Zoológia a fyziológia živočíchov

Uplatnenie absolventov
Absolvent študijného programu Fyziológia živocíchov ovláda vedecké metódy výskumu v oblasti experimentálnej fyziológie, ktoré tvorivo realizuje na rôznych fyziologických modelových objektoch. Pri riešení problémov vychádza z najnovších poznatkov výskumu vo fyziológii, etológii, biochémii a molekulovej biológii. Skúma funkčné prepojenie jednotlivých sústav a fyziologických procesov z hľadiska ich integrácie i regulácie správania živočíšnych organizmov. Výsledkami svojej tvorivej experimentálnej práce prispieva nielen k rozvoju vedy a vedeckého poznania, ale realizuje aj ich aplikáciu v humánnej a veterinárnej medicíne, poľnohospodárstve, farmakológii a biotechnológiách. Absolventi sa uplatňujú vo výskumných pracoviskách a školách doma i v zahraničí, v zdravotníctve, ako aj vo firemnej sfére.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Doplňujúce informácie
Prihlášku na štúdium podávajte na https://e-prihlaska.upjs.sk

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Prílohy
  • Diplom (papierová forma)
  • Potvrdenie o odbornej praxi (papierová forma)
  • Potvrdenie o štátnej skúške (papierová forma)
  • Rámcový projekt dizertačnej práce (papierová forma)
  • Výpis výsledkov štúdia (papierová forma)
  • Životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 30 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Katarína Nováková – katarina.novakova@upjs.sk
Posledná aktualizácia: 24.04.2024 16:08

Upozorniť na neaktuálne údaje