Pohoda a ochrana zvierat

Štúdium v študijnom programe pohoda a ochrana zvierat je zamerané na zvládnutie teoretických vedomostí z oblasti ochrany životného prostredia súvisiaceho s chovom zvierat. Študent spozná spôsoby asanácie prostredia, dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie pri chove zvierat, spozná zásady ochrany vody, vodných zdrojov, získa poznatky o úlohách manažmentu zdravia v chovoch zvierat, o využití a spracovaní organických odpadov z hľadiska ich využitia na hnojenie pasienkov a pôdy v rámci veterinárnej starostlivosti o životné prostredie a verejné zdravie, získa prehľad o právnych predpisoch upravujúcich chov a držbu zvierat farmových, spoločenských, divo žijúcich, využívaných na experimentálne účely, ktoré sú zamerané najmä na ich ochranu a pohodu. Získa vedomosti o správaní sa zvierat.Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu pohoda a ochrana zvierat sa vie uplatniť ako inšpektor ochrany zvierat (kontrola chovov farmových a spoločenských zvierat) alebo ako inšpektor ochrany životného prostredia, ako vysokošpecializovaný odborník v chovných zariadeniach pre chov zvierat určených na použitie v pokuse, ako vysokošpecializovaný odborník s pôsobnosťou pre experimentálne zverince, zoologické záhrady a inštitúcie zaoberajúce sa držbou opustených a hendikepovaných zvierat, ako zamestnanec orgánov štátnej správy vo veterinárnej oblasti (polícia, armáda, záchranárske a hasičské zbory), v rámci kompetencií obcí a miest ako nezastupiteľný odborník pre riešenie problematiky ochrany zvierat a problémov spojených s držbou a chovom zvierat, ako poskytovateľ služieb v oblasti fyzioterapie a rehabilitácie zvierat, ako vysokokvalifikovaný odborník vo výskumných organizáciách a laboratóriách, na stredných a vysokých školách zaoberajúcich sa problematikou pohody a ochrany zvierat a pod.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Poradie sa stanoví na základe dosiahnutého váženého študijného priemeru za štúdium v I. stupni vysokoškolského štúdia zostupne.Podmienky pre zahraničných študentov

rovnkaé ako pre slovenských študentovBez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD.Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
 • Podanie prihlášky na štúdium

  02.01.2024 - 31.05.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  08.06.2024 - 10.06.2024

 • Zaslanie vysvedčenia do

  10.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
40


Prílohy
 • Diplom (papierová forma)
 • Dodatok k diplomou (papierová forma)
 • Vysvedčenie o štátnej skúške (papierová forma)
 • Životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 900 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje

Príjemca:                   UVLF v Košiciach

Banka príjemcu:       Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05  Bratislava

Účet:                           SK42 8180 0000 0070 0007 2225

Kód banky:                8180
VS:                             550324

ŠS:                              Rodné číslo uchádzača

Swift:                         SPSRSKBA

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Renáta Božíková – renata.bozikova@uvlf.sk
Posledná aktualizácia: 16.11.2023 09:38

Upozorniť na neaktuálne údaje