.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
300


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Poplatok za prijímacie konanie:

 40 EUR – papierová prihláška

30 EUR – e-prihláška (prostredníctvom rozhrania Elektronická príhláška)

Banka: Štátna pokladnica

Účet:

IBAN : SK29 8180 0000 0070 0015 1417

Variabilný symbol: 2019

Konštantný symbol: 0308

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Libuša Révészová, PhD. – libusa.reveszova@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 25.10.2018 15:38

Upozorniť na neaktuálne údaje