biológia

Názov: biológia
Anglický názov študijného odboru: Biology
Kód: 1536
Skupina: Prírodné vedy, matematika a informatika
Spojenie stupňov: nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy druhého stupňa do jedného celku
Interdisciplinárne štúdiá: áno
Možnosť vykonať rigoróznu skúšku a obhájiť rigoróznu prácu: RNDr.
Nahrádza študijné odbory: antropológia
biológia
bionika a biomechanika
botanika
etológia
fyziológia rastlín
fyziológia živočíchov
genetika
imunológia
mikrobiológia
molekulárna biológia
molekulárna cytológia
neurovedy
parazitológia
virológia
zoológia

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru

Študijný odbor biológia zahŕňa znalosti týkajúce sa živých organizmov na rôznych úrovniach ich organizácie (molekula, bunka, jedinec, populácia, spoločenstvo, ekosystém). Zaoberá sa morfológiou, dedičnosťou, fyziológiou, správaním, vývojom a systematickým rozdelením živých organizmov. Vedomosti absolventa sa následne rozširujú o znalosti aplikovaných biologických vied, s presahom do príbuzných prírodovedných disciplín, ktoré sú relevantné vo vzťahu ku skúmaniu živej prírody ako integrovaného celku.


Platnosť opisu: od 01.09.2019

Popis prvého stupňa (profesijne orientovaný)

Absolvent má komplexné všeobecné vedomosti v študijnom odbore biológia. Je schopný aplikovať poznatky a riešiť problémy zamerané na základný biologický výskum a praktické úlohy aplikovanej biológie. Má praktické a metodologické vedomosti o metódach výskumu živých systémov na rôznych úrovniach ich organizácie (molekula, bunka, jedinec, populácia, spoločenstvo, ekosystém). Dokáže posudzovať a synteticky spracovávať poznatky zo základných biologických vedných disciplín (botanika, zoológia, mikrobiológia, genetika, molekulárna a bunková biológia, evolučná biológia, antropológia, ekológia), ako aj poznatky z niektorých chemických odborov a príbuzných prírodovedných disciplín. Absolvent má dostatočné teoretické vedomosti, aby pochopil podstatné fakty v biológii, ktoré dokáže tvorivo aplikovať pri riešení čiastkových úloh základného a aplikovaného výskumu. Vie identifikovať súvislosti medzi biologickými vednými disciplínami a ďalšími prírodovednými odbormi.

 

Absolvent dokáže navrhovať riešenia metodických, odborných a praktických problémov. Dokáže tvorivo pracovať s prístrojovou technikou a materiálom používaným v základnom a aplikovanom biologickom výskume a analyzovať nadobudnuté údaje matematicko – štatistickými metódami. Je schopný efektívne pracovať ako člen tímu a koordinovať pracovný kolektív na primeranom stupni riadenia.

 

Absolvent sa vyznačuje samostatnosťou pri aplikácii metódy logickej a metodologickej analýzy a riešení teoretických a praktických problémov v širších súvislostiach. Dokáže prezentovať získané vedomosti z oblasti biológie širokej odbornej, ale aj laickej verejnosti, a to aj v cudzom jazyku.

Popis prvého stupňa

Absolvent má komplexné všeobecné vedomosti v študijnom odbore biológia. Je schopný aplikovať poznatky a riešiť problémy zamerané na základný biologický výskum a praktické úlohy aplikovanej biológie. Má praktické a metodologické vedomosti o metódach výskumu živých systémov na rôznych úrovniach ich organizácie (molekula, bunka, jedinec, populácia, spoločenstvo, ekosystém). Dokáže posudzovať a synteticky spracovávať poznatky zo základných biologických vedných disciplín (botanika, zoológia, mikrobiológia, genetika, molekulárna a bunková biológia, evolučná biológia, antropológia, ekológia), ako aj poznatky z niektorých chemických odborov a príbuzných prírodovedných disciplín. Absolvent má dostatočné teoretické vedomosti, aby pochopil podstatné fakty v biológii, ktoré dokáže tvorivo aplikovať pri riešení čiastkových úloh základného a aplikovaného výskumu. Vie identifikovať súvislosti medzi biologickými vednými disciplínami a ďalšími prírodovednými odbormi.

 

Absolvent dokáže navrhovať riešenia metodických, odborných a praktických problémov. Dokáže tvorivo pracovať s prístrojovou technikou a materiálom používaným v základnom a aplikovanom biologickom výskume a analyzovať nadobudnuté údaje matematicko – štatistickými metódami. Je schopný efektívne pracovať ako člen tímu a koordinovať pracovný kolektív na primeranom stupni riadenia.

 

Absolvent sa vyznačuje samostatnosťou pri aplikácii metódy logickej a metodologickej analýzy a riešení teoretických a praktických problémov v širších súvislostiach. Dokáže prezentovať získané vedomosti z oblasti biológie širokej odbornej, ale aj laickej verejnosti, a to aj v cudzom jazyku.

Popis spojeného prvého a druhého stupňa

Popis druhého stupňa

Absolvent má rozsiahle odborné a metodologické vedomosti z viacerých špecifických oblastí študijného odboru, ako aj poznatky z viacerých chemických odborov a príbuzných vedných disciplín. Dokáže samostatne využívať biologické a chemické, matematické a informatické metódy pri riešení praktických úloh a vie z nich vyvodiť závery. Je schopný tvorivo a samostatne riešiť problémy biologického výskumu a praktické úlohy aplikovanej biológie. Má poznatky a zručnosti v metódach výskumu živých systémov na úrovni molekuly, bunky, jedinca, populácie, spoločenstva a ekosystému. Vie posúdiť podstatné súvislosti, princípy a teórie zo študijného odboru.

 

Absolvent vie navrhovať a hodnotiť riešenia metodických, odborných, praktických a vedeckých problémov a problémov praxe. Absolvent je schopný pracovať s prístrojmi a materiálom používaným v základnom a aplikovanom biologickom výskume a analyzovať nadobudnuté údaje získané počas experimentov alebo v teréne matematicko – štatistickými metódami. Dokáže formulovať odporúčania pre rozvoj príslušnej vednej oblasti. Je schopný efektívne pracovať ako člen tímu a riadiť pracovný kolektív na primeranom stupni riadenia.

 

Absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri riešení problémov a projektov z oblasti študijného odboru. Preukazuje schopnosť pracovať efektívne ako jednotlivec, člen alebo vedúci tímu. Disponuje inovatívnym myslením a je pripravený odborne prezentovať výsledky vlastnej analýzy a štúdia z oblasti biológie širokej odbornej, ale aj laickej verejnosti.

Popis tretieho stupňa

Absolvent vie zhodnotiť a vhodne zvoliť metódy základného a aplikovaného výskumu v oblasti biológie. Má rozsiahle odborné vedomosti z viacerých oblastí študijného odboru, ktoré využíva ako základ pre uskutočňovanie výskumu a vývoja v príslušnej oblasti. Zameriava sa na získanie najnovších   teoretických   poznatkov   založených   na   súčasnom   stave   vedeckého   poznania v jednotlivých oblastiach biológie. Skúma biologické systémy a biochemické procesy najprogresívnejšími metodickými postupmi. Výsledkami tvorivej experimentálnej práce prispieva nielen k rozvoju vedy a vedeckého poznania, ale ich náležitá vedecká hodnota umožňuje ich aplikáciu v poľnohospodárstve, v lesníctve, v medicíne, vo farmakológii a pri ochrane genofondov rastlín, živočíchov a samotného človeka.

 

Absolvent dokáže formulovať nové hypotézy a stratégie pre ďalší výskum a rozvoj študijného odboru biológia. Aplikuje zistenia svojho komplexného vedeckého výskumu v oblasti teoretickej, systémovej a syntetickej biológie. Na základe svojich výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy. Prakticky ovláda metódy experimentu  v biológii,  štatistické  a informatické  metódy  a  vie  využiť  ďalšie  vedomosti z príbuzných vedných disciplín.

 

Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením. Zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a interpretácii výsledkov výskumu. Prezentuje samostatne výsledky výskumu a vývoja pred odbornou komunitou. Dokáže určiť zameranie výskumu a koordinovať tím v príslušnom vednom odbore.

Späť