Veterinárna sestra

Uplatnenie absolventov

Štúdium v študijnom programe veterinárna sestra je zamerané na získanie vedomostí z oblasti intenzívnej starostlivosti o spoločenské zvieratá. Študent získa základné vedomosti z oblasti patologických zmien uhynutých zvierat, oboznámi sa s nekrobiotickými procesmi prebiehajúcimi v organizme, rozozná akútne a chronické zápaly a možnosti ich hojenia regeneráciou a reparáciou, má vedomosti o charakteristike nádorov, vývojových anomálií a poruchy imunity, je schopný interpretovať patogenetické mechanizmy v súvislosti s chorobnými procesmi, má znalosti o vyšetrovacích diagnostických metódach, má základné poznatky o parazitárnych a infekčných chorobách spoločenských zvierat, zvláda manažment veterinárnej recepcie a prvého kontaktu s pacientom a klientom. Študent si osvojí ambulantné laboratórne techniky, evidenciu a manažment podávania terapie pri jednotlivých ochoreniach, preventívne veterinárne zdravotné programy pre šteňatá, dospelých a starnúcich pacientov a pacientov so špeciálnymi potrebami, získa vedomosti o manažmente starostlivosti o hendikepované, opustené a zoo zvieratá a má základne vedomosti o manažmente starostlivosti o hospitalizovaného pacienta.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Prijatie uchádzača o štúdium na UVLF v Košiciach je podmienené získaním úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania a úspešným absolvovaním prijímacej skúšky. Poradie uchádzačov sa stanoví na základe počtu dosiahnutých bodov z testu z biológie a bodov za  prácu v organizáciách profesijne blízkych zvolenému študijnému programu (práca u súkromných veterinárnych lekárov zameraných na malé zvieratá alebo kone, ktorá trvá-trvala minimálne pol roka), ktorú študent musí písomne doložiť k prihláške na štúdium. Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia sú rovnaké ako pre slovenských študentov. 

Štúdium prebieha iba v slovenskom jazyku. Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD.
email: zuzana.kostecka@uvlf.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

 

 Forma prijímacej skúšky

Písomná forma, formou testu z predmetu Biológia.Testy

Písomný test z predmetu Biológia  • Podanie prihlášky na štúdium

    02.01.2023 - 31.03.2023

  • Zaslanie vysvedčenia do

    09.06.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
40


Prílohy
  • Maturitné vysvedčenie (papierová forma)
  • Olympiáda (papierová forma)
  • Práca v organizáciách (papierová forma)
  • Životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 720 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Príjemca:                   UVLF v Košiciach

Banka príjemcu:       Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05  Bratislava

Účet:                           SK42 8180 0000 0070 0007 2225

Kód banky:                8180
VS:                             550323

ŠS:                              Rodné číslo uchádzača

Swift:                         SPSRSKBA

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Renáta Božíková – renata.bozikova@uvlf.sk
Posledná aktualizácia: 23.09.2022 08:31

Upozorniť na neaktuálne údaje